Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "set"

 

"set" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-138 z 5113

set {rzeczownik}

set {rzecz.} (też: combination, arrangement, kit, ensemble)

zestaw {m.}

Another very important set of rules the 'Statistics law' is in the offing.

Oczekiwany jest kolejny bardzo istotny zestaw zasad "prawa statystycznego”.

This message must be accompanied by a set of measures that ratchet up the pressure.

Musi temu towarzyszyć zestaw środków, które spowodują zwiększenie nacisku.

Package size 2 vials + 1 infusion set + 2 transfer devices + 1 short catheter

fiolki + 1 zestaw do infuzji + 2 urządzenia transferowe + 1 krótki cewnik

Reminds me of another set of threes that my dad tried to get across to us.

Przypomina mi się kolejny zestaw trzech reguł, które przekazał mi ojciec.

Absolutely, exquisitely minute, and yet we've discovered pretty much the full set.

Całkowicie, niezwykle drobne a udało nam się odkryć właściwe cały zestaw.

set {rzecz.} [film i TV]

plan {m.} [film i TV]

And the set was based as an exact replica on the blueprints of the ship.

Plan filmowy był dokładną kopią statku odwzorowaną na podstawie blueprintów.

When we are talking about security, political games should be set aside.

Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, polityczne gierki powinny schodzić na dalszy plan.

We must ensure that we allocate funds to the SET plan for renewable energy.

Musimy wyasygnować fundusze na plan EPSTE na rzecz odnawialnej energii.

The SET Plan intends to contribute specifically to the development of clean technologies.

Plan EPSTE ma się szczególnie przyczynić do rozwoju czystych technologii.

However, the SET Plan is not only important and right because it ensures us cleaner energy.

Jednakże plan EPSTE jest ważny i słuszny nie tylko dlatego, że zapewnia nam czystszą energię.

set {rzecz.} [sport.]

set {m.} [sport.]

Each BIO-SET vial contains 30 micrograms (6 million IU) of interferon beta-1a.

Każda fiolka BIO- SET zawiera 30 mikrogramów (6 milionów j. m.) interferonu beta- 1a.

OptiSet has to be used as recommended in these Instructions for Use (see section 6.6).

Wstrzykiwacza OptiSet należy używać zgodnie z instrukcją użycia (patrz punkt 6. 6).

OptiSet has to be used as recommended in these Instructions for Use (see section 6.6).

Wstrzykiwacza OptiSet należy używać zgodnie z tą instrukcją użycia (patrz punkt 6. 6).

You can clean the outside of your OptiSet by wiping it with a damp cloth.

Wstrzykiwacz OptiSet można wycierać z zewnątrz za pomocą wilgotnej szmatki.

Read the package leaflet fully before using OptiSet for the first time.

Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy przeczytać całą ulotkę dla pacjenta.

set {rzecz.} [mat.]

zbiór {m.} [mat.]

The HICP, supported by a set of legally binding standards, does precisely this.

W tym celu wprowadzono wskaźnik HICP i zbiór obowiązujących standardów.

Now, I get to the final thing, which is the set of which my name is attached.

Najważniejsza rzecz, to zbiór, do którego przyczepiono moje nazwisko.

Nor is it just one policy: it is a set of combined and well-balanced actions.

Nie jest to także jeden rodzaj polityki: jest to zbiór połączonych i zrównoważonych działań.

Dealing with other people demands a kind of flexibility that no set of rules can encompass.

Porozumiewanie się z innymi wymaga pewnej elastyczności, której żaden zbiór zasad nie obejmie.

intuitionistic fuzzy set

intuicjonistyczny zbiór rozmyty

set {rzecz.} (też: series, sequence, succession, spate)

seria {f.}

We have a series of documents which holds a set of assumptions, all of them rarely discussed.

Dysponujemy serią dokumentów zawierających szereg założeń, o których rzadko dyskutujemy.

So, the first set of pathologies, they end up in the stick man on his icon, but the rest of them are really what's important here.

Oto pierwsza seria odmienności, wskazana na ludku na jego ikonie, ale to inne rzeczy są bardzo ważne.

I believe that, through our endeavours and substantial efforts, helped by the set of our strategy, we could, step by step, achieve this goal.

Myślę, że dzięki wspólnym wysiłkom i próbom wspomaganym serią dobrych strategii uda nam się stopniowo osiągnąć ten cel.

The second area of activity or set of actions of any central bank and, of course, of the European Central Bank, is to provide liquidity.

Kolejny obszar działań czy seria działań każdego banku centralnego, a więc oczywiście i Europejskiego Banku Centralnego, ma na celu zapewnienie płynności.

set {rzecz.} (też: crockery set, service, server)

serwis {m.}

set {rzecz.} (też: full set, outfit)

komplet {m.}

Show me a set of keys.

Pokaż mi komplet kluczy.

The next time we award the Sakharov Prize, in December, we had better give them a set of chains and they can go straight to jail!

Następnym razem, kiedy będziemy przydzielać nagrodę Sakharova w grudniu, najlepiej dać im komplet łańcuchów i mogą od razu iść do wiezienia!

That is why we have tabled a set of draft amendments that we consider essential for a thorough overhaul of the current common agricultural policy.

Z tego względu złożyliśmy komplet poprawek, które naszym zdaniem mają zasadnicze znaczenie dla gruntownej zmiany wspólnej polityki rolnej w jej obecnej postaci.

So in the 1930s, he hired a whole bunch of them, including a man named Hermann Long who, in 1938, gave a complete set of the plans for the Norden bombsight to the Nazis.

W latach 30, zatrudnił ich całą grupę, w tym Hermanna Longa, który w roku 1938 przekazał nazistom komplet planów celownika.

set {rzecz.} (też: faction, party, side, batch)

partia {f.}

There are plug-ins to be able to load in different data sets that NASA's collected over the years.

Istnieją wtyczki pozwalające na załadownie różnych partii danych, które NASA gromadziła przez lata.

The second significant change would be setting the percentage share of independent funding sources at 10% of the overall budget of political parties.

Druga istotna zmiana polegać będzie na wyznaczeniu procentowego udziału niezależnych źródeł finansowania na 10 % całkowitego budżetu partii politycznych.

set {rzecz.} [teatr.] (też: decor, scenery)

dekoracje {niemęskoos.} [teatr.]

set {rzecz.} (też: couple, steam, pair, vapor)

para {f.}

set {rzecz.} (też: suit, ensemble)

garnitur {m.}

set {rzecz.} (też: seedling, sapling)

sadzonka {f.}

set (of hound) {rzecz.} (też: stand-up collar, band)

stójka {f.}

set (hair-do) {rzecz.}

set {przymiotnik}

set {przym.} (też: finished, ready, through, prepared)

gotowy {przym. m.}

Turkey now has a government in power which has a clear popular mandate and can set to work.

Obecnie Turcją kieruje rząd, który dysponuje przejrzystym, popularnym mandatem i który jest gotowy do pracy.

If you come in you will see us: evening time, at table -- set for ten but not always all seats filled -- at the point when dinner is ready to be served.

Gdy obiad jest już gotowy do podania, jako że mama miała ośmioro dzieci, czasami mowiła, że nie rozróżniała kto był kim i gdzie był.

If you do not see a diamond in the centre of the dose window, the pen has not been primed correctly and you are not ready to set your dose.

Jeżeli po środku okienka dawki nie jest widoczny czworokąt (♦), to znaczy wstrzykiwacz nie został sprawdzony prawidłowo i wstrzykiwacz nie jest gotowy do ustawienia dawki.

set {przym.} (też: abiding, obstinate, lasting, constant)

trwały {przym. m.}

This is the script we must follow in order to emerge from the crisis, and to ensure that our growth is intelligent, sustainable and integrated, as set forth in the Europe 2020 strategy.

Musimy działać zgodnie z tym dokumentem, aby wyjść z kryzysu i zagwarantować inteligentny, trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, przewidziany w strategii Europa 2020.

This is about setting the right regulatory framework for coherent sustainable investments!

Chodzi przecież o stworzenie właściwych ram prawnych dla spójnych, trwałych inwestycji!

They must not just be about setting up a free trade area, but they must also be about lasting effects.

Porozumienia takie nie mogą dotyczyć tylko ustanowienia obszaru wolnego handlu, muszą również dotyczyć przynoszenia trwałych skutków.

set {przym.}

nieporuszalny {przym. m.}

to set {czasownik}

to set [set|set] {czas.} (też: to place, to set up, to put, to establish)

ustawić {czas.}

If you'd like to change your default search engine, click Change to set a new one.

Jeśli chcesz zmienić wyszukiwarkę domyślną, kliknij Zmień, by ustawić nową.

Follow these steps to set Google Chrome as your default browser:

Aby ustawić Google Chrome jako przeglądarkę domyślną, wykonaj następujące czynności:

A few key parameters need to be set in the HTML before you can make a valid ad request.

Przed wysłaniem prawidłowego żądania reklamy należy ustawić kilka ważnych parametrów w kodzie HTML.

The speed of the perfusor automate [ ml per hour ] is to be set in a body weight dependent fashion.

Szybkość wlewu automatycznego perfuzora [ ml/ h ] należy ustawić odpowiednio do masy ciała pacjenta.

The minimum dose and the maximum dose that you can set are respectively equal to 37.5 IU and 450 IU).

Dawka minimalna i maksymalna jaką można ustawić to odpowiednio 37, 5 j. m. i 300 j. m.).

to set [set|set] {czas.} (też: to locate, to stand, to put, to raise)

postawić {czas.}

It is also clear that we have to be ambitious and set the bar high.

Jest również oczywiste, że musimy być ambitni i wysoko postawić poprzeczkę.

That is the main task that we as politicians should set ourselves.

Takie jest główne zadanie, które powinniśmy sobie postawić jako politycy.

Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…

Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...

After removing the cap, set the bottle upright on a table-top.

Po zdjęciu zakrętki butelkę należy postawić pionowo na blacie stołu.

My group insists that we, as the European Union, must clearly set out this objective in international politics.

Zdaniem mojej grupy musimy jako Unia Europejska jasno postawić sobie ten cel w polityce międzynarodowej.

to set [set|set] {czas.} (też: to establish, to erect, to found, to put in place)

założyć {czas.}

I also welcome the proposal from my colleague, Mr Marinescu, to set up a special fund.

Cieszy mnie także propozycja mojego kolegi posła Marinescu, aby założyć specjalny fundusz.

Emphasis has been given to the need to give assistance to women who want to set up their own business.

Uwydatniono potrzebę przyjścia z pomocą kobietom, które chcą założyć własne przedsiębiorstwa.

He wants to set up a small online company that will offer photo-framing services.

Pan Jones chciałby założyć małą firmę opartą na serwisie online, która zajmowałaby się sprzedażą ramek do zdjęć.

You don't need a lot of equipment to set up a production facility.

Dlatego można założyć wiele małych wytwórni.

However, lobster producers could set up producers' organisations in order to strengthen their position in the market.

Ale producenci homara mogliby założyć organizacje producenckie w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku.

to set [set|set] {czas.} (też: to erect, to establish, to found, to set up)

ustanowić {czas.}

It is for this reason that we have to set certain limitations on the gambling market.

Z tego właśnie powodu musimy ustanowić pewne ograniczenia na rynku hazardu.

In addition, we managed to set the EU budget at the first attempt from beginning to end.

Dodatkowo zdołaliśmy w pierwszym podejściu ustanowić budżet UE w jego całej rozciągłości.

We should know what we want to do with this fund and how to set it up.

Powinniśmy wiedzieć, co chcemy zrobić z tym funduszem i w jaki sposób go ustanowić.

What is your attitude to it, and are you going to set down standards?

Jaki jest pana stosunek do tej sprawy i czy zamierzacie ustanowić jakieś standardy?

France has provided us with an excellent example of how to set up an independent regulator.

Francja daje doskonały przykład na to, jak ustanowić niezależny organ regulujący.

to set [set|set] {czas.} (też: to assume, to establish, to found, to envision)

They will be able to set up new companies, which in turn will contribute to the diversification of the rural economy and improvements in the quality of life in rural areas.

Będą one mogły zakładać nowe spółki, które w zamian przyczynią się do zróżnicowania wiejskiej gospodarki i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.

Even the geopolitical map of those countries that are setting up these funds is changing.

Zmienia się nawet geopolityczna mapa krajów, które zakładają takie fundusze.

It sets the objective of taking at least 20 million people in the European Union out of poverty by 2020.

Zakłada wydźwignięcie z ubóstwa w Unii Europejskiej do roku 2020 co najmniej 20 milionów osób.

In fact, one of the big agencies is setting up an office in Africa.

Jedna z wielkich agencji zakłada swoje biuro w Afryce.

Foreign companies setting up a branch in Poland must:

Przedsiębiorca zagraniczny zakładający oddział w Polsce ma obowiązek:

to set [set|set] {czas.} (też: to put, to place, to string, to dispose)

You can set the dose in steps of 1 unit, from a minimum of 1 unit to a maximum of 80 units.

ustawiać z dokładnością do 1 jednostki, w zakresie od minimum 1 jednostki do jednostek.

The dose can be set in steps of 2 units, from a minimum of 2 units to a maximum of 40 units.

ustawiać w odstępach co 2 jednostki, w zakresie od 2 do 40 jednostek.

Doses from 2 to 40 units can be set in steps of 2 units.

Dawki można ustawiać w zakresie od 2 do 40 jednostek, w odstępach co 2 jednostki.

You can set doses from 1 to 80 units in steps of 1 unit.

Dawki można ustawiać w zakresie od 1 do 80 jednostek, z dokładnością do 1 jednostki.

We strongly recommend that you do not set either of these folders as the trash folder for your email client.

Zdecydowanie zalecamy, aby nie ustawiać żadnego z tych folderów jako kosza w kliencie poczty e-mail.

to set [set|set] {czas.} (też: to knit, to fold, to assemble, to put together)

It was such a beautiful machine because it did everything that a human being did in setting type -- including returning the type to its place, which was a very difficult thing.

To była niesamowita maszyna, ponieważ robiła wszystko to, co człowiek podczas składania tekstu, nawet odkładanie czcionki na miejsce, co było niezwykle trudne.

to set [set|set] {czas.} (też: to put, to stand up, to place, to pose)

stawiać [stawiam|stawiał] {czas. ndk}

Instead, we must set ourselves ambitious goals on behalf of the citizens of Europe.

Musimy raczej stawiać sobie ambitne cele w imieniu obywateli Europy.

That is why we should not set macro-economic stability and rigour in contradiction or opposition to growth.

Dlatego też nie powinniśmy stawiać stabilności makroekonomicznej i rygorów w opozycji do wzrostu.

This is a tremendous challenge, which the European Parliament, under your leadership, should also set itself.

To jest ogromne wyzwanie, które Parlament Europejski pod Pańskim przewodnictwem również powinien sobie stawiać.

Human beings are God's creation and we should not set ourselves up as arbiters in questions of life and death.

Istoty ludzkie zostały stworzone przez Boga, zatem nie może stawiać się w roli arbitrów rozstrzygających o życiu i śmierci.

Nor should we set conditions for Romania and Bulgaria that we do not ask of the other Member States in order to form part of this area of freedom.

Nie powinniśmy stawiać Rumunii i Bułgarii warunków, których nie stawialiśmy innym państwom członkowskim, aby przyjąć je do tego obszaru wolności.

to set [set|set] {czas.} (też: to knit, to fold, to put together, to place)

złożyć {czas.}

The Austrian Federal Chancellor, Mr Gusenbauer, must also be involved in setting the time frame, since Austria submitted a very appropriate application.

Kanclerz Federalny Austrii, pan Gusenbauer, musi również uczestniczyć w wyznaczeniu tego harmonogramu, ponieważ Austria złożyła stosowny wniosek.

to set [set|set] {czas.} (też: to write (down), to put down, to enter, to inscribe)

to set [set|set] {czas.} (też: to lay, to put, to place, to lay back)

położyć {czas.}

for a friend of mine is come to me from a journey, and I have nothing to set before him;

Albowiem przyjaciel mój przyszedł z drogi do mnie, a nie mam, co przed niego położyć.

Set the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.

Ostrożnie położyć strzykawkę na czystej powierzchni, zwracając uwagę, aby nie dotknąć igły.

Set the syringe down carefully on the work-surface taking care not to touch the needle.

Ostrożnie położyć strzykawkę na przygotowanej uprzednio powierzchni uważając, aby nie dotknąć igły.

Carefully set the syringe down on the work- surface, taking care not to touch the needle.

Ostrożnie położyć strzykawkę na przygotowanej uprzednio powierzchni, uważając, aby nie dotknąć igły.

But now they that are younger than I have me in derision, Whose fathers I disdained to set with the dogs of my flock.

Ale teraz śmieją się ze mnie młodsi nad mię w latach, których ojcówbym ja był nie chciał położyć ze psami trzody mojej.

to set [set|set] {czas.} (też: to put on)

nastawić {czas.}

You cannot set a dose larger than the number of units remaining in the cartridge.

Nie można nastawić większej dawki niż liczba jednostek pozostałych we wkładzie.

You cannot set a dose larger than the number of units left in the cartridge.

Nie można nastawić większej dawki niż liczba jednostek pozostałych we wkładzie.

For patient safety, appropriate alarms must be set for INOmax (± 2 ppm of the prescribed dose), NO2 (1 ppm), and FiO2 (± 0.05).

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta system alarmowy należy nastawić na odpowiednie parametry dla preparatu INOmax (± 2 ppm od zaleconej dawki), NO2 (1 ppm), oraz FiO2 (± 0, 05).

We regard Russia as a partner, but they too must decide whether they consider us to be a partner or a set of rivals to be turned against each other and played off against each other.

Postrzegamy Rosję jako partnera lecz oni również muszą zdecydować czy jesteśmy dla nich partnerem czy też grupą rywali, których trzeba obrócić i nastawić przeciwko sobie nawzajem.

to set [set|set] {czas.} (też: to put into, to interpose, to put, to inset)

wstawić {czas.}

I'm just happy I was able to add it up to 100, because that's my skill set.

Cieszę się że udało mi się go wstawić, to był pokaz moich umiejętności.

You can take a data set and put it there.

Można wziąć zestaw danych i wstawić go tutaj.

This is useful if you want to break up an idea, text or set an image apart from text in your document.

Jest to przydatne, jeśli chcesz oddzielić w dokumencie dwie pojęciowo różne części, tekst lub wstawić obraz, oddzielając go od tekstu.

to set [set|set] {czas.} (też: to lay down, to put, to put down, to place)

Of course, we need points of emphasis and we need to set priorities, and that is the idea behind earmarking.

Potrzebujemy oczywiście punktów, na które będziemy kłaść większy nacisk i trzeba, abyśmy ustanawiali priorytety - i taka myśl przyświeca praktyce przydzielania środków.

In the EU, emphasis must be placed on ensuring that funds are not blown on one-off events, so that structures set up do not disappear into the ether immediately after the year ends.

W UE należy kłaść nacisk na dopilnowanie, aby fundusze nie były trwonione na jednorazowe przedsięwzięcia i aby stworzone struktury nie znikały całkowicie wraz z zakończeniem się roku.

Overall, Mrs Klaß's report highlights priorities and issues and sets targets for all of us.

Ogólnie sprawozdanie pani poseł Klaß kładzie nacisk na priorytety i problemy i nam wszystkim wyznacza cele.

There is also a risk of setting up barriers to trade for countries outside the European Union when there is such a strong emphasis on the goods being produced within the EU.

Ponadto w przypadku kładzenia takiego nacisku na towary produkowane w UE istnieje również ryzyko powstania barier w handlu z krajami spoza Unii Europejskiej.

The fact that the Hungarian Presidency is also setting its priorities in a similar spirit, and is placing emphasis on the strengthening of an EU that is close to its citizens, is welcome.

Należy cieszyć się również z tego, że węgierska prezydencja ustala swoje priorytety w podobnym duchu i kładzie nacisk na wzmocnienie UE bliskiej obywatelom.

to set [set|set] {czas.} (też: to fix, to train)

wprawić {czas.}

To set the ball rolling, the Commission should advertise the agreed conditions for an initiative when they are agreed.

Aby wprawić machinę w ruch, Komisja powinna ogłosić warunki inicjatywy, skoro tylko zostaną one uzgodnione.

In many countries, in many research centres and in many universities, the intellectual resources are ready, the capabilities are there and the will is there: it is now time to set things in motion.

W wielu krajach, w wielu ośrodkach badawczych i na wielu uczelniach gotowe są zasoby intelektualne, są tam możliwości i jest wola - teraz nadszedł czas, by wprawić to wszystko w ruch.

to set [set|set] {czas.} (też: to outline, to map out, to determine, to appoint)

Rapporteur Mr Surján wants to set budgetary priorities, and I very much appreciate that.

Sprawozdawca László Surjá pragnie wyznaczać priorytety budżetowe i bardzo to doceniam.

You will of course be aware of my viewpoint: we in Europe have to set the highest standards.

Oczywiście znają państwo moje stanowisko: my w Europie musimy wyznaczać najwyższe standardy.

This is a further reason why we should try to set targets that are easier to meet.

Jest to kolejny powód, dla którego powinniśmy wyznaczać cele, które są łatwiejsze do osiągnięcia.

It is difficult to set priorities, but set them we must.

Ustalanie priorytetów jest sprawą trudną, lecz musimy je wyznaczać.

There are too many uncertain factors weighing on the negotiations for the EU to set itself such restrictive objectives.

Jest zbyt wiele niewiadomych w negocjacjach, aby UE mogła wyznaczać sama sobie tak restrykcyjne cele.

to set [set|set] {czas.} (też: to put, to place, to inset, to intercalate)

wstawiać {czas. ndk}

to set [set|set] {czas.} (też: to allocate, to place, to put, to lodge)

to set [set|set] {czas.} (też: to assemble, to mount, to install, to set up)

to set [set|set] {czas.} (też: to coax, to dispose, to exhort, to impel)

In my regular contacts with both Georgia and Russia, I am indeed urging pragmatism and an end to the setting of mutually exclusive conditions: these will not work.

W moich stałych kontaktach z Gruzją i Rosją nakłaniam do kierowania się pragmatyzmem i zakończenia ustanawiania wzajemnie wykluczających się warunków: to nie przyniesie żadnych rezultatów.

to set [set|set] {czas.} (też: to shape, to style, to do)

modelować (włosy) {czas. ndk}

to set [set|set] {czas.} (też: to shape, to style, to do)

wymodelować (włosy) {czas. dk}

to set [set|set] {czas.} [bot.]

zawiązać {czas. dk} [bot.]

This report proposes the setting up of a union of 17 non-EU countries with a parliamentary assembly and a secretariat with funding for projects of a truly ambitious nature.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera propozycję zawiązania unii 17 krajów spoza UE ze zgromadzeniem parlamentarnym i sekretariatem dysponującym funduszami na bardzo ambitne projekty.

to set [set|set] {czas.} [techn.] (też: to embed)

wtopić {czas.} [techn.]

to set [set|set] {czas.} [techn.] (też: to embed)

wtapiać {czas. ndk} [techn.]

to set [set|set] {czas.}

Setting the dose

Nastawianie dawki

to set [set|set] {czas.} (też: to dry, to cake)

zaschnąć {czas. dk}

to set [set|set] {czas.} (też: to stiffen, to solidify)

krzepnąć {czas.}

to set [set|set] {czas.} [bot.]

To you, Commissioner, I would like to say that I know, as do we all, that the Commission is never particularly happy when the Parliament sets reserves.

Pani komisarz! Chciałabym pani powiedzieć, że wiem, tak jak my wszyscy, że Komisja nie jest nigdy szczególnie zadowolona, gdy Parlament zawiązuje rezerwy.

to set [set|set] {czas.}

naznaczyć {czas.}

to set [set|set] {czas.}

zadać (pracę) {czas. dk}

The EU needs to ask itself where it wants to position itself and what priorities it is going to set for itself.

UE musi zadać sobie pytanie, gdzie chce znaleźć dla siebie miejsce i jakie priorytety zamierza sobie wyznaczyć.

Secondly, we need to look at things closely and ask ourselves whether there are any new priorities that we need to set within this framework.

Po drugie, musimy uważnie przyjrzeć się sytuacji i zadać sobie pytanie, czy pojawiają się nowe priorytety, które musimy w tych ramach uwzględnić.

I would like to mention that my home country, Poland, has set an example from the very beginning of how not to succumb to panic and how to demand a guarantee of the vaccines' safety.

Pragnę nadmienić, iż kraj mojego pochodzenia - Polska - od początku stanowił przykład, jak nie ulec panice i żądać gwarancji bezpieczeństwa szczepionek.

to set [set|set] {czas.} (też: to assign, to appoint, to affect)

naznaczać {czas. ndk}

to set [set|set] {czas.}

zamontować {czas. dk}

set {rzeczownik}

set {rzecz.} [sport.]

set {m.} [sport.]

Each BIO-SET vial contains 30 micrograms (6 million IU) of interferon beta-1a.

Każda fiolka BIO- SET zawiera 30 mikrogramów (6 milionów j. m.) interferonu beta- 1a.

OptiSet has to be used as recommended in these Instructions for Use (see section 6.6).

Wstrzykiwacza OptiSet należy używać zgodnie z instrukcją użycia (patrz punkt 6. 6).

OptiSet has to be used as recommended in these Instructions for Use (see section 6.6).

Wstrzykiwacza OptiSet należy używać zgodnie z tą instrukcją użycia (patrz punkt 6. 6).

You can clean the outside of your OptiSet by wiping it with a damp cloth.

Wstrzykiwacz OptiSet można wycierać z zewnątrz za pomocą wilgotnej szmatki.

Read the package leaflet fully before using OptiSet for the first time.

Przed pierwszym użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy przeczytać całą ulotkę dla pacjenta.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "set":

 

Podobne tłumaczenia

"set" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "set" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

You can only express effective criticism if you yourself meet the criteria set.

Skuteczną krytykę można wyrażać tylko wtedy, kiedy samemu spełnia się kryteria.

The Commission is proposing to set a 0% rate of compulsory set-aside for 2008.

Komisja proponuje ustalenie wskaźnika obowiązkowego odłogowania na 0% w 2008 r.

In this context, the Council has forced the European Parliament to set priorities.

W tym kontekście Rada wymusiła na Parlamencie Europejskim określenie priorytetów.

The report contains a set of guidelines that we consider to be valid and fair.

Sprawozdanie zawiera szereg wytycznych, które uważamy za ważne i sprawiedliwe.

These binding agreements set out the EU's goals in its many areas of activity.

O wiele łatwiej jest również zamieszkać i podjąć pracę w innym kraju w Europie.

Now is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.

Teraz jest zatem czas na poważne rozważenie obniżenia wskaźnika odłogowania do 0%.

All this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.

Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.

ISO standard 9001:2009 sets out the requirements of quality management systems.

Norma ISO 9001:2008 zawiera wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością.

It's also a good setting if you want to collaborate with a small circle of people.

Jest to również odpowiednie ustawienie podczas współpracy z niewielką grupą osób.

Nothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.

Nic nie odróżnia imigrantów od lokalnych pracowników w państwach członkowskich UE.

A glorious throne, [set] on high from the beginning, is the place of our sanctuary.

Ale miejsce świątnicy naszej, to jest stolica chwały Najwyższego, wiecznie trwa.

The standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.

Standardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.

The United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.

Pod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.

In today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.

Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.

To restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.

Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.

This is set out in the Spanish Presidency's programme with which you are familiar.

Został on uwzględniony w programie prezydencji hiszpańskiej, który jest panu znany.

We want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.

Chcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.

The citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.

By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.

Europe has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.

Europa ustanowiła wyraźną hierarchię w nowej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów.

We therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.

Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.