Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "slow"

Czy chodziło Ci o siła?
 

"slow" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 585

slow {przymiotnik}

slow {przym.} (też: free, unoccupied, unrestricted, eligible)

wolny {przym. m.}

It is making slow progress, but it is making progress.

Czyni wolny postęp, ale jest to postęp.

It is not the candidate countries or the new Member States that are indigestible: our digestive system is too slow.

To nie jest tak, że kraje kandydujące bądź nowe państwa członkowskie są niestrawne: to nasz układ trawienny jest zbyt wolny.

Madam President, it is true that progress has been made but it has to be said that progress is painfully slow.

Pani przewodnicząca! To prawda, że został dokonany postęp, ale należy też powiedzieć, że ten postęp jest niewyobrażalnie wolny.

It is regrettable that the slow start by the authorities in Albania, and Bosnia and Herzegovina left them behind.

Doprawdy szkoda, że wolny rozruch działań po stronie władz Albanii oraz Bośni i Hercegowiny spowodował, że kraje te pozostały w tyle.

So it's big, so it's slow.

Więc jest duży, jest wolny.

slow {przym.} (też: sluggish, poky, leisurely, creepy)

powolny {przym. m.}

It costs about a dollar for each base -- a very slow way of doing it.

Jedna zasada kosztuje około dolara -- bardzo powolny sposób działania.

Our own path to 20th century liberal democracy was a very slow one.

Nasz marsz do dwudziestowiecznej liberalnej demokracji był bardzo powolny.

Sadly, however, the painfully slow rate of progress in the Council has put paid to that idea.

Niestety, nieznośnie powolny postęp prac w Radzie zniweczył te plany.

Due to the slow onset of action, acute hypotension does not occur.

Z uwagi na powolny początek działania nie następuje ostre niedociśnienie.

This can be a slow, and at times difficult, process, but the ICTY has made important progress.

Może to być proces powolny, czasem trudny, ale MTKJ osiągnął istotny postęp.

slow {przym.} (też: tardy)

nierychliwy {przym. m.} [wzn.]

slow {przym.} (też: sluggish, listless, namby-pamby, wishy-washy)

ślamazarny {przym. m.}

slow {przysłówek}

slow {przysł.} (też: slowly, leisurely)

powoli {przysł.}

The medicine is given by slow intravenous injection (into a vein) over one minute.

Preparat należy podawać powoli, przez wstrzyknięcie dożylne, w ciągu jednej minuty.

But Croatia has been slow in taking the necessary measures to meet these opening benchmarks.

Jednakże działania Chorwacji na rzecz spełnienia tych kryteriów przebiegają powoli.

Millions died in Ukraine at the hands of the slow, terrible famine.

Miliony osób zmarło na Ukrainie na skutek powoli działającego, straszliwego głodu.

Absorption Absorption of rivastigmine from Exelon transdermal patches is slow.

Wchłanianie Wchłanianie rywastygminy z produktu Exelon systemy transdermalne przebiega powoli.

Progress is slow, but let us be glad about each small step and let us keep banging our heads...

Postęp dokonuje się powoli, ale cieszmy się z każdego małego kroku i wciąż uderzajmy głową...
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "slow":

 

Podobne tłumaczenia

"slow" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "slow" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I don't know if you remember a Mac that was 16 Megahertz, that's slow speed.

Nie wiem, czy pamiętacie 16-megahercowego Macintosha. ~~~ To jest mała szybkość.

This stops the cells making new DNA and slows down the growth of tumour cells.

To uniemożliwia komórkom wytwarzanie nowego DNA i spowalnia wzrost komórek rakowych.

Even though destruction has slowed down in the last two years, it has not stopped.

Mimo iż w ciągu ostatnich dwóch lat zniszczenia zmalały, nie zostały one zatrzymane.

Circulatory overload may be controlled by slowing the rate of administration.

Przeciążenie układu krążenia można kontrolować, spowalniając prędkość podawania leku.

Never mind the fact that they were slow to acknowledge they needed saving.

Nie szkodzi fakt, że byli nieskorzy,aby przyznać, iż potrzebowali ocalenia.

We are moving forward, but progress in the area of gender equality is slow.

Robimy postępy, ale postęp w sferze równouprawnienia płci następuje wolno.

The development of resistance to tipranavir in vitro is slow and complex.

Rozwój oporności na typranawir in vitro jest procesem powolnym i złożonym.

Mycamine should be administered once daily by slow intravenous (into a vein) infusion.

Mycamine należy podawać raz na dobę w powolnym wlewie dożylnym (do żyły).

Ironic that my legs are fine, and it's my shoulders that slow up my walk.

Co za ironia, z moimi nogami wszystko w porządku, a ramiona spowalniają mój chód.

You'll slow us down. ~~~ We have to flee our women and children, we have to run."

Najwyższy wódz rzekł do nich: "Niestety, nie możemy was wziąć ze sobą, spowolnicie nas.

Keynes called this the "paradox of thrift" -- saving slows down recovery.

Keynes nazwał to „paradoksem oszczędności” -- oszczędzanie spowalnia powrót do normy.

This prevents the cells from dividing, slowing down the progression of leukaemia.

Uniemożliwia to komórkom dzielenie się, spowalniając progresję białaczki.

Patients should inhale the insulin powder from the mouthpiece in one slow and steady o

powinien inhalować proszek zawierający insulinę przez usta jednym powolnym i spokojnym z

I spent the first five minutes underwater desperately trying to slow my heart rate down.

Spędziłem pierwsze pięć minut pod wodą desperacko próbując spowolnić akcję serca.

So really, just an amazing image, slowed down extremely, to extremely slow speeds.

Naprawdę zdumiewający obraz, spowolniony esktremalnie, do ekstremalnie niskich wartości.

I do not accept the principle that somehow Europe has been slow or late.

Nie akceptuję założenia, jakoby Europa była w jakiś sposób spowolniona lub opóźniona.

A slow foxtrot makes your back ache, and your partner may end up disappointed.

Od powolnego fokstrota bolą plecy, a druga strona może być rozczarowana.

ECALTA should be given to you once a day, by slow infusion (a drip) into your vein.

Lek ECALTA powinien być podawany raz dziennie, w powolnym wlewie dożylnym (kropelkowym).

These wind turbines can rotate in incredibly slow windspeeds, as a result.

Dlatego te turbiny obracają się nawet przy minimalnej prędkości wiatru.

The whole thing, however, is moving at a terribly slow and tiring pace.

Jednakże cała sprawa posuwa się naprzód w niezwykle żółwim i męczącym tempie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.