Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sheet"

 

"sheet" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 134

sheet {rzeczownik}

sheet {rzecz.} (też: leaf, card, page)

kartka {f.}

And it was almost like a sheet of paper, like a cutout of a childlike drawing of an oil spill or a sun.

Jest prawie jak kartka papieru, jak wycinanka dziecięcego rysunku plama oleju albo słońce.

If that is the case, and I believe it to be the case, then why have you come forward with nothing but a blank sheet for us today?

Jeżeli tak jest, a sądzę, że tak, to dlaczego nie przedstawił Pan nam dziś nic poza pustą kartką papieru?

When the five minutes were over, I would say, "Pass me the sheets of paper, and I'll pay you a dollar per question."

Po 5 minutach prosiłem o zwrot kartek i płaciłem dolara od rozwiązanego zadania.

I took some sheets of paper and started practicing, practicing, practicing, until I reached what I thought was a steady hand, and went into action.

Wzięłam kartki papieru i zaczęłam ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć, dopóki nie osiągnęłam stabilności ręki i zaczęłam działać.

sheet {rzecz.} (też: leaf, drawing board)

arkusz {m.}

Put the relevant bar-code label on the data sheet for patient documentation.

Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta..

The corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.

Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta.

The corresponding bar-code label must be put on the data sheet for patient documentation.

Nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym na arkusz dokumentacyjny pacjenta..

Spreadsheets: 400,000 cells, with a maximum of 256 columns per sheet.

Arkusze kalkulacyjne: 400 000 komórek z maksymalnie 256 kolumnami na arkusz.

And that rooftop did not have any ceiling, only half a tin sheet.

Ten dach nie miał żadnego stropu, jego połowę pokrywał arkusz blachy.

sheet {rzecz.} (też: juxtaposition)

sheet {rzecz.} (też: bedsheet)

and he beholdeth the heaven opened, and a certain vessel descending, as it were a great sheet, let down by four corners upon the earth:

I ujrzał niebo otworzone i zstępujące na się naczynie niejakie, jakoby prześcieradło wielkie, za cztery rogi uwiązane i spuszczone na ziemię;

His name is not mentioned. ~~~ In his write-up, in his write-up of this experiment in his book, Kinsey wrote, "Two sheets were laid down to protect the oriental carpets."

W relacji z doświadczenia, którą zamieścił w książce, Alfred Kinsey pisze: "Wyłożono dwa prześcieradła, by ocalić perski dywan".

sheet {rzecz.} (też: strip)

płachta {f.}

sheet {rzecz.} (też: tile, slab)

tafla {f.}

to sheet {czasownik}

to sheet {czas.} (też: to send, to make the bed, to litter down)

słać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sheet":

 

Podobne tłumaczenia

"sheet" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sheet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That is not what I had on my sheet of paper, and I do apologise, Madam President.

W moich notatkach miałem co innego. Jeszcze raz przepraszam, pani przewodnicząca.

ECB legal acts regarding the balance sheet of the monetary financial institutions sector

Akty prawne EBC dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych

The hippocampus is formed of two sheets of cells, which are very densely interconnected.

Hipokamp składa się z dwóch warstw komórek, bardzo gęsto połączonych ze sobą.

The camera can also be mounted covertly behind a thin metal sheet in a doorway or an ATM.

Kamerę można także zamontować w ukryciu za cienką blachą w drzwiach lub w bankomacie.

Each patient should be documented according to the provided data sheet.

Należy sporządzić dokumentację dla każdego pacjenta na dołączonym arkuszu dokumentacyjnym.

You can freeze up to ten rows or five columns in any particular sheet.

W dowolnym arkuszu możesz zablokować do dziesięciu wierszy lub pięciu kolumn.

(Laughter) We weren't stupid: we put up a sheet of plywood about five feet in front of it.

(Śmiech) Nie byliśmy głupi: postawiliśmy płytę ze sklejki tak z półtora metra z przodu.

This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.

Takie ujęcie wykazuje wyraźnie, że bilans strefy euro jest negatywny.

I see broad support for the creation of environmental balance sheets in the European Union.

Widzę szerokie poparcie dla pomysłu tworzenia bilansów środowiskowych w Unii Europejskiej.

To hide an individual sheet in your spreadsheet, follow these steps:

W celu ukrycia konkretnego arkusza należy wykonać następujące kroki:

Nobody imagined that the West Antarctic Ice Sheet was this dynamic.

Nie wyobrażaliśmy sobie, że pokrywa lodowa Antarktydy Zachodniej jest tak dynamiczna.

A third of the people we passed the sheet, they gave it back to us.

To nie najlepsza metoda, więc znowu przeprowadziłem eksperyment z kartkami i zadaniami.

As economic conditions deteriorate, the pressure on bank balance sheets is set to continue.

Wraz z pogorszeniem się warunków gospodarczych musi utrzymywać się presja na bilanse bankowe.

Go to the sheet that you'd like to move, and click the down arrow.

Przejdź do arkusza, który chcesz przenieść, i kliknij strzałkę w dół.

So that ice sheet is partly floating, and it's exposed to the ocean, to the ocean heat.

Ta pokrywa lodowa jest częściowo pływająca i jest narażona na działanie oceanu, na jego ciepło.

Fourthly, the tax balance sheet provisions remain the same and are not affected by this at all.

Po czwarte, przepisy dotyczące bilansu podatkowego pozostają całkowicie niezmienne.

We have been doing research on botany, and we have a small herbarium of 4,500 sheets of plants.

Prowadziliśmy badania botaniczne oraz małe herbarium z 4500 stronami roślin.

Each patient should be documented using the provided data sheet.

Należy sporządzić dokumentację dla każdego pacjenta na dołączonym arkuszu dokumentacyjnym.

We just had a number of cameras out on the Greenland Ice Sheet.

Ostatnio umieściliśmy kilka aparatów na lądolodzie grenlandzkim.

Click the down arrow on the sheet tab, and select Delete from the menu.

Kliknij strzałkę w dół na karcie arkusza i wybierz Usuń z menu.
 

Wyniki z forum

"sheet" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

sheep · sheepcote · sheepdog · sheepfold · sheepish · sheeple · sheepskin · sheer · sheerguard · sheesh · sheet · sheeting · sheetrock · sheets · Sheffield · shehnai · sheik · sheikdom · sheikh · shelduck · shelf

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.