Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "salary"

 

"salary" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 84

salary {rzeczownik}

salary {rzecz.} (też: compensation, emolument)

In Belarus EUR 60 is the monthly salary of a medical doctor under training.

60 euro to na Białorusi miesięczne wynagrodzenie lekarza stażysty.

The company requested that he open a bank account in the Czech Republic so that his salary could be paid into it.

Aby móc mu przelewać wynagrodzenie, firma poprosiła go o otwarcie rachunku bankowego w Czechach.

The minimum salary barely amounts to EUR 140, while the average gross salary does not exceed EUR 460.

Minimalne wynagrodzenie wynosi zaledwie 140 euro, podczas gdy średnie wynagrodzenie brutto nie przekracza 460 euro.

For example, some employers may insist that you have a local bank account into which they can pay your salary.

Na przykład, niektórzy pracodawcy mogą nalegać na posiadanie lokalnego rachunku bankowego, aby móc przelewać na niego Twoje wynagrodzenie.

Firstly, to date all members of the European Parliament receive the same salary as members of their National Parliaments.

Po pierwsze, na dzień dzisiejszy wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują takie wynagrodzenie, jak posłowie do parlamentów krajowych.

salary {rzecz.}

pensja {f.}

The work pays them a salary; the salary allows them to pay for the car over time.

Pracodawca wypłaca im pensję, a pensja pozwala im na spłacenie auta na przestrzeni czasu.

I would suggest no more than an average annual salary.

Sugerowałabym nie więcej niż średnia roczna pensja.

It is unacceptable that an EU visa should still cost EUR 60 when the average monthly salary in Belarus is a paltry EUR 250.

Nie do przyjęcia jest to, że wiza UE nadal kosztuje 60 euro, kiedy średnia pensja na Białorusi wynosi zaledwie 250 euro.

A normal salary does not count.

Nie liczy się normalna pensja.

The goal of economic policy must be to create full employment and to ensure that everyone goes home with a salary instead of benefit.

Celem polityki gospodarczej jest stworzenie pełnego zatrudnienia oraz zagwarantowanie, aby każdy wracał do domu z pensją zamiast zasiłku.

salary {rzecz.} (też: wage)

płaca {f.}

Their salary will also be institutionally lower.

Płaca za tę pracę również będzie gremialnie niższa.

salary {rzecz.} (też: wage, endowment, emolument)

Given the huge salary that Mr Barroso is on, can he not spend another 30 minutes with us on a regular basis, to make this an hour and a half?

Zważywszy na ogromne uposażenie pana Barroso, czy nie mógłby on poświęcać nam 30 minut więcej, aby w sumie wyszło półtorej godziny?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "salary":

 

Podobne tłumaczenia

"salary" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "salary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The European Parliament has also gone one step further on the salary criterion.

Parlament Europejski poszedł również o krok dalej w sprawie kryterium płacowego.

We put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.

Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.

This is a quarter or even a third of a monthly salary in some of these countries.

W niektórych z tych krajów jest to ćwierć lub nawet jedna trzecia miesięcznej pensji.

Ninety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.

90 procent tej sumy poszło na płace nauczycieli i pensje administracji.

Therefore, I support the payment of salary in full for the duration of the maternity leave.

Dlatego popieram wypłatę pełnego wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego.

To that end, salary scales need to be appropriate to the expected seniority of those roles.

W tym celu siatka płac powinna odpowiadać przewidywanej randze takich stanowisk.

In my opinion, overtime should definitely be included in this salary.

Moim zdaniem nadgodziny należy zdecydowanie uwzględnić w wynagrodzeniu.

The lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.

Dolna granica wynagrodzenia powinna wynosić 1,7 przeciętnego rocznego wynagrodzenia brutto.

People have to stand and they have to pay one third of their salary to get a visa.

Muszą stać, muszą zapłacić jedną trzecią pensji, aby tę wizę dostać.

And we could hardly even pay anything, any salaries, in the economy.

I prawie nie mieliśmy pieniędzy, żeby móc za cokolwiek zapłacić, pieniędzy na wypłaty w gospodarce.

This is tantamount to the hangman's salary being paid by the victim!

To równoznaczne z pokrywaniem honorarium kata przez skazańca!

There is a rumour going around that the Commission would pay its employees a salary during a strike.

Krążą pewne pogłoski, które mówią, że Komisja wypłaciłaby pensję swoim pracownikom podczas strajku.

Your employer might want you to open a bank account in your country of employment to pay your salary.

Twój pracodawca może wymagać, abyś otworzył rachunek bankowy w kraju, w którym jesteś zatrudniony.

(RO) Social Europe needs to guarantee that every European citizen can live decently on their salary.

(RO) Europa socjalna musi zagwarantować, aby każdy europejski obywatel mógł godnie żyć ze swojej pensji.

But you know what, half of those consumers are earning a salary below 2,000 U.S. dollars.

Połowa tych konsumentów zarabia poniżej 2,000 dolarów.

Your tuition goes up every year, and your dad's salary isn't following it.

Wymagania idą w górę i tata nigdy nie dostanie premii.

On a relatively modest Prime Minister's salary, he has mysteriously managed to become a multi-millionaire.

W tajemniczy sposób, pobierając jedynie stosunkowo skromną pensję premiera, stał się mulitmilionerem.

During this current economic crisis, women are among those most affected by unemployment or salary cuts.

Obecnie, w czasie kryzysu gospodarczego, kobiety są grupą najbardziej dotkniętą bezrobociem lub cięciami płac.

Your employer deducts income tax and social-security contributions from your salary.

Twój pracodawca odlicza z Twojej pensji zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Why was there no effort to ensure that those at the top of the salary scale paid their fair share?

Dlaczego nie podjęto działań w celu zapewnienia, by osoby na szczycie skali płac dorzucili uczciwą część wkładu?
 

Wyniki z forum

"salary" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

saints · Saipan · sake · saki · salacious · salaciousness · salad · salamander · salami · salaries · salary · sale · saleable · sales · salesclerk · Salesian · salesman · salesperson · saleswoman · salience · saliency

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.