angielsko-polskie tłumaczenie słowa "scheme"

EN scheme angielskie tłumaczenie

scheme {rzecz.}
to scheme {czas.}
PL

EN scheme
play_circle_outline
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. pejoratywny
  3. Polityka, Brytyjski angielski

1. ogólne

scheme (też: plan, project, styling)
scheme (też: outline)
Thereafter a maximum interval of two years is recommended (see scheme).
Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu 2 lat (patrz schemat).
Thereafter a maximum interval of two years is recommended (see scheme).
Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu maksymalnie 2 lat (patrz schemat).
I think we also have to keep in mind that this scheme is a voluntary one.
Myślę też, że musimy pamiętać, że schemat ten ma charakter dobrowolny.
scheme (też: arrangement, blueprint, design, diagram)
Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences (vote)
Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)
Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences (debate)
Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (debata)
Well, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.
Plan ten był oczywiście chybiony, a ich przemyślany program pieniężny okazał się do niczego.
scheme (też: cabal, intrigue, plot, shenanigan)

trending_flat
"conspiracy"

scheme (też: conspiracy, plot, complot)
(Laughter) (Applause) It is part of corn's scheme for world domination.
(Śmiech) To jest -- (Brawa) spisek kukurydzy, by panować nad światem.

2. pejoratywny

scheme
play_circle_outline
pomysł {m.} (nierealistyczny)
This is why I support many of the Commission's ideas but also support the calls for a more general scheme for the labelling of textile products.
Właśnie dlatego popieram wiele pomysłów Komisji, ale popieram również apele o bardziej ogólny system etykietowania wyrobów włókienniczych.
In my own region, the West Midlands, all seven of the local city councils of differing political complexions rejected the idea of implementing such a scheme.
W moim regionie, West Midlands, wszystkie siedem miejscowych rad miejskich reprezentujących całe spektrum polityczne sprzeciwiło się pomysłowi wdrożenia takiego systemu.
The approach being taken to the idea of a large transatlantic market, which was Sir Leon Brittan's hare-brained scheme back when he was Commissioner, poses certain risks.
Podejście do idei dużego transatlantyckiego rynku, tego niedorzecznego pomysłu Sir Leona Brittana z czasów, kiedy był on komisarzem, rodzi pewne ryzyko.

3. Polityka, Brytyjski angielski

scheme (też: dispensation)
play_circle_outline
system {m.} [polit.]
However the European financing scheme is both diverse and complicated.
Europejski system finansowania jest jednak zarówno zróżnicowany, jak i skomplikowany.
The GSP scheme is an important pro-development instrument of EU trade policy.
System GSP jest istotnym instrumentem prorozwojowym polityki handlowej UE.
The international community must establish a suitable financial compensation scheme.
Wspólnota międzynarodowa powinna ustanowić odpowiedni system rekompensat finansowych.
scheme
Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (
Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (
On the other hand, there is this Athena scheme, whose financing is secret.
Z drugiej zaś strony istnieje ów program Athena, którego system finansowania jest tajny.
That scheme, like many more, was cofunded by the European Union.
Podobnie jak wiele innych, program ten był współfinansowany przez Unię Europejską.

Synonimy (angielski) dla "scheme":

scheme

Przykłady użycia - "scheme" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishConstruction Industry Scheme
rejestr wykonawców i podwykonawców branży budowlanej
EnglishIt is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.
Jest to całkowicie bzdurne osiągnięcie, którego Parlament powinien się wstydzić!
EnglishIt makes no difference if we cut out the bridges to Alaska in the overall scheme of things.
I nie będzie różnicy w ogólnym rozrachunku, jeśli zlikwidujemy mosty do Alaski.
EnglishSecondly, I support the introduction of one single rate of aid in the school-milk scheme.
Po drugie, zgadzam się z wprowadzeniem jednolitej stawki pomocy na mleko w szkołach.
EnglishConcerning your amendments on the school-milk scheme, we are on the same wavelength.
Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące pomocy na mleko w szkołach, jesteśmy za ich wprowadzeniem.
EnglishWell, this is a very simple scheme to get the learning to them through a bus.
Ile tysięcy dzieci spędzi szkolne lata na budowach. ~~~ Łatwo jest uczyć je dzięki autobusowi.
EnglishLook also at the Euro Emergency Fund, which is beginning to resemble a Ponzi scheme.
Przyjrzyjmy się też funduszowi kryzysowemu dla euro, który zaczyna przypominać piramidę finansową.
EnglishThere is a list of participants in the scheme - we could include this and I think this would suffice.
Jest lista członków funduszu, można ją dołączyć i wydaje mi się, że to wystarczy.
EnglishEngines placed on the market under the flexibility scheme (
Przepisy dotyczące silników wprowadzanych do obrotu według "formuły elastycznej" (
EnglishThat the necessary conditions for infrastructures to become SEPA-scheme compliant are in place.
Należy zapewnić warunki do dostosowania infrastruktury do wymagań SEPA.
EnglishThe frequencies are arranged according to the following scheme:
Wartości częstości występowania podano zgodnie z następującym schematem:
EnglishSo I thank you very much for your interest and attention to this very important scheme.
Dlatego też dziękuję bardzo za zainteresowanie i uwagę poświęconą temu niezwykle ważnemu programowi.
EnglishThis medicinal product has been authorised under a so-called “conditional approval” scheme.
Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą „ dopuszczenia warunkowego ”.
EnglishWe must also prepare our schools to put the scheme into effect.
Trzeba także przygotować nasze szkoły do realizacji tego zadania.
EnglishThis medicinal product has been authorised under a so-called “ conditional approval” scheme.
Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą „ dopuszczenia warunkowego ”.
English(PL) Madam President, I would like to add my voice to the expressions of support and approval for this scheme.
(PL) Chciałbym się przyłączyć do głosów poparcia i pochwały tej inicjatywy.
EnglishRealistically, exclusion from an existing salary scheme is probably inevitable.
Realistycznie rzecz ujmując, wykluczenie z dotychczasowego przedziału wynagrodzeń jest prawdopodobnie nieuniknione.
EnglishFor 60 years, Europe has put its trust in a pyramid scheme.
Przez 60 lat Europa opierała się na schemacie piramidy wieku.
EnglishThis VAT scheme also applies to other new means of transport, such as boats and aircraft.
Takie same zasady płacenia podatku VAT dotyczą również innych środków transportu, np. nowych łodzi lub samolotów.

EnglishParliament will merely be consulted, which reflects the anti-democratic nature of the scheme.
Rola Parlamentu ograniczy się zaledwie do konsultacji, co odzwierciedla antydemokratyczny charakter całego mechanizmu.