Search for the most beautiful word
monotonousness
to grow older

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "soft"

 

"soft" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-39 z 282

soft {przymiotnik}

soft {przym.}

miękka {przym. m.}

Germany, apparently, is a country of hard currency and soft power.

Najwyraźniej Niemcy są krajem z twardą walutą i miękką władzą.

And that soft power has been much neglected and much misunderstood, and yet it's tremendously important.

I ta "miękka" siła była dotychczas pomijana i źle rozumiana.

Mr Bukovsky is quite right, the EU is a form of soft communism.

Bukowski ma rację: UE jest miękką odmianą komunizmu.

And so here was the first soft tissue from a dinosaur.

Otrzymaliśmy pierwszą tkankę miękką dinozaura.

Each soft capsule contains 250 mg tipranavir

Każda kapsułka miękka zawiera 250 mg typranawiru.

soft {przym.}

miękkie {przym.}

But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.

Niektórzy jednak uważają, że normą nowego systemu powinny być miękkie regulacje.

What's unexpected about this is that it's soft, but it's also a strong magnet.

Zaskakujące jest to, że jest to miękkie, a jednak jest także silnym magnesem.

The surrounding soft tissues are then closed around the implanted material.

Po aplikacji zszywa się otaczające tkanki miękkie, zamykając je wokół implantu.

The surrounding soft tissues (muscle and skin) are then closed around the implant.

Następnie otaczające tkanki miękkie (mięśnie i skóra) zostają zamknięte wokół implantu.

Close soft tissues around the site containing the product using suture material of choice.

Zbliżyć i zszyć tkanki miękkie wokół loży za pomocą szwów wybranego rodzaju.

soft {przym.} (też: delicate, tender, gentle, squeamish)

delikatny {przym. m.}

(Music) It may be that in other halls, they're simply not going to experience that at all and so therefore, my level of soft, gentle playing may have to be ... (Music) Do you see what I mean?

Tam, żeby stworzyć dźwięk cichy i delikatny, musiałabym zagrać tak... ~~~ Tam, żeby stworzyć dźwięk cichy i delikatny, musiałabym zagrać tak... Rozumiecie?

soft {przym.} (też: tender, pliable, pliant, squashy)

miękki {przym. m.}

then the soft clop of the hooves of the horse hauling a milk wagon down your block,

po nich miękki stukot kopyt konia ciągnącego po okolicy wóz mleczarza,

Swelling (max. diameter 5 cm) may occur, either as hard or soft swelling.

W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić rozlany obrzęk – tęgi lub miękki (o średnicy do 5 cm).

A diffuse hard or soft swelling (max. diameter 5 cm) may occur, regressing within 2 days.

Może wystąpić rozlany, tęgi lub miękki obrzęk (o średnicy do 5 cm) zanikający w ciągu 2 dni.

Stool consistency was not meaningfully improved in patients who had soft stool at baseline.

Konsystencja kału nie poprawiła się znacząco u pacjentów, którzy mieli miękki kał na początku.

Swelling (max. diameter 5 cm) may occur at the injection site, either as diffuse hard or soft swelling.

W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić rozlany obrzęk, tęgi lub miękki (o średnicy do 5 cm).

soft {przym.} (też: kind, quiet, mild, gentle)

łagodny {przym. m.}

CA: It's a soft crowd, Julian, a soft crowd.

CA: To łagodny tłum, Julianie, łagodny tłum.

A softly-softly approach will not, however, pay off in a situation like this in the long term.

Jednakże w sytuacji takiej jak ta zbyt łagodne podejście na dłuższą metę nie opłaci się.

soft {przym.} (też: cute, sweet, gentle, tender)

słodki {przym. m.}

soft {przym.} [komp.]

elastyczny {przym. m.} [komp.]

She could have been more flexible, meeting the assaults softly, but she tried to defend herself for two full days - that was her greatest mistake.

Mogłaby być bardziej elastyczna, łagodniej reagować na ataki, ale próbowała się bronić przez dwa dni i to był jej największy błąd.

soft {przym.} (też: limp, frail)

wiotki {przym. m.}

soft {przym.} (też: muted, discreet, toned, low-key)

stonowany {przym. m.}

to soft {czasownik}

to soft {czas.} (też: to soften)

mięknąć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "soft":

 

Podobne tłumaczenia

"soft" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "soft" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The other ingredients are white soft paraffin and butylated hydroxytoluene (E321), a

Inne składniki to: wazelina biała i butylohydroksytoluen (E321), jako konserwant.

Spironolactone is a natriuretic drug (historically described as a soft diuretic).

Spironolakton jest lekiem natriuretycznym (w historii opisywany jako słaby diuretyk).

She would look at you and very quietly, very softly say, "It just happened.

Spojrzy na ciebie i bardzo cicho, bardzo łagodnie powie: „Tak jakoś samo się stało.

White soft paraffin Liquid paraffin Propylene carbonate White beeswax Hard paraffin

Wazelina biała Parafina ciekła Propylenu węglan Wosk biały Parafina stała

For the treatment of pain and inflammation associated with soft tissue surgery in cats.

Do leczenia bólu i stanów zapalnych u kotów po chirurgii tkanek miękkich.

white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.

wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.

Soft power is a concept invented by a Harvard academic, Joseph Nye, a friend of mine.

Soft power to koncepcja ukuta przez wykładowcę Harvardu Josepha Nya, mojego przyjaciela.

Doesn't tell you much about military power, doesn't tell you very much about soft power.

Nie mówi nic o sile militarnej, Nie mówi też wiele o "miękkim" oddziaływaniu.

On the other hand, the propaganda about a soft NATO has been a success.

Z drugiej strony propaganda dotycząca łagodnego NATO okazała się sukcesem.

During treatment, small punctuated bleedings may occur in the soft tissues of the eyelid.

Podczas leczenia mogą powstawać drobne krwawe wybroczyny w miękkich tkankach powieki.

Therefore, care should be taken by people who wear soft contact lenses.

Dlatego też osoby korzystające z takich soczewek powinny zachować ostrożność.

Therefore, care should be taken by people who wear soft contact lenses.

Dlatego też, osoby korzystające z takich soczewek powinny zachować ostrożność.

Therefore, care should be taken by people who wear soft contact lenses.

Dlatego też osoby używające miękkich soczewek kontaktowych powinny zachować ostrożność.

including initial parenteral treatment with ciprofloxacin) Infections of the skin and soft

miarowej 5ml 2 razy na bakterie Gram - dobę) ujemne Zakażenia skóry i tkanek miękkich

Therefore care should be taken by people who wear soft contact lenses.

Dlatego też osoby używające miękkich soczewek kontaktowych powinny zachować ostrożność.

Saquinavir/ Efavirenz (1,200 soft capsule formulation q8h/ 600 q. d.)

Sakwinawir, efawirenz (1 200 mg w postaci kapsułki miękkiej co 8 godz., 600 mg 1 × d.)

au white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.

cz sz wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.

au white soft paraffin, liquid paraffin, propylene carbonate, white beeswax, hard paraffin.

sz pu wazelinę białą, parafinę ciekłą, propylenu węglan, wosk biały, parafinę stałą.

skin and soft tissue infections: furunculosis, pyoderma and impetigo

infekcje skóry i tkanki miękkiej: - czyraczność, piodermia i liszajec

skin and soft tissue infections: furunculosis, pyoderma and impetigo

zakażenia skóry i tkanek miękkich: czyraczność, ropne zapalenie skóry i liszajec
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

sodding · sodic · sodicity · sodium · Sodomist · Sodomita · sodomy · sofa · soffit · Sofia · soft · soft-hearted · soft-spoken · softback · softball · softening · softer · softgel · softie · softly · softness

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.