Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "scheme"

 

"scheme" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-37 z 408

scheme {rzeczownik}

scheme {rzecz.} [polit.] [Bryt.] (też: dispensation)

system {m.} [polit.]

The international community must establish a suitable financial compensation scheme.

Wspólnota międzynarodowa powinna ustanowić odpowiedni system rekompensat finansowych.

The GSP scheme is an important pro-development instrument of EU trade policy.

System GSP jest istotnym instrumentem prorozwojowym polityki handlowej UE.

In the UK, we have a comprehensive assurance scheme called the Lion Code.

W Wielkiej Brytanii funkcjonuje kompletny system ubezpieczeń, zwany "kodeksem lwa”.

in writing. - (FI) The emissions trading scheme presents a choice of two options.

na piśmie. - (FI) System handlu uprawnieniami do emisji zawiera dwa warianty do wyboru.

The current scheme was adopted in 2008 under the consultation procedure.

Bieżący system został przyjęty w 2008 roku na mocy procedury konsultacji.

scheme {rzecz.} [polit.] [Bryt.]

program {m.} [polit.]

A similar private storage scheme was also adopted in the Republic of Ireland.

Podobny program prywatnego składowania był również przyjęty w Republice Irlandii.

I also hope that the Commission will be more proactive in its support for the scheme.

Mam też nadzieję, że Komisja będzie bardziej proaktywnie wspierać ten program.

The school fruit scheme can make a valuable contribution in this context.

Program "owoce w szkole” może w tym względzie stanowić wartościowy wkład.

The EU must not give further impetus to this trend with the 'Blue Card' scheme.

UE nie powinna przyczyniać się do tego trendu wprowadzając program "niebieskiej karty”.

Scheme for food distribution to the most deprived persons in the Union (

Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (

scheme {rzecz.} (też: design, diagram, plan, program)

plan {m.}

Therefore, a European arts sponsorship scheme should be created as soon as possible.

Dlatego należy jak najszybciej stworzyć europejski plan sponsorowania sztuki.

Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences (debate)

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (debata)

The Irish scheme foresees that aid can be granted until 1 October 2009.

Plan irlandzki przewiduje, że pomoc może być udzielna do dnia 1 października 2009 roku.

Even compared to the emissions trading scheme for industry, this is a very ambitious plan.

Nawet w porównaniu do systemu handlu emisjami w przemyśle, jest to bardzo ambitny plan.

Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences (vote)

Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (głosowanie)

scheme {rzecz.} (też: project, plan, styling)

projekt {m.}

We already have 2 000 clusters in Europe, and I believe that this pilot scheme must be rolled out.

W Europie działa już 2000 klastrów i uważam, że ten projekt pilotażowy należy wprowadzić w życie.

If nothing else, I would like for this scheme to initiate a discussion.

Chciałbym przynajmniej, by ten projekt wywołał dyskusję.

Pilot projects could be used for this, so that the value and feasibility of the scheme might be examined in full.

W tym celu można by wykorzystać projekt pilotażowy, który pozwoliłyby w pełni ocenić wartość i wykonalność programu.

So, you know, if it didn't work this way, you might as well believe it, because you didn't have any other scheme.

Więc sami wiecie, jeśli ten projekt byłby błędny to i tak byście w niego wierzyli ponieważ nie było innego projektu w tym czasie.

I agree that this scheme should become an official initiative under the auspices of the EU, as this will make it more widely recognised, credible and prestigious.

Zgadzam się, iż projekt ten powinien stać się oficjalną inicjatywą firmowaną przez Unię, co zwiększy jego rozpoznawalność, wiarygodność oraz prestiż.

scheme {rzecz.} (też: outline)

schemat {m.}

The treatment scheme is also indicated on the treatment initiation pack.

Schemat leczenia znajduje się również na zestawie do rozpoczynania leczenia.

Thereafter a maximum interval of two years is recommended (see scheme).

Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu 2 lat (patrz schemat).

Thereafter a maximum interval of two years is recommended (see scheme).

Następnie zaleca się szczepienie z zachowaniem odstępu maksymalnie 2 lat (patrz schemat).

I think we also have to keep in mind that this scheme is a voluntary one.

Myślę też, że musimy pamiętać, że schemat ten ma charakter dobrowolny.

However, in order to make the HALOCUR treatment easier, a simplified dosage scheme is proposed:

Aby ułatwić leczenie z zastosowaniem preparatu HALOCUR, proponuje się uproszczony schemat dawkowania:

scheme {rzecz.} [pej.]

pomysł (nierealistyczny) {m.}

scheme (conspiracy) {rzecz.} (też: plot, conspiracy, complot)

spisek {m.}

(Laughter) (Applause) It is part of corn's scheme for world domination.

(Śmiech) To jest -- (Brawa) spisek kukurydzy, by panować nad światem.

scheme {rzecz.} (też: intrigue, plot, cabal, shenanigan)

intryga {f.}

to scheme {czasownik}

to scheme {czas.} (też: to hatch plot, to plot, to intrigue, to engineer)

knuć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "scheme":

 

Podobne tłumaczenia

"scheme" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "scheme" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Businesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.

Przedsiębiorstwa we Flandrii już od dłuższego czasu domagają się takiego systemu.

It should read: 'the retirement age for the Scheme has been raised from 60 to 63'.

Następnie: "wiek emerytalny w zakresie systemu został zwiększony z 60 do 63 lat”.

in writing. - (PT) The merits of the scheme proposed in this report are clear.

Korzyści płynące z proponowanego w przedmiotowym sprawozdaniu programu są oczywiste.

The Governing Council continues to call for these schemes to be abolished.

Z tego względu Rada Prezesów stale apeluje o zaniechanie stosowania takich rozwiązań.

It is an utterly ridiculous scheme, of which Parliament should be ashamed.

Jest to całkowicie bzdurne osiągnięcie, którego Parlament powinien się wstydzić!

We need to put this food aid scheme on a permanent footing for the future.

Potrzebujemy nadać temu programowi pomocy żywnościowej trwały charakter na przyszłość.

Why do these packages not include a targeted jobs scheme for young people?

Dlaczego w pakietach tych nie ma planów utworzenia miejsc pracy dla ludzi młodych?

The IMF will also be in the scheme which, I have to say, is a creative one.

W tym systemie, który - muszę to powiedzieć - jest kreatywny, weźmie udział także MFW.

Of course the key to the success of the scheme will be back in the Member States.

Oczywiście klucz do sukcesu programu będzie w rękach państw członkowskich.

The United States is not going to embark on any emissions trading scheme.

Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w żadnym systemie handlu uprawnieniami do emisji.

It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.

Może to uczynić przedłużając termin Programu gospodarki odpadami rolnymi.

Let us not have too many prescriptive amendments but, rather, get this scheme accepted.

Nie wnośmy zbyt dużo nakazowych poprawek, a raczej spowodujmy przyjęcie tego programu.

The introduction of the scheme should not depend on parents' agreement to cofinance it.

Wprowadzenie programu nie powinno zależeć od zgody rodziców na dofinansowanie.

The Governing Council therefore calls for these schemes to be abolished.

Z tego względu Rada Prezesów apeluje o zaniechanie stosowania takich rozwiązań.

I specifically want to address the call to widen the school milk scheme.

Chciałabym odnieść się szczególnie do sprawy systemu pomocy na mleko w szkołach.

These companies should continue to fall within the scope of the deposit guarantee scheme.

Te ostatnie nadal powinny być objęte zakresem systemów gwarancji depozytów.

We launched a public consultation and are conducting an evaluation of the current scheme.

Rozpoczęliśmy konsultacje społeczne i przeprowadzamy ocenę bieżącego schematu.

The idea of attracting people to the scheme must be at the heart of this.

Centralnym elementem programu musi być chęć przyciągnięcia uczestników.

The renewal of the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is also welcome.

Cieszy mnie również odnowienie programu ekozarządzania i audytu (EMAS).

However, these exchanges have been resumed following the removal of this scheme.

Niemniej po usunięciu owego systemu handel ten został ponownie podjęty.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik angielsko-polski.