Search for the most beautiful word
special steel
second-hand bookseller

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "story"

 

"story" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 1045

story {rzeczownik}

story {rzecz.} (też: history)

historia {f.}

This is where the story of social justice begins and both stories are important.

Tutaj zaczyna się historia sprawiedliwości społecznej, a obie historie są ważne.

And this is really a story about a public-private solution that has really worked.

I to jest naprawdę historia o publiczno-prywatnym rozwiązaniu, które zadziałało.

It's a long story because it started before 2001 and it was called Emergency.

To bardzo długa historia, rozpoczęła się przed 2001 wystawą 'Nagły wypadek.'

The second story, also to illustrate another concept, is called shifting waistline.

Druga historia, by zobrazować inne pojęcie, to tzw. przesuwająca się talia.

I want to conclude with a worry -- I have a worry -- and with a wonderful story.

Na koniec dwie konkluzje: Na koniec dwie konkluzje: zmartwienie i wspaniała historia.

story {rzecz.} (też: tale, rede)

The story is about where you're arriving, or thinking about where you're arriving.

Opowieść jest o tym, dokąd zmierzasz albo o tym, dokąd sądzisz, że zmierzasz.

So, I will go further, and I say, "I tell a story, and therefore I exist."

Tak więc pójdę o krok dalej i powiem tak: Opowiadam opowieść, więc jestem.

The situation in Iran is a never-ending story of breaches of human rights.

Sytuacja w Iranie to taka niekończąca się opowieść - sytuacja łamania praw człowieka.

Now, if you think that's kind of neat, the story gets really neat right now.

Jeżeli pomyślimy o tym dogłębnie opowieść stanie się bardzo interesująca.

And so, I want to kind of go through my little story of what I found out.

No więc chciałbym przedstawić wam moją krótką opowieść o tym, czego się dowiedziałem.

story {rzecz.} (też: narration, novelette, narrative, tale)

And then they're going to tell their story in strict chronological order.

Poza tym jego opowiadanie będzie ściśle chronologiczne.

I'm starting the story with the first atomic bomb at Trinity, which was the Manhattan Project.

Swoje opowiadanie rozpocznę od pierwszej bomby atomowej – próbnego wybuchu Trinity, czyli Projektu Manhattan.

Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person.

Władza to nie tylko opowiadanie o innych, ale w także w sposób definitywny.

And I decided that I wanted to tell -- but I still wanted to tell a narrative story and I still wanted to tell my stories.

Zdecydowałam, że dalej chcę opowiadać, ale wciąż chciałam napisać jakieś opowiadanie, i chciałam wymyślać moje historie.

Here we have a story.

A tutaj widzimy opowiadanie.

story {rzecz.} (też: floor, storey, deck)

piętro {n.}

So here is the building; it looks rather unassuming, really. ~~~ But it goes down below ground many stories.

Wygląda w zasadzie raczej skromnie, Ale pod ziemią schodzi w dół wiele pięter.

And a group at Itch, which is now part of IDEO, designed this interactive wall that's about four stories tall.

Grupa ludzi z Itch, który jest teraz częścią IDEO, zaprojektowała interaktywną ścianę, wysoką na cztery piętra.

Those pillars get up to several stories.

Ten otworek odchodzi z boku komina, wysokiego na kilka pięter.

The room itself is three stories tall.

Sam pokój jest wysoki na trzy piętra.

That's 38 stories tall.

Tyle, co 38-piętrowy budynek.

story {rzecz.} (też: account, coverage)

relacja {f.}

It's one of my favorite ones, because we've done several stories on Bt corn.

To jedna z moich ulubionych, bo napisaliśmy kilka relacji na temat modyfikowanej genetycznie kukurydzy BT.

story {rzecz.} [Amer.] (też: floor, storey, tier)

story {rzecz.} (też: fairy tale)

powiastka {f.}

story {rzecz.} (też: talk, tale)

rozhowor {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "story":

 

Podobne tłumaczenia

"story" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "story" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.

Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.

Our stories make us the people we are and, sometimes, the people we want to be.

Nasze opowieści tworzą nas samych, a czasami tworzą postacie, którymi chcemy być.

What this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.

Sugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.

And they drew a list of people with whom they would talk, and tell their story.

Stworzyli listę osób, z którymi byli skłonni rozmawiać i opowiedzieć swoją historię.

If my poems had gone out with the Shania mailing, it'd be a different story.

Jeśli moje wiersze zostały by wydane przez Shanię, to byś inaczej o tym mówiła.

So the moral of the story is: people in glass houses shouldn't throw stones.

Morał jest taki: Jeśli samemu nie jest się bez wad, nie należy krytykować innych.

They do not at all give the true story of egg production in the European Union.

Nie odzwierciedlają one bynajmniej całej prawdy o produkcji jaj w Unii Europejskiej.

Well, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story

Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.

These people had families, they had names, they had stories, ambitions and hopes.

Ci ludzie mieli rodziny, mieli nazwiska, mieli swoją przeszłość, ambicje i nadzieje.

My point is this: In the long run, some news stories are more important than others.

Do czego zmierzam: Na dłuższą metę nie wszystkie informacje mają tą samą wagę.

Some of those stories are that somebody is just going to sort everything out for us.

Część tych opowieści jest o tym, że ktoś postara się poukładać wszystko za nas.

It tells the story of Sputnik, and the story of what happened to America as a result.

Opowiada on o Sputniku oraz o tym, co w rezultacie wydarzyło się w Ameryce.

I tell them my story, that I am HIV-positive, but my child is HIV-negative.

*Opowiadam im moją historię:* *że mam HIV,* *ale moje dziecko nie jest zarażone.*

To make a long story short...... we can't find it, because we can't see it.

Upraszczając to wszystko, nie możemy go znaleźć, bo nie możemy go zobaczyć.

I've got a behind-the-scenes story for you about that green tech network I described.

Mam dla was zakulisową historię o ekologicznej grupie o której już mówiłem.

I showed up in two years and they -- I tell this story because they really helped me.

Pojawiłem się po dwóch latach i oni... Opowiadam tę historię, bo naprawdę mi pomogli.

So, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.

Kilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.

It is the same story in Romania where absolutely every election is rigged.

Taka sama sytuacja ma miejsce w Rumunii, gdzie każde wybory są sfałszowane.

The Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.

Jednak czasami nasuwa nam się ewangeliczny cytat o belce i drzazdze w oku.

I heard this amazing story about Miuccia Prada. ~~~ She's an Italian fashion designer.

Słyszałam niezwykłą historię o Miucci Pradzie, włoskiej projektantce mody.
 

Wyniki z forum

"story" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: rezultat, rozrachunek, sedno sprawy, wzorzec, dozwolona ilość

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.