Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "secure"

 

"secure" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-42 z 688

secure {przymiotnik}

secure {przym.} (też: safe)

bezpieczny {przym. m.}

They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.

To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.

on behalf of the ALDE Group. - Madam President, the fact is that Iraq is not secure.

w imieniu grupy ALDE. - Pani przewodnicząca! Faktem jest, że Irak nie jest bezpieczny.

Unwanted substances and products must be excluded in a secure and controlled manner.

Niechciane substancje i produkty muszą być wykluczone w sposób bezpieczny i kontrolowany.

There you are, sitting there... calm in your knowledge of health, secure in your well-being.

Wiedząc o piekle będzie bezpieczny, ale... kto chrapał skona w męczarniach jutro.

The region is not secure, but full of the Taliban, and they did it.

Region ten nie jest bezpieczny, ale pełen Talibów, ale rodzice się nie poddają.

secure {przym.} (też: firm, fixed, fast, stable)

stałe {przym.}

I sometimes think that we are trying to ask for secure, stable supplies of vitally important raw materials while wielding a cudgel.

Czasem wydaje mi się, że zabiegamy o bezpieczne, stałe dostawy kluczowych surowców naturalnych, jednocześnie używając argumentu kija.

Only a clear working plan can secure continuity after expiry of the Kyoto Protocol, for which this Parliament has constantly striven.

Po zakończeniu obowiązywania protokołu z Kioto ciągłość zapewnić może wyłącznie jasny plan pracy, o który Parlament stale zabiegał.

secure {przym.} (też: abiding, constant, consistent, firm)

stały {przym. m.}

Renewable energy, which is growing in our latitudes, is a secure source that is available to us at all times.

Odnawialne źródła energii, znajdujące się także na naszych szerokościach geograficznych, stanowią bezpieczne źródło, do którego mamy stały dostęp.

Until renewable energies really can deliver effective results and secure constant energy flow, it is such low-carbon technologies which we must rely on.

Do czasu, kiedy odnawialne energie zaczną przynosić efektywne wyniki i zapewnią stały przepływ energii musimy polegać na takich technologiach niskoemisyjnych.

secure {przym.} (też: firm, fixed, fast, stable)

stała {przym. f.}

However, let us not bury our heads in the sand, as Europe itself has become much less secure precisely because of the open border policy that has been pursued.

Nie chowajmy jednak głowy w piasek, ponieważ Europa stała się o wiele mniej bezpieczna właśnie ze względu na realizację polityki otwartych granic.

to secure {czasownik}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

ustalić {czas.}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to gain, to win)

wywalczyć {czas.}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

umocować {czas.}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to nab, to tig, to tag)

zaklepać {czas.} [pot.]

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to nab, to tig, to tag)

zaklepywać {czas.} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "secure":

 

Podobne tłumaczenia

"secure" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "secure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I also would like to mention that we are going to secure a special funding line.

Chcę też powiedzieć, że zamierzamy zagwarantować specjalną linię finansowania.

I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.

Jestem zadowolony, że Parlamentowi udało się zapewnić sobie negocjacje z Radą.

The Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.

Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.

The essence of the concept of flexicurity or secure flexibility is precisely that.

Istota koncepcji "flexicurity”, lub bezpiecznej elastyczności, jest właśnie taka.

To succeed, a new business needs a sound commercial strategy and secure financing.

Kodeks spółek handlowych wymienia wszystkie możliwe formy prawne spółek w Polsce:

Make it fairer, make it more transparent, or secure own resources for the EU.

Stwórzmy system sprawiedliwszy i przejrzystszy lub zagwarantujmy zasoby własne UE.

Storage must be made secure, as suggested by both the report and the Council.

Składowanie musi być bezpieczne, jak sugeruje zarówno sprawozdanie, jak i Rada.

That will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.

Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.

We must encourage young farmers into the industry to secure a future for it.

Musimy zachęcić młodych rolników do pracy w tej branży, aby zapewnić jej przyszłość.

Clear and secure methods of conducting transactions over the Internet are required.

Potrzebujemy jasnych i bezpiecznych sposobów nawiązywania transakcji przez internet.

At the same time, however, Russia should not secure too much power via Gazprom.

Jednocześnie Rosja nie powinna zabezpieczać zbyt dużej ilości energii poprzez Gazprom.

My report fully approves the need to secure this financial assistance for Lebanon.

Moje sprawozdanie w pełni popiera potrzebę zapewnienia Libanowi tej pomocy finansowej.

All of that, I would maintain, is about a more secure, more stable world.

Wszystko to, jak sądzę, by zapewnić bezpieczniejszy, stabilniejszy świat.

Let us support energy produced within the EU, which is a secure resource.

Powinniśmy poprzeć wytwarzaną w UE energię pochodzącą z bezpiecznych zasobów.

In this regard, it is particularly important to secure financing for SMEs.

W związku z tym szczególnie istotne jest zabezpieczenie finansowania MŚP.

A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.

Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.

Actually, let me put you in that area of learning, which is very insecure.

Pozwólcie mi zabrać Was w tą dziedzinę nauki, która jest dość ryzykowna.

It is necessary to secure good conditions for talented people in Europe.

Konieczne jest zapewnienie dobrych warunków dla utalentowanych ludzi w Europie.

A key innovation is the establishment of a secure telecommunications network.

Główną innowacją jest utworzenie bezpiecznych łączy telekomunikacyjnych.

At the same time Europe must secure our energy supply and become self-sufficient.

Jednocześnie Europa musi zabezpieczyć nasze dostawy energii i stać się samowystarczalna.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

secretiveness · secretly · secrets · sect · section · sections · sector · sectors · secular · secularism · secure · secured · securely · securities · securitization · security · sedan · sedate · sedated · sedately · sedation

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.