Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "spoil"

 

"spoil" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-65 z 88

spoil {rzeczownik}

spoil {rzecz.} (też: loot, plunder, booty, swag)

łup {m.}

And I will give it into the hands of the strangers for a prey, and to the wicked of the earth for a spoil; and they shall profane it.

I podam je w ręce cudzoziemców na rozchwycenie, i niezbożnych w ziemi na łup, którzy ją splugawią;

and the people flew upon the spoil, and took sheep, and oxen, and calves, and slew them on the ground; and the people did eat them with the blood.

Tedy się lud udał na łup, a nabrawszy owiec, i wołów, i cieląt, rzezali je na ziemi, a jadł lud ze krwią.

And I will cast off the remnant of mine inheritance, and deliver them into the hand of their enemies; and they shall become a prey and a spoil to all their enemies;

I opuszczę ostatki dziedzictwa mego, a podam je w rękę nieprzyjaciół ich; i będą na łup, i na rozproszenie wszystkim nieprzyjaciołom swoim.

Imperialist infighting for a share of the spoils is hotting up, despite the strategy of cooperation with the USA and NATO.

Wewnętrzna walka o podział łupów staje się coraz bardziej zaciekła, mimo strategii współpracy z USA i NATO.

but when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him his whole armor wherein he trusted, and divideth his spoils.

Ale gdy mocniejszy nadeń nadszedłszy, zwycięży go, odejmuje wszystko oręże jego, w którem ufał, a łupy jego rozdaje.

spoil {rzecz.} (też: quarry, prize, take, trophy)

zdobycz {f.}

to spoil {czasownik}

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to ruin, to muff)

psuć {czas.}

I do not want to spoil the party here, colleagues, but let us be realistic.

Nie chcę tutaj psuć nastroju, Panie i Panowie, ale potrzeba odrobiny realizmu.

Materialism is all about getting -- get, get, get, get all you can, can all you get, sit on the can and spoil the rest.

Materializm to ciągłe branie - brać, brać, brać wszystko co możesz, możesz wziąć co zechcesz, siedzieć na możliwościach i psuć resztę.

People have often asked me whether what I know about love has spoiled it for me.

Ludzie często pytają mnie czy wszystko co wiem o miłości nie psuje mi przypadkiem zabawy.

Even the good elements are spoiled by the knowledge of just how grudgingly they were included.

Nawet jego dobre elementy psuje fakt ich skromnego uwzględnienia.

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to make worse, to mar, to detract, to muff)

zepsuć {czas.}

We firmly condemn those who would spoil relations between these two peoples, for we know who the culprits are.

Stanowczo potępiamy tych, którzy chcą zepsuć stosunki pomiędzy dwoma narodami, gdyż wiemy, kim są sprawcy.

Don't let milk spoil your morning.

Nie pozwól mleku zepsuć twojego poranka.

We have all contributed a little to it and I would ask for your understanding for the fact that we do not want to spoil this excellent report by accepting your amendments.

Wszyscy po trosze się do niego przyczyniliśmy i chciałbym prosić o zrozumienie, że nie chcemy tego zepsuć, akceptując poprawki.

Those who do wrong things in this country will have their celebration spoiled.

Ci, którzy robią w tym kraju złe rzeczy, będą mieli zepsutą uroczystość.

It would be a pity if Nepal spoiled this celebration by continuing to limit the rights of the Tibetan minority and got a red card from the international community as a result.

Byłoby szkoda, gdyby Nepal zepsuł to święto, i w dalszym ciągu ograniczał prawa mniejszości tybetańskiej, by w rezultacie dostać od społeczności międzynarodowej czerwoną kartkę.

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to liquidate, to murder, to obviate, to terminate)

zlikwidować {czas. dk}

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to fritter, to slather, to waste, to lose)

Think of the farmer who has put a lot of effort and money into producing a good animal that is then spoilt in the last part of its life.

Pomyślmy o rolniku, który włożył wiele wysiłku i pieniędzy, by wyhodować odpowiednie zwierzę, które następnie marnuje się w końcowej fazie jego życia.

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to ruin, to mar, to mess)

popsuć {czas.}

On the one hand, I regret the fact that the report was spoiled by the inclusion of the zero tolerance issue.

Z jednej strony ubolewam, że sprawozdanie zostało popsute przez włączenie do niego kwestii zerowej tolerancji.

Unfortunately, the start of the Hungarian Presidency has been decidedly spoiled and dominated by the controversial media law recently adopted by the country.

Niestety początek węgierskiej prezydencji zdecydowanie popsuła i zdominowała przyjęta ostatnio przez ten kraj kontrowersyjna ustawa medialna.

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to destroy, to quash, to destruct, to overthrow)

It only spoils the darkness.

Jedynie niszczy ciemność.

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to liquidate, to discreate)

unicestwić {czas.}

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to baby, to pamper, to pet, to cocker)

rozpieszczać {czas. ndk}

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to put off, to ruin)

obrzydzać {czas. ndk}
zaśmiecać [zaśmiecam|zaśmiecał] (wprowadzić zbędne elementy) {czas. ndk} [przen.]

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to put off, to ruin)

obrzydzić {czas.}
zaśmiecić (wprowadzić zbędne elementy) {czas.} [przen.]

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to deteriorate, to go off, to go bad)

psuć się {czas. zwr.}

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to go bad, to go off, to deteriorate)

popsuć się {czas. zwr.}

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to pet, to mollycoddle)

rozpieścić {czas.}

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to overindulge, to let a child run wild, to give free rein)

rozbisurmanić {czas.} [pot.]

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to become demoralized)

rozpuścić {czas. dk}

The creator of the universe himself has told us not to spare the rod, lest we spoil the child -- this is in Proverbs 13 and 20, and I believe, 23.

Stwórca wszechświata sam powiedział abyśmy nie żałowali rózgi, aby nie rozpuścić swoich dzieci. ~~~ Księga Przysłów, rozdział 13:20 i 23 jak sądzę.

to spoil [spoilt; spoiled|spoilt; spoiled] {czas.} (też: to overindulge, to let a child run wild, to give free rein)

rozbisurmaniać {czas. ndk} [pot.]

spoić {czasownik}

spoić {czas.} (też: łączyć, połączyć, wstąpić, przyłączyć)

their wings were joined one to another; they turned not when they went; they went every one straight forward.

Skrzydła ich spojone były jedno z drugiem, nie obracały się, gdy chodziły, ale każde w prost na swą stronę chodziło.

So we built the wall; and all the wall was joined together unto half [the height] thereof: for the people had a mind to work.

Lecześmy my budowali ten mur, i spojony jest wszystek mur aż do połowy swej, a lud miał serce do roboty.
spoić {czas. dk}
spoić {czas. dk} (też: spajać)
spoić {czas. dk} (też: spajać)
spoić {czas. dk} (też: zbijać się, zbić się, zlepić, zlepiać się)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "spoil":

© Princeton Universitycorrupt · go bad · mar · impair · deflower · vitiate · rape · despoil · violate · plunder · itch · botch · bodge · bumble · fumble · botch up · muff · blow · flub · screw up

Synonimy (polski) dla "spoić":

 

Podobne tłumaczenia

"spoil" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "spoil" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We shall find all precious substance; We shall fill our houses with spoil;

Wszelkiej majętności kosztownej nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią;

Let the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.

Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.

I think that is something new for this industry, which has been spoilt up to now.

Myślę, że dla przemysłu obronnego, który jest tak zepsuty, jest to coś zupełnie nowego.

Better it is to be of a lowly spirit with the poor, Than to divide the spoil with the proud.

Lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi.

Thou makest us to turn back from the adversary; And they that hate us take spoil for themselves.

Ale teraz odrzuciłeś i zawstydziłeś nas, a nie wychodzisz z wojskami naszemi.

only the cattle we took for a prey unto ourselves, with the spoil of the cities which we had taken.

Tylkośmy bydło pobrali sobie, i korzyści z miast, którycheśmy dobyli.

Maybe we're the ones who have taken this natural advantage we had and we spoiled it.

Może wzięliśmy tę naturalną przewagę i ją popsuliśmy.

Opportunities to work with the Obama Administration should not be spoilt by a transatlantic war of words.

Transatlantycka wojna na słowa nie powinna niweczyć możliwości współpracy z administracją prezydenta Obamy.

And of course, that spoils the game for the other hunters who hunt in the daytime, so in Canada that's illegal.

Oczywiście, to odbiera zwierzynę myśliwym, którzy polują w dzień.

The stouthearted are made a spoil, They have slept their sleep; And none of the men of might have found their hands.

Zacnymeś się stał i dostojnym z gór łupiestwa.

Or how can one enter into the house of the strong [man,] and spoil his goods, except he first bind the strong [man]?

Albo jakoż może kto wnijść do domu mocarza, i sprzęt jego rozchwycić, jeźliby pierwej nie związał mocarza onego?

Cuba is a murky and painful example of how lives of normal people have been mutilated and spoiled for decades.

Mrocznym i bolesnym przykładem okaleczenia i zniszczenia życia normalnych ludzi na przestrzeni dziesięcioleci jest Kuba.

You'll spoil the flag if you don't show up.

Zepsujesz wszystko jak nie przyjdziesz.

And David took all the flocks and the herds, [which] they drove before those [other] cattle, and said, This is David's spoil.

Przytem zabrał Dawid wszystkie trzody i stada, które gnano przed bydłem jego, i mówiono: Toć jest korzyść Dawidowa.

But in the developing world a lot of vaccines spoil before they're administered, and that's because they need to be kept cold.

Prawie wszystkie szczepionki trzeba przechowywać w temperaturze lodówki.

Take ye the spoil of silver, take the spoil of gold; for there is no end of the store, the glory of all goodly furniture.

Rozchwyćcież srebro, rozchwyćcież złoto, i niezmierne bogactwa, i cokolwiek najkosztowniejszego ze wszystkich klejnotów drogich.

Agriculture in developing countries is often practised in difficult conditions, typically barren spoil and a harsh climate.

W krajach rozwijających się często występują trudne warunki do rolnictwa, zazwyczaj jest tam jałowa gleba i nieprzyjazny klimat.

and then he will spoil his house.

toż dopiero dom jego rozchwyci.

In these times of crisis, I think that we should finally stop asking for more money like spoilt teenagers.

Uważam, że w obecnych czasach kryzysu powinniśmy wreszcie przestać prosić o coraz więcej pieniędzy, jak rozkapryszone nastolatki.

The spatial plan regulating construction work so as not to spoil the coastal landscape has recently been approved.

Ostatnio zatwierdzony został plan zagospodarowania przestrzeni regulujący prace budowlane tak, żeby nie zniszczyć krajobrazu wybrzeża.
 

Wyniki z forum

"spoil" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.