Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sincere"

 

"sincere" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 163

sincere {przymiotnik}

sincere {przym.} (też: artless, above-board, candid, truthful)

szczery {przym. m.}

It'll sound corny, but it's sincere.

Jest on szczery, choć pewnie zabrzmi banalnie.

(FR) Mr President, I offer my condolences to the relatives of the victims of the earthquake and I wish to express my sincere sadness.

(Francja) Panie przewodniczący! Składam moje wyrazy współczucia najbliższym ofiar trzęsienia ziemi, i chciałbym wyrazić mój szczery smutek.

This was a simple, sincere man, a Muslim who acted with all the ancient mutual respect of the Mediterranean peoples.

To był prosty, szczery człowiek, muzułmanin, który postąpił zgodnie z odwieczną zasadą wzajemnego szacunku wyznawaną przez wszystkich mieszkańców basenu Morza Śródziemnego.

Finally, I would like to point out that all cooperation needs to be enhanced, through an exchange of information, frank and open dialogue and sincere recognition by both parties.

Wreszcie, chciałabym podkreślić, że współpraca musi zostać wzmocniona poprzez wymianę informacji, szczery i otwarty dialog oraz szczere uznanie przez obydwie strony.

I can confirm to you that we will be presenting our proposal before the end of the summer, and that we will be relying in a very real and sincere way on many of the proposals you have made.

Mogę Pani potwierdzić, że przedstawimy naszą propozycję przed końcem lata i że w bardzo rzeczywisty i szczery sposób oprzemy się na wielu przedstawionych przez Panią propozycjach.

sincere {przym.} (też: cardiac, cordial, heart-, hearty)

serdeczny {przym. m.}

on behalf of the Verts/ALE Group. - (FI) Madam President, ladies and gentlemen, my sincerest thanks go to Mrs Podimata for her quite excellent work, which I fully support.

w imieniu grupy Verts/ALE. - (FI) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Serdeczne podziękowania dla pani poseł Podimacie za znakomitą pracę, którą w pełni popieram.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sincere":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sincere" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Let me just offer my sincere thanks to the Commission and our rapporteur once again.

Pragnę jeszcze raz serdecznie podziękować Komisji i naszemu sprawozdawcy.

Finally, I should like to offer the rapporteur sincere thanks for this excellent report.

Na koniec chcę serdecznie podziękować sprawozdawczyni za wspaniałe sprawozdanie.

(DE) Mr President, I would first of all like to offer my sincere thanks to Mr Simpson.

(DE) Panie Przewodniczący! Na początek pragnę gorąco podziękować panu posłowi Simpsonowi.

I would like to pass on my sincere thanks to the two co-rapporteurs, Ms Bauer and Ms Hedh.

Chciałabym serdecznie podziękować obu współsprawozdawczyniom, paniom Bauer i Hedh.

(DE) Madam President, I would like to offer my very sincere thanks to the Court of Auditors.

(DE) Pani przewodnicząca! Chciałabym szczerze podziękować Trybunałowi Obrachunkowemu.

May I reiterate my sincere thanks to all my fellow committee members for this report.

Chciałbym raz jeszcze szczerze podziękować swoim kolegom z komisji za niniejsze sprawozdanie.

I would like to express my sincere condolences to all families that have lost family members.

Chciałabym złożyć moje najszczersze kondolencje rodzinom, które straciły swoich bliskich.

Finally, I would like once again to express my sincere thanks to Mr Virrankoski.

Na koniec chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Kyösti Kirrankoski.

on behalf of the GUE/NGL Group. - (NL) I too wish to offer my sincere thanks to Mr Bowis.

w imieniu grupy GUE/NGL. - (NL) Ja również chciałabym serdecznie podziękować Johnowi Bowisowi.

A sincere welcome to Commissioner Füle, and my best wishes for the success of his future work.

Gorące powitanie dla komisarza Fülego i najlepsze życzenia sukcesów w przyszłej pracy.

My sincere thanks, President of the European Council, Janez Janša, for your report.

Panie przewodniczący Janša! Bardzo dziękuję za pana sprawozdanie.

(SL) I should like to extend my sincere congratulations to the rapporteur and the commissioner.

(SL) Chciałbym szczerze pogratulować sprawozdawczyni i pani komisarz. Pani komisarz!

My sincere thanks go to you, Commissioner, and to all the staff of your departments.

Serdecznie dziękuję pani, pani komisarz, i wszystkim pracownikom podległych pani departamentów.

Still on this particular subject I would again express sincere thanks to my colleague Mr Buzek.

Kontynuując ten temat chciałbym wyrazić podziękowania mojemu koledze, panu Buzkowi.

My sincere thanks to my fellow Members and to everyone involved.

Chciałbym szczerze podziękować posłom, posłankom i wszystkim innym uczestnikom procedury.

For this I would like to express sincere thanks on behalf of our group.

Chciałbym im w imieniu naszej grupy szczerze za to podziękować.

Therefore, once again a sincere thank you for your cooperation which has brought synergy.

Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję państwu za współpracę, która zaowocowała współdziałaniem.

Sincere thanks to you, too, for the report on the distribution of seats, as well as to Mr Severin.

Bardzo panu dziękuję za sprawozdanie w sprawie podziału miejsc, jak również posłowi Severinowi.

Sincere thanks once again for your excellent work, Mrs Doyle.

Pani poseł Doyle, jeszcze raz serdecznie dziękuję za pani doskonałą pracę.

My sincere thanks also to the Commission and its President, José Manuel Durão Barroso.

Chciałbym także serdecznie podziękować Komisji i panu przewodniczącemu José Manuelowi Durão Barroso.
 

Wyniki z forum

"sincere" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Simpsons · simulation · simulations · simulator · simultaneous · simultaneously · simultaneousness · sin · sin-bin · since · sincere · sincerely · sincerity · sindon · sine · sinecure · sinew · sinewy · sinful · Singapore · singer

Na portalu bab.la znajduje się również słownik rosyjsko-polski.