Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "some"

 

"some" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-52 z 6559

some {zaimek}

some {zaim.} (też: few, a few, several, any)

kilka {zaim.}

I hope you'll drink, tweet and plant some seeds to pollinate a friendly garden.

Skosztujcie go, zaćwierkajcie i zasadźcie kilka nasion by zapylić przyjazny ogród.

What is more, the list of topics for harmonisation also contains some social norms.

Co więcej, lista tematów do harmonizacji zawiera także kilka norm społecznych.

However, we want some answers from the European Commission about the future.

Chcemy jednak usłyszeć kilka odpowiedzi Komisji Europejskiej na temat przyszłości.

Here are some ideas for reducing or preventing comment spam on your website.

Oto kilka sposobów na ograniczenie lub zredukowanie tego zjawiska w witrynie.

And then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.

Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.

some {zaim.} (też: certain, some kind, any, some kind of)

jakiś {zaim.}

Many people want to help others in some way, to change and improve the world.

Wiele osób chciałoby pomóc innym w jakiś sposób, aby zmienić lub poprawić świat.

For some reason I wrote about cairns -- stacks of rocks -- that a man was building.

Z jakiegoś powodu pisałam o kopcach z kamieni, które budował jakiś człowiek.

Secondly, it has to be said that we know less than we thought we did some time ago.

Po drugie należy powiedzieć, że wiemy mniej, niż spodziewaliśmy się jakiś czas temu.

In some way, God must feel the anguish, and grief, and physical pain that we feel.

W jakiś sposób Bóg musi odczuwać udręki i żal oraz ból fizyczny, który i my odczuwamy.

Perhaps there's even some quite simple rule, some simple program for our universe.

Może istnieje nawet dosyć prosta reguła, jakiś prosty program dla naszego wszechświata.

some {zaim.}

niektóre {zaim.}

Thankfully, the rapporteurs have addressed some of these issues here this evening.

Na szczęście sprawozdawcy podnieśli niektóre z tych kwestii dzisiejszego wieczoru.

For this reason my Group intends to support some of the amendments by the Verts.

Dlatego też moja grupa ma zamiar popierać niektóre z poprawek grupy Zielonych.

There could be exceptions to the general rule in some bilateral tax agreements.

Niektóre dwustronne porozumienia podatkowe mogą zawierać wyjątki od ogólnych zasad.

Some countries have significant reserves which they continue to restrict to export.

Niektóre kraje posiadają znaczące rezerwy, których eksport nadal ograniczają.

Certainly my vote was motivated in great measure by consideration of some of those.

Oczywiście mój głos był w znacznym stopniu umotywowany przez niektóre z nich.

some {zaim.} (też: one)

pewien {zaim.}

Although some headway has been made in this area, the shortages remain to this day.

Mimo że uczyniono pewien postęp w tym zakresie, do dziś istnieją niedobory.

I discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.

Dostrzegam pewien rodzaj rywalizacji, czy, powiedzmy, niepokoju, wśród posłów.

Maybe, just maybe, there is at last some movement in the right direction.

Być może, ale tylko może, obserwujemy nareszcie pewien krok w dobrym kierunku.

We hope that we will make some progress in the revision of the directive.

Mamy nadzieję, że uda nam się osiągnąć pewien postęp, poprawiając tę dyrektywę.

In many countries the proposed measures have typified good practice for some time.

W wielu państwach proponowane środki były przez pewien czas przykładami dobrych praktyk.

some {zaim.} (też: certain)

niektórzy {zaim.}

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

And some of us are born with temperaments that are positive, some are negative.

Niektórzy z nas rodzą się z pozytywnymi temperamentami, a niektórzy z negatywnymi.

Some Members have voiced the idea of establishing 'illegal immigrant quotas'.

Niektórzy posłowie zgłaszali pomysł ustanowienia "kwot nielegalnych imigrantów”.

Some patients with Gaucher disease have high blood pressure in the lungs (pulmonary

Niektórzy pacjenci z chorobą Gaucher’ a mają podwyższone ciśnienie w naczyniach

And some people say it's because, in 9th grade, boys start dropping out of school.

Niektórzy mówią, że to dlatego, że w 9. ~~~ klasie chłopcy zaczynają rzucać szkołę.

some {zaim.} (też: a few, any)

jacyś {zaim.}

Maybe some urban youths did mischief to his vehicle during that time frame.

Może właśnie wtedy, jacyś miejscowi chuligani uszkodzili jego samochód.

In the small picture, there will always be some winners and losers: it is the nature of any bilateral agreement.

Patrząc wycinkowo, zawsze będą jacyś wygrani i przegrani: na tym polega charakter każdej umowy dwustronnej.

This is some mathematicians at MIT.

To jacyś tam matematycy z MIT.

I was recently asked by some people attending a public meeting why they should take the trouble to elect representatives to the European Parliament.

Ostatnio jacyś ludzie uczestniczący w publicznym spotkaniu zapytali mnie, po co mieliby się fatygować i wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego.

Some people operate a halfway house there...... for young women they have coerced or drugged...... into spending their short lives as whores for Arabian tourists.

Jacyś ludzie prowadzą tam interesy...... młode kobiety narkotyzowane albo przymuszane...... do spędzenia ich krótkiego życia jako dziwki dla Arabskich turystów.

some {zaim.} (też: a few, any, several)

kilkoro {zaim.}

So I've decided to recruit some of my TED friends to read my words aloud for me.

Więc postanowiłem zatrudnić kilkoro moich przyjaciół z TED, by czytali na głos moje słowa.

Last but not least, I disagree with what has been said by some colleagues on Colombia.

Na koniec, co nie najmniej ważne: nie zgadzam się z tym, o czym mówiło kilkoro posłów w sprawie Kolumbii.

Some of you have mentioned Chapter 23 on corruption.

Kilkoro z Państwa wspomniało o rozdziale 23 w sprawie korupcji.

I have some friends that are willing to help

Mam kilkoro przyjaciół którzy też chcą pomóc.

Some students went out and netted some crows, brought them in, and were -- weighed them, and measured them and whatnot, and then let them back out again.

Kilkoro studentów wyszło na dwór, złapało w sieci kilka wron, zaniosło je do środka. ~~~ Zważono je, zmierzono i tak dalej i wypuszczono je z powrotem.

some {zaim.}

niektóry {zaim.}

Some therefore of the Pharisees said, This man is not from God, because he keepeth not the sabbath.

Tedy niektóry z Faryzeuszów rzekł: Człowiek ten nie jest z Boga; bo nie strzeże sabatu.

And as we tarried there some days, there came down from Judaea a certain prophet, named Agabus.

A gdyśmy tam przez niemało dni zamieszkali, przyszedł z Judzkiej ziemi prorok niektóry, imieniem Agabus.

And having spent some time [there], he departed, and went through the region of Galatia, and Phrygia, in order, establishing all the disciples.

I zamieszkawszy tam przez niektóry czas, wyszedł obchodząc krainę Galatską i Frygiję, utwierdzając wszystkich uczniów.

It is equally sad, I have to say, to see some on the Right of this House continuing, ostrich-like, to deny the obvious.

Muszę stwierdzić, że równie smutne jest zaprzeczanie oczywistym faktom, co nadal, chowając głowę w piasek, czynią niektóry prawicowi posłowie w tej Izbie.

But there was a certain man, Simon by name, who beforetime in the city used sorcery, and amazed the people of Samaria, giving out that himself was some great one:

A niektóry mąż, imieniem Szymon, był przedtem w onem mieście bawiący się nauką czarnoksięską i lud Samaryjski mamił, powiadając się być czymś wielkim.

some {zaim.}

poniektóre {zaim.} [starom.]

some {zaim.}

poniektórzy {zaim.} [starom.]

some {zaim.}

poniektóry {zaim.} [starom.]

some {zaim.}

poniektóra {zaim.} [starom.]

some {przysłówek}

some {przysł.} (też: a little, rather, somewhat, to some extent)

trochę {przysł.}

So to just quickly conclude with some brief data that suggests this might be so.

Podsumuję krótko podając trochę danych, które sugerują, że tak właśnie jest.

Jazz musicians need some notes -- most of them need some notes on the page.

Muzycy jazzowi potrzebują trochę nut -- większość znich potrzebuje kilka nut.

So there's a few elements, mostly social policies and some elements of the software.

Jest tu kilka elementów: głównie zasady społeczne i trochę elementów w oprogramowaniu.

So it's a little bit difficult from there to spin in some kind of positive conclusion.

Trochę ciężko mi z tego miejsca dojść do jakiejkolwiek pozytywnej konkluzji.

He is right, we still have some progress to make in terms of gender equality.

Ma pan rację, mamy jeszcze trochę do zrobienia w sprawie równouprawnienia.

some {przysł.} (też: a little, rather, somewhat, to some extent)

ileś {przysł.}

There was a very interesting film, one of the rare good films done about a situation like this, by Julian Schnabel some years ago about a patient that was in that condition.

Jest bardzo interesujący film, jeden z niewielu dobrych filmów opisujący podobną sytuację, nakręcony przez Juliana Schnabela ileś lat temu, o pacjencie, który był w tym stanie.

some {przysł.} (też: somewhat, slightly, a bit, vaguely)

nieco {przysł.}

However, I do think that we need to add some intelligence to all modes of transport.

Jednak uważam, że powinniśmy przydać nieco inteligencji wszystkim rodzajom transportu.

I would like to say a little more on the questions asked by some of you.

Chciałabym powiedzieć nieco więcej na temat niektórych z pytań zadanych przez państwa.

There stand some interesting places a little further out: the moons of Jupiter and Saturn.

Nieco dalej jest kilka interesujących miejsc, księżyce Jowisza i Saturna.

Also, perhaps, some thought should be given to the relationship with national parliaments.

Być może należy też poświęcić nieco uwagi stosunkom z parlamentami krajowymi.

I see that many of them want to see some haste in this process, and I can understand that.

Widzę, że wielu z nich chce nieco przyspieszyć ten proces i rozumiem to.

some {przymiotnik}

some {przym.} (też: certain, a certain)

niejaki {przym. m.}

In three years, there has not only been too little progress in the pace of reform, there have also been some setbacks.

W ciągu trzech lat nie tylko odnotowano zbyt małe postępy w zakresie tempa reform, ale również niejaki regres.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "some":

 

Podobne tłumaczenia

"some" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "some" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The following side effects have been experienced by some patients taking Nespo:

sz U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:

This too is a question that must be considered with some care, should it arise.

Tę kwestię także należy rozważyć z pewną dozą ostrożności, o ile się ona pojawi.

Tobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.

Uprawa tytoniu to jedyne źródło dochodów dla około 130 000 europejskich rolników.

I have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.

Słyszałam słowa krytyki, jakoby europejski plan naprawy nie obejmował wydajności.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

There have been some positive developments, but equally there is more to be done.

Choć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.

I will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.

Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.

The Council's agreement has some deficiencies and therefore cannot guarantee this.

Porozumienie Rady ma pewne braki i w związku z tym nie może tego zagwarantować.

Some of the side-effects may be caused by a combination of these three things.

Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.

It's being used in Uganda to give some psychological help to ex-child soldiers.

W Ugandzie program wspomaga psychologicznie dzieci, które walczyły jako żołnierze.

There are now some 3,000 of these centers employing about 15,000 people in Africa.

Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.

You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.

Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.

Its constitution is, in some respects, an example for a European constitution.

Jej konstytucja jest w pewnych obszarach zbliżona do konstytucji europejskiej.

(DE) Mr President, I voted in favour of the resolution, but with some heartache.

(DE) Panie przewodniczący! Głosowałem za przyjęciem rezolucji, ale nie bez oporów.

- (HU) The European Commission defined the negotiating mandates some 11 years ago.

- (HU) Komisja Europejska określiła mandaty negocjacyjne mniej więcej 11 lat temu.

One in three people in this room will develop cancer at some stage in their lives.

Co trzecia osoba w tym pomieszczeniu będzie miała raka na jakimś etapie życia.

(DE) Mr President, as ever, the funding bodies of the EU are having some problems.

(DE) Panie przewodniczący! Jak zawsze organy finansowe UE mają pewne problemy.

I believe we have some direct spare capacity in the way we organise our work.

Uważam, że mamy pewne wolne moce w sposobie, w jaki organizujemy naszą pracę.

Recently, I've also made some rather highbrow baroque borders out of lowbrow pasta.

Niedawno zrobiłam również wysokich lotów barokowe ramki z prymitywnego makaronu.

I want to convince you that humans are, to some extent, natural born essentialists.

Chcę was przekonać, że ludzie są, do pewnego stopnia, urodzonymi esencjalistami.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.