Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "seeking"

Bezokolicznik czasownika seeking: seek
 

"seeking" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 316

seek {rzeczownik}

seek {rzecz.} [komp.]

wyszukiwanie {n.} [komp.]

to seek {czasownik}

to seek [sought|sought] {czas.} (też: to look for, to quest, to search, to search for)

szukać [szukam|szukał] {czas. ndk}

seeking (Present participle)

szukający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to seek [sought|sought] {czas.} (też: to pray, to request, to plead)

seeking (Present participle)

proszący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)
ubiegać się {czas. zwr.}

to seek [sought|sought] {czas.} (też: to desire, to long for, to wish)

seeking (Present participle)

pożądający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to seek [sought|sought] {czas.} (też: to investigate, to study, to examine, to experiment)

badać [badam|badał] {czas. ndk}

seeking (Present participle)

badający (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to seek [sought|sought] (causes, chance) {czas.} (też: to see, to view, to search out, to choose)

upatrywać {czas. ndk}

to seek [sought|sought] {czas.} (też: to set in)

nastawać {czas. ndk}

to seek [sought|sought] {czas.} (też: to search, to look for, to prospect, to prospect for)

seeking (Present participle)

poszukujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to seek [sought|sought] {czas.} (też: to pursue)

dążyć [dążę|dążył] {czas. ndk}

seeking (Present participle)

dążący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

seeking (Present participle)

usiłujący (Imiesłów przymiotnikowy teraźniejszy czynny)

to seek [sought|sought] {czas.} (też: to endeavour, to take steps, to undertake, to endeavor)

starać się {czas. zwr.}

to seek [sought|sought] {czas.} (też: to solicit, to plug for)

zabiegać o {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "seek":

 

Podobne tłumaczenia

"seeking" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "seeking" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Oh, what a joy it has been to be a person seeking to tangibilitate compassion.

oh, jaka to było radością bycie osobą ubiegającą się o odczuwanie miłosierdzia.

An era spent on seeking the way forward appears to be ending in Europe, too.

Również epoka poszukiwania drogi naprzód wydaje się dobiegać w Europie końca.

Those seeking to clean up capitalism have their work well and truly cut out.

Ci, którzy próbują uporządkować kapitalizm mają jeszcze przed sobą dużo pracy.

The Commission is seeking to change them formally by means of its 'omnibus' proposal.

Komisja stara się dokonać ich formalnej zmiany za pośrednictwem wniosku zbiorczego.

That is why we are all seeking a 'yes' vote for the referendum in Ireland.

Dlatego też wszyscy mamy nadzieję na pozytywny wynik referendum w Irlandii.

The European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.

Unia Europejska jako całość także chce inwestować w gospodarkę europejską.

Seeking to pull out of the humanitarian effort now would be quite simply irresponsible.

Próby wycofania pomocy humanitarnej w tym momencie byłyby po prostu nieodpowiedzialne.

Many of the protesters are seeking, not democracy, but the imposition of sharia.

Wielu z protestujących pragnie nie demokracji, lecz narzucenia szariatu.

However, I completely reject refugees seeking asylum on political grounds within the EU.

Jednakże nie akceptuję uchodźców z terytorium UE ubiegających się o azyl polityczny.

We still have boatloads of fortune-seeking migrants reaching Lampedusa.

Na Lampedusę wciąż docierają łodzie pełne poszukujących szczęścia migrantów.

Therefore, this report is the result of the compromise which we had been seeking.

Dlatego to sprawozdanie jest wynikiem kompromisu, o który zabiegaliśmy.

They are not criminals; they are poor people seeking a better life for their families.

To nie są przestępcy; to biedacy starający się zapewnić swoim rodzinom lepsze warunki życia.

In seeking always to simplify, there is sometimes the risk of making things more complicated.

Dążenie do uproszczeń za wszelką cenę czasem grozi tym, że sprawy bardziej się skomplikują.

This dialogue is seeking concrete results, especially in human rights issues.

Dialog ten ma służyć osiągnięciu konkretnych rezultatów, zwłaszcza w kwestiach praw człowieka.

It is a loophole which Parliament, with the assistance of the Commission, is seeking to close.

Jest to luka prawna, którą Parlament stara się wypełnić przy wsparciu ze strony Komisji.

We will be seeking to play a constructive and very attentive role in it.

Postaramy się w niej uczestniczyć konstruktywnie i z wielką uwagą.

At the same time, the European Union claims to be seeking a strategic partnership with Russia.

Z drugiej strony Unia Europejska powiada, że chce partnerstwa strategicznego z Rosją.

I think there will be Members tonight who will be seeking that reassurance from the Commission.

Sądzę, że nie zabraknie tu dziś posłów domagających się takiego zapewnienia od Komisji.

Madam President, the number of people seeking refugee and asylum status is growing alarmingly.

Pani przewodnicząca! Liczba osób ubiegających się o azyl i status uchodźcy niepokojąco wzrasta.

Is it acceptable on the part of a country seeking EU membership?

Czy jest to do przyjęcia ze strony kraju ubiegającego się o członkostwo w UE?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

seeable · seed · seeder · seeding · seedless · seedling · seedlings · seeds · seedy · seeing · seek · seeker · seeming · seemingly · seemliness · seemly · seepage · seer · seersucker · seesaw · segment

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.