Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "September"

 

"September" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 40

September {rzeczownik}

September {rzecz.} (też: Sept)

wrzesień {m.}

Now it is September 2008, and I do not think that the time has passed in vain.

Teraz jest już wrzesień 2008 r. i myślę, że ten czas nie został zmarnowany.

In addition, we will be closely watching the parliamentary elections set for September 2008.

Ponadto będziemy z uwagą śledzić wybory parlamentarne zaplanowane na wrzesień 2008 r.

September 2001, when we had something very real to be scared about.

Wrzesień 2001, kiedy mieliśmy coś bardzo realnego, aby się bać.

Translation: Eileen FlügelCopyright: Goethe-Institut e. V., Online-RedaktionSeptember 2009

Copyright: Goethe-Institut e.V., Online-Redaktion Wrzesień 2009

We started work in 2004 and here we are now in September 2007.

Rozpoczęliśmy pracę w 2004 r., a teraz jest wrzesień 2007 r.

September {przymiotnik}

September (modif.) {przym.}

wrześniowy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "September":

 

Podobne tłumaczenia

"September" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "September" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

in writing. - Since 11 September 2001, America has led a global war on terror.

na piśmie. - Od 11września 2001 r. Ameryka prowadzi światową wojnę z terroryzmem.

Now, I didn't know it at the time, but I really wasn't turning seven on September 10.

Czego wtedy nie wiedziałam to to, że tak naprawdę nie skończyłam siedmiu lat 10.

In 2001, the September 2001 television season, humor succumbs to judgment once and for all.

W 2001, we wrześniowym sezonie telewizyjnym w 2001 dowcip, raz na zawsze, ustępuje opinii.

This very serious situation was condemned at the G20 Summit in Pittsburgh in September.

Tę bardzo poważną sytuację oceniono negatywnie podczas wrześniowego szczytu G-20 w Pittsburgu.

This is a new chair which should come on the market in September.

To projekt nowego krzesła, które powinno trafić do sprzedaży w sierpniu.

For practical reasons, it was not possible to do this before September 2009.

Z przyczyn praktycznych nie było to możliwe przed wrześniem 2009.

for Trudexa to Abbott Laboratories Ltd. on 1 September 2003.

zc Pełne sprawozdanie EPAR na temat preparatu Trudexa dostępne jest tutaj.

(EL) I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday 25 September 2008.

(EL) Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego odroczonej w czwartek 25 sierpnia 2008 r.

At the same time, we must also put this case in the context of the parliamentary elections in September.

Jednocześnie musimy postawić tę sprawę w kontekście wrześniowych wyborów parlamentarnych.

Welcome to the event on Saturday, September 22, 2012!

Zapraszamy do wspólnej zabawy w sobotę, 22 IX 2012!

And this just came off last September at ARS Electronica; we repeated it in England.

Na ekranie za nimi jest wizualizacja dźwięków mowy.

You told us that we would have this in September.

Powiedział nam pan, że można go oczekiwać w październiku bieżącego roku.

In mid-September 2009, three individuals were convicted, and each was sentenced to at least 30 years in prison.

W połowie 2009 roku za winne uznano trzy osoby. Każdą z nich skazano na 30 lat więzienia.

in writing. - I enthusiastically supported the amendment proposing to reduce the two September part-sessions to one.

na piśmie. - Zdecydowanie poparłem poprawkę, w której proponowano zmniejszenie liczby dwu sesji wrześniowych do jednej.

This month Frontex's mission continued but we have still seen an increase compared with September of the previous year.

W tym miesiącu misję Frontex kontynuowano, ale nadal widzimy wzrost w porównaniu z wrześniem zeszłego roku.

In these circumstances, it was absurd to seek to delay the appointment of the President of the Commission beyond September.

W tych okolicznościach na absurd zakrawały próby odwleczenia powołania przewodniczącego Komisji do października.

This summary was last updated in September 2007.

Ostatnia aktualizacja streszczenia:

September1999 Date of latest renewal:

Data przedłużenia pozwolenia:

First of all, does the Council intend to push for the creation of an international commission of inquiry on the events of 28 September?

Przede wszystkim, czy Rada zamierza naciskać na utworzenie międzynarodowej komisji do zbadania wydarzeń z 28 grudnia?

(PL) Mr President, the Nazi invasion of Poland on 1 September 1939 was yet another act of violence perpetrated against my homeland.

Panie Przewodniczący!
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.