Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "story"

 

"story" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 1085

story {rzeczownik}

story {rzecz.} (też: history)

historia {f.}

This is where the story of social justice begins and both stories are important.

Tutaj zaczyna się historia sprawiedliwości społecznej, a obie historie są ważne.

The story starts with just a single person, a child, behaving a little strangely.

Historia zaczyna się od jednej osoby - dziecka zachowującego się trochę dziwnie.

And this is really a story about a public-private solution that has really worked.

I to jest naprawdę historia o publiczno-prywatnym rozwiązaniu, które zadziałało.

And as a teacher of medicine, as a student myself, I was so inspired by that story.

I jako nauczyciel medycyny, jako student byłem bardzo inspirowany tą historią.

It's a long story because it started before 2001 and it was called Emergency.

To bardzo długa historia, rozpoczęła się przed 2001 wystawą 'Nagły wypadek.'

story {rzecz.} (też: tale, rede)

So when I proposed the story, I really had all the support to make this film.

Gdy zaproponowałem tę opowieść, miałem pełne wsparcie na zrobienie tego filmu.

The story is about where you're arriving, or thinking about where you're arriving.

Opowieść jest o tym, dokąd zmierzasz albo o tym, dokąd sądzisz, że zmierzasz.

There's a famous story about the great rabbi, Hillel, the older contemporary of Jesus.

Istnieje słynna opowieść o wielkim rabinie Hillelu, nieco starszym od Jezusa.

So, I will go further, and I say, "I tell a story, and therefore I exist."

Tak więc pójdę o krok dalej i powiem tak: Opowiadam opowieść, więc jestem.

The situation in Iran is a never-ending story of breaches of human rights.

Sytuacja w Iranie to taka niekończąca się opowieść - sytuacja łamania praw człowieka.

story {rzecz.} (też: narration, novelette, narrative, tale)

This is one of my favorite subjects. ~~~ I wrote a story about this in Life magazine in 1993.

To jeden z moich ulubionych tematów, napisałem o tym opowiadanie w magazynie "Life" w 1993.

And then they're going to tell their story in strict chronological order.

Poza tym jego opowiadanie będzie ściśle chronologiczne.

I'm starting the story with the first atomic bomb at Trinity, which was the Manhattan Project.

Swoje opowiadanie rozpocznę od pierwszej bomby atomowej – próbnego wybuchu Trinity, czyli Projektu Manhattan.

Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person.

Władza to nie tylko opowiadanie o innych, ale w także w sposób definitywny.

And I decided that I wanted to tell -- but I still wanted to tell a narrative story and I still wanted to tell my stories.

Zdecydowałam, że dalej chcę opowiadać, ale wciąż chciałam napisać jakieś opowiadanie, i chciałam wymyślać moje historie.

story {rzecz.} (też: floor, storey, deck)

piętro {n.}

So here is the building; it looks rather unassuming, really. ~~~ But it goes down below ground many stories.

Wygląda w zasadzie raczej skromnie, Ale pod ziemią schodzi w dół wiele pięter.

And a group at Itch, which is now part of IDEO, designed this interactive wall that's about four stories tall.

Grupa ludzi z Itch, który jest teraz częścią IDEO, zaprojektowała interaktywną ścianę, wysoką na cztery piętra.

Those pillars get up to several stories.

Ten otworek odchodzi z boku komina, wysokiego na kilka pięter.

The room itself is three stories tall.

Sam pokój jest wysoki na trzy piętra.

That's 38 stories tall.

Tyle, co 38-piętrowy budynek.

story {rzecz.} (też: account, coverage)

relacja {f.}

A story is the relationship that you develop between who you are, or who you potentially are, and the infinite world, and that's our mythology.

Opowieść to relacja, jaką rozwijasz pomiędzy tym, kim jesteś lub tym, kim możesz się stać, a niekończonym światem - i to jest nasza mitologia.

It's one of my favorite ones, because we've done several stories on Bt corn.

To jedna z moich ulubionych, bo napisaliśmy kilka relacji na temat modyfikowanej genetycznie kukurydzy BT.

story {rzecz.} [Amer.] (też: floor, storey, tier)

story {rzecz.} (też: fairy tale)

powiastka {f.}

story {rzecz.} (też: talk, tale)

rozhowor {m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "story":

 

Podobne tłumaczenia

"story" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "story" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.

Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.

I remember once he told me a story about a joke that the students played on him.

Ale kiedy przegrywał, śmiał się i bawił się równie dobrze, jak gdyby je wygrywał.

There's stories that you may tell in a small group of people with some good wine.

Są też takie, które opowiada się w niewielkim gronie przy butelce dobrego wina.

Our stories make us the people we are and, sometimes, the people we want to be.

Nasze opowieści tworzą nas samych, a czasami tworzą postacie, którymi chcemy być.

That just gave us more determination to prove that you could build a better story.

To nas bardziej zdeterminowało do udowodnienia, że można stworzyć lepszą historię.

What this suggests is actually that we may have the story about the Internet wrong.

Sugeruje to, że rzeczywiście możemy mieć trop, że Internet idzie w złym kierunku.

Venus, of course, is the god of love and fertility, which is the flower story.

Wenus, oczywiście, jest boginią miłości i płodności, tworzy także historię kwiatów.

So, I'd like to tell you something about the story of these extra dimensions.

Teoria ta miała jednak wielki wpływ na fizykę 20 wieku, a także obecne badania.

But these stories bothered me, and I couldn't figure out why, and eventually I did.

Ale dręczyły mnie te historie i nie mogłem rozgryźć dlaczego, w końcu udało mi się.

So I want to share with you a personal story about a turnaround or a transformation.

Chcę podzielić się z wami osobistym przeżyciem na temat zmiany lub transformacji.

And they drew a list of people with whom they would talk, and tell their story.

Stworzyli listę osób, z którymi byli skłonni rozmawiać i opowiedzieć swoją historię.

So the moral of the story is: people in glass houses shouldn't throw stones.

Morał jest taki: Jeśli samemu nie jest się bez wad, nie należy krytykować innych.

If my poems had gone out with the Shania mailing, it'd be a different story.

Jeśli moje wiersze zostały by wydane przez Shanię, to byś inaczej o tym mówiła.

Well, call him Ramon so that way one day when he asks why, you can tell him my story

Nazwij go Ramon, i pewnego dnia, kiedy zapyta dlaczego, opowiesz mu moją historię.

They do not at all give the true story of egg production in the European Union.

Nie odzwierciedlają one bynajmniej całej prawdy o produkcji jaj w Unii Europejskiej.

My point is this: In the long run, some news stories are more important than others.

Do czego zmierzam: Na dłuższą metę nie wszystkie informacje mają tą samą wagę.

Some of those stories are that somebody is just going to sort everything out for us.

Część tych opowieści jest o tym, że ktoś postara się poukładać wszystko za nas.

It tells the story of Sputnik, and the story of what happened to America as a result.

Opowiada on o Sputniku oraz o tym, co w rezultacie wydarzyło się w Ameryce.

To make a long story short...... we can't find it, because we can't see it.

Upraszczając to wszystko, nie możemy go znaleźć, bo nie możemy go zobaczyć.

I take a piece of paper, I visualize my story, sometimes I sketch, sometimes I don't.

Biorę kawałek papieru, wyobrażam sobie historię, czasem szkicuję, czasem nie.
 

Wyniki z forum

"story" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.