Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "subsidiaries"

 

"subsidiaries" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 24

subsidiaries {rzeczownik}

subsidiaries {l.mn.} (też: branches, affiliates)

filie {niemęskoos.}

subsidiaries {l.mn.}

jednostki zależne {niemęskoos.}

subsidiary {przymiotnik}

subsidiary {przym.} [Amer.] (też: additional, accidental, supplementary, adjunctive)

dodatkowy {przym. m.}

subsidiary {przym.} [Amer.] (też: side, lateral, collateral)

boczny {przym. m.}

subsidiary {przym.} [Amer.] (też: marginal, accessory, spin-off)

uboczny {przym. m.}

subsidiary {przym.} [Amer.] (też: auxiliary, adjuvant, backup)

pomocniczy {przym. m.}

subsidiary {przym.} [Amer.] (też: expletive, adjunctive, supplemental, follow-up)

uzupełniający {przym. m.}

subsidiary {przym.} [Amer.] (też: secondary, minor, second-tier, subservient)

drugorzędny {przym. m.}

subsidiary {rzeczownik}

subsidiary {rzecz.} [Amer.] (też: agency, BO, branch office)

filia {f.}

Lithuania is home to a subsidiary of Białystok University, the only department of a Polish university outside Poland.

Na Litwie mieści się filia Uniwersytetu Białostockiego będąca jedyną filią polskiego uniwersytetu poza granicami Polski.

subsidiary {rzecz.} [Amer.]

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "subsidiary":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "subsidiaries" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I am thinking in this respect of subsidiaries and transfers of registered offices throughout Europe.

Myślę tu o spółkach zależnych i przenoszeniu zarejestrowanych siedzib w całej Europie.

The problem is that these subsidiaries are separate legal entities.

Rzecz w tym, że spółki zależne to odrębne podmioty prawne.

Subsidiaries must also go through the legal registration procedures in their host country.

Spółki zależne muszą również przejść przez procedurę rejestracji prawnej w kraju, w którym otwierają siedzibę.

They can expand and restructure cross-border operations without having to set up networks of subsidiaries.

Mogą rozszerzać i restrukturyzować działalność transgraniczną bez konieczności tworzenia sieci spółek zależnych.

This applies to Hungary as well, for instance, where all the commercial banks are subsidiaries of foreign owned banks.

Dotyczy to także na przykład Węgier, gdzie wszystkie banki handlowe to spółki zależne banków z kapitałem zagranicznym.

System of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States (

Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (

While offices, agencies and branches do not have a legal personality, subsidiaries are legally independent from their mother company.

Biura, agencje i oddziały nie mają osobowości prawnej, natomiast spółki zależne są prawnie niezależne od swojej spółki matki.

There are Member States hosting mother-company economies and Member States with economies of subsidiaries.

Część państw członkowskich opiera gospodarkę na działaniu firm macierzystych, a część państw członkowskich opiera gospodarkę na działaniu spółek zależnych.

In the same spirit, parent companies with no material subsidiaries should no longer need to prepare consolidated accounts.

Podobnie spółki dominujące, które nie posiadają istotnych spółek zależnych, nie powinny już mieć obowiązku opracowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

The creation of the 'European private company' allows SMEs to establish their subsidiaries using the same statute, regardless of where they have their head office.

Stworzenie "europejskiej spółki prywatnej” umożliwia MŚP zakładanie spółek zależnych wykorzystujących ten sam statut, niezależnie od tego, gdzie mają siedzibę.

The Board of Governors may, acting unanimously, decide to establish subsidiaries or other entities, which shall have legal personality and financial autonomy.2.

    Rada Gubernatorów, stanowiąc jednomyślnie, może zdecydować o utworzeniu spółek zależnych lub innych podmiotów, które będą mieć osobowość prawną i niezależność finansową.2.

That is why adopting the European company statute will also enable SMEs, by establishing their subsidiaries on the different European markets, to gain greater benefit from this market.

Dlatego też przyjęcie europejskiego statutu firmy umożliwi też MŚP uzyskiwanie większych korzyści dzięki ustanawianiu przedstawicielstw na różnych rynkach Europy.

It is patently obvious that aid to the European subsidiaries of US companies can only be authorised where it is clear that the aid in question serves exclusively to retain European jobs.

Jest jasne, że pomoc europejskim oddziałom amerykańskich firm może być dopuszczalna tylko wtedy, gdy jest jasne, że służy jedynie utrzymaniu europejskich miejsc pracy.

And they are all the more unacceptable given that they often concern undertakings from industrialised countries, their subsidiaries and their supply chain, including European undertakings.

Są one tym bardziej niedopuszczalne, że często dotyczą przedsiębiorstw z krajów uprzemysłowionych, ich spółek zależnych oraz łańcuchów dostaw, w tym przedsiębiorstw europejskich.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.