Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "some"

 

"some" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-50 z 6811

some {zaimek}

some {zaim.} (też: any)

kilka {zaim.}

Some fatal cases of hepatic failure and of hepatic necrosis have been reported.

Zgłoszono kilka śmiertelnych przypadków niewydolności wątroby i martwicy wątroby.

Madam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.

Pani przewodnicząca! Doceniam sprawozdanie, chcę jednak przedstawić kilka uwag.

I hope you'll drink, tweet and plant some seeds to pollinate a friendly garden.

Skosztujcie go, zaćwierkajcie i zasadźcie kilka nasion by zapylić przyjazny ogród.

What is more, the list of topics for harmonisation also contains some social norms.

Co więcej, lista tematów do harmonizacji zawiera także kilka norm społecznych.

Now, if you think you see some pale yellow -- I'll run this a few more times.

Jeżeli myślicie, że widzicie trochę bladego żółtego… Puszczę to jeszcze kilka razy.

some {zaim.}

niektóre {zaim.}

Now I would like to reply to some of the critical views expressed in your report.

Teraz chciałbym odpowiedzieć na niektóre krytyczne uwagi wyrażone w sprawozdaniu.

Some things are extremely important to support these countries into the future.

Niektóre sprawy mają kapitalne znaczenie dla wsparcia tych krajów w przyszłości.

The European Commission has already taken that step, as have some Member States.

Komisja Europejska już podjęła ten krok, tak jak niektóre państwa członkowskie.

Thankfully, the rapporteurs have addressed some of these issues here this evening.

Na szczęście sprawozdawcy podnieśli niektóre z tych kwestii dzisiejszego wieczoru.

Some areas must prepare themselves for severe drought and higher temperatures.

Niektóre obszary muszą same się przygotować na poważne susze i wyższe temperatury.

some {zaim.} (też: certain, some kind, any, some kind of)

jakiś {zaim.}

I said this before some time ago, when we spoke to Mr Marty in the committee.

Mówiłem już o tym jakiś czas temu, przy okazji rozmów z panem Marty'm w komisji.

Many people want to help others in some way, to change and improve the world.

Wiele osób chciałoby pomóc innym w jakiś sposób, aby zmienić lub poprawić świat.

For some reason I wrote about cairns -- stacks of rocks -- that a man was building.

Z jakiegoś powodu pisałam o kopcach z kamieni, które budował jakiś człowiek.

Once you have more than 10 of them you have to develop some kind of a matrix.

Gdy będziecie mieć ich więcej niż 10, musicie rozwinąć jakiś rodzaj matrycy.

Secondly, it has to be said that we know less than we thought we did some time ago.

Po drugie należy powiedzieć, że wiemy mniej, niż spodziewaliśmy się jakiś czas temu.

some {zaim.} (też: one)

pewien {zaim.}

We have made some progress with the agreement that we now have in Parliament.

Osiągnęliśmy pewien postęp w związku z porozumieniem, które mamy teraz w Parlamencie.

Although some headway has been made in this area, the shortages remain to this day.

Mimo że uczyniono pewien postęp w tym zakresie, do dziś istnieją niedobory.

I discern some kind of rivalry - or, let us say, anxiety - among Members.

Dostrzegam pewien rodzaj rywalizacji, czy, powiedzmy, niepokoju, wśród posłów.

Maybe, just maybe, there is at last some movement in the right direction.

Być może, ale tylko może, obserwujemy nareszcie pewien krok w dobrym kierunku.

There has also been some movement with regard to dealing with war crimes.

Da się ponadto zauważyć pewien ruch, jeżeli chodzi o rozliczenie zbrodni wojennych.

some {zaim.} (też: certain)

niektórzy {zaim.}

Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.

Niektórzy gracze próbują zbijać kapitał polityczny na zabójstwie Benazir Bhutto.

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

Because of the shortage of organs, some people are quick to use criminal methods.

Ze względu na niedobór narządów, niektórzy chętnie sięgają po metody przestępcze.

And some of us are born with temperaments that are positive, some are negative.

Niektórzy z nas rodzą się z pozytywnymi temperamentami, a niektórzy z negatywnymi.

Some Members have voiced the idea of establishing 'illegal immigrant quotas'.

Niektórzy posłowie zgłaszali pomysł ustanowienia "kwot nielegalnych imigrantów”.

some {zaim.} (też: any)

jacyś {zaim.}

Maybe some urban youths did mischief to his vehicle during that time frame.

Może właśnie wtedy, jacyś miejscowi chuligani uszkodzili jego samochód.

In the small picture, there will always be some winners and losers: it is the nature of any bilateral agreement.

Patrząc wycinkowo, zawsze będą jacyś wygrani i przegrani: na tym polega charakter każdej umowy dwustronnej.

This is some mathematicians at MIT.

To jacyś tam matematycy z MIT.

I was recently asked by some people attending a public meeting why they should take the trouble to elect representatives to the European Parliament.

Ostatnio jacyś ludzie uczestniczący w publicznym spotkaniu zapytali mnie, po co mieliby się fatygować i wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego.

Some people operate a halfway house there...... for young women they have coerced or drugged...... into spending their short lives as whores for Arabian tourists.

Jacyś ludzie prowadzą tam interesy...... młode kobiety narkotyzowane albo przymuszane...... do spędzenia ich krótkiego życia jako dziwki dla Arabskich turystów.

some {zaim.} (też: a few, any, several)

kilkoro {zaim.}

So I've decided to recruit some of my TED friends to read my words aloud for me.

Więc postanowiłem zatrudnić kilkoro moich przyjaciół z TED, by czytali na głos moje słowa.

Last but not least, I disagree with what has been said by some colleagues on Colombia.

Na koniec, co nie najmniej ważne: nie zgadzam się z tym, o czym mówiło kilkoro posłów w sprawie Kolumbii.

Some of you have mentioned Chapter 23 on corruption.

Kilkoro z Państwa wspomniało o rozdziale 23 w sprawie korupcji.

I have some friends that are willing to help

Mam kilkoro przyjaciół którzy też chcą pomóc.

Some students went out and netted some crows, brought them in, and were -- weighed them, and measured them and whatnot, and then let them back out again.

Kilkoro studentów wyszło na dwór, złapało w sieci kilka wron, zaniosło je do środka. ~~~ Zważono je, zmierzono i tak dalej i wypuszczono je z powrotem.

some {zaim.}

niektóry {zaim.}

Some therefore of the Pharisees said, This man is not from God, because he keepeth not the sabbath.

Tedy niektóry z Faryzeuszów rzekł: Człowiek ten nie jest z Boga; bo nie strzeże sabatu.

And as we tarried there some days, there came down from Judaea a certain prophet, named Agabus.

A gdyśmy tam przez niemało dni zamieszkali, przyszedł z Judzkiej ziemi prorok niektóry, imieniem Agabus.

And having spent some time [there], he departed, and went through the region of Galatia, and Phrygia, in order, establishing all the disciples.

I zamieszkawszy tam przez niektóry czas, wyszedł obchodząc krainę Galatską i Frygiję, utwierdzając wszystkich uczniów.

It is equally sad, I have to say, to see some on the Right of this House continuing, ostrich-like, to deny the obvious.

Muszę stwierdzić, że równie smutne jest zaprzeczanie oczywistym faktom, co nadal, chowając głowę w piasek, czynią niektóry prawicowi posłowie w tej Izbie.

But there was a certain man, Simon by name, who beforetime in the city used sorcery, and amazed the people of Samaria, giving out that himself was some great one:

A niektóry mąż, imieniem Szymon, był przedtem w onem mieście bawiący się nauką czarnoksięską i lud Samaryjski mamił, powiadając się być czymś wielkim.

some {zaim.}

poniektórzy {zaim.} [starom.]

some {zaim.}

poniektóre {zaim.} [starom.]

some {zaim.}

poniektóry {zaim.} [starom.]

some {zaim.}

poniektóra {zaim.} [starom.]

some {przysłówek}

some {przysł.} (też: a little, rather, somewhat, to some extent)

trochę {przysł.}

Someone stuffs some explosives into their underwear and flies over the Atlantic.

Ktoś wkłada trochę materiałów wybuchowych pod bieliznę i leci przez Atlantyk.

Now, if you think you see some pale yellow -- I'll run this a few more times.

Jeżeli myślicie, że widzicie trochę bladego żółtego… Puszczę to jeszcze kilka razy.

So to just quickly conclude with some brief data that suggests this might be so.

Podsumuję krótko podając trochę danych, które sugerują, że tak właśnie jest.

Jazz musicians need some notes -- most of them need some notes on the page.

Muzycy jazzowi potrzebują trochę nut -- większość znich potrzebuje kilka nut.

I'm gonna find out what bakery made that cake, and then I'm gonna get some more cake.

Dowiem się, która piekarnia zrobiła to ciasto, a potem kupię go sobie trochę.

some {przysł.} (też: a little, rather, somewhat, to some extent)

ileś {przysł.}

There was a very interesting film, one of the rare good films done about a situation like this, by Julian Schnabel some years ago about a patient that was in that condition.

Jest bardzo interesujący film, jeden z niewielu dobrych filmów opisujący podobną sytuację, nakręcony przez Juliana Schnabela ileś lat temu, o pacjencie, który był w tym stanie.

some {przymiotnik}

some {przym.} (też: certain, a certain)

niejaki {przym. m.}

In three years, there has not only been too little progress in the pace of reform, there have also been some setbacks.

W ciągu trzech lat nie tylko odnotowano zbyt małe postępy w zakresie tempa reform, ale również niejaki regres.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "some":

 

Podobne tłumaczenia

"some" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "some" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You picked a particular breed, you learned some new information about the breed.

Wybierali konkretną rasę psów i dowiadywali się nowych informacji na jej temat.

The following side effects have been experienced by some patients taking Aranesp:

U pacjentów stosujących Aranesp zaobserwowano następujące działania niepożądane:

The following side effects have been experienced by some patients taking Nespo:

sz U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:

This too is a question that must be considered with some care, should it arise.

Tę kwestię także należy rozważyć z pewną dozą ostrożności, o ile się ona pojawi.

Tobacco growing is the sole source of income for some 130 000 European farmers.

Uprawa tytoniu to jedyne źródło dochodów dla około 130 000 europejskich rolników.

I have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.

Słyszałam słowa krytyki, jakoby europejski plan naprawy nie obejmował wydajności.

This is particularly true on some of the work that we are doing internationally.

Szczególnie dotyczy to części prac, które wykonujemy na arenie międzynarodowej.

And already, commercial oyster larvae are dying at large scales in some places.

Już teraz larwy małż, tych które jemy, wymierają. ~~~ tych które jemy, wymierają.

And if we show that to people, then we can also promote some behavioral change.

A jeśli pokażemy to ludziom, możemy przyczyniać się do zmiany w ich zachowaniu.

Some courses can be studied part-time, in the evenings or by distance learning.

Możesz uczęszczać na kursy wieczorowe lub skorzystać z kształcenia na odległość.

There have been some positive developments, but equally there is more to be done.

Choć rozwój wypadków był w pewnej mierze pozytywny, wiele pozostaje do zrobienia.

I will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.

Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.

People are looking for hope; they are looking for some information about recovery.

Ludzie potrzebują nadziei, ludzie poszukują informacji o naprawie gospodarczej.

The Council's agreement has some deficiencies and therefore cannot guarantee this.

Porozumienie Rady ma pewne braki i w związku z tym nie może tego zagwarantować.

This is what we await, but while we are waiting we must find some other solutions.

Czekamy na jej ustanowienie, ale do tego czasu musimy znaleźć inne rozwiązania.

Some of the side-effects may be caused by a combination of these three things.

Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.

It's being used in Uganda to give some psychological help to ex-child soldiers.

W Ugandzie program wspomaga psychologicznie dzieci, które walczyły jako żołnierze.

There are now some 3,000 of these centers employing about 15,000 people in Africa.

Jest teraz około 3000 takich punktów zatrudniających około 15,000 osób w Afryce.

You're looking at IP taking over from some of the traditional telecom standards.

Widzicie jak telefonia IP zastępuje część tradycyjnych standardów w telefonii.

Its constitution is, in some respects, an example for a European constitution.

Jej konstytucja jest w pewnych obszarach zbliżona do konstytucji europejskiej.
 

Wyniki z forum

"some" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.