angielsko-polskie tłumaczenie słowa "seeking"


Bezokolicznik czasownika seeking: to seek

EN seeking angielskie tłumaczenie

to seek {czas.}

EN to seek
play_circle_outline
[sought|sought] {czasownik}

to seek (też: to check for, to look for, to quest, to search)
Destruction cometh; and they shall seek peace, and there shall be none.
Zginienie przyszło; przetoż szukać będą pokoju, ale go nie będzie.
We must name problems very clearly and seek solutions together.
Musimy bardzo wyraźnie wskazywać problemy i razem szukać rozwiązań.
Seek medical attention if irritation persists.
Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy szukać pomocy lekarskiej.
to seek (też: to set in)
to seek (też: to desire, to long for, to wish)
to seek (też: to pray, to request, to plead)
to seek
Under EU law, you can seek medical treatment in another EU country if:
Zgodnie z prawem UE, możesz ubiegać się o leczenie w innym kraju UE, jeśli:
When people are in fear of persecution, they are entitled to cross a border and seek refuge and protection.
Osoby obawiające się prześladowań mają prawo przekroczyć granicę i ubiegać się o schronienie oraz ochronę.
In other words, a criminal who commits an offence in a Member State can seek asylum in Russia.
Innymi słowy, przestępca, który popełni wykroczenie w państwie członkowskim może ubiegać się o azyl w Rosji.
to seek (też: to examine, to experiment, to explore, to investigate)
to seek (też: to solicit, to plug for)
Finally, we must seek to adopt reasonable positions on, for example, security and the importance of data protection.
Wreszcie, musimy zabiegać o przyjęcie rozsądnego podejścia, na przykład, do bezpieczeństwa i znaczenia ochrony danych.
The need to consolidate public budgets means that we need to be more innovative and seek to achieve a greater impact from the available funding.
Potrzeba konsolidacji budżetowej oznacza, że musimy być bardziej innowacyjni i zabiegać o zapewnienie większego oddziaływania dostępnych funduszy.
Patients can more easily seek treatment in another country if, for example, the expertise and treatment offered is not found in their home country.
Pacjenci będą mogli łatwiej zabiegać o leczenie w innym kraju, jeżeli na przykład w ich kraju brakuje wiedzy specjalistycznej i możliwości leczenia.
to seek (też: to endeavor, to endeavour, to strive, to take steps)
The authorities must seek, and take seriously, an open dialogue with the political forces.
Władze muszą starać się nawiązać i podjąć otwarty dialog z siłami politycznymi.
We cannot and will not seek to push job creation for a few.
Nie możemy i nie będziemy starać się tworzyć miejsc pracy dla nielicznych.
Patients will be able to seek primary care with the provider of their choice across Europe.
Pacjenci będą mogli starać się o opiekę podstawową ze strony wybranego przez siebie usługodawcy w całej Europie.
to seek (też: to pursue)
At the same time we must seek to make farming businesses competitive.
Jednocześnie musimy dążyć do zapewnienia, by gospodarstwa rolne były konkurencyjne.
We must therefore be much more ambitious and seek the harmonisation of sizes.
W związku z tym musimy działać ambitniej i dążyć do harmonizacji rozmiarów.
In a period such as this, the Committee on Budgets will seek to adopt a cooperative attitude.
W takim okresie Komisja Budżetowa dążyć będzie do przyjęcia postawy współpracy.
to seek (też: to look for, to search, to prospect for, to prospect)
Together we - Europe, China and others - must seek out new paths.
Wszyscy razem - Europa, Chiny i inni - musimy poszukiwać nowych dróg.
As in the case of road transport, we should seek more intelligent solutions.
Tak jak w przypadku transportu drogowego, powinniśmy poszukiwać bardziej inteligentnych rozwiązań.
Member States must seek solutions and avoid the development of a multi-speed approach to the European project.
Państwa członkowskie muszą poszukiwać rozwiązań i unikać rozwijania koncepcji Europy wielu prędkości.

trending_flat
"causes, chance"

to seek (też: to choose, to search out, to see, to view)
I believe it is there, in this dual balance, that we have to seek the right solutions.
Uważam, że odpowiednich rozwiązań powinniśmy upatrywać właśnie w tej równowadze.
This is where we must seek the answers where the climate is concerned.
Tutaj musimy upatrywać rozwiązań dla problemów dotyczących zmiany klimatu.

Przykłady użycia - "seeking" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOh, what a joy it has been to be a person seeking to tangibilitate compassion.
oh, jaka to było radością bycie osobą ubiegającą się o odczuwanie miłosierdzia.
EnglishThe European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
Unia Europejska jako całość także chce inwestować w gospodarkę europejską.
EnglishThose seeking to clean up capitalism have their work well and truly cut out.
Ci, którzy próbują uporządkować kapitalizm mają jeszcze przed sobą dużo pracy.
EnglishAn era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.
Również epoka poszukiwania drogi naprzód wydaje się dobiegać w Europie końca.
EnglishThe Commission is seeking to change them formally by means of its 'omnibus' proposal.
Komisja stara się dokonać ich formalnej zmiany za pośrednictwem wniosku zbiorczego.
EnglishMany of the protesters are seeking, not democracy, but the imposition of sharia.
Wielu z protestujących pragnie nie demokracji, lecz narzucenia szariatu.
EnglishTherefore, this report is the result of the compromise which we had been seeking.
Dlatego to sprawozdanie jest wynikiem kompromisu, o który zabiegaliśmy.
EnglishThat is why we are all seeking a 'yes' vote for the referendum in Ireland.
Dlatego też wszyscy mamy nadzieję na pozytywny wynik referendum w Irlandii.
EnglishHowever, I completely reject refugees seeking asylum on political grounds within the EU.
Jednakże nie akceptuję uchodźców z terytorium UE ubiegających się o azyl polityczny.
EnglishSeeking to pull out of the humanitarian effort now would be quite simply irresponsible.
Próby wycofania pomocy humanitarnej w tym momencie byłyby po prostu nieodpowiedzialne.
EnglishWe still have boatloads of fortune-seeking migrants reaching Lampedusa.
Na Lampedusę wciąż docierają łodzie pełne poszukujących szczęścia migrantów.
EnglishSince 2001 we, as the European Parliament, have been seeking the introduction of a moratorium.
My, jako Parlament Europejski, staramy się o wprowadzenie moratorium od 2001 r.
EnglishThis dialogue is seeking concrete results, especially in human rights issues.
Dialog ten ma służyć osiągnięciu konkretnych rezultatów, zwłaszcza w kwestiach praw człowieka.
EnglishThey are not criminals; they are poor people seeking a better life for their families.
To nie są przestępcy; to biedacy starający się zapewnić swoim rodzinom lepsze warunki życia.
EnglishAt the same time, the European Union claims to be seeking a strategic partnership with Russia.
Z drugiej strony Unia Europejska powiada, że chce partnerstwa strategicznego z Rosją.
EnglishIs it acceptable on the part of a country seeking EU membership?
Czy jest to do przyjęcia ze strony kraju ubiegającego się o członkostwo w UE?
EnglishAnd all of a sudden scientists are seeking designers, just like designers are seeking scientists.
I nagle naukowcy poszukują projektantów, tak jak i projektanci poszukają naukowców.
EnglishThis is the message the Committee on Employment was seeking to send out in this initiative report.
Takie jest przesłanie sprawozdania opracowanego z inicjatywy Komisji Zatrudnienia.
EnglishWe also need to lend support to those campaigners in China seeking his release.
Powinniśmy także udzielić wsparcia osobom prowadzącym w Chinach kampanię na rzecz uwolnienia Hu Jia.
EnglishFinally, I voted for Amendment 107, seeking to maintain compulsory distillation.
Wreszcie, głosowałem za przyjęciem poprawki 107, której celem jest utrzymanie przymusowej destylacji.