Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sail"

 

"sail" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 64

sail {rzeczownik}

sail {rzecz.}

żagiel {m.}

to sail {czasownik}

to sail {czas.} (też: to flow, to swim, to go by, to pass)

płynąć {czas.}

and having found a ship crossing over unto Phoenicia, we went aboard, and set sail.

A tam znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicyi, wsiadłszy weń, jechaliśmy.

And when he had spent three months [there,] and a plot was laid against him by Jews as he was about to set sail for Syria, he determined to return through Macedonia.

A tam zamieszkawszy przez trzy miesiące, gdzie nań Żydowie zasadzkę uczynili, gdy miał płynąć do Syryi, umyślił się powrócić przez Macedoniję.

And embarking in a ship of Adramyttium, which was about to sail unto the places on the coast of Asia, we put to sea, Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us.

Tedy wsiadłszy w okręt Adramiteński, mając płynąć podle krain Azyi, puścili się od brzegu, a był z nami Arystarchus, Macedończyk z Tesaloniki.

And there the centurion found a ship of Alexandria sailing for Italy; and he put us therein.

A tam setnik znalazłszy okręt Aleksandryjski, który płynął do Włoch, wsadził nas weń.

So we carried on sailing and we arrived at the North Pole.

Dalej płynęliśmy i w końcu dotarliśmy na biegun północny.

to sail {czas.} (też: to swim)

wpłynąć {czas.}

to sail {czas.} (też: to navigate)

żeglować {czas.}

They turned the ships into hotels, because they couldn't sail them anywhere.

Przerobili okręty na hotele, bo nie mogli nimi żeglować.

The only thing I did was, I made it possible for them to turn those blades so you could sail this thing in the canal, because I love sailing.

Jedynie sprawiłem, by te ostrza mogły żeglować po kanale, ponieważ uwielbiam żeglować.

We carried on sailing through the ice packs towards the North Pole.

Dalej żeglowaliśmy przez góry lodowe w kierunku bieguna północnego.

And she had been sailing with one of her professors, Gerald Sloane.

Żeglowała ze swoim profesorem, Geraldem Sloanem.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sail":

 

Podobne tłumaczenia

"sail" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sail" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

I sail the world. ~~~ I freedive. ~~~ After many people said I couldn't do that.

I myślę, że udało mi się dzięki połączeniu z naturą, ze źródłem życiowej energii.

And putting to sea from thence, we sailed under the lee of Cyprus, because the winds were contrary.

A stamtąd się puściwszy, przypłynęliśmy pod Cypr, dlatego że były wiatry przeciwne.

If they sail only half-full, the freight costs are too high.

Jeśli będą pływać tylko z połową dopuszczalnego ładunku, koszty transportu będą zbyt wysokie.

Hundreds of dubious single-hulled vessels sail these seas.

Na tym akwenie pływają setki podejrzanych statków jednokadłubowych.

Sweetheart, if it was all smooth sailing, you know where we'd be?

Skarbie, gdyby wszystko szło gładko, to wiesz, co by było?

The ships that sail the Mediterranean are not the same ships that sail the Atlantic, and vice versa.

Statki pływające po Morzu Śródziemnym nie są takie same jak statki żeglujące po Atlantyku - i na odwrót.

Your head now is 100 yards away, sailing through the air, OK?

Twoja głowa szybuje w powietrzu, jakieś 100 metrów stąd.

It is a sea and the wind that enables any ship to sail.

Jest natomiast morzem i wiatrem, który umożliwia żeglugę.

So they, being sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus.

Oni tedy wysłani będąc od Ducha Świętego, przyszli do Seleucyi, a stamtąd płynęli do Cypru.

And when we had sailed across the sea which is off Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, [a city] of Lycia.

A przepłynąwszy ono morze, które jest podle Cylicyi i Pamfilii, przybyliśmy do Miry, miasta Licyjskiego.

Setting sail therefore from Troas, we made a straight course to Samothrace, and the day following to Neapolis;

Puściwszy się tedy z Troady, prostośmy bieżeli do Samotracyi, a nazajutrz do Neapolu.

It's made to look like the inside of an English sailing ship.

Wyglądem przypomina pokład angielskiego żaglowca.

I got on a sailboat and I sailed down to the Caribbean, and walked through all of the islands, and to Venezuela.

Wszedłem na żaglówkę i pożeglowałem na Karaiby i przeszedłem przez całe wyspy i do Wenezueli.

We have set sail on a new and exciting adventure.

Wyruszyliśmy w nową i fascynującą podróż.

Madam President, on Saturday I will set sail for Gaza with hundreds of other activists as part of the Freedom Flotilla 2.

Pani Przewodnicząca! W sobotę razem z setkami innych działaczy w ramach Flotylli Wolności 2 popłynę do Gazy.

It's very tough duty; we're doing this on a sailing vessel, in part to help excite young people about going into science.

To bardzo trudne zadanie, robimy to na żaglowcu, częściowo, aby zachęcić młodych ludzi by zainteresowali się nauką.

Narrator (Video): We're just sailing out of harbor now, and it's at this stage when one can have a bit of a wobble mentally.

Film: Właśnie wypływamy z zatoki i to ten etap kiedy ktoś może się bać. ~~~ Wszystko po prostu wygląda szaro, wygląda zimno.

Now I don't pretend to have any Irish, but in Kerry they were often known as "Ainmhide na seolta," the monster with the sails.

Wpływ rekinów na przybrzeżne społeczności uwidoczniony jest w języku.

We made it into a sailing craft.

Zrobiliśmy z tego statek żeglowny.

and thence they sailed to Antioch, from whence they had been committed to the grace of God for the work which they had fulfilled.

A stamtąd płynęli do Antyjochyi, skąd byli oddani łasce Bożej ku tej sprawie, którą wykonali.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

sagacity · sage · sagebrush · sagging · saggy · Sagitta · sagittal · Sagittarius · sago · said · sail · sailboard · sailboat · sailfish · sailing · sailor · sailors · sailplaning · Sails · Saint · sainthood

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.