Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to submit"

 

"to submit" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 686

to submit {czasownik}

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to present, to put forward)

przedłożyć (projekt, prośbę, wniosek) {czas.}

Member States have until the end of September 2011 to submit the data for the year 2010.

Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku do końca września 2011 roku.

The Commission should submit relevant alternative proposals in this direction.

Komisja powinna przedłożyć odpowiednie alternatywne propozycje zmierzające w tym kierunku.

The Commission could therefore submit amended or new proposals depending on the situation.

Z tego względu w zależności od sytuacji Komisja może przedłożyć zmienione lub nowe wnioski.

So we will have to submit our formal proposals in the next few days.

Tak więc będziemy musieli przedłożyć nasze formalne propozycje w ciągu następnych kilku dni.

Several hundred SMEs were able to submit FP7 proposals with the support of the network.

Dzięki pomocy sieci kilkaset MŚP zdołało przedłożyć wnioski do FP7.

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to present, to proffer, to propound)

przedkładać {czas.}

Why submit a resolution which may potentially damage the beginnings of a new relationship with the Chinese Government?

Po co przedkładać rezolucję, która może potencjalnie zaszkodzić nowym stosunkom z chińskim rządem?

The Marketing Authorisation Holder will submit Periodic Safety Update Reports and other safety information annually.

Podmiot odpowiedzialny powinien rokrocznie przedkładać okresowy raport o bezpieczeństwie (PSUR) i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

With the entry into force of the new treaty, European citizens can submit proposed initiatives by collecting a sufficient number of signatures.

Wraz z wejściem w życie nowego traktatu obywatele europejscy mogą przedkładać propozycje inicjatyw, zbierając wystarczającą liczbę podpisów.

The government of any Member State, the European Parliament or the Commission may submit to the Council proposals for the amendment of this Treaty.

    Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany niniejszego Traktatu.

It obviously has declamatory or incantatory powers; it may submit proposals, but has no power beyond that.

Posiada ona oczywiście uprawnienia w zakresie recytacji i wypowiadania zaklęć; może przedkładać wnioski, ale oprócz tego nie posiada żadnych uprawnień.
wnieść (petycję, podanie) {czas.}
wnosić [wnoszę|wnosił] (petycję, podanie) {czas.}

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to yield)

podporządkować się (uznawać czyjąś władzę) {czas. zwr.}

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to yield)

podporządkowywać się (uznawać czyjąś władzę) {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "submit":

 

Podobne tłumaczenia

"to submit" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to submit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The Company submitted a total of seven studies, involving over 1,000 patients.

Firma przedstawiła łącznie siedem badań z udziałem łącznie ponad 1000 pacjentów.

Open vacancies View our current vacancies and submit your online application.

Rekrutacja Tu można sprawdzić aktualne wakaty i złożyć online podanie o pracę.

A single field study was submitted in support of the efficacy of the product.

Przedstawiono jedno badanie terenowe na potwierdzenie skuteczności preparatu.

The Commission should submit proposals before the next round of negotiations.

Przed następną rundą negocjacji Komisja powinna przedstawić odpowiednie wnioski.

Once your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.

Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.

You can submit up to 500 Sitemap index files for each site in your account.

Dla każdej witryny na Twoim koncie możesz przesłać do 500 plików indeksu map witryn.

Only responses that meet certain criteria can be submitted for that question.

Na takie pytanie można udzielić tylko odpowiedzi, które spełniają określone kryteria.

Submit it to any health insurance authority in the country where you live.

Przedstaw go dowolnemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mieszkasz.

Submit it to the health insurance authority of the country where you stay.

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym przebywasz.

And I submit them, my intuitions, my hypothesis, my first ideas. ~~~ And they react.

Dziele się z nimi moimi przeczuciami, hipotezami i pierwszymi pomysłami, a oni reagują.

We grant the working group the freedom to submit any necessary recommendations.

Sformułowanie wszelkich niezbędnych zaleceń w tej sprawie pozostawiamy grupie roboczej.

The Marketing Authorisation Holder will continue to submit annual PSURs.

Podmiot odpowiedzialny będzie kontynuował składanie rocznych raportów PSUR.

We recommend that you use a separate Sitemap to submit News information.

Informacje o artykułach z wiadomościami warto przesłać w osobnej mapie witryny.

Keep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day.

Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.

Submit it to a health insurance authority in the country where you work.

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym pracujesz.

Once you’ve submitted a removal request, you can check its status at any time.

W dowolnym momencie możesz sprawdzić stan przesłanej prośby o usunięcie.

The Submitted column will continue to show the last time you manually clicked the link.

W kolumnie Przesłane będzie pokazywany czas ostatniego kliknięcia linku.

A whole YouTube channel of people submitting really interesting content.

Cały kanał na YouTube, gdzie ludzie umieszczają naprawdę interesujące rzeczy.

A dossier and a proposal for SPC were submitted by the MAH on 30 August 2005.

Dnia 30 sierpnia 2005 r. podmiot odpowiedzialny przedstawił akta i nową propozycję ChPL.

It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council.

Komisja przedkłada Radzie projekty protokołów, które mają zostać zawarte.
 

Wyniki z forum

"to submit" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.