Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "secure"

 

"secure" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-46 z 647

secure {przymiotnik}

secure {przym.} (też: blue chip, harmless, clean, benign)

bezpieczny {przym. m.}

They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.

To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.

on behalf of the ALDE Group. - Madam President, the fact is that Iraq is not secure.

w imieniu grupy ALDE. - Pani przewodnicząca! Faktem jest, że Irak nie jest bezpieczny.

Unwanted substances and products must be excluded in a secure and controlled manner.

Niechciane substancje i produkty muszą być wykluczone w sposób bezpieczny i kontrolowany.

The region is not secure, but full of the Taliban, and they did it.

Region ten nie jest bezpieczny, ale pełen Talibów, ale rodzice się nie poddają.

By 2020, a single and secure European e-services area should be created.

Do roku 2020 należy stworzyć jednolity i bezpieczny obszar europejskich usług elektronicznych.

secure {przym.} (też: abiding, constant, consistent, firm)

stały {przym. m.}

Until renewable energies really can deliver effective results and secure constant energy flow, it is such low-carbon technologies which we must rely on.

Do czasu, kiedy odnawialne energie zaczną przynosić efektywne wyniki i zapewnią stały przepływ energii musimy polegać na takich technologiach niskoemisyjnych.

secure {przym.} (też: harmless, innocuous, inoffensive, safe)

nieszkodliwy {przym. m.}

secure {przym.} (też: tamper-proof, secured)

zabezpieczony {przym. m.}

He told us that Britain's so-called 'red lines' have been secured.

Powiedział, że tak zwane brytyjskie "red-lines” zostały zabezpieczone.

If you don't see a lock icon, then the page isn't secured with SSL.

Jeśli nie widzisz kłódki, oznacza to, że strona nie jest zabezpieczona przy użyciu protokołu SSL.

How do I know if my web pages are secured with SSL?

Skąd wiadomo, czy moje strony są zabezpieczone za pomocą protokołu SSL?

Web addresses that are secured with SSL begin with https: rather than http: so the terms are often used interchangeably.

Adresy internetowe zabezpieczone przy użyciu protokołu SSL rozpoczynają się od liter https:, a nie http:, tak więc te skróty są często używane zamiennie.

This is what you would need to steal or buy out of that 100-metric-ton stockpile that's relatively insecure to create the type of bomb that was used in Hiroshima.

Tyle wystarczyłoby ukraść lub kupić z tych zapasów 100 ton metrycznych, które są stosunkowo źle zabezpieczone, aby stworzyć bombę w rodzaju tej, której użyto w Hiroszimie.

to secure {czasownik}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to affix, to attach, to ascertain)

ustalić {czas. dk}
wywalczyć {czas. dk}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

umocować {czas. dk}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to nab, to tig, to tag)

zaklepać {czas. dk} [pot.]

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to nab, to tig, to tag, to bagsy)

zaklepywać {czas. ndk} [pot.]

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to assure, to belay)

zabezpieczyć {czas. dk}

There is a need to secure such a solution which must be the norm in Europe.

Trzeba zabezpieczyć takie rozwiązanie, musi ono być normą w Europie.

In future, we will also have to secure our supply of raw materials.

W przyszłości będziemy musieli również zabezpieczyć nasze dostawy surowców.

Puncture the vein and secure the venipuncture set with a plaster.

Wkłuć się do żyły i zabezpieczyć zestaw do wkłucia dożylnego plastrem.

Mr President, there is now one more challenge for us to meet: to secure our food supply.

Panie przewodniczący! Obecnie mamy przed sobą kolejne wyzwanie: zabezpieczyć nasze dostawy żywności.

If we want the euro to be as secure as possible, we must increase our efforts on a number of fronts.

Jeżeli chcemy możliwie najlepiej zabezpieczyć euro, musimy wzmóc wysiłki na kilku frontach.

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to belay, to indemnify, to protect, to strengthen)

Use RFID smart label printers to secure express parcels and enable track-and-trace applications.

Wykorzystaj drukarki etykiet radiowych RFID, aby zabezpieczać paczki ekspresowe i umożliwiać śledzenie przesyłek.

For the sake of our citizens, we need to pay attention to investment in growth and employment, in order to reduce unemployment and to create and secure jobs.

Dla dobra naszych obywateli musimy poświęcać uwagę inwestycjom we wzrost i zatrudnienie, po to, by zmniejszać bezrobocie oraz tworzyć i zabezpieczać miejsca pracy.

A criminal law policy which secures the fundamental human rights of persons involved in criminal proceedings is one of the priorities of the European Community.

Polityka w zakresie prawa karnego, która zabezpiecza podstawowe prawa człowieka osób objętych postępowaniem karnym, należy do priorytetów Wspólnoty Europejskiej.

Overall, we have before us a piece of work that secures Member States' autonomy in their health systems while offering patients best service.

Ogólnie mamy przed sobą efekt pracy, który zabezpiecza autonomię państw członkowskich w zakresie ich systemów opieki zdrowotnej, a jednocześnie gwarantuje pacjentom najlepsze usługi.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "secure":

 

Podobne tłumaczenia

"secure" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "secure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.

W końcu też mamy swojego przedstawiciela i dziękujemy za zwrócenie na to uwagi.

The Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.

Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.

I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.

Jestem zadowolony, że Parlamentowi udało się zapewnić sobie negocjacje z Radą.

Make it fairer, make it more transparent, or secure own resources for the EU.

Stwórzmy system sprawiedliwszy i przejrzystszy lub zagwarantujmy zasoby własne UE.

That will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.

Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.

in writing. - (FR) I am glad we have secured a balanced agreement with the Council.

na piśmie. - (FR) Cieszę się, że doszliśmy z Radą do wyważonego porozumienia.

Clear and secure methods of conducting transactions over the Internet are required.

Potrzebujemy jasnych i bezpiecznych sposobów nawiązywania transakcji przez internet.

It is about modernising our social systems and securing their sustainability.

Polega na modernizacji naszych systemów społecznych i zapewnieniu ich zrównoważenia.

Meanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders.

Tymczasem uważam, że sprawą pierwszorzędną jest zabezpieczenie granic południowych.

My report fully approves the need to secure this financial assistance for Lebanon.

Moje sprawozdanie w pełni popiera potrzebę zapewnienia Libanowi tej pomocy finansowej.

Let us support energy produced within the EU, which is a secure resource.

Powinniśmy poprzeć wytwarzaną w UE energię pochodzącą z bezpiecznych zasobów.

In this regard, it is particularly important to secure financing for SMEs.

W związku z tym szczególnie istotne jest zabezpieczenie finansowania MŚP.

A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.

Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.

By producing high quality wines it has secured a dominant position on the world market.

Produkując wina wysokiej jakości, zdominowała ranking producentów na rynku światowym.

Progress has been secured in particular areas. I want to mention some of them.

Zapewniono postęp w poszczególnych obszarach i o niektórych z nich chciałbym wspomnieć.

All these developments had to be secured for the benefit of as many people as possible.

Wszystkie te elementy należy zapewnić na korzyść jak największej liczby osób.

It is necessary to secure good conditions for talented people in Europe.

Konieczne jest zapewnienie dobrych warunków dla utalentowanych ludzi w Europie.

Actually, let me put you in that area of learning, which is very insecure.

Pozwólcie mi zabrać Was w tą dziedzinę nauki, która jest dość ryzykowna.

Because of this, the EU should also support citizens by securing them a strong position.

Z tego powodu UE powinna także wspierać obywateli poprzez zapewnianie im silnej pozycji.

They began securing safety for their citizens, as is their full right and obligation.

Zaczął zapewniać bezpieczeństwo własnym obywatelom, do czego ma pełne prawo i obowiązek.
 

Wyniki z forum

"secure" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność

Podobne słowa

secretly · secrets · sect · section · sections · sector · sectorial · sectors · secular · secularism · secure · secured · securely · securities · securitization · security · sedan · sedate · sedated · sedately · sedation

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.