Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "slow"

Czy chodziło Ci o siła?
 

"slow" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 571

slow {przymiotnik}

slow {przym.} (też: free, unoccupied, unrestricted, eligible)

wolny {przym. m.}

The truth is that there has been slow progress in the matter and the target set has not been achieved.

Prawda jest taka, że postęp w tej dziedzinie był bardzo wolny, a wyznaczone cele nie zostały osiągnięte.

(Laughter) And he thinks a robot has to be really slow.

(śmiech) Ciągle mu się wydaje, że robot musi być bardzo wolny.

We criticized them for being quite slow to return refugees.

Krytykowaliśmy ich za wolny powrót uchodźców.

It is making slow progress, but it is making progress.

Czyni wolny postęp, ale jest to postęp.

It is not the candidate countries or the new Member States that are indigestible: our digestive system is too slow.

To nie jest tak, że kraje kandydujące bądź nowe państwa członkowskie są niestrawne: to nasz układ trawienny jest zbyt wolny.

slow {przym.} (też: free)

wolne {przym.}

The Union's infringement proceedings are ineffective, too slow and too political.

Unijne postępowania w przypadku naruszeń są nieskuteczne, za wolne i zbyt upolitycznione.

This is just a really nice touch -- it's called slow prototyping.

To jest naprawdę niezły pomysł - a nazywa się wolne prototypowanie.

To me, the pace of political changes is too slow, too gradual.

Dla mnie jednak tempo politycznych zmian jest za wolne, za łagodne.

For me, they share a fundamental problem: they're too slow.

Moim zdaniem mają jeden wspólny problem: są zbyt wolne.

irregular heartbeat, angina, slow or fast heartbeat,

nieregularne uderzenia serca, dławica piersiowa, wolne lub szybkie uderzenia serca

slow {przym.} (też: free)

wolna {przym. f.}

You lost points for driving too slow and not accepting the right of way.

Straciłaś punkty za zbyt wolną jazdę i pominięcie pierwszeństwa przejazdu.

heart attack, chest pain, changes in electrocardiogram, rapid or slow heart beating, palpitations

atak serca, ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG, szybka lub wolna akcja serca,

The annual report painfully shows that, for developing countries, the EIB's response to the crisis has been far too slow.

Sprawozdanie roczne boleśnie dowodzi, że w przypadku krajów rozwijających się reakcja EBI na kryzys była o wiele za wolna.

It's fairly slow.

Jest dość wolna.

slow {przym.} (też: sluggish, poky, leisurely, creepy)

powolny {przym. m.}

Your doctor will give you each dose by slow infusion through a vein into your bloodstream.

Lekarz będzie podawał każdą z dawek przez powolny wlew dożylny do krwi.

It costs about a dollar for each base -- a very slow way of doing it.

Jedna zasada kosztuje około dolara -- bardzo powolny sposób działania.

Our own path to 20th century liberal democracy was a very slow one.

Nasz marsz do dwudziestowiecznej liberalnej demokracji był bardzo powolny.

Sadly, however, the painfully slow rate of progress in the Council has put paid to that idea.

Niestety, nieznośnie powolny postęp prac w Radzie zniweczył te plany.

Due to the slow onset of action, acute hypotension does not occur.

Z uwagi na powolny początek działania nie następuje ostre niedociśnienie.

slow {przym.} (też: tardy)

nierychliwy {przym. m.} [wzn.]

slow {przysłówek}

slow {przysł.} (też: slowly, leisurely)

powoli {przysł.}

Push the plunger with a slow constant pressure, always keeping your skin pinched.

Utrzymując fałd skóry pomiędzy palcami, powoli i równomiernie naciskać na tłok.

BeneFIX is given by a slow infusion into a vein (usually up to 4 ml per minute).

Preparat BeneFIX podaje się powoli w infuzji dożylnej (zwykle do 4 ml na minutę).

The medicine is given by slow intravenous injection (into a vein) over one minute.

Preparat należy podawać powoli, przez wstrzyknięcie dożylne, w ciągu jednej minuty.

But Croatia has been slow in taking the necessary measures to meet these opening benchmarks.

Jednakże działania Chorwacji na rzecz spełnienia tych kryteriów przebiegają powoli.

Millions died in Ukraine at the hands of the slow, terrible famine.

Miliony osób zmarło na Ukrainie na skutek powoli działającego, straszliwego głodu.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "slow":

 

Podobne tłumaczenia

"slow" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "slow" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Jehovah is merciful and gracious, Slow to anger, and abundant in lovingkindness.

Miłosierny i litościwy jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia.

Jehovah is gracious, and merciful; Slow to anger, and of great lovingkindness.

Dobrotliwy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia.

Slower titration of gabapentin dosage may be appropriate for individual patients.

U niektórych pacjentów wskazane może być wolniejsze zwiększanie dawki gabapentyny.

I don't know if you remember a Mac that was 16 Megahertz, that's slow speed.

Nie wiem, czy pamiętacie 16-megahercowego Macintosha. ~~~ To jest mała szybkość.

This stops the cells making new DNA and slows down the growth of tumour cells.

To uniemożliwia komórkom wytwarzanie nowego DNA i spowalnia wzrost komórek rakowych.

Circulatory overload may be controlled by slowing the rate of administration.

Przeciążenie układu krążenia można kontrolować, spowalniając prędkość podawania leku.

And my laptop runs slower, less reliably and less pleasantly than it ever has before.

A mój nowy laptop działa wolniej, częściej się psuje i jest trudniejszy w obsłudze.

Never mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.

Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.

We are moving forward, but progress in the area of gender equality is slow.

Robimy postępy, ale postęp w sferze równouprawnienia płci następuje wolno.

Mr President, response to the sovereign aspects of the economic crisis was slow.

Panie Przewodniczący! Reakcja na państwowe aspekty kryzysu gospodarczego była powolna.

I think that the situation is evolving in the right direction, but at too slow a rate.

Uważam, że sytuacja zmienia się we właściwym kierunku, ale w zbyt wolnym tempie.

The development of resistance to tipranavir in vitro is slow and complex.

Rozwój oporności na typranawir in vitro jest procesem powolnym i złożonym.

Mycamine should be administered once daily by slow intravenous (into a vein) infusion.

Mycamine należy podawać raz na dobę w powolnym wlewie dożylnym (do żyły).

It might make the service slow or prevent you from downloading and viewing attachments.

Może spowolnić działanie usługi lub uniemożliwić pobieranie i wyświetlanie załączników.

Ironic that my legs are fine, and it's my shoulders that slow up my walk.

Co za ironia, z moimi nogami wszystko w porządku, a ramiona spowalniają mój chód.

You'll slow us down. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."

Najwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.

Keynes called this the "paradox of thrift" -- saving slows down recovery.

Keynes nazwał to „paradoksem oszczędności” -- oszczędzanie spowalnia powrót do normy.

We are making very slow progress in combating the crisis in the financial markets.

Czynimy bardzo powolne postępy w walce z kryzysem na rynkach finansowych.

This prevents the cells from dividing, slowing down the progression of leukaemia.

Uniemożliwia to komórkom dzielenie się, spowalniając progresję białaczki.

I spent the first five minutes underwater desperately trying to slow my heart rate down.

Spędziłem pierwsze pięć minut pod wodą desperacko próbując spowolnić akcję serca.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.