Search for the most beautiful word
chiffonade
concordance

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sink"

 

"sink" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-74 z 142

sink {rzeczownik}

sink {rzecz.} (też: basin)

zlew {m.}

And I went to visit Louise Bourgeoise, who's also still working, and I looked at her sink, which is really amazing, and left.

I odwiedziłam Louise Bourgeoise, nadal pracującą, i popatrzyłam na jej zlew, który jest naprawdę wspaniały, i wyszłam.

Finally, we want multifunctional spaces and housewares -- a sink combined with a toilet, a dining table becomes a bed -- same space, a little side table stretches out to seat 10.

Wielofunkcyjne pomieszczenia i wyposażenie: zlew połączony z toaletą, stół, który zamienia się w łóżko. ~~~ Ta sama przestrzeń, a mały stolik można rozsunąć na 10 osób.

sink {rzecz.} (też: kitchen sink)

to sink {czasownik}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to submerge, to dive, to immerse, to souse)

zanurzyć {czas.}

And just notice how she rolls under and turns; she doesn’t sit there and try and blow air into a tank and kind of flow up or sink down -- she just rolls.

Nie siedzi tam próbując wdmuchiwać powietrze do zbiornika, by się wynurzyć lub zanurzyć, po prostu się zawija.

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to drown, to founder)

zatonąć {czas.}

Now the ship sank between Robben Island to the south and Dassen Island to the north.

Statek zatonął między wyspą Robben Island na południu, a Dassen Island na północy.

And the ship sinks, and the captain has lost everything, but for a life jacket.

I statek zatonął, kapitan stracił wszystko, prócz swej kamizelki ratunkowej.

You know, he was "born in 1912, the year the Titanic sank, greatest ship every built.

Bo wiecie,"urodził się w 1912, w roku, w którym zatonął Titanic, największy statek wszechczasów.

This one sank carrying a prefabricated, Home Depot Roman temple.

A ten zatonął ze składaną, rzymską świątynią rodem z OBI.

This shipwreck sank 100 years before the birth of Christ.

Ten statek zatonął 100 lat p.n.e.

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to submerge, to submerse)

zatopić {czas.}

'Even God could not sink it' was what was said about it.

Mówiono o nim, że "nawet Bóg nie mógłby go zatopić”.

They had been captured in the German occupation zones, and as burying them underground was difficult, the decision was made simply to sink them into the sea.

Była to broń znaleziona w strefach okupacyjnych Niemiec, a trudno ją było zakopać w ziemi, więc zdecydowano, że najlepiej będzie zatopić ją w morzach.

And I went out to sea on a Scripps ship and we almost got sunk by a giant rogue wave, and I was too young to be -- you know, I thought it was great!

Wypłynęliśmy na statku "Scripps" i prawie zatopiła nas monstrualna fala, a ja, młody i głupi, tylko się zapaliłem.

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to drown, to go under, to founder)

tonąć {czas.}

But when he saw the wind, he was afraid; and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me.

Ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się; a gdy począł tonąć, zakrzyknął, mówiąc: Panie, ratuj mię

They'd had to pull in at Catalina Island shortly after they left Long Beach because the lids of all the water bottles were coming undone, and they were starting to sink.

Musieli zawinąć na Wyspę Catalina, krótko po tym, jak opuścili Long Beach, ponieważ nakrętki wszystkich butelek po wodzie odkręciły się i zaczęli tonąć.

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to fall down, to flop)

opaść {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to disappear, to shrink, to evanesce, to peter out)

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to drown)

topić {czas.}

Do we want to sink ships?

Czy chcemy topić statki?

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to run aground, to settle, to land, to subside)

osiąść {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.}

utopić {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to submerge)

zanurzyć się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to disappear, to shrink, to fade out)

zaniknąć {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.}

utonąć {czas.}

Week after week, the melt probe will sink of its own weight through the ancient ice, until finally -- Now, what are you going to do when you reach the surface of that ocean?

Tydzień po tygodniu sonda pod wpływem swojego ciężaru będzie zapadać się coraz niżej w lodzie, aż... ~~~ Co zrobimy, kiedy dotrzemy do powierzchni oceanu?

to sink [sank|sunk] (in(to) sth) {czas.} (też: to subside)

wgłębić się (w coś) {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to submerge, to submerse)

zatapiać {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to melt)

topić się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] (in(to) sth) {czas.} (też: to subside)

wgłębiać się (w coś) {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to drown)

utopić się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to slide, to slip, to fall behind, to lag behind)

obsunąć się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to subside)

wgłębić się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to settle, to land, to subside)

osiadać {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to subside)

obsunąć {czas.}

to sink [sank|sunk] {czas.}

zapaść się {czas. zwr.}

to sink [sank|sunk] {czas.} (też: to slide, to slip, to fall behind, to lag behind)

obsuwać się {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sink":

 

Podobne tłumaczenia

"sink" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sink" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And one reason is, this enormous heat sink heats up Greenland from the north.

Jednym z powodów jest to, że ta wielka ilość ciepła ogrzewa Grenlandię od północy.

So, I shelved it, and I made this other movie about a big ship that sinks.

Tak więc zaniechałem tego projektu i nakręciłem inny film o wielkim tonącym statku.

Let us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.

Niech ta wzruszająca rozmowa, którą odbyła z nami Zeng Jinyan, zapadnie w nas głęboko.

I will personally see to it that this does not sink into the sands of a bureaucratic process.

Osobiście dopilnuję, by sprawa ta nie utonęła w natłoku biurokracji.

Will the country remain at peace or will it sink into another war?

Czy w kraju utrzyma się pokój czy też pogrąży się on w kolejnej wojnie?

Colleagues, we are on a ship with a giant hole in its side; it is sink or swim at this moment.

Szanowni Posłowie! Płyniemy statkiem, w którym powstała wielka dziura, musimy się więc ratować.

And he started out, "Doris, more than any other woman I have ever known ... " And my heart sank.

I zaczął tak: "Doris, najbardziej ze wszystkich kobiet, które znam ..." Poczułam serce w gardle.

(The mountains rose, the valleys sank down) Unto the place which thou hadst founded for them.

Wstąpiły góry, zniżyły się doliny na miejsce, któreś im założył.

We love challenges, but when expectations are low, trust me, we will sink to them.

Uwielbiamy wyzwania, ale nie będziemy ich podejmować jeżeli ustawi nam się poprzeczkę zbyt nisko.

The Commission President has said 'we sink or swim together'.

Przewodniczący Komisji powiedział: "toniemy lub płyniemy razem”.

Let these words sink into your ears: for the Son of man shall be delivered up into the hands of men.

Składajcie wy do uszów waszych słowa te: albowiem Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzkie.

Do we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?

Czy powinniśmy więc poddać się lękowi dotyczącemu zdrowia i regulacji prawnych i dać mu się sterować?

These values cannot be allowed to sink into oblivion on the pretext of stabilising our relations.

Nie można pozwolić, by pod pretekstem stabilizowania naszych stosunków wartości te zostały zapomniane.

However, the state must not sink to the level of the terrorists.

Jednak państwo nie może zniżyć się do poziomu terrorystów.

How could it not have sunk in when they'd been telling me?

Jak mogłam nie zwrócić na to uwagi, kiedy mi o tym opowiadali?

Do not use this solution but empty the syringe in a sink.

Nie używać roztworu ze strzykawki, lecz opróżnić strzykawkę do zlewu.

The nations are sunk down in the pit that they made: In the net which they hid is their own foot taken.

Abym opowiadał wszystkie chwały twoje w bramach córki Syońskiej, weseląc się w zbawieniu twojem.

And my heart sank, because I thought, here we are again.

Moje serce ogarnął smutek, bo pomyślałem, że historia zatoczyła koło.

It would not just be the boat itself that would sink, but also the people on board.

Zatonie nie tylko łódź, ale też ludzie na jej pokładzie.

They've got so much sunk in it that it's very difficult for them to spot emerging new markets.

Topią w nich tak dużo, że trudno im wyczuć nowe rynki.
 

Wyniki z forum

"sink" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik angielsko-polski.