Search for the most beautiful word
besom
Kathmandu

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "spotted"

 

"spotted" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 36

spotted {przymiotnik}

spotted {przym.} (też: speckled, blotchy)

plamisty {przym. m.}

spotted {przym.}

łaciaty (krowa, pies) {przym. m.}

spotted {przym.} [tk.] (też: dotted)

w groszki {przym.} [tk.]

spotted {przym.} (też: dappled, mottled)

cętkowany {przym. m.}

spot {rzeczownik}

spot {rzecz.} (też: place, site, location, room)

miejsce {n.}

Avoid repeated injections at the exact same spot previously used.

Należy unikać powtarzania wstrzyknięć dokładnie w to samo miejsce używane poprzednio.

I just wanted to see the spot where we built a hut with Sophie.

Chciałem tylko zobaczyć to miejsce gdzie zbudowałem domek z Sophie.

Forget about trying to hit the bull's eye in darts, just aim for the same spot over and over again.

Nie chodzi o trafienie w środek tarczy, celujcie tylko ciągle w to samo miejsce.

It's the first flat spot you can reach after you get up to the top of the icefall.

To pierwsze płaskie miejsce powyżej wierzchołka lodospadu.

If not, take it off and put a new patch on a new spot.

W przeciwnym wypadku nale y odklei plaster, a nast pnie naklei nowy, w inne miejsce.

spot {rzecz.} (też: dot, period, point, shop)

punkt {m.}

It's like this. ~~~ You trigger the spot. ~~~ The dead guy, or gal, goes ... like that.

Stymulujemy pewien punkt, a martwy facet, albo kobieta, robi tak...

The brightest spot in China, which you can see on the edge of the outline here, is Hong Kong.

Najjaśniejszy punkt w Chinach, który widać tu na krawędzi, to Hongkong.

You follow this curve and you see the whiter spot in the middle -- that's your 50-year time bubble.

Podążamy za krzywą i widzimy bielszy punkt w środku - to jest mała 50 letnia bańka.

God tries to hit the community at its most sensitive spot, the possibility to communicate among themselves.

Bóg próbuje uderzyć w najczulszy punkt zbiorowości – w możliwosc komunikacji.

When Peter moves his arm, that yellow spot you see there is the interface to the functioning of Peter's mind taking place.

Kiedy Peter porusza prawą ręką, ten żółty punkt, który widzicie to interfejs do bieżącego funkcjonowania umysłu Peter' a.

spot {rzecz.}

spot {m.}

ProMeris Duo 199.5 mg + 199.5 mg Spot-on for medium sized dogs { 5.1-10.0 kg }

ProMeris Duo 199, 5 mg + 199, 5 mg Spot- on dla psów średnich { 5, 1 – 10, 0 kg }

ProMeris 160 mg Spot-on for small cats ProMeris 320 mg Spot-on for large cats

ProMeris 160 mg Spot- on dla kotów małych ProMeris 320 mg Spot- on dla kotów dużych

ProMeris Duo 999 mg + 999 mg Spot-on for extra large dogs { 40.1 – 50.0 kg }

ProMeris Duo 999 mg + 999 mg Spot- on dla psów bardzo dużych { 40, 1 – 50, 0 kg }

ProMeris Duo 499.5 mg + 499.5 mg Spot-on for medium/ large sized dogs { 10.1 – 25.0 kg }

ProMeris Duo 499, 5 mg + 499, 5 mg Spot- on dla psów średnich/ dużych { 10, 1 – 25, 0 kg }

ProMeris Duo 499.5 mg + 499.5 mg Spot-on for medium/ large sized dogs { 10.1– 25.0 kg }

ProMeris Duo 499, 5 mg + 499, 5 mg Spot- on dla psów średnich/ dużych { 10, 1 – 25, 0 kg }

spot {rzecz.} (też: full stop, dot, period, point)

kropka {f.}

And each spot represents a different family of virus or species of virus.

Każda kropka reprezentuje inną rodzinę lub gatunek wirusa.

Remember, every spot on here is a galaxy, and you see the galaxies, you know, sort of in our neighborhood, and you sort of see the structure.

Widzicie te skany w kształcie wachlarzy? ~~~ Każda kropka reprezentuje galaktykę, a widać galaktyki, które są w pobliżu, widać także ich strukturę.

Now this may look like a bunch of dots to you, but each one of these individual dots is actually a unique piece of the human genome that we spotted down on glass.

Dla was może to wyglądać jak grupa kropek, ale każda z nich jest unikalną częścią ludzkiego genomu, przeniesionego na szkło.

We took our chip over to Hewlett-Packard and used their atomic force microscope on one of these spots, and this is what you see: you can actually see the strands of DNA lying flat on the glass here.

Zabraliśmy nasz chip do Hewlett-Packard i zbadaliśmy jedną z takich kropek pod ich mikroskopem sił atomowych -- i oto, co widać: można rzeczywiście zobaczyć nici DNA leżące na szkle.

spot {rzecz.} (też: dash, drop, blob)

kropla {f.}

6. er If you notice a spot of blood at the injection site dab away with a cotton ball or tissues.

Jeśli w miejscu ukłucia pojawi się kropla krwi, należy ją delikatnie wytrzeć wacikiem lub ic

spot {rzecz.} (też: position, item, listing)

pozycja {f.}

spot {rzecz.} (też: eye, eyelet, run, eyespot)

oczko {n.}

spot {rzecz.} (też: stain, hickey, mark, splash)

plama {f.}

Great Dark Spot

Wielka Ciemna Plama

Great Red Spot

Wielka Czerwona Plama

Great Red Spot

Wielka Czerwona Plama

And I used to think that a dark spot on this map basically meant you're not going to get media from there because there are more basic needs.

Myślałem kiedyś, że ciemna plama na tej mapie oznacza, że nie znajdzie się żadnych wiadomości stamtąd, bo są pilniejsze potrzeby.

shock, or serious skin conditions associated with red spots, blisters. rod

u alergiczne, w tym wstrząs uczuleniowy, lub poważnych zmian skórnych z czerwonymi plamami

spot {rzecz.} (też: jot, a bit, a tad, dash)

odrobina {f.}

spot {rzecz.}

groszek {m.}

spot (on animal) {rzecz.} (też: marking, patch)

łatka {f.}

spot {rzecz.} (też: marking, hickey, splash, eyespot)

plamka {f.}

And it senses light with a little eye-spot, which works not unlike how our eye works.

Odbierają one światło małą plamką oczną, która działa nieco inaczej niż nasze oczy.

Antarctica was this planet's last empty quarter -- the blind spot in our expanding vision of the world.

Antarktyka była dla tej planety ostatnią pustą kwaterą... ślepą plamką poszerzającego się obrazu świata.

I believe that unfortunately you have a small, but growing black spot on your otherwise spotless reputation.

Moim zdaniem, jest to niestety mała, choć wciąż rosnąca, plamka na waszej nieskazitelnej reputacji.

Because some cycle, there is a spot in the cycle, and you have not the same duty in the different parts of the cycle.

Ponieważ niektóre cykle, tu jest plamka w cyklu, i nie masz tych samych obowiązków w różnych częściach cyklu.

spot {rzecz.} (też: pimple, zit, blemish)

pryszcz {m.}

Just remember that single acne spot that crippled you for several days.

Przypomnijcie sobie, jak pojedynczy pryszcz psuł wam humor na kilka dni.

spot {rzecz.} (też: pustule, pimple, blotch, blemish)

krosta {f.}

spot {rzecz.}

ciapka {f.}

spot {rzecz.} (też: wheal, pimple)

krostka {f.}

spot {rzecz.} (też: spot (on skin), marking, speckle)

cętka {f.}

spot {przymiotnik}

spot (attr.) {przym.} (też: related to a point, by points, on points)

  punktowy {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "spotted":

Synonimy (angielski) dla "spot":

 

Podobne tłumaczenia

"spotted" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "spotted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

But this was spotted by an eagle-eye investigator, and he was convicted.

Zostało to odkryte przez jednego z bystrych śledczych, i chłopak został skazany.

When a threat is spotted, alerts go out across the EU.

W obliczu zagrożenia w całej UE uruchamiany jest system alarmowy.

I thought I spotted one or two applications for the job here from Parliament also.

Wydaje mi się, że zauważyłam nawet jeden czy dwa wnioski w sprawie tego stanowiska od kandydatów z Parlamentu.

And while we were climbing Hyperion, Marie Antoine spotted an unknown species of golden-brown ant about halfway up the trunk.

Podczas wspinaczki Marie Antoine zobaczyła nieznany gatunek złotobrązowej mrówki na wysokości połowy pnia.

We learned that, early this morning, a boat with over two hundred migrants, spotted off Lampedusa, capsized because of poor sea conditions.

Dowiedzieliśmy się, że we wczesnych godzinach porannych dostrzeżona u wybrzeży Lampedusy barka z ponad dwustoma migrantami wywróciła się na burzliwym morzu.

We worked with the Washington State Department of Fish and Wildlife to grow endangered frogs -- the Oregon spotted frog -- for later release into protected wetlands.

Z departamentem Połowów i Dzikiej Zwierzyny odtwarzaliśmy zagrożony gatunek żaby oregońskiej, żeby wypuścić je na chronione bagna.

And our new project is having the inmates and ourselves learn how to raise the Oregon spotted frog which is a highly endangered amphibian in Washington state and Oregon.

Dzięki naszemu projektowi razem z więźniami uczymy się hodować Oregońską Żabę Cętkowaną, płaza bardzo zagrożonego wymarciem w stanie Waszyngton i Oregonie.

These nets are used by small inshore vessels to catch shellfish and lesser spotted dogfish off the North-West coast.

Z sieci tych korzystają małe przybrzeżne statki do celów połowu skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych oraz rekinków psich przy wybrzeżu północno-zachodnim.

And the kid was drinking it, and a security guard spotted it, and called the police, who called an ambulance that rushed to the ballpark, whisked the kid to the hospital.

I gdy ją pił a ochrona to zauważyła i wezwała policję, ta z kolei zadzwoniła po karetkę, który pędząc przybył na stadion i zabrał szybko dziecko do szpitala.

Through the consumer market scoreboard, where we investigated different consumer markets, we spotted that the markets from where we had most complaints is the electricity market.

Korzystając z tablicy wyników dla rynków konsumenckich zbadaliśmy wiele takich rynków i zauważyliśmy, że rynkami, z których pochodzi najwięcej skarg są rynki energii elektrycznej.
 

Wyniki z forum

"spotted" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

sportsmanship · sportsperson · sportswear · sporty · spot · spot-on · spot-welding · spotless · spotlight · spots · spotted · spotter · spotting · spotty · spouse · spout · sprain · sprained · sprat · sprawled · sprawling

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także rosyjsko-polski słownik bab.la.