Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "sail"

 

"sail" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 65

sail {rzeczownik}

sail {rzecz.}

żagiel {m.}

The implementation of the Stabilisation and Association Agreement should put the wind of Europe in the sails of Montenegro's reforms.

Wdrożenie Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu będzie jak europejski wiatr w żaglach reform Czarnogóry.

to sail {czasownik}

to sail {czas.} (też: to flow, to swim, to go by, to pass)

And embarking in a ship of Adramyttium, which was about to sail unto the places on the coast of Asia, we put to sea, Aristarchus, a Macedonian of Thessalonica, being with us.

Tedy wsiadłszy w okręt Adramiteński, mając płynąć podle krain Azyi, puścili się od brzegu, a był z nami Arystarchus, Macedończyk z Tesaloniki.

And there the centurion found a ship of Alexandria sailing for Italy; and he put us therein.

A tam setnik znalazłszy okręt Aleksandryjski, który płynął do Włoch, wsadził nas weń.

So we carried on sailing and we arrived at the North Pole.

Dalej płynęliśmy i w końcu dotarliśmy na biegun północny.

A moratorium means more ships sailing to European coasts and, therefore, more danger to the environment.

Moratorium oznacza więcej statków płynących do europejskich wybrzeży, a więc więcej zagrożeń dla środowiska naturalnego.

And there arose a sharp contention, so that they parted asunder one from the other, and Barnabas took Mark with him, and sailed away unto Cyprus;

I wszczął się między nimi wielki gniew, tak iż odszedł jeden od drugiego, a Barnabasz wziąwszy z sobą Marka, płynął do Cypru.

to sail {czas.} (też: to swim)

wpłynąć {czas. dk}

to sail {czas.} (też: to navigate)

They turned the ships into hotels, because they couldn't sail them anywhere.

Przerobili okręty na hotele, bo nie mogli nimi żeglować.

The only thing I did was, I made it possible for them to turn those blades so you could sail this thing in the canal, because I love sailing.

Jedynie sprawiłem, by te ostrza mogły żeglować po kanale, ponieważ uwielbiam żeglować.

We carried on sailing through the ice packs towards the North Pole.

Dalej żeglowaliśmy przez góry lodowe w kierunku bieguna północnego.

And she had been sailing with one of her professors, Gerald Sloane.

Żeglowała ze swoim profesorem, Geraldem Sloanem.

It is true that we are all sailing together into the squalls, but not every vessel in the convoy is in the same dilapidated condition.

To prawda, że wszyscy żeglujemy razem w nawałnicy, ale nie każdy statek w konwoju jest w tak opłakanym stanie.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "sail":

 

Podobne tłumaczenia

"sail" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "sail" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That ship has sailed; there is no point in continuing to argue about it.

Ten statek już odpłynął i nie ma sensu toczyć sporów wokół tej sprawy.

Firstly, we were basically far too late in realising the direction in which Europe was sailing.

Po pierwsze, zdecydowanie zbyt późno zdaliśmy sobie sprawę z tego, w jakim kierunku podąża Europa.

And putting to sea from thence, we sailed under the lee of Cyprus, because the winds were contrary.

A stamtąd się puściwszy, przypłynęliśmy pod Cypr, dlatego że były wiatry przeciwne.

If they sail only half-full, the freight costs are too high.

Jeśli będą pływać tylko z połową dopuszczalnego ładunku, koszty transportu będą zbyt wysokie.

I can imagine that the relevant negotiations with the Member States were not always plain sailing.

Mogę sobie jedynie wyobrazić, iż negocjacje z państwami członkowskimi nie zawsze były bułką z masłem.

Hundreds of dubious single-hulled vessels sail these seas.

Na tym akwenie pływają setki podejrzanych statków jednokadłubowych.

The ships that sail the Mediterranean are not the same ships that sail the Atlantic, and vice versa.

Statki pływające po Morzu Śródziemnym nie są takie same jak statki żeglujące po Atlantyku - i na odwrót.

Your head now is 100 yards away, sailing through the air, OK?

Twoja głowa szybuje w powietrzu, jakieś 100 metrów stąd.

It is a sea and the wind that enables any ship to sail.

Jest natomiast morzem i wiatrem, który umożliwia żeglugę.

So they, being sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus.

Oni tedy wysłani będąc od Ducha Świętego, przyszli do Seleucyi, a stamtąd płynęli do Cypru.

And when we had sailed across the sea which is off Cilicia and Pamphylia, we came to Myra, [a city] of Lycia.

A przepłynąwszy ono morze, które jest podle Cylicyi i Pamfilii, przybyliśmy do Miry, miasta Licyjskiego.

I am afraid that the European Parliament is less than happy about the course the European Council is sailing.

Obawiam się, że Parlamentowi Europejskiemu bardzo nie podoba się kurs obrany przez Radę Europejską.

Setting sail therefore from Troas, we made a straight course to Samothrace, and the day following to Neapolis;

Puściwszy się tedy z Troady, prostośmy bieżeli do Samotracyi, a nazajutrz do Neapolu.

It's made to look like the inside of an English sailing ship.

Wyglądem przypomina pokład angielskiego żaglowca.

I got on a sailboat and I sailed down to the Caribbean, and walked through all of the islands, and to Venezuela.

Wszedłem na żaglówkę i pożeglowałem na Karaiby i przeszedłem przez całe wyspy i do Wenezueli.

Sailing a ship through a storm is not easy.

Żeglowanie po wzburzonych wodach nie jest łatwe.

We have set sail on a new and exciting adventure.

Wyruszyliśmy w nową i fascynującą podróż.

It's very tough duty; we're doing this on a sailing vessel, in part to help excite young people about going into science.

To bardzo trudne zadanie, robimy to na żaglowcu, częściowo, aby zachęcić młodych ludzi by zainteresowali się nauką.

Narrator (Video): We're just sailing out of harbor now, and it's at this stage when one can have a bit of a wobble mentally.

Film: Właśnie wypływamy z zatoki i to ten etap kiedy ktoś może się bać. ~~~ Wszystko po prostu wygląda szaro, wygląda zimno.

The Ecumenical Patriarchate has sailed across the waves of these centuries, navigating the storms and the doldrums of history.

Patriarchat ekumeniczny przepłynął fale tych stuleci, odnajdując drogę mimo burz i równikowych cisz historii.
 

Wyniki z forum

"sail" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

sage · sagebrush · sagging · saggy · Sagitta · sagittal · Sagittarius · sago · Sahara · said · sail · sailboard · sailboat · sailfish · sailing · sailor · sailors · sailplane · sailplaning · Sails · Saint

Więcej tłumaczeń zawiera słownik niemiecko-polski.