Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to submit"

 

"to submit" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-56 z 822

to submit {czasownik}

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to present, to put forward)

przedłożyć (projekt, prośbę, wniosek) {czas.}

Member States have until the end of September 2011 to submit the data for the year 2010.

Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku do końca września 2011 roku.

The Commission should submit relevant alternative proposals in this direction.

Komisja powinna przedłożyć odpowiednie alternatywne propozycje zmierzające w tym kierunku.

The Commission could therefore submit amended or new proposals depending on the situation.

Z tego względu w zależności od sytuacji Komisja może przedłożyć zmienione lub nowe wnioski.

So we will have to submit our formal proposals in the next few days.

Tak więc będziemy musieli przedłożyć nasze formalne propozycje w ciągu następnych kilku dni.

Several hundred SMEs were able to submit FP7 proposals with the support of the network.

Dzięki pomocy sieci kilkaset MŚP zdołało przedłożyć wnioski do FP7.

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to present, to proffer, to propound)

With the entry into force of the new treaty, European citizens can submit proposed initiatives by collecting a sufficient number of signatures.

Wraz z wejściem w życie nowego traktatu obywatele europejscy mogą przedkładać propozycje inicjatyw, zbierając wystarczającą liczbę podpisów.

The government of any Member State, the European Parliament or the Commission may submit to the Council proposals for the amendment of this Treaty.

    Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany niniejszego Traktatu.

It obviously has declamatory or incantatory powers; it may submit proposals, but has no power beyond that.

Posiada ona oczywiście uprawnienia w zakresie recytacji i wypowiadania zaklęć; może przedkładać wnioski, ale oprócz tego nie posiada żadnych uprawnień.

I wonder: why submit a resolution - albeit a commendable one - just days before the Nanjing meeting without coordinating, as a precautionary measure, everyone involved?

Zastanawiam się: po co przedkładać rezolucję - nawet tak chwalebną - na kilka dni przed spotkaniem w Nanjing, bez skoordynowania stanowiska wszystkich zainteresowanych?

The European Central Bank may submit opinions to the Union institutions, bodies, offices or agencies or to national authorities on matters within its powers.

Europejski Bank Centralny może, w dziedzinach należących do jego uprawnień, przedkładać opinie instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii bądź władzom krajowym.
wnosić [wnoszę|wnosił] (petycję, podanie) {czas.}

I should like to ask Parliament to support an amendment that we are submitting on this point.

Chciałabym prosić Parlament o poparcie dla poprawki, którą wnosimy w odniesieniu do tego punktu.
wnieść (petycję, podanie) {czas.}

Cases submitted to the court are processed in two stages: a written stage and an oral stage.

Postępowanie w sprawie wniesionej do Trybunału składa się z dwóch etapów: procedury pisemnej i procedury ustnej.

The European Court of Justice rules on the action for failure to act submitted by the European Parliament against the European Council on the common transport policy.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie o zaniechanie działania wniesionej przez Parlament Europejski przeciwko Radzie Europejskiej w sprawie wspólnej polityki transportowej.

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to yield)

podporządkować się (uznawać czyjąś władzę) {czas. zwr.}

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to yield)

podporządkowywać się (uznawać czyjąś władzę) {czas. zwr.}

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to represent, to portray, to dramatise, to dramatize)

przedstawić {czas.}

The Commission should submit proposals before the next round of negotiations.

Przed następną rundą negocjacji Komisja powinna przedstawić odpowiednie wnioski.

All the Member States have to submit their austerity plans up to April.

Do kwietnia wszystkie państwa członkowskie muszą przedstawić swoje plany oszczędnościowe.

The Commission should quickly submit a proposal for the European transaction tax.

Komisja powinna szybko przedstawić wniosek dotyczący europejskiego podatku od transakcji.

Lastly, in 2010, the Commission is due to submit a report on totalitarian crimes.

Wreszcie, w roku 2010 Komisja ma przedstawić sprawozdanie w sprawie zbrodni totalitaryzmu.

To register your car, you will have to submit the following documents:

Aby zarejestrować samochód, musisz przedstawić następujące dokumenty:

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to knit, to fold, to put together, to set)

złożyć {czas.}

Today I tried to submit two written statements, and the internet site will not allow it.

Dziś próbowałam złożyć dwa oświadczenia pisemne, ale strona internetowa nie pozwala na to.

to submit a job application

złożyć podanie o pracę

Five countries have not even bothered to submit a report.

Pięć krajów nawet nie zadało sobie trudu, by złożyć sprawozdanie.

to submit in writing

złożyć na piśmie

to submit in a written form

złożyć na piśmie

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to give back, to return, to repay, to part with)

oddawać [oddaję|oddawał] {czas. ndk}

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to introduce, to offer, to present with, to put on the stage)

przedstawiać {czas. ndk}

The Commission does not intend to submit any proposal for such a tax.

Komisja nie zamierza przedstawiać żadnego wniosku dotyczącego takiego podatku.

Mr President, allow me to remind you in this regard that each candidate country is required to submit credible documents.

Pozwolę sobie przypomnieć panu przewodniczącemu, że każdy kraj kandydujący ma obowiązek przedstawiać wiarygodne dokumenty.

I believe that Member States should submit their proposals in close collaboration with local and regional authorities.

Uważam, że państwa członkowskie powinny przedstawiać swoje propozycje w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Most importantly, the changes contain a provision that traders should submit certain information prior to importing or exporting goods.

Co najważniejsze, zmiany obejmują zapis mówiący o tym, że przed przywozem lub wywozem towarów przedsiębiorcy powinni przedstawiać określone dane.

The Food and Veterinary Office and the European Food Safety Authority should carry out further inspections and analyses in this field and submit recommendations.

Żywności i Weterynarii oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności powinny prowadzić dalsze kontrole i analizy w tej dziedzinie oraz przedstawiać zalecenia.

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to knit, to fold, to assemble, to put together)

Why should small business owners have to submit a report more than once?

Dlaczego właściciele małych przedsiębiorstw muszą składać sprawozdanie więcej niż jeden raz?

All our citizens can apply directly to the European Commission to submit a legislative proposal.

Wszyscy nasi obywatele mogą składać wnioski prawodawcze bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

The Marketing Authorisation Holder should submit annual PSURs.

Podmiot odpowiedzialny powinien składać coroczne okresowe raporty o bezpieczeństwie (PSUR).

The NGOs can submit projects to it without the support of their government, and that is important.

Organizacje pozarządowe mogą tutaj składać wnioski bez poparcia swego rządu i to jest istotne.

Companies can submit VAT and tax declarations electronically.

Firmy mogą składać deklaracje podatkowe i VAT drogą elektroniczną.

to submit [submitted|submitted] (that) {czas.}

twierdzić [twierdzę|twierdził] (, że) {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "submit":

 

Podobne tłumaczenia

"to submit" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to submit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.

Takie jest nasze żądanie i w związku z tym przedłożyliśmy alternatywną rezolucję.

Unless these proposals are adopted, I will vote against the submitted report.

Jeśli poprawki te nie zostaną przyjęte, będę głosować za odrzuceniem sprawozdania.

We as the Commission submitted proposals that were then accepted by everybody.

Jako Komisja przedstawiliśmy wnioski, które zostały przez wszystkich poparte.

This also emerges from the submitted report, but it has to be read carefully.

Wynika to także z przedłożonego sprawozdania, ale trzeba je uważnie przeczytać.

Once your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.

Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.

This proposal is now submitted to Member States and the European Parliament.

Wniosek został przedłożony państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu.

You can submit up to 500 Sitemap index files for each site in your account.

Dla każdej witryny na Twoim koncie możesz przesłać do 500 plików indeksu map witryn.

Only responses that meet certain criteria can be submitted for that question.

Na takie pytanie można udzielić tylko odpowiedzi, które spełniają określone kryteria.

The plan was due to be submitted to the Council and Parliament last autumn.

Plan ten miał zostać przedłożony Radzie i Parlamentowi jesienią ubiegłego roku.

Submit it to the health insurance authority of the country where you stay.

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym przebywasz.

Submit it to any health insurance authority in the country where you live.

Przedstaw go dowolnemu zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym mieszkasz.

The amending budget was submitted by the European Commission on 14 April 2008.

Budżet korygujący został przedstawiony przez Komisję Europejską 14 kwietnia 2008 roku.

This is not simply a face-saving compromise in relation to the version submitted.

To nie jest tylko kompromis kosmetyczny w stosunku do przedłożonej wersji.

I consider the final text of the submitted regulation to be a satisfactory compromise.

Końcową wersję przedłożonego rozporządzenia uważam za zadowalający kompromis.

We recommend that you use a separate Sitemap to submit News information.

Informacje o artykułach z wiadomościami warto przesłać w osobnej mapie witryny.

Submit it to a health insurance authority in the country where you work.

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym pracujesz.

Keep in mind that there's a maximum of templates you can submit per day.

Pamiętaj, że obowiązuje ograniczenie liczby szablonów, które można przesłać dziennie.

Once you’ve submitted a removal request, you can check its status at any time.

W dowolnym momencie możesz sprawdzić stan przesłanej prośby o usunięcie.

The Submitted column will continue to show the last time you manually clicked the link.

W kolumnie Przesłane będzie pokazywany czas ostatniego kliknięcia linku.

It shall submit a draft of the protocols for conclusion to the Council.

Komisja przedkłada Radzie projekty protokołów, które mają zostać zawarte.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.