Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sincere"

 

"sincere" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 273

sincere {przymiotnik}

sincere {przym.} (też: artless, above-board, candid, truthful)

szczery {przym. m.}

On reading the report, however, the overall impression is that the acclamations were not serious or sincere.

Jednak podczas czytania sprawozdania odniosłem wrażenie, że aplauz nie był szczery.

It'll sound corny, but it's sincere.

Jest on szczery, choć pewnie zabrzmi banalnie.

(FR) Mr President, I offer my condolences to the relatives of the victims of the earthquake and I wish to express my sincere sadness.

(Francja) Panie przewodniczący! Składam moje wyrazy współczucia najbliższym ofiar trzęsienia ziemi, i chciałbym wyrazić mój szczery smutek.

This was a simple, sincere man, a Muslim who acted with all the ancient mutual respect of the Mediterranean peoples.

To był prosty, szczery człowiek, muzułmanin, który postąpił zgodnie z odwieczną zasadą wzajemnego szacunku wyznawaną przez wszystkich mieszkańców basenu Morza Śródziemnego.

Finally, I would like to point out that all cooperation needs to be enhanced, through an exchange of information, frank and open dialogue and sincere recognition by both parties.

Wreszcie, chciałabym podkreślić, że współpraca musi zostać wzmocniona poprzez wymianę informacji, szczery i otwarty dialog oraz szczere uznanie przez obydwie strony.

sincere {przym.} (też: cardiac, cordial, heart-, hearty)

serdeczny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sincere":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sincere" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.

Współczucie to jest z pewnością spontaniczne i szczere, lecz jego żywot jest krótki.

It is ironic that a sincere vote today means voting with your eyes closed.

To ironia, że dziś szczere głosowanie oznacza głosowanie z zamkniętymi oczami.

We will continue to express our sincere solidarity with the people of Haiti.

Zamierzamy nadal okazywać naszą szczerą solidarność z mieszkańcami Haiti.

Let me just offer my sincere thanks to the Commission and our rapporteur once again.

Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Komisji i naszemu sprawozdawcy.

Finally, I should like to offer the rapporteur sincere thanks for this excellent report.

Na koniec chcę serdecznie podziękować sprawozdawczyni za wspaniałe sprawozdanie.

(DE) Mr President, I would first of all like to offer my sincere thanks to Mr Simpson.

(DE) Panie Przewodniczący! Na początek pragnę gorąco podziękować panu posłowi Simpsonowi.

I would like to pass on my sincere thanks to the two co-rapporteurs, Ms Bauer and Ms Hedh.

Chciałabym serdecznie podziękować obu współsprawozdawczyniom, paniom Bauer i Hedh.

I am not just being courteous: it is sincere recognition of Parliament's hard work.

Nie czynię tego tylko z uprzejmości: jest to szczere uznanie dla ciężkiej pracy Parlamentu.

(NL) Mr President, you have my sincere thanks for your helpfulness and your tolerance.

(NL) Panie Przewodniczący! Proszę przyjąć moje szczere podziękowania za pomoc i tolerancję.

(DE) Madam President, I would like to offer my very sincere thanks to the Court of Auditors.

(DE) Pani przewodnicząca! Chciałabym szczerze podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu.

I should like to take this opportunity to offer her my sincere wishes for a speedy recovery.

Chciałbym przy tej okazji złożyć jej szczere życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

I would like to express my sincere condolences to all families that have lost family members.

Chciałabym złożyć moje najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich.

I think that it is important that apologies be sincere and unequivocal.

Uważam, że ważne jest, aby przeprosiny były szczere i jednoznaczne.

May I reiterate my sincere thanks to all my fellow committee members for this report.

Chciałbym raz jeszcze szczerze podziękować swoim kolegom z komisji za niniejsze sprawozdanie.

Finally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.

Na koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Kyösti Kirrankoski.

on behalf of the GUE/NGL Group. - (NL) I too wish to offer my sincere thanks to Mr Bowis.

w imieniu grupy GUE/NGL. - (NL) Ja również chciałabym serdecznie podziękować Johnowi Bowisowi.

I would like to go back to the very simple and very sincere request contained in our question.

Chciałbym wrócić do bardzo prostego i szczerego wniosku zawartego w naszym pytaniu.

A sincere welcome to Commissioner Füle, and my best wishes for the success of his future work.

Gorące powitanie dla komisarza Fülego i najlepsze życzenia sukcesów w przyszłej pracy.

(SL) I should like to extend my sincere congratulations to the rapporteur and the commissioner.

(SL) Chciałbym szczerze pogratulować sprawozdawczyni i pani komisarz. Pani komisarz!

Still on this particular subject I would again express sincere thanks to my colleague Mr Buzek.

Kontynuując ten temat chciałbym wyrazić podziękowania mojemu koledze, panu Buzkowi.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Simpsons · simulation · simulations · simulator · simultaneous · simultaneously · simultaneousness · sin · sin-bin · since · sincere · sincerely · sincerity · sindon · sine · sinecure · sinew · sinewy · sinful · Singapore · singer

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.