Search for the most beautiful word
prod
furthermost

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "secure"

 

"secure" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-42 z 769

secure {przymiotnik}

secure {przym.} (też: safe, blue chip)

bezpieczny {przym. m.}

They are the foundations on which a healthy, dynamic and secure job market is built.

To fundamenty, na których opiera się zdrowy, dynamiczny i bezpieczny rynek pracy.

on behalf of the ALDE Group. - Madam President, the fact is that Iraq is not secure.

w imieniu grupy ALDE. - Pani przewodnicząca! Faktem jest, że Irak nie jest bezpieczny.

Unwanted substances and products must be excluded in a secure and controlled manner.

Niechciane substancje i produkty muszą być wykluczone w sposób bezpieczny i kontrolowany.

The region is not secure, but full of the Taliban, and they did it.

Region ten nie jest bezpieczny, ale pełen Talibów, ale rodzice się nie poddają.

By 2020, a single and secure European e-services area should be created.

Do roku 2020 należy stworzyć jednolity i bezpieczny obszar europejskich usług elektronicznych.

secure {przym.} (też: firm, fixed, fast, stable)

stałe {przym.}

I sometimes think that we are trying to ask for secure, stable supplies of vitally important raw materials while wielding a cudgel.

Czasem wydaje mi się, że zabiegamy o bezpieczne, stałe dostawy kluczowych surowców naturalnych, jednocześnie używając argumentu kija.

Only a clear working plan can secure continuity after expiry of the Kyoto Protocol, for which this Parliament has constantly striven.

Po zakończeniu obowiązywania protokołu z Kioto ciągłość zapewnić może wyłącznie jasny plan pracy, o który Parlament stale zabiegał.

secure {przym.} (też: abiding, constant, consistent, firm)

stały {przym. m.}

Renewable energy, which is growing in our latitudes, is a secure source that is available to us at all times.

Odnawialne źródła energii, znajdujące się także na naszych szerokościach geograficznych, stanowią bezpieczne źródło, do którego mamy stały dostęp.

Until renewable energies really can deliver effective results and secure constant energy flow, it is such low-carbon technologies which we must rely on.

Do czasu, kiedy odnawialne energie zaczną przynosić efektywne wyniki i zapewnią stały przepływ energii musimy polegać na takich technologiach niskoemisyjnych.

secure {przym.} (też: firm, fixed, fast, stable)

stała {przym. f.}

However, let us not bury our heads in the sand, as Europe itself has become much less secure precisely because of the open border policy that has been pursued.

Nie chowajmy jednak głowy w piasek, ponieważ Europa stała się o wiele mniej bezpieczna właśnie ze względu na realizację polityki otwartych granic.

to secure {czasownik}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

ustalić {czas.}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to gain, to win)

wywalczyć {czas.}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to affix, to attach, to fasten, to make fast)

umocować {czas.}

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to nab, to tig, to tag)

zaklepać {czas.} [pot.]

to secure [secured|secured] {czas.} (też: to nab, to tig, to tag)

zaklepywać {czas.} [pot.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "secure":

 

Podobne tłumaczenia

"secure" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "secure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We have at last secured our representative and thank you for pointing that out.

W końcu też mamy swojego przedstawiciela i dziękujemy za zwrócenie na to uwagi.

The Greek Government must secure the capital to launch this programme immediately.

Rząd Grecji musi zapewnić środki na niezwłoczne zapoczątkowanie tego programu.

I also would like to mention that we are going to secure a special funding line.

Chcę też powiedzieć, że zamierzamy zagwarantować specjalną linię finansowania.

To succeed, a new business needs a sound commercial strategy and secure financing.

Kodeks spółek handlowych wymienia wszystkie możliwe formy prawne spółek w Polsce:

I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.

Jestem zadowolony, że Parlamentowi udało się zapewnić sobie negocjacje z Radą.

Make it fairer, make it more transparent, or secure own resources for the EU.

Stwórzmy system sprawiedliwszy i przejrzystszy lub zagwarantujmy zasoby własne UE.

That will help us to secure people's support, and the support of my Dutch citizens.

Pomoże nam to zapewnić poparcie obywateli, w tym moich współobywateli, Holendrów.

in writing. - (FR) I am glad we have secured a balanced agreement with the Council.

na piśmie. - (FR) Cieszę się, że doszliśmy z Radą do wyważonego porozumienia.

Clear and secure methods of conducting transactions over the Internet are required.

Potrzebujemy jasnych i bezpiecznych sposobów nawiązywania transakcji przez internet.

It is about modernising our social systems and securing their sustainability.

Polega na modernizacji naszych systemów społecznych i zapewnieniu ich zrównoważenia.

Meanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders.

Tymczasem uważam, że sprawą pierwszorzędną jest zabezpieczenie granic południowych.

The criteria and the measures for securing the external borders are not simple.

Kryteria i środki służące zabezpieczeniu granic zewnętrznych nie są proste.

My report fully approves the need to secure this financial assistance for Lebanon.

Moje sprawozdanie w pełni popiera potrzebę zapewnienia Libanowi tej pomocy finansowej.

Let us support energy produced within the EU, which is a secure resource.

Powinniśmy poprzeć wytwarzaną w UE energię pochodzącą z bezpiecznych zasobów.

In this regard, it is particularly important to secure financing for SMEs.

W związku z tym szczególnie istotne jest zabezpieczenie finansowania MŚP.

A strong emphasis is also put on the need to secure a balanced diet for needy people.

Silny nacisk położono też na konieczność zapewnienia potrzebującym zrównoważonej diety.

By producing high quality wines it has secured a dominant position on the world market.

Produkując wina wysokiej jakości, zdominowała ranking producentów na rynku światowym.

Progress has been secured in particular areas. I want to mention some of them.

Zapewniono postęp w poszczególnych obszarach i o niektórych z nich chciałbym wspomnieć.

All these developments had to be secured for the benefit of as many people as possible.

Wszystkie te elementy należy zapewnić na korzyść jak największej liczby osób.

A key innovation is the establishment of a secure telecommunications network.

Główną innowacją jest utworzenie bezpiecznych łączy telekomunikacyjnych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

secretly · secrets · sect · section · sections · sector · sectorial · sectors · secular · secularism · secure · secured · securely · securities · securitization · security · sedan · sedate · sedated · sedately · sedation

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.