Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "specimen"

 

"specimen" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 47

specimen {rzeczownik}

specimen {rzecz.} (też: pattern, stencil)

wzór {m.}

The agreement also provides for the exchange of passport specimens between Brazil and the Member States.

Przewiduje się w niej również wymianę wzorów paszportów między Brazylią a państwami członkowskimi.

specimen {rzecz.}

okaz {m.}

A few years ago, the Marlboro Man was retired and replaced by this much less impressive specimen, who is a parody of American manhood, and that's what we have in our commercials today.

Kilka lat temu, Marlboro Man odszedł na emeryturę i zastąpił go ten dużo mniej imponujący okaz, który jest parodią Amerykańskiej męskości. ~~~ I to właśnie widzimy dzisiaj w reklamach.

The movement within the Community of live specimens of a species listed in Annex A is subject to prior authorisation from a management authority of the Member State in which the specimen is located.

Przewóz żywych okazów gatunków wymienionych w załączniku A w obrębie Wspólnoty wymaga uprzedniego zezwolenia organu administracyjnego państwa członkowskiego, w którym okaz się znajduje.

The export or re-export of specimens of endangered species is subject to:

Wywóz lub powrotny wywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga:

Member States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.

Państwa członkowskie mogą również zakazać posiadania okazów gatunków wymienionych w załączniku A.

Importation of specimens of endangered species is subject to:

Przywóz okazów gatunków zagrożonych wyginięciem wymaga:

specimen {rzecz.} (też: sample, section, segment, snapshot)

wycinek {m.}

specimen {rzecz.} (też: test-tube)

probówka {f.}

specimen {rzecz.} (też: copy)

And while I was making the book, I contacted all the producers of products because I wanted them to send me the real samples and the real specimens.

Podczas składania tej książki, skontaktowałam się ze wszystkimi producentami omówionych tu rzeczy, aby otrzymać prawdziwe egzemplarze i prawdziwe próbki.

specimen {rzecz.} (też: model document)

 

Podobne tłumaczenia

"specimen" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "specimen" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So I said to myself, "OK, great -- we're gonna collect all kinds of specimens.

Więc powiedziałem do sobie: "Dobrze, wspaniale - zbierzemy wszystkie rodzaje próbek.

The Oka/ Merck strain of VZV was not detected from any of these specimens.

W żadnej z próbek nie wykryto wirusa ospy wietrznej- półpaśca, szczep Oka/ Merck.

We would actually enlist them -- which we've done now -- to collect specimens from animals.

Moglibyśmy właściwie werbować ich -- co robimy teraz – by zbierali próbki od zwierząt.

Early on, in order to ship our specimens, we had to have dry ice.

Wcześniej, aby wysłać nasze próbki, musieliśmy posiadać suchy lód.

Specimens for fungal culture should be obtained prior to therapy.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać wymaz na posiew grzybiczy.

Of these varicella-like rashes, 10 had specimens that were available and adequate for PCR testing.

Spośród tych przypadków wysypki podobnej jak w ospie, 10 diagnozowano za pomocą metody PCR.

Of these 53 zosteriform rashes, 41 had specimens that were available and adequate for PCR testing.

Spośród 53 przypadków wysypki podobnej jak w półpaścu 41 przypadków diagnozowano za pomocą metody PCR.

Ensure specimens are associated with the right patient by labelling them immediately after they are taken.

Dopilnuj, aby próbki były przypisane do właściwego pacjenta, etykietując je natychmiast po pobraniu.

Those are actually all real butterfly specimens.

Oto kolejna kupa liści, które tak naprawdę są prawdziwymi motylami.

When they were sick, we would collect specimens from them.

Gdy byliby chorzy, zbieralibyśmy próbki od nich.

VZV was not detected in any of these specimens.

W żadnej z tych próbek nie wykryto wirusa ospy wietrznej- półpaśca.

If you go look at their website today, they'll actually list these specimens, saying, the rest was lost in a fire.

Jeśli zajrzycie na ich stronę internetową, te okazy nadal figurują w wykazie z uwagą, że reszta zginęła w pożarze.

They're butterfly specimens who have a natural camouflage.

To motyle o naturalnej zdolności maskowania.

The Member States draw up annual reports detailing the volume of trade in specimens covered by the Regulation.

Państwa członkowskie sporządzają sprawozdania roczne z podaniem liczb dotyczących obrotu gatunkami objętymi rozporządzeniem.

We collect blood from them, other specimens.

Zbieramy od nich krew, inne próbki.

This is one of my specimens.

To jeden z moich eksponatów.

It is possible today to identify someone even many years after his death by just obtaining some small specimen from the bone remains.

Pobranie małej próbki ze szczątków kości umożliwia obecnie identyfikację człowieka nawet kilka lat po jego śmierci.

So, I think the most important question at the end is, what do we actually learn from specimens like this and from our past in general?

Zostało jeszcze jedno ważne pytanie, czyli czego uczą nas takie znaleziska i czego uczy nas cała przeszłość człowieka?

This is us coming back from one of these very rural sites, with specimens from 200 individuals that we needed to get back to the lab within 48 hours.

To my powracający z jednego z tych obszarów wiejskich, z próbkami od 200 osobników, które musielismy dostarczyć do laboratorium w ciągu 48 godzin.

We mark it with a GPS fix, and we also take a digital photograph of the specimen, so we could essentially put it back on the surface, exactly where we found it.

Oznaczamy skamielinę GPS-em, a także robimy próbce zdjęcie.
 

Wyniki z forum

"specimen" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik polsko-niemiecki.