Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "scheme"

 

"scheme" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 252

scheme {rzeczownik}

scheme {rzecz.} [polit.] [Bryt.] (też: dispensation)

system {m.} [polit.]

The international community must establish a suitable financial compensation scheme.

Wspólnota międzynarodowa powinna ustanowić odpowiedni system rekompensat finansowych.

The GSP scheme is an important pro-development instrument of EU trade policy.

System GSP jest istotnym instrumentem prorozwojowym polityki handlowej UE.

In the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kompletny system ubezpieczeń, zwany "kodeksem lwa”.

in writing. - (FI) The emissions trading scheme presents a choice of two options.

na piśmie. - (FI) System handlu uprawnieniami do emisji zawiera dwa warianty do wyboru.

The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.

Bieżący system został przyjęty w 2008 roku na mocy procedury konsultacji.

scheme {rzecz.} [polit.] [Bryt.]

program {m.} [polit.]

I also hope that the Commission will be more proactive in its support for the scheme.

Mam też nadzieję, że Komisja będzie bardziej proaktywnie wspierać ten program.

The school fruit scheme can make a valuable contribution in this context.

Program "owoce w szkole” może w tym względzie stanowić wartościowy wkład.

The EU must not give further impetus to this trend with the 'Blue Card' scheme.

UE nie powinna przyczyniać się do tego trendu wprowadzając program "niebieskiej karty”.

Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (

Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (

On the other hand, there is this Athena scheme, whose financing is secret.

Z drugiej zaś strony istnieje ów program Athena, którego system finansowania jest tajny.

scheme {rzecz.} (też: design, diagram, plan, program)

plan {m.}

Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences (debate)

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (debata)

The Irish scheme foresees that aid can be granted until 1 October 2009.

Plan irlandzki przewiduje, że pomoc może być udzielna do dnia 1 października 2009 roku.

Even compared to the emissions trading scheme for industry, this is a very ambitious plan.

Nawet w porównaniu do systemu handlu emisjami w przemyśle, jest to bardzo ambitny plan.

Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences (vote)

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)

Well, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.

Plan ten był oczywiście chybiony, a ich przemyślany program pieniężny okazał się do niczego.

scheme {rzecz.} (też: project, plan, styling)

projekt {m.}

We already have 2 000 clusters in Europe, and I believe that this pilot scheme must be rolled out.

W Europie działa już 2000 klastrów i uważam, że ten projekt pilotażowy należy wprowadzić w życie.

If nothing else, I would like for this scheme to initiate a discussion.

Chciałbym przynajmniej, by ten projekt wywołał dyskusję.

Pilot projects could be used for this, so that the value and feasibility of the scheme might be examined in full.

W tym celu można by wykorzystać projekt pilotażowy, który pozwoliłyby w pełni ocenić wartość i wykonalność programu.

So, you know, if it didn't work this way, you might as well believe it, because you didn't have any other scheme.

Więc sami wiecie, jeśli ten projekt byłby błędny to i tak byście w niego wierzyli ponieważ nie było innego projektu w tym czasie.

I agree that this scheme should become an official initiative under the auspices of the EU, as this will make it more widely recognised, credible and prestigious.

Zgadzam się, iż projekt ten powinien stać się oficjalną inicjatywą firmowaną przez Unię, co zwiększy jego rozpoznawalność, wiarygodność oraz prestiż.

scheme {rzecz.} (też: outline)

schemat {m.}

Thereafter a maximum interval of two years is recommended (see scheme).

Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu 2 lat (patrz schemat).

Thereafter a maximum interval of two years is recommended (see scheme).

Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu maksymalnie 2 lat (patrz schemat).

I think we also have to keep in mind that this scheme is a voluntary one.

Myślę też, że musimy pamiętać, że schemat ten ma charakter dobrowolny.

However, in order to make the HALOCUR treatment easier, a simplified dosage scheme is proposed:

Aby ułatwić leczenie z zastosowaniem preparatu HALOCUR, proponuje się uproszczony schemat dawkowania:

In order to identify the first ZYPADHERA dose for all patients the scheme in Table 1 should be considered.

Zalecany schemat dawkowania olanzapiny w postaci doustnej i produktu ZYPADHERA

scheme {rzecz.} [pej.]

pomysł (nierealistyczny) {m.}

scheme {rzecz.} (też: intrigue, plot, cabal, shenanigan)

intryga {f.}

scheme (conspiracy) {rzecz.} (też: plot, conspiracy, complot)

spisek {m.}

(Laughter) (Applause) It is part of corn's scheme for world domination.

(Śmiech) To jest -- (Brawa) spisek kukurydzy, by panować nad światem.

to scheme {czasownik}

to scheme {czas.} (też: to hatch plot, to plot, to intrigue, to engineer)

knuć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "scheme":

 

Podobne tłumaczenia

"scheme" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "scheme" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (

Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (

We are also providing for increasing the aid intensity for modernisation schemes.

Zakładamy także zwiększenie intensywności wsparcia dla programów modernizacyjnych.

It is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.

Jest to całkowicie bzdurne osiągnięcie, którego Parlament powinien się wstydzić!

The Governing Council continues to call for these schemes to be abolished.

Z tego względu Rada Prezesów stale apeluje o zaniechanie stosowania takich rozwiązań.

Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (debate)

Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (debata)

lack of transparency in decision-making processes and co-financing schemes;

nieprzejrzystych procedur podejmowania decyzji i zasad współfinansowania;

The Governing Council therefore calls for these schemes to be abolished.

Z tego względu Rada Prezesów apeluje o zaniechanie stosowania takich rozwiązań.

The EU institutions and Member States should do more to support such schemes.

Instytucje UE i państwa członkowskie powinny bardziej aktywnie popierać takie działania.

The Traditional Speciality Guaranteed and Organic Farming schemes must also be retained.

Należy też utrzymać gwarantowaną tradycyjną specjalność oraz pieczęć ekologiczną.

Secondly, I support the introduction of one single rate of aid in the school-milk scheme.

Po drugie, zgadzam się z wprowadzeniem jednolitej stawki pomocy na mleko w szkołach.

Unfortunately, both the EU and national financing schemes tend to be complex.

Niestety, zarówno unijne, jak i krajowe programy finansowania zazwyczaj są skomplikowane.

This is scheming between friends, with the support of this Parliament.

Są to knowania wśród kumpli odbywające się przy poparciu ze strony tego Parlamentu.

Concerning your amendments on the school-milk scheme, we are on the same wavelength.

Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące pomocy na mleko w szkołach, jesteśmy za ich wprowadzeniem.

It makes no difference if we cut out the bridges to Alaska in the overall scheme of things.

I nie będzie różnicy w ogólnym rozrachunku, jeśli zlikwidujemy mosty do Alaski.

We do need to develop these schemes so that everybody in the EU can live in dignity.

Musimy naprawdę rozwinąć te systemy, aby każdy w UE mógł godnie żyć.

Well, this is a very simple scheme to get the learning to them through a bus.

Ile tysięcy dzieci spędzi szkolne lata na budowach. ~~~ Łatwo jest uczyć je dzięki autobusowi.

That the necessary conditions for infrastructures to become SEPA-scheme compliant are in place.

Należy zapewnić warunki do dostosowania infrastruktury do wymagań SEPA.

The frequencies are arranged according to the following scheme:

Wartości częstości występowania podano zgodnie z następującym schematem:

We must also prepare our schools to put the scheme into effect.

Trzeba także przygotować nasze szkoły do realizacji tego zadania.

Look also at the Euro Emergency Fund, which is beginning to resemble a Ponzi scheme.

Przyjrzyjmy się też funduszowi kryzysowemu dla euro, który zaczyna przypominać piramidę finansową.
 

Wyniki z forum

"scheme" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.