angielsko-polskie tłumaczenie słowa "soft"

EN soft angielskie tłumaczenie

volume_up
soft {przym.}

EN soft
volume_up
{przymiotnik}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

soft
volume_up
miękka {przym. m.}
Germany, apparently, is a country of hard currency and soft power.
Najwyraźniej Niemcy są krajem z twardą walutą i miękką władzą.
And so here was the first soft tissue from a dinosaur.
Otrzymaliśmy pierwszą tkankę miękką dinozaura.
Mr Bukovsky is quite right, the EU is a form of soft communism.
Bukowski ma rację: UE jest miękką odmianą komunizmu.
soft
volume_up
miękkie {przym.}
Benzalkonium chloride is known to discolour soft contact lenses.
Stwierdzono, że chlorek benzalkoniowy zabarwia miękkie soczewki kontaktowe.
The surrounding soft tissues are then closed around the implanted material.
Po aplikacji zszywa się otaczające tkanki miękkie, zamykając je wokół implantu.
The surrounding soft tissues are then closed around the implant.
Następnie otaczające tkanki miękkie zostają zamknięte wokół implantu.
soft (też: fragile, pliable, pliant, squashy)
volume_up
miękki {przym. m.}
then the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,
po nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,
Stool consistency was not meaningfully improved in patients who had soft stool at baseline.
Konsystencja kału nie poprawiła się znacząco u pacjentów, którzy mieli miękki kał na początku.
Swelling (max. diameter 5 cm) may occur, either as hard or soft swelling.
W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić rozlany obrzęk – tęgi lub miękki (o średnicy do 5 cm).
soft (też: dainty, delicate, fragile, gentle)
volume_up
delikatny {przym. m.}
I discovered their soft surfaces revealed every ripple of wind in constantly changing patterns.
Odkryłam, że ich delikatna powierzchnia ukazuje każdy podmuch wiatru, tworząc wciąż zmieniające się formy.
First of all, I think the Commissioner should recognise that soft measures, like market promotion, are not going to be enough.
Po pierwsze uważam, że pani komisarz powinna zdawać sobie sprawę z tego, że delikatne środki zaradcze, takie jak marketing i promocja, nie wystarczą.
soft (też: balmy, benign, equable, gentle)
volume_up
łagodny {przym. m.}
CA: It's a soft crowd, Julian, a soft crowd.
CA: To łagodny tłum, Julianie, łagodny tłum.
Soft law is no longer enough, and soft measures are not either.
Nie wystarczą już ani łagodne przepisy, ani łagodne środki.
Mild and transient diarrhoea, soft faeces or vomiting were commonly reported.
Często zgłaszano łagodne i przemijające biegunki, luźne stolce lub wymioty.
soft (też: cute, gentle, sugary, sweet)
volume_up
słodki {przym. m.}
soft (też: frail, limp)
volume_up
wiotki {przym. m.}
soft (też: discreet, low-key, muted, toned)
volume_up
stonowany {przym. m.}

2. IT

soft
volume_up
elastyczny {przym. m.} [komp.]
Kaletra oral solution, Kaletra soft capsules, Kaletra film-coated tablets:
Kaletra roztwór doustny, Kaletra kapsułki elastyczne, Kaletra tabletki powlekane:
Agenerase 150 mg soft capsules are supplied in plastic bottles containing 240 soft capsules.
Lek Agenerase 150 mg kapsułki elastyczne jest dostępny w plastikowych butelkach zawierających 240 kapsułek.
Dosage conversion from oral solution to soft capsules for children
Sposób dawkowania u dzieci, przy zmianie roztworu doustnego na kapsułki elastyczne.

Przykłady użycia - "soft" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishsoft cell boundary
Englishsoft page break
Englishto have a soft spot for sb
Englishto be a soft touch
EnglishThe other ingredients are white soft paraffin and butylated hydroxytoluene (E321), a
Inne składniki to: wazelina biała i butylohydroksytoluen (E321), jako konserwant.
EnglishSpironolactone is a natriuretic drug (historically described as a soft diuretic).
Spironolakton jest lekiem natriuretycznym (w historii opisywany jako słaby diuretyk).
Englishwhite soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.
wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.
EnglishWhite soft paraffin Liquid paraffin Propylene carbonate White beeswax Hard paraffin
Wazelina biała Parafina ciekła Propylenu węglan Wosk biały Parafina stała
EnglishDoesn't tell you much about military power, doesn't tell you very much about soft power.
Nie mówi nic o sile militarnej, Nie mówi też wiele o "miękkim" oddziaływaniu.
EnglishTherefore, care should be taken by people who wear soft contact lenses.
Dlatego też, osoby korzystające z takich soczewek powinny zachować ostrożność.
EnglishTherefore, care should be taken by people who wear soft contact lenses.
Dlatego też osoby korzystające z takich soczewek powinny zachować ostrożność.
Englishskin and soft tissue infections: furunculosis, pyoderma and impetigo
zakażenia skóry i tkanek miękkich: czyraczność, ropne zapalenie skóry i liszajec
EnglishSoft power is a concept invented by a Harvard academic, Joseph Nye, a friend of mine.
Soft power to koncepcja ukuta przez wykładowcę Harvardu Josepha Nya, mojego przyjaciela.
EnglishFor the treatment of pain and inflammation associated with soft tissue surgery in cats.
Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.
EnglishDuring treatment, small punctuated bleedings may occur in the soft tissues of the eyelid.
Podczas leczenia mogą powstawać drobne krwawe wybroczyny w miękkich tkankach powieki.
EnglishOn the other hand, the propaganda about a soft NATO has been a success.
Z drugiej strony propaganda dotycząca łagodnego NATO okazała się sukcesem.
Englishincluding initial parenteral treatment with ciprofloxacin) Infections of the skin and soft
miarowej 5ml 2 razy na bakterie Gram - dobę) ujemne Zakażenia skóry i tkanek miękkich
Englishau white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.
cz sz wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.
Englishau white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.
sz pu wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.
EnglishWhite soft paraffin E321 See package leaflet for further information
Wazelinę białą E321 Dodatkowe informacje patrz ulotka dołączona do opakowania