Search for the most beautiful word
similar to
pita

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "September"

 

"September" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 507

September {rzeczownik}

September {rzecz.} (też: Sept)

wrzesień {m.}

Now it is September 2008, and I do not think that the time has passed in vain.

Teraz jest już wrzesień 2008 r. i myślę, że ten czas nie został zmarnowany.

In addition, we will be closely watching the parliamentary elections set for September 2008.

Ponadto będziemy z uwagą śledzić wybory parlamentarne zaplanowane na wrzesień 2008 r.

September 2001, when we had something very real to be scared about.

Wrzesień 2001, kiedy mieliśmy coś bardzo realnego, aby się bać.

Translation: Eileen FlügelCopyright: Goethe-Institut e. V., Online-RedaktionSeptember 2009

Copyright: Goethe-Institut e.V., Online-Redaktion Wrzesień 2009

We started work in 2004 and here we are now in September 2007.

Rozpoczęliśmy pracę w 2004 r., a teraz jest wrzesień 2007 r.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "September":

 

Podobne tłumaczenia

"September" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "September" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

(EL) Mr President, on 26 September the EU celebrates its linguistic diversity.

(EL) Panie przewodniczący! 26 września EU świętuje swoją różnorodność językową.

in writing. - Since 11 September 2001, America has led a global war on terror.

na piśmie. - Od 11września 2001 r. Ameryka prowadzi światową wojnę z terroryzmem.

By September our fuel provision to the Gaza Strip had surpassed 90 million litres.

Do września nasze dostawy paliwa do Strefy Gazy przekroczyły 90 milionów litrów.

The failure of the constitutional referendum of 5 September 2010 is regrettable.

Niepowodzenie referendum konstytucyjnego z 5 września 2010 r. jest godne ubolewania.

In any case, it is only in September 2007 that we are voting on this codification.

Niezależnie od wszystkiego, nad tą kodyfikacją głosujemy dopiero we wrześniu 2007 r.

Now, I didn't know it at the time, but I really wasn't turning seven on September 10.

Czego wtedy nie wiedziałam to to, że tak naprawdę nie skończyłam siedmiu lat 10.

in writing. - The attacks of 11 September 2001 have utterly changed the world.

na piśmie. - Ataki z 11 września 2001 r. zupełnie zmieniły oblicze świata.

A second equality summit took place in Paris on 29 and 30 September 2008.

W dniach 29-30 września 2008 roku odbył się w Paryżu drugi szczyt równości.

To us, 17 September will forever remain a day of shame for Stalin's Russia.

17 września pozostanie dla nas na zawsze dniem hańby stalinowskiej Rosji.

It is complementary to the flagship 'Youth on the move' adopted in September.

Jest ona uzupełnieniem przyjętej we wrześniu inicjatywy przewodniej "Mobilna młodzież”.

The problems start in September, and then there is a real risk of feeling isolated.

Problemy zaczynają się we wrześniu i wtedy zaczyna się poczucie izolacji.

The Commission has launched a study on this issue which will be completed in September.

Komisja rozpoczęła w tym zakresie badania, które zostaną zakończone we wrześniu.

G20 Summit in Pittsburgh (24-25 September) (motions for resolutions tabled): see Minutes

Szczyt G-20 w Pittsburgu (24-25 września) (złożone projekty rezolucji): patrz protokół

I have here the letter of 3 September from the three European Prime Ministers.

Mam tu przed sobą pismo trzech europejskich premierów z dnia 3 września.

What must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?

Co powinna zaprezentować Europa na kolejnym posiedzeniu grupy G20 we wrześniu tego roku?

Meanwhile, in September of last year, Parliament adopted a report on this very matter.

W międzyczasie, we wrześniu ubiegłego roku Parlament przyjął sprawozdanie w tej sprawie.

Member States have until the end of September 2011 to submit the data for the year 2010.

Państwa członkowskie muszą przedłożyć dane za 2010 roku do końca września 2011 roku.

At the Forum in Accra in early September, a plan of action was adopted.

Natomiast podczas forum w Akrze, na początku września, został przyjęty plan działania.

The response from the Irish Government was lodged on 28 September 2007.

Odpowiedź rządu irlandzkiego została złożona w dniu 28 września 2007 r.

Mohammad Othman was arrested on 22 September by the Israeli authorities.

Mohammad Othman został aresztowany 22 września przez władze izraelskie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.