Search for the most beautiful word
to malign
to sleep

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to submit"

 

"to submit" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 1248

to submit {czasownik}

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to present, to put forward)

przedłożyć (projekt, prośbę, wniosek) {czas.}

Member States have until the end of September 2011 to submit the data for the year 2010.

Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku do końca września 2011 roku.

The Commission should submit relevant alternative proposals in this direction.

Komisja powinna przedłożyć odpowiednie alternatywne propozycje zmierzające w tym kierunku.

The Commission could therefore submit amended or new proposals depending on the situation.

Z tego względu w zależności od sytuacji Komisja może przedłożyć zmienione lub nowe wnioski.

So we will have to submit our formal proposals in the next few days.

Tak więc będziemy musieli przedłożyć nasze formalne propozycje w ciągu następnych kilku dni.

Several hundred SMEs were able to submit FP7 proposals with the support of the network.

Dzięki pomocy sieci kilkaset MŚP zdołało przedłożyć wnioski do FP7.

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to present, to proffer, to propound)

przedkładać {czas.}

Why submit a resolution which may potentially damage the beginnings of a new relationship with the Chinese Government?

Po co przedkładać rezolucję, która może potencjalnie zaszkodzić nowym stosunkom z chińskim rządem?

The Marketing Authorisation Holder will submit Periodic Safety Update Reports and other safety information annually.

Podmiot odpowiedzialny powinien rokrocznie przedkładać okresowy raport o bezpieczeństwie (PSUR) i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

With the entry into force of the new treaty, European citizens can submit proposed initiatives by collecting a sufficient number of signatures.

Wraz z wejściem w życie nowego traktatu obywatele europejscy mogą przedkładać propozycje inicjatyw, zbierając wystarczającą liczbę podpisów.

The government of any Member State, the European Parliament or the Commission may submit to the Council proposals for the amendment of this Treaty.

    Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać Radzie propozycje zmiany niniejszego Traktatu.

It obviously has declamatory or incantatory powers; it may submit proposals, but has no power beyond that.

Posiada ona oczywiście uprawnienia w zakresie recytacji i wypowiadania zaklęć; może przedkładać wnioski, ale oprócz tego nie posiada żadnych uprawnień.
wnieść (petycję, podanie) {czas.}

Cases submitted to the court are processed in two stages: a written stage and an oral stage.

Postępowanie w sprawie wniesionej do Trybunału składa się z dwóch etapów: procedury pisemnej i procedury ustnej.

The European Court of Justice rules on the action for failure to act submitted by the European Parliament against the European Council on the common transport policy.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie o zaniechanie działania wniesionej przez Parlament Europejski przeciwko Radzie Europejskiej w sprawie wspólnej polityki transportowej.
wnosić [wnoszę|wnosił] (petycję, podanie) {czas.}

I should like to ask Parliament to support an amendment that we are submitting on this point.

Chciałabym prosić Parlament o poparcie dla poprawki, którą wnosimy w odniesieniu do tego punktu.

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to yield)

podporządkować się (uznawać czyjąś władzę) {czas. zwr.}

to submit [submitted|submitted] {czas.} (też: to yield)

podporządkowywać się (uznawać czyjąś władzę) {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "submit":

 

Podobne tłumaczenia

"to submit" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to submit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That is our demand and consequently, we have submitted an alternative resolution.

Takie jest nasze żądanie i w związku z tym przedłożyliśmy alternatywną rezolucję.

With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.

Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.

I would like to thank the rapporteur, Mr Leinen, for the report he has submitted.

Chciałabym podziękować Panu Posłowi Leinenowi za sprawozdanie, które przedstawił.

The Company submitted a total of seven studies, involving over 1,000 patients.

Firma przedstawiła łącznie siedem badań z udziałem łącznie ponad 1000 pacjentów.

They should be submitted by the 10th day of the month following a reporting month.

Należy je składać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Open vacancies View our current vacancies and submit your online application.

Rekrutacja Tu można sprawdzić aktualne wakaty i złożyć online podanie o pracę.

The Commission should submit proposals before the next round of negotiations.

Przed następną rundą negocjacji Komisja powinna przedstawić odpowiednie wnioski.

A single field study was submitted in support of the efficacy of the product.

Przedstawiono jedno badanie terenowe na potwierdzenie skuteczności preparatu.

Unless these proposals are adopted, I will vote against the submitted report.

Jeśli poprawki te nie zostaną przyjęte, będę głosować za odrzuceniem sprawozdania.

We as the Commission submitted proposals that were then accepted by everybody.

Jako Komisja przedstawiliśmy wnioski, które zostały przez wszystkich poparte.

I had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.

Miałem poważne zastrzeżenia do tej poprawki, która została przedstawiona w komisji.

This also emerges from the submitted report, but it has to be read carefully.

Wynika to także z przedłożonego sprawozdania, ale trzeba je uważnie przeczytać.

Once your Sitemap is complete, you can submit it to Google using Webmaster Tools.

Ukończoną mapę witryny możesz przesłać do Google za pomocą Narzędzi dla webmasterów.

I submitted four amendments that we can find at items 18 and 27 of the report.

Złożyłam cztery poprawki, które możemy znaleźć w punktach 18 i 27 tego sprawozdania.

This proposal is now submitted to Member States and the European Parliament.

Wniosek został przedłożony państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu.

You can submit up to 500 Sitemap index files for each site in your account.

Dla każdej witryny na Twoim koncie możesz przesłać do 500 plików indeksu map witryn.

Only responses that meet certain criteria can be submitted for that question.

Na takie pytanie można udzielić tylko odpowiedzi, które spełniają określone kryteria.

Did the President count the 40 Members who submitted this earlier on today?

Czy pan przewodniczący policzył wcześniej 40 posłów, którzy złożyli ten wniosek?

The plan was due to be submitted to the Council and Parliament last autumn.

Plan ten miał zostać przedłożony Radzie i Parlamentowi jesienią ubiegłego roku.

Submit it to the health insurance authority of the country where you stay.

Przedstaw go zakładowi ubezpieczeń zdrowotnych w kraju, w którym przebywasz.
 

Wyniki z forum

"to submit" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.