Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "September"

 

"September" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 32

September {rzeczownik}

September {rzecz.} (też: Sept)

wrzesień {m.}

In addition, we will be closely watching the parliamentary elections set for September 2008.

Ponadto będziemy z uwagą śledzić wybory parlamentarne zaplanowane na wrzesień 2008 r.

September 2001, when we had something very real to be scared about.

Wrzesień 2001, kiedy mieliśmy coś bardzo realnego, aby się bać.

Translation: Eileen FlügelCopyright: Goethe-Institut e. V., Online-RedaktionSeptember 2009

Copyright: Goethe-Institut e.V., Online-Redaktion Wrzesień 2009

We started work in 2004 and here we are now in September 2007.

Rozpoczęliśmy pracę w 2004 r., a teraz jest wrzesień 2007 r.

Euro banknote design exhibition at the ECB in September 2003

Wystawa projektów banknotów euro w EBC, wrzesień 2003 r.

September {przymiotnik}

September (modif.) {przym.}

wrześniowy {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "September":

 

Podobne tłumaczenia

"September" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "September" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

in writing. - Since 11 September 2001, America has led a global war on terror.

na piśmie. - Od 11września 2001 r. Ameryka prowadzi światową wojnę z terroryzmem.

In 2001, the September 2001 television season, humor succumbs to judgment once and for all.

W 2001, we wrześniowym sezonie telewizyjnym w 2001 dowcip, raz na zawsze, ustępuje opinii.

This very serious situation was condemned at the G20 Summit in Pittsburgh in September.

Tę bardzo poważną sytuację oceniono negatywnie podczas wrześniowego szczytu G-20 w Pittsburgu.

for Trudexa to Abbott Laboratories Ltd. on 1 September 2003.

zc Pełne sprawozdanie EPAR na temat preparatu Trudexa dostępne jest tutaj.

At the same time, we must also put this case in the context of the parliamentary elections in September.

Jednocześnie musimy postawić tę sprawę w kontekście wrześniowych wyborów parlamentarnych.

Welcome to the event on Saturday, September 22, 2012!

Zapraszamy do wspólnej zabawy w sobotę, 22 IX 2012!

And this just came off last September at ARS Electronica; we repeated it in England.

Na ekranie za nimi jest wizualizacja dźwięków mowy.

In mid-September 2009, three individuals were convicted, and each was sentenced to at least 30 years in prison.

W połowie 2009 roku za winne uznano trzy osoby. Każdą z nich skazano na 30 lat więzienia.

in writing. - I enthusiastically supported the amendment proposing to reduce the two September part-sessions to one.

na piśmie. - Zdecydowanie poparłem poprawkę, w której proponowano zmniejszenie liczby dwu sesji wrześniowych do jednej.

This month Frontex's mission continued but we have still seen an increase compared with September of the previous year.

W tym miesiącu misję Frontex kontynuowano, ale nadal widzimy wzrost w porównaniu z wrześniem zeszłego roku.

This summary was last updated in September 2007.

Ostatnia aktualizacja streszczenia:

September1999 Date of latest renewal:

Data przedłużenia pozwolenia:

First of all, does the Council intend to push for the creation of an international commission of inquiry on the events of 28 September?

Przede wszystkim, czy Rada zamierza naciskać na utworzenie międzynarodowej komisji do zbadania wydarzeń z 28 grudnia?

This outlook is consistent with the September 2009 ECB staff projections for euro area inflation.

Przedstawione perspektywy sytuacji cenowej są zgodne z wrześniowymi projekcjami inflacji dla strefy euro przygotowanymi przez ekspertów EBC.

These figures represent substantial downward revisions relative to the previous ECB staff projections for 2008 and 2009 published in September.

jej wartość znajdzie się pomiędzy -1,0% a 0,0%, zaś w 2010 r. pomiędzy 0,5% a 1,5%.

I will not be able to see them in July, or September, since the mandate for this Commission comes to a close at the end of October, as you know.

Nie będę się z nimi widzieć ani w czerwcu ani w lipcu, ponieważ, jak państwo wiedzą, mandat Komisji wygasa pod koniec października.

September 2007.

wrześ 2007. nia

Thus, the demonstration that was bloodily repressed on 28 September was aimed precisely at calling on the junta to honour its commitments.

Dlatego też demonstracja, która została krwawo stłumiona 28 grudnia, miała jeden cel: nakłonienie junty do poszanowania podjętych przez nią zobowiązań.

We paid tribute in our resolution to the September victims of terrorism in India, including those killed in the assault on the Indian Embassy in Kabul.

W naszej rezolucji składamy hołd wrześniowym ofiarom terroryzmu w Indiach, w tym zabitym podczas ataku na indyjską ambasadę w Kabulu.

Forecasts by international organisations are broadly in line with the September 2009 ECB staff projections.

oznacza to korektę w górę przedziałów zarówno na rok 2009, jak i na 2010, głównie wskutek korzystnych zmian i pozytywnych informacji z ostatniego okresu.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.