Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "striker"

 

"striker" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 24

striker {rzeczownik}

striker {rzecz.} [sport.] (też: forward (attacker), forwarder, forward, hitter)

napastnik {m.} [sport.]

striker (in gun) {rzecz.} [techn.]

iglica {f.} [techn.]

striker (in clock) {rzecz.} [techn.]

młoteczek {m.} [techn.]

striker {rzecz.} [ekon.]

strajkujący {m.} [ekon.]

to strike {czasownik}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to knock, to collide, to hit, to smite)

uderzyć {czas.}

In Washington, the president of the United States is sitting in the Oval Office, assessing whether or not to strike Al Qaeda in Yemen.

W Waszyngtonie prezydent Stanów Zjednoczonych siedzi w Gabinecie Owalnym, oceniając, czy uderzyć w Al-Kaidę w Jemenie.

Clearly, these countries are being used to strike at economic cohesion in the euro area in general and the euro in particular.

Wyraźnie widać, że państwa te wykorzystywane są do tego, by uderzyć w spójność gospodarczą całej strefy euro, a zwłaszcza w samo euro.

If we really want to strike at the heart of the problem, we shall have to examine the concept that you have described as the 'shareholding democracy'.

Jeśli naprawdę chcemy uderzyć w sedno problemu, to musimy przyjrzeć się pojęciu, które nazwał pan "demokracją udziałowców”.

One last word: I was struck by what has been said about Europe's neighbours.

Jedno ostatnie słowo: uderzyło mnie to, co zostało powiedziane o sąsiadach Europy.

It strikes me on reading the documents that we still have some difficulty with this.

Gdy czytam dokumenty, uderza mnie to, że wciąż mamy z tym pewne trudności.

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to run across, to hit, to catch, to land)

trafić {czas.}

It is a message that strikes home like a double booster injection.

To przesłanie trafia w samo sedno, jak podwójna dawka przypominająca.

This report therefore strikes precisely the right chord.

Dlatego niniejsze sprawozdanie trafia dokładnie w sedno problemu.

You have struck the right balance and it is an intelligent one.

Trafił pan w sedno i jest to rozwiązanie inteligentne.

In the end, the group's coordinators reached the consensus that Mr Kovács had probably struck the right balance.

W końcu koordynatorzy grupy osiągnęli konsensus co do tego, że pan Kovács trafił chyba w sedno.

It struck me during the debate that Mrs Lösing - who is no longer present, unfortunately - hit the nail on the head with regard to future prospects.

Uderzyło mnie podczas debaty, że pani poseł Lösing - której niestety nie ma już na sali - trafiła w sedno co do perspektyw na przyszłość.

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to knock, to hit, to beat, to smite)

Terrorism has clearly shown that it can strike, with great brutality, anywhere in the world.

Terroryści pokazali już, że potrafią brutalnie uderzać w każdym miejscu na świecie.

And they're literally unable to strike or they will self-destruct.

I dosłownie nie mogą uderzać bo wyrządzą sobie krzywdę.

We need to strengthen judicial cooperation so as to strike at radical, violent, organised fringe groups.

Musimy wzmocnić współpracę sądownictwa, tak aby uderzać w radykalne, stosujące przemoc i zorganizowane ekstremalne grupy.

It strikes me on reading the documents that we still have some difficulty with this.

Gdy czytam dokumenty, uderza mnie to, że wciąż mamy z tym pewne trudności.

The unrealistic nature of the objectives that have been voted on is striking.

Nierealny charakter celów poddanych pod głosowanie jest uderzający.

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to assail, to attack, to blight, to zing)

So these animals go into a molting period where they're unable to strike -- their bodies become very soft.

Gdy zwierzęta te wchodzą w okres linienia, nie mogą atakować - ich ciała stają się bardzo miękkie.

to strike back

atakować w odpowiedzi

They can't actually strike, but they pretend to.

Nie mogą atakować, ale udają.

Nearly 10 years after 11 September, the terrorist threat is still present, and aeroplanes are one of the tools favoured by terrorists to strike at our countries.

Blisko 10 lat po 11 września zagrożenie terroryzmem jest nadal realne, a samoloty są jednym z narzędzi, które upodobali sobie terroryści, by atakować nasze kraje.

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to beat, to coin, to hit, to fight)

bić [biję|bił] {czas.}

In my home country, Sweden, where corporal punishment is banned, every child at nursery school and all young people know that adults may not strike a child.

W moim kraju rodzinnym, Szwecji, gdzie kary cielesne są zakazane, każde dziecko w żłobku i wszyscy młodzi ludzie wiedzą, że dorośli nie mogą bić dziecka.

And they blindfolded him, and asked him, saying, Prophesy: who is he that struck thee?

A zakrywszy go, bili twarz jego i pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest, co cię uderzył.

During her arrest she lost consciousness, was struck several times and was burned with cigarettes.

Podczas aresztowania straciła przytomność, była kilkukrotnie bita oraz przypalana papierosami.

They hear their father shouting, they hear him kicking and striking their mother and they hear their mother's groans.

Słyszą jak ich ojciec krzyczy, słyszą jak kopie i bije ich matkę, słyszą jej jęki.

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to hit)

It is a message that strikes home like a double booster injection.

To przesłanie trafia w samo sedno, jak podwójna dawka przypominająca.

This report therefore strikes precisely the right chord.

Dlatego niniejsze sprawozdanie trafia dokładnie w sedno problemu.

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to strike down, to afflict, to seize)

dopaść (doświadczyć) {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to go on strike, to walk out, to come out)

strajkować {czas.}

I understand that Air France will be on strike, the trains will be on strike and the airport workers will be on strike.

Rozumiem, że Air France będzie strajkować, pracownicy kolei będą strajkować i pracownicy lotniska także.

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to encounter)

natrafić {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to hit, to visit, to obsess, to haunt)

nawiedzać {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to haunt, to hit, to spook)

nawiedzić {czas.}

As you know, Europe has, once again, been struck by a flood disaster.

Jak Państwo wiedzą, Europę po raz kolejny nawiedziła klęska powodzi.

(EL) Mr President, the Greek Government is using all its resources in its struggle against a catastrophe that has struck Greece on a Biblical scale.

(EL) Panie przewodniczący! Rząd grecki wykorzystuje wszystkie środki w walce z katastrofą na biblijną skalę, która nawiedziła Grecję.

We voted in favour of solidarity with the Japanese Government following its threefold disaster - the earthquake, the tsunami and the nuclear accident - which has struck the country.

Wyraziliśmy solidarność z japońskim rządem w następstwie tej potrójnej katastrofy - trzęsienia ziemi, tsunami i awarii jądrowej - które nawiedziły ten kraj.

The devastating earthquake and tsunami which struck Japan and the Pacific region on 11 March 2011, taking a toll of thousands of innocent lives, was a tragedy which has moved us all.

Niszczycielskie trzęsienie ziemi i tsunami, które nawiedziły Japonię i region Pacyfiku 11 marca 2011 r. zbierając żniwo tysięcy niewinnych istnień to tragedia, która porusza nas wszystkich.

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to switch on, to light)

zaświecić {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to offend, to glare)

razić {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to knock, to hit)

pukać {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to spark, to muster, to muster up)

wykrzesać {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to hit, to strike on)

ugodzić {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to root, to take hold)

zakorzenić się {czas. zwr.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to hit)

grzmocić {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to seize, to strike down, to afflict)

dopadać [dopadam|dopadał] (doświadczyć) {czas.}

to strike [struck|struck] {czas.} (też: to root, to gain a foothold, to get a foothold, to catch on)

przyjąć się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "striker":

Synonimy (angielski) dla "strike":

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: dyskryminacja rasowa, gruba ryba, wyglądać schludnie, plama na czyjejś reputacji, przyprawiać kogoś o gęsią skórkę

Podobne słowa

strict · strictly · strictness · stricture · stride · strident · striding · strife · strike · strikeforce · striker · strikers · strikes · strikethrough · striking · string · stringency · stringent · stringer · stringing · strings

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.