EN set
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. Sport
  3. Teatr
  4. Film i telewizja
  5. Matematyka

1. ogólne

set (też: arrangement, combination, kit, package)
In MLL, it's the middle set of genes, and in AML, it's the bottom set of genes.
W MLL jest to środkowy zestaw genów, w AML - dolny zestaw genów.
There's a new set of values, a new set of things people value.
To nowy zestaw wartości, nowy zestaw rzeczy, które ludzie cenią.
A set of administration syringes graduated in FSH units is supplied in the GONAL-f Multidose box.
Zestaw wielodawkowy zawiera zestaw strzykawek wyskalowanych w jednostkach FSH.
set (też: batch, sequence, series, spate)
We have a series of documents which holds a set of assumptions, all of them rarely discussed.
Dysponujemy serią dokumentów zawierających szereg założeń, o których rzadko dyskutujemy.
So, the first set of pathologies, they end up in the stick man on his icon, but the rest of them are really what's important here.
Oto pierwsza seria odmienności, wskazana na ludku na jego ikonie, ale to inne rzeczy są bardzo ważne.
I believe that, through our endeavours and substantial efforts, helped by the set of our strategy, we could, step by step, achieve this goal.
Myślę, że dzięki wspólnym wysiłkom i próbom wspomaganym serią dobrych strategii uda nam się stopniowo osiągnąć ten cel.
set (też: crockery set, server, service)
He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.
Pan Jones chciałby założyć małą firmę opartą na serwisie online, która zajmowałaby się sprzedażą ramek do zdjęć.
The goals set out by Ushahidi are not just to make life better for the participants, but to make life better for everyone in the society in which Ushahidi is operating.
Celem Ushahidi nie jest tylko poprawa życia twórców serwisu, lecz poprawa życia całego społeczeństwa, w którym Ushahidi działa.
If you'd like to share a map or a set of search results, search for the location you'd like to share, then click at the top of the left panel.
Wysyłanie informacji o firmie do samochodu Po znalezieniu firmy w serwisie Mapy Google możesz wysłać informacje o niej do systemu nawigacji w samochodzie.
set (też: full set, outfit)
The next time we award the Sakharov Prize, in December, we had better give them a set of chains and they can go straight to jail!
Następnym razem, kiedy będziemy przydzielać nagrodę Sakharova w grudniu, najlepiej dać im komplet łańcuchów i mogą od razu iść do wiezienia!
So in the 1930s, he hired a whole bunch of them, including a man named Hermann Long who, in 1938, gave a complete set of the plans for the Norden bombsight to the Nazis.
W latach 30, zatrudnił ich całą grupę, w tym Hermanna Longa, który w roku 1938 przekazał nazistom komplet planów celownika.
set (też: batch, faction, party, side)
We, in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) have the courage to push through such a set of rules.
Jako Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) mamy odwagę uchwalić stosowny zestaw zasad.
The European People's Party supports European innovation and treats the setting up of a European Institute for Innovation and Technology as a priority.
Europejska Partia Ludowa wspiera innowacyjność w Europie i priorytetowo traktuje ustanowienie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.
Finally, we expect the Commission to set in motion the mechanism to perfect the currently imperfect situation of regulation of political parties.
Na koniec, oczekujemy, że Komisja uruchomi mechanizm, który umożliwi poprawę niedoskonałego obecnie stanu uregulowania działalności partii politycznych.
set (też: breath, couple, doublet, pair)
Then, after a few weeks, we set up camps.
Potem, po paru tygodniach, organizujemy obozy.
Weddings were reported to be interrupted so guests could cluster around the T.V. set, and then turn their attention back to the bride and groom.
Przerywano wesela żeby goście mogli zgromadzić się wokół telewizora aby potem ponownie skupić uwagę na parze młodej.
Finally, the CO2 legislation which we shall be approving in the next few weeks is the perfect opportunity to set our sights high.
Na koniec, przepisy dotyczące emisji CO2, które mamy przyjąć w ciągu następnych paru tygodni, dostarczają znakomitej okazji, byśmy postawili sobie ambitne cele.
set (też: suit, ensemble)
set (też: sapling, seedling)

trending_flat
"of hound"

set (też: band, stand-up collar)

trending_flat
"hair-do"

2. Sport

set
volume_up
set {m.} [sport.]
Overall Treatment Success in the Per Protocol Set, Invasive Candidiasis Study
Per Protocol Set); badanie dotyczące leczenia inwazyjnej kandydozy
OptiSet is a pre-filled disposable pen containing insulin glulisine.
OptiSet jest jednorazowym wstrzykiwaczem zawierającym insulinę glulizynową.
vial with Bio-Set device with powder for solution for injection.
fiolka z proszkiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i zestawem Bio- Set.

3. Teatr

set (też: decor, scenery)
volume_up
dekoracje {niemęskoos.} [teatr.]
And ultimately, up in the flytower, the scene sets that allow the transformations to occur.
Wreszcie w nadsceniu znajdują się dekoracje, które pozwalają na te przekształcenia.
A car dump served as the setting for Aeschylus’s “Prometheus”.
Rzeczywistość w bardzo konkretny i bezpośredni sposób przenoszono do teatru, choćby w „Prometeuszu” Ajschylosa, gdzie za dekorację posłużyło złomowisko aut.

4. Film i telewizja

set
volume_up
plan {m.} [film i TV]
And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.
Plan filmowy był dokładną kopią statku odwzorowaną na podstawie blueprintów.
The SET Plan intends to contribute specifically to the development of clean technologies.
Plan EPSTE ma się szczególnie przyczynić do rozwoju czystych technologii.
We must ensure that we allocate funds to the SET plan for renewable energy.
Musimy wyasygnować fundusze na plan EPSTE na rzecz odnawialnej energii.

5. Matematyka

set
volume_up
zbiór {m.} [mat.]
The HICP, supported by a set of legally binding standards, does precisely this.
W tym celu wprowadzono wskaźnik HICP i zbiór obowiązujących standardów.
Now, I get to the final thing, which is the set of which my name is attached.
Najważniejsza rzecz, to zbiór, do którego przyczepiono moje nazwisko.
The first set of reports should be available in early 2009.
Pierwszy zbiór sprawozdań powinien być opublikowany w 2009 roku.

Przykłady użycia - "set" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishcomplex instruction set computer
Englishfour-way set-associative cache
czterodrożna dzielona asocjacyjna pamięć podreczna
Englishn-way set-associative cache
n-drożna dzielona asocjacyjna pamięć podręczna
Englishreduced instruction set computer
Englishtwo-way set-associative cache
dwudrożna dzielona asocjacyjna pamięć podręczna
Englishthis will set tongues wagging
Englishto set the ball rolling
Englishto set right
Englishto set one’s house in order
doprowadzić własne sprawy do porządku/ładu
Englishto set one's heart on sth
Englishthe play is set
Englishto set a good example
Englishto set a bad example