Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to speak up for"

 

"to speak up for" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 46

to speak up for {czasownik}

to speak up for {czas.} (też: to caution, to admonish, to reprimand, to rebuke)

upomnieć {czas. dk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Podobne tłumaczenia

"to speak up for" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to speak up for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And so the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.

Celem wywierania wpływu jest mówić głośno, za tych, którzy nie mają wpływu.

Finally, I should like to speak up for a community that cannot do so here for itself.

W końcu, chciałabym zabrać głos w imieniu społeczności, która nie może sama tego tutaj zrobić.

It is completely justified to speak up for the benefit gained.

Ujmowanie się za uzyskanymi korzyściami jest w pełni uzasadnione.

There is no doubt that we must all speak up for a no-fly zone.

Nie ma wątpliwości, że wszyscy musimy głośniej mówić o strefie zakazu lotów.

First of all, the need for Europe to continue to speak up for human rights on the global stage.

Po pierwsze, potrzebne jest, aby Europa nadal opowiadała się za ochroną praw człowieka na scenie światowej.

We must speak up for the rights of the Tibetan people, but let Europe also set its own house in order.

Musimy poprzeć wołanie Tybetańczyków o ich prawa, ale Europa powinna także zrobić porządki na własnym podwórku.

I speak up for the children, because no end can justify the means of unnecessarily ending innocent lives.

Mówię w imieniu dzieci, ponieważ żaden cel nie może uzasadniać środków prowadzących do niepotrzebnego zabijania niewinnych istnień.

Our people back in our country, in the UK, are fed up with this nonsense because we cannot speak up for their rights and their issues.

Nasi obywatele, mieszkańcy Wielkiej Brytanii, mają dość tego absurdu, ponieważ nie możemy mówić o ich prawach i problemach.

However, although your report represents a key step, this is mainly because of the comprehensive approach to discrimination you speak up for.

Jednakże pani sprawozdanie jest kluczowym krokiem, głównie ze względu na całościowe podejście do kwestii dyskryminacji, za którym się pani opowiada.

The aim of this report is therefore to speak up for a more transparent, more consistent and therefore more credible European sanctions policy.

Celem przedmiotowego sprawozdania jest więc wezwanie do opracowania bardziej przejrzystej, spójnej, a tym samym wiarygodnej, europejskiej polityki sankcji.

And as I read that, I looked at it, and I thought, you know, what this is saying is that the purpose of influence is to speak up for those who have no influence.

I kiedy przeczytałem to, popatrzyłem i pomyślałem, wiecie, że to mówi, że celem wywierania wpływu jest mówić za tych nie mających wpływu.

And in my mind, I realized as a surgical pioneer that the purpose of my position of influence was surely to speak up for those who have no influence.

Wewnątrz zdawałam sobie sprawę, że jako pioniera chirurgii rolą mojej wpływowej pozycji z pewnością było wstawianie się za tymi, którzy nie mieli żadnego wpływu.

author. - (FI) Mr President, as is evident from the resolution, coercive measures are being used in Iran to try and silence those who speak up for women's rights there.

autor. - (FI) Panie przewodniczący! Jak widać z rezolucji, w Iranie stosuje się środki przymusu uciszenia tych, którzy mówią głośno o prawach kobiet.

So the least we can do is speak up for them from here and promise them our unswerving support in their mission to bring about permanent democratic change in Burma.

Ostatnią rzeczą, jaką możemy zatem zrobić, to ująć się za nimi z tego miejsca i obiecać im nasze nieustające wsparcie dla ich misji ukierunkowanej na stałe zmiany demokratyczne w Birmie.

Protecting and speaking up for these is the core of any policy made in the European Union.

Ich ochrona i upominanie się o nie stanowi istotę każdej polityki unijnej.

For this reason it is with some embarrassment that I am standing up to speak about Burma.

Z tego powodu ja z pewnym zażenowaniem zabieram głos w sprawie Birmy.

Anna Politkovskaya was especially known as someone who spoke up for the human rights of Chechens.

Anna Politkowska była szczególnie znana jako rzeczniczka praw człowieka dla Czeczenów.

We are responsible for speaking up clearly at this point and we must do so.

Musimy jasno mówić o tych sprawach. To nasza odpowiedzialność.

It would also be a memorial to this Parliament speaking up for those who have no voice.

Byłby to również pomnik dla tego Parlamentu za występowanie w imieniu tych, którzy głosu nie mają.

Today we are speaking up for our Roma brothers and sisters.

Dzisiaj upominamy się o naszych romskich braci i siostry.
 

Wyniki z forum

"to speak up for" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

spatially · spatiotemporal · spatter · spatula · spaulder · spavin · spawn · spawning · spaz · spazz · speak-up-for · speakeasy · speaker · speakers · speaking · spear · spearhead · spearmint · spearpoint · SPEC · special

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.