Search for the most beautiful word
hypophysis
amp

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "saline solution"

Tłumaczenie

"saline solution" tłumaczenie polskie

 

Podobne tłumaczenia

"saline solution" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "saline solution" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The recommended treatment of overdosage is intravenous infusion of normal saline solution.

Zalecane leczenie przedawkowania stanowi wlew dożylny roztworu soli fizjologicznej.

Only saline sodium chloride solution or water should be used to clean the ulcer.

W celu przemycia owrzodzenia należy używać fizjologicznego roztworu chlorku sodu lub wody.

The saline solution should be infused over a 1 hour period immediately before the VISTIDE infusion.

Sól fizjologiczna powinna być podana we wlewie w ciągu 1 godziny tuż przed wlewem leku VISTIDE.

Pre-moisten surgical instruments or gloves with a saline solution, if necessary.

W razie potrzeby narzędzia chirurgiczne lub rękawiczki wstępnie zwilżyć roztworem soli fizjologicznej.

This can be avoided by pre-moistening surgical instruments and gloves with physiological saline solution.

Można tego uniknąć, wstępnie zwilżając narzędzia chirurgiczne i rękawiczki roztworem soli fizjologicznej.

Why is normal saline solution given with VISTIDE?

Dlaczego lek VISTIDE podaje się razem z solą fizjologiczną?

The volume of Zenapax containing the appropriate dose is added to 50 ml of sterile 0.9 % saline solution and is na

preparatu Zenapax, zawierającą odpowiednią dawkę leku należy dodać do 50 ml jałowego 0, 9 % b

Do not use saline solution (see section 6.2).

Nie używać roztworów soli (patrz punkt 6. 2).

You should receive a total of one litre of 0.9 % (normal) saline solution intravenously with each infusion of VISTIDE.

Z każdym wlewem leku VISTIDE pacjent powinien otrzymać łącznie 1 litr soli fizjologicznej dożylnie.

Visudyne precipitates in saline solutions.

Produkt leczniczy Visudyne wytrąca się w roztworach soli.

In case of chronic overdose where hypercalcaemia is present, the initial therapeutic step is hydration with saline solution.

W przypadku długotrwałego przedawkowania z hiperkalcemią należy w pierwszym okresie zastosować nawodnienie roztworem soli.

Do not use saline solution.

Nie używać roztworów soli.

After removal of TachoSil from the sterile package the sponge should be pre-moistened in saline solution and then applied immediately.

Po wyjęciu ze sterylnego opakowania gąbkę TachoSil należy wstępnie zwilżyć roztworem soli fizjologicznej i natychmiast przyłożyć.

The recommended dose for adults and children is 1 mg per kilogram body weight, diluted in 50 ml sterile saline solution and given over 15 lp

Zalecana dawka dla pacjentów dorosłych i dzieci wynosi 0, 1 mg na kilogram masy ciała, po rozcieńczeniu w 50 ml ez

Depending on the dose prescribed for you, some or all of the contents of the Avastin vial will be diluted with saline solution before use.

W zależności od zaleconej dawki, całość lub część zawartości fiolki będzie rozcieńczona w roztworze soli w wodzie przed podaniem pacjentowi.

Stable for 24 hours at 2°C – 8°C after further dilution in 100 ml physiological saline or 5 % w/ v glucose solution.

Roztwór jest trwały po rozcieńczeniu w 100 ml fizjologicznego roztworu soli lub 5 % m/ v roztworu glukozy przez 24 godziny w temperaturze 2°C – 8°C.

To minimise the potential for kidney damage, probenecid tablets and intravenous saline solution must be administered with each VISTIDE infusion.

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia nerek, przed każdym wlewem leku VISTIDE należy pacjentowi podać dożylnie sól fizjologiczną i tabletki probenecydu.

When the sponge comes into contact with fluids (such as blood, lymph or saline solution) the fibrinogen and the thrombin are activated and form a fibrin network.

Gdy gąbka zetknie się z płynami (takimi jak krew, limfa lub roztwór soli fizjologicznej), następuje aktywacja fibrynogenu i trombiny, które tworzą sieć fibrynową.

Control groups included ferrets immunized with adjuvant alone, non-adjuvanted vaccine (15 micrograms HA) or phosphate buffered saline solution.

Grupy kontrolne obejmowały fretki immunizowane samym adiuwantem, szczepionką bez adiuwanta (15 mikrogramów HA) lub roztworem chlorku sodowego z buforem fosforanowym.

At contact with physiological fluids, e. g. blood, lymph or physiological saline solution the components of the coating dissolve and partly diffuse into the wound surface.

W kontakcie z płynami fizjologicznymi, np. krwią, limfą lub roztworem soli fizjologicznej, składniki powłoki rozpuszczają się i częściowo wnikają w powierzchnię rany.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

salesman · salespeople · salesperson · saleswoman · salicylic · salience · saliency · salient · salientian · saline · saline-solution · salinity · saliva · salivation · sallow · sally · salmon · salmon-colored · salmonella · salon · saloon

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.