Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "salary"

 

"salary" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 177

salary {rzeczownik}

salary {rzecz.} (też: compensation, emolument)

The company requested that he open a bank account in the Czech Republic so that his salary could be paid into it.

Aby móc mu przelewać wynagrodzenie, firma poprosiła go o otwarcie rachunku bankowego w Czechach.

The minimum salary barely amounts to EUR 140, while the average gross salary does not exceed EUR 460.

Minimalne wynagrodzenie wynosi zaledwie 140 euro, podczas gdy średnie wynagrodzenie brutto nie przekracza 460 euro.

For example, some employers may insist that you have a local bank account into which they can pay your salary.

Na przykład, niektórzy pracodawcy mogą nalegać na posiadanie lokalnego rachunku bankowego, aby móc przelewać na niego Twoje wynagrodzenie.

Firstly, to date all members of the European Parliament receive the same salary as members of their National Parliaments.

Po pierwsze, na dzień dzisiejszy wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują takie wynagrodzenie, jak posłowie do parlamentów krajowych.

The directive also provides that women must receive the whole of their salary during their leave: a significant signal in the current crisis situation.

W dyrektywie przewiduje się również, że w okresie urlopu kobiety muszą otrzymywać swoje całe wynagrodzenie: to istotny sygnał w obecnej sytuacji kryzysu.

salary {rzecz.}

pensja {f.}

The work pays them a salary; the salary allows them to pay for the car over time.

Pracodawca wypłaca im pensję, a pensja pozwala im na spłacenie auta na przestrzeni czasu.

I would suggest no more than an average annual salary.

Sugerowałabym nie więcej niż średnia roczna pensja.

It is unacceptable that an EU visa should still cost EUR 60 when the average monthly salary in Belarus is a paltry EUR 250.

Nie do przyjęcia jest to, że wiza UE nadal kosztuje 60 euro, kiedy średnia pensja na Białorusi wynosi zaledwie 250 euro.

A normal salary does not count.

Nie liczy się normalna pensja.

The goal of economic policy must be to create full employment and to ensure that everyone goes home with a salary instead of benefit.

Celem polityki gospodarczej jest stworzenie pełnego zatrudnienia oraz zagwarantowanie, aby każdy wracał do domu z pensją zamiast zasiłku.

salary {rzecz.} (też: wage)

płaca {f.}

Their salary will also be institutionally lower.

Płaca za tę pracę również będzie gremialnie niższa.

Unfortunately, we see that a higher level of education does not always lead to smaller differences between the salaries of male and female workers.

Niestety obserwuje się, iż wyższy poziom wykształcenia nie zawsze powoduje mniejszą różnicę w płacy pracowników odmiennych płci.

salary {rzecz.} (też: wage, endowment, emolument)

Given the huge salary that Mr Barroso is on, can he not spend another 30 minutes with us on a regular basis, to make this an hour and a half?

Zważywszy na ogromne uposażenie pana Barroso, czy nie mógłby on poświęcać nam 30 minut więcej, aby w sumie wyszło półtorej godziny?
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "salary":

 

Podobne tłumaczenia

"salary" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "salary" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.

Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.

It therefore makes no sense to talk about freezing salaries in a budget of this type.

W związku z tym nie ma sensu rozmawiać o zamrożeniu wynagrodzeń w tego typu budżecie.

Adjustment of basic salaries and allowances applicable to Europol staff (

Dostosowanie wynagrodzenia podstawowego i dodatków pracowników Europolu (

Ninety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.

90 procent tej sumy poszło na płace nauczycieli i pensje administracji.

There will be a dumping of salaries, and this is typical of certain immigration policies.

Dojdzie do dumpingu płac, co jest typowe dla określonej polityki migracyjnej.

The lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.

Dolna granica wynagrodzenia powinna wynosić 1,7 przeciętnego rocznego wynagrodzenia brutto.

Therefore, I support the payment of salary in full for the duration of the maternity leave.

Dlatego popieram wypłatę pełnego wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego.

To that end, salary scales need to be appropriate to the expected seniority of those roles.

W tym celu siatka płac powinna odpowiadać przewidywanej randze takich stanowisk.

Where is the decision to moralise the salaries of banking executives?

Co z decyzją o zmniejszeniu wynagrodzeń kierowniczej kadry w sektorze bankowym?

As Mr Portas himself says, it is not Parliament's responsibility to update salaries.

Jak pan poseł Portas sam mówi, aktualizacja wynagrodzeń nie należy do obowiązków Parlamentu.

The second relates to the infamous issue of our colleagues' salaries.

Druga sprawa dotyczy niesławnej sprawy wynagrodzeń naszych kolegów.

However, I understand that it will take some time for salaries in Europe to equalise.

Jednakże rozumiem, że zrównanie wynagrodzeń w Europie wymaga czasu.

Freezing their multi-million dollar salaries is not a punishment.

Zamrożenie ich wielomilionowych wynagrodzeń, które otrzymywali w dolarach, nie jest karą.

We are talking about the harmonisation of public sector salaries.

Mówimy tutaj o harmonizacji przepisów dotyczących wynagrodzeń w sektorze publicznym.

It is the Council, following proposals from the Commission, that sets salaries.

Wynagrodzenia ustala Rada, opierając się na propozycjach Komisji.

This is due to the fact that women on the highest salaries will receive the highest compensation.

Wynika to z faktu, że kobiety o najwyższych wynagrodzeniach otrzymywałyby najwyższe zasiłki.

This is tantamount to the hangman's salary being paid by the victim!

To równoznaczne z pokrywaniem honorarium kata przez skazańca!

Now the bankers will once again be receiving record salaries.

Teraz bankowcy ponownie będą otrzymywać olbrzymie wynagrodzenia.

And we could hardly even pay anything, any salaries, in the economy.

I prawie nie mieliśmy pieniędzy, żeby móc za cokolwiek zapłacić, pieniędzy na wypłaty w gospodarce.

There is a rumour going around that the Commission would pay its employees a salary during a strike.

Krążą pewne pogłoski, które mówią, że Komisja wypłaciłaby pensję swoim pracownikom podczas strajku.
 

Wyniki z forum

"salary" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

saints · Saipan · sake · saki · salacious · salaciousness · salad · salamander · salami · salaries · salary · sale · saleability · saleable · sales · salesclerk · Salesian · salesman · salespeople · salesperson · saleswoman

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.