Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "scholarship"

 

"scholarship" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-20 z 20

scholarship {rzeczownik}

scholarship {rzecz.} (też: grant, fellowship, bursary)

1994 Residential Scholarship at the Artists’ House Schloss Wiepersdorf

1994 Stypendium na pobyt w domu pracy twórczej Schloß Wiepersdorf

And just walking, I found a man who gave me a full scholarship to the United States.

A pewnego dnia, spotkałem człowieka, który zaoferował mi pełne stypendium w Stanach Zjednoczonych.

1996 Residential Scholarship at the Atelier House Worpswede

1996 Stypendium na pobyt w domu pracy twórczej w Worpswede

That boy won a four-year scholarship on the strength of that photograph.

Tamten chłopak wygrał czteroletnie stypendium tylko dlatego, że to zdjęcie tak silnie oddziaływało na ludzi.

I won a full academic scholarship out of high school.

Po liceum zdobyłam pełne stypendium akademickie.

scholar {rzeczownik}

scholar {rzecz.} (też: academic, scientist)

naukowiec {m.}

Rather it should be a select group of eminent scholars, outstanding entrepreneurs, former diplomats and politicians.

Powinna to być raczej wybrana grupa wybitnych naukowców i przedsiębiorców oraz byłych dyplomatów i polityków.

Following..., scholars have argued that …

Po..., naukowcy sprzeczali się co do...

It was fascinating because one of the scholars stood up after the presentation and said, "Well you know it's deeply troubling to hear what you're talking about."

To było fascynujące, ponieważ jeden z naukowców wstał po prezentacji i powiedział: "To bardzo niepokojące, co mówisz".

This applies to laypeople thinking about their own happiness, and it applies to scholars thinking about happiness, because it turns out we're just as messed up as anybody else is.

Dotyczy to laików rozważających szczęście, jak i naukowców myślących o szczęściu, bo jesteśmy pokręceni jak wszyscy inni.

scholar {rzecz.}

uczony {m.}

About a decade or two ago, a wonderful scholar named Howard Gruber went back and looked at Darwin's notebooks from this period.

10 lub 20 lat temu, wspaniału uczony, Howard Gruber, przejrzał notatniki Darwina z tamtego okresu.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "scholarship":

Synonimy (angielski) dla "scholar":

 

Podobne tłumaczenia

"scholarship" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "scholarship" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For example, some in this room went to school on scholarship because of Sputnik.

Niektórzy z was mogli iść do szkoły dzięki stypendiom, dzięki Sputnikowi.

The foundation's scholarship holders distanced themselves from this policy in an open letter.

Stypendyści fundacji odcięli się od tej polityki w otwartym liście.

Widening the intellectual base through scholarship programmes also requires additional funds.

Poszerzenie bazy intelektualnej poprzez programy stypendialne również wymaga dodatkowych środków.

I consider that, in a social Europe, scholarships for pupils and students should be accessible to all those who want to learn.

Uważam, że w Europie socjalnej wszyscy, którzy pragną się uczyć, powinni mieć dostęp do stypendiów dla uczniów i studentów.

Therefore, I think a key solution for change is to increase funding for scholarship programmes for young people from poor backgrounds.

Dlatego uważam, że podstawowym rozwiązaniem tej sytuacji jest zwiększenie środków na programy stypendialne dla biednej młodzieży.

First of all, we need to look at the geographic distribution of scholarships granted through the Lifelong Learning Programme.

Po pierwsze musimy przyjrzeć się geograficznemu rozkładowi stypendiów przydzielanych w ramach programu "Uczenie się przez całe życie”.

4 424 scholarships were awarded to third country students and 323 universities participated in this programme between 2004 and 2008.

W latach 2004-2008 studentom z krajów trzecich przyznano 4 424 stypendiów, a w przedmiotowym programie wzięły udział 323 uniwersytety.

One of the problems they deal with is the small number of European scholarships, especially as regards the Erasmus programme.

Jednym z problemów, naprzeciw któremu ta młodzież staje, jest niewielka liczba stypendiów europejskich, szczególnie jeśli chodzi o program Erasmus.

The first opens up the programme to doctorates and will enable European students also to receive scholarships, although at a lower level.

Pierwsze otwiera program studiów doktoranckich i umożliwi otrzymywanie stypendiów, aczkolwiek w mniejszej kwocie, także studentom z państw europejskich.

And people are coming forward from all over the world to support the Balinese Scholarship Fund, because these kids will be Bali's next green leaders.

Ludzie zgłaszają się ze wszystkich stron świata, by wspierać Balijski Fundusz Szkolnictwa, ponieważ te dzieci będą następnymi ekologicznymi liderami Bali.

The Commission must also make sure that a proportionate number of students from each Member State get the opportunity to have a European scholarship.

Komisja musi także dopilnować, aby szansę wzięcia udziału w europejskich stypendiach miała proporcjonalna liczba studentów z każdego państwa członkowskiego.

I know that the European Parliament has scope to provide scholarships for students expelled from university and I hope, Mr President, that this facility can be exploited.

Wiem, że Parlament Europejski ma możliwość przyznawania stypendiów dla studentów relegowanych z uczelni i wierzę, Panie Przewodniczący, że możliwość ta zostanie rozważona.

We can do this by setting up or intensifying training schemes or scholarships to ensure that workers' skills are upgraded in time for economic recovery.

Możemy to zrobić wprowadzając lub intensyfikując programy szkoleniowe lub stypendialne, by zapewnić doskonalenie umiejętności pracowników w oczekiwaniu na ożywienie gospodarcze.

Other matters which also need to be resolved include difficulties with obtaining visas, medical papers being in various languages and the portability of scholarships when going abroad.

Rozwiązania wymagają także takie kwestie jak uzyskanie wiz, dokumentów medycznych w różnych językach czy przenoszenie grantów podczas pobytu za granicą.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.