Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "run"

Czy chodziło Ci o ruń?
 

"run" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-127 z 1400

run {rzeczownik}

run {rzecz.} (też: course, pace, tide)

bieg {m.}

A couple of buddies of mine and I had finished a 111-day run across the entire Sahara desert.

Razem z kilkoma kumplami ukończyliśmy trwający 111 dni bieg przez całą Saharę.

Of those 85 takes, only three actually successfully completed their run.

Z tych 85 ujęć, tylko trzy w pełni zakończyły swój bieg.

These statements are crystal clear and indicate where Parliament stands, and we now look to the Commission to take the baton and run with it.

Te stwierdzenia są zupełnie czytelne i wskazują na stanowisko Parlamentu w tej sprawie. Teraz czekamy, aż Komisja przejmie pałeczkę i będzie kontynuować bieg.

In Sao Paulo, Brazil, it's become an annual event for thousands of people to run in a virtual Abraham Path Run, uniting the different communities.

W Sao Paulo w Brazylii, dla tysięcy ludzi rokrocznym wydarzeniem stał się bieg po wyobrażonej ścieżce Abrahama i jednoczenie w ten sposób różnych społeczności.

The animals, when you look at them running, appear to be self-stabilizing like this, using basically springy legs.

Zwierzęta, kiedy spojrzymy na nie w biegu, wydają się być samostabilne jak to, używając tylko sprężynujących nóg.

run {rzecz.} (też: race)

wyścig {m.}

Navigation Path: Home > The euro > Euro School > "Euro run" competition

Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Konkurs WYŚCIG PO EURO

An online Euro Run competition was organized for children in Estonia aged between 9 and 12.

W Estonii zorganizowano także konkurs online „Wyścig po euro” dla dzieci w wieku 9–12 lat.

On Sunday 29 April, the online winners took part in the final "Euro Run" competition 2012 event at the ECB.

W niedzielę 29 kwietnia wzięli oni udział w finale konkursu WYŚCIG PO EURO 2012 w siedzibie EBC.

Euro run Discover the world of the euro with Alex! Help him run through all seven levels and collect as much euro cash as you can.

Wyścig po euroOdkryj świat banknotów i monet euro: przejdź z Aleksem wszystkie siedem poziomów gry, starając się zebrać jak najwięcej pieniędzy.

From 1 January to 31 March 2012, the European Central Bank organised an online "Euro Run" competition for children aged between 9 and 12 and residing in the European Union.

W dniach 1 stycznia–31 marca 2012 r. Europejski Bank Centralny zorganizował konkurs internetowy WYŚCIG PO EURO dla dzieci w wieku 9–12 lat zamieszkałych w Unii Europejskiej.

run {rzecz.} [sport.]

przejazd {m.} [sport.]

run {rzecz.} (też: travel, journey)

jazda {f.}

run {rzecz.} (też: eye, eyelet, spot, eyespot)

oczko {n.}

run {rzecz.} (też: course, mileage, trajectory)

przebieg {m.}

I shall have to run through the course of events to explain why I permit myself this comparison, as I realise it is rather crude.

Zdaję sobie sprawę z surowości takiego porównania, lecz aby je uzasadnić powinienem prześledzić cały przebieg wypadków.

run {rzecz.} (też: edition, circulation, outlay, expenditure)

nakład {m.}

run (leg) {rzecz.} [sport.]

ślizg  {m.} [sport.]

to run {czasownik}

to run [ran|run] {czas.} (też: to act, to function, to operate, to work)

We therefore must not treat this as run-of-the-mill and we must act quickly.

Dlatego nie wolno nam przechodzić nad tym do porządku dziennego - musimy działać szybko.

So, we're going to run it like an emergency hospital.

Będziemy działać jak szpital na ostrym dyżurze.

This is not the way to run Europe.

Europa nie powinna działać w taki sposób.

The current instruments have only two more years to run and there remain only a few strategy papers to be put in place.

Obecne instrumenty będą działać jeszcze tylko przez dwa lata, a do wdrożenia pozostało zaledwie kilka dokumentów strategicznych.

It's got to be relatively fast, so you can run it on a normal machine, but it's got to be accurate enough, so it looks good enough, basically.

Musi być dość szybkie, żeby mogło działać na zwykłej maszynie, ale musi być dostatecznie dokładne, żeby dobrze wyglądało.

to run [ran|run] {czas.} (też: to perform, to carry out, to transact, to prosecute)

Here are some common experiments you might want to run:

Oto kilka popularnych eksperymentów, które być może warto przeprowadzić:

As a simple example, we could run a test here.

Jako prosty przykład możemy przeprowadzić tu test.

When your experiment ends, you can apply the experimental changes, delete those changes or run a follow-up experiment.

Kiedy eksperyment dobiegnie końca, możesz zastosować zmiany, usunąć je lub przeprowadzić eksperyment kontrolny.

We can run these simulations.

Możemy przeprowadzić symulacje.

You should run the inhalation cycle twice if you require a high dose (5 micrograms) and once if you require a low dose (2.5 micrograms).

Inhalację należy przeprowadzić dwukrotnie, jeśli wymagana jest wysoka dawka (5 mikrogramów) lub jednokrotnie w przypadku małej dawki (2, 5 mikrograma).

to run [ran|run] {czas.} (też: to actuate, to set in motion, to channel, to start off)

uruchomić {czas.}

In order for Google MapsGL to run on your computer, your system needs to meet the following system requirements:

Aby uruchomić na komputerze Google MapsGL, system musi spełniać następujące wymagania:

And the question is, should we run them or not?

Teraz pytanie brzmi: czy powinniśmy to uruchomić?

You can run this simulation in real time, in front of your eyes, change it, if you want to, and you get the animation straight out of it.

Możecie ją uruchomić w czasie rzeczywistym, przed własnymi oczami, zmodyfikować, jeśli chcecie, i prosto z tego mamy animację.

The European Microfinance Facility must provide useful assistance to the unemployed and vulnerable people who would like to set up or run micro-enterprises.

Europejski instrument mikrofinansowy musi zapewnić potrzebną pomoc dla osób bezrobotnych i narażonych, które chciałyby uruchomić i prowadzić mikroprzedsiębiorstwa.

You can disable all background apps from running when you have closed Chrome.

Możesz wyłączyć wszystkie aplikacje działające w tle, tak aby nie pozostawały uruchomione po zamknięciu Chrome.

to run [ran|run] {czas.} (też: to skitter, to bustle, to bustle about, to run around)

Why not have the quick twitch muscle that will enable you to run faster and longer?

Dlaczego mielibyśmy nie mieć silnych mięśni pozwalających nam biegać szybciej i dłużej?

to run around like a scalded cat

biegać jak kot z pęcherzem

Larger images, I started to run marathons. ~~~ Then I went to run 50K, then 60K.

Póżniej zaczęłam biegać w maratonach przełajowych.

(Laughter) And Mahmoud, "Of course I can. ~~~ I can run, and now you can go to school.

Mogę biegać, a ty możesz wreszcie iść do szkoły.

That's all we could do. ~~~ We could run really far on a hot day.

Tylko to potrafiliśmy, biegać daleko w skwarze.

to run [ran|run] {czas.} (też: to control, to head up)

zarządzać {czas.}

Guinea-Bissau, a nation of 1.4 million people: a prime example of how not to run a fishery.

Gwinea Bissau, 1,4 mln mieszkańców: pierwszorzędny przykład, jak nie należy zarządzać gospodarką rybną.

RB: No, I mean, I think I learned early on that if you can run one company, you can really run any companies.

Dość wcześnie nauczyłem się, że jeśli potrafisz prowadzić jedną firmę, możesz zarządzać też wieloma dowolnymi firmami.

Cyrus sets up a model of how you run a great multinational, multifaith, multicultural society.

Stworzył on model, w oparciu o który można zarządzać wielonarodowym, wielowyznaniowym, multikulturowym społeczeństwem.

You also have three microprocessors. ~~~ Any one of those computers can run the entire system, so if you have to lose two of them, there's also back-up power supplies.

Układ zawiera też trzy mikroprocesory, każdy z nich może zarządzać całym systemem, więc dwa stanowią tylko rezerwę bezpieczeństwa.

to run [ran|run] {czas.} (też: to go, to walk, to go on foot, to work)

They leap upon the city; they run upon the wall; they climb up into the houses; they enter in at the windows like a thief.

Po mieście chodzić będą, po murze biegać, na domy wstąpią, a oknami wlezą jako złodziej.

seeing the backs of all these women's shirts -- you know, I'm running against the next Flo-Jo -- and they're all looking at me like, "Hmm, what's, you know, what's going on here?"

Biegałam z następną Florence Griffith-Joyner... ...i wszyscy, patrząc na moje występy... ...trochę jakby nie wiedzieli, o co chodzi.

But the advantage of that little bit of social discomfort is the fact that, when it comes to running under hot heat for long distances, we're superb, we're the best on the planet.

Zaletą, tego towarzysko niewygodnego stanu rzeczy, jest to, że kiedy chodzi o bieganie w skwarze na długie dystanse, jesteśmy świetni, najlepsi na Ziemi.

to run [ran|run] {czas.} (też: to flee, to fly, to defect, to slip by)

And my grandmother one time said, "No, look, you’re not going to run away.

Moja babcia pewnego razu powiedziała "Nie, nigdzie nie będziesz uciekać.

Hey, if you could, and you promise to not run away, you can play with her.

Jak będziesz grzeczna i nie będziesz uciekać, to możesz się nią bawić.

(RO) They say that you can run, but you can't hide from globalization.

(RO) Mówi się, że można uciekać, ale nie uda się schować przed globalizacją.

An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.

Stare rumuńskie przysłowie mówi, że "można uciekać, ale nie można się schować”.

He said he'd lived his whole life there by the beach, and that he would rather die there than run.

Stwierdził, że żył na tej plaży całe życie i prędzej zginie, niż miałby uciekać.

to run [ran|run] {czas.} (też: to turn on, to include, to switch on, to incorporate)

włączyć {czas.}

And if we can run the video, I'll show you what it took to get this DreamWorks shot. ~~~ (Video) Voices: Woohoo!

I jeżeli możemy włączyć film, pokażę Wam czego wymagało zrobienie tych fotografii prosto z marzeń.

Run the movie, please.

Proszę włączyć film.

to run [ran|run] {czas.} (też: to continue, to endure, to keep on, to last)

trwać [trwam|trwał] {czas.}

It's successful, it's been running for 12 years.

Cieszy się powodzeniem, trwa już od 12 lat.

This tells Google about videos on your site that we might not otherwise discover, and lets you provide useful information, such as the title or running time of the video.

W ten sposób powiadomisz Google o filmach w swojej witrynie, które w innej sytuacji mogłyby nie zostać wykryte, oraz dostarczysz przydatnych informacji, takich jak tytuł i czas trwania filmu.

to run [ran|run] {czas.} (też: to print, to place, to feature)

zamieścić {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to sprint, to flow)

biec {czas.}

I could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.

Losowy chłopiec ze szkoły średniej potrafiłby biec szybciej.

It doesn't even slow down. ~~~ It can run the same speed without even that segment.

Może biec z tą samą prędkością nawet bez tego segmentu.

to run like hell

biec na złamanie karku

An effective policy provides guarantees of regional stability in the area through which this gas pipeline is going to run.

Skuteczna polityka gwarantuje stabilność regionalną na obszarze, przez który biec będzie gazociąg.

And what they do for their courtship dance is, they go together, the two of them, the two mates, and they begin to run underwater.

Jeśli chodzi o ich taniec godowy, dwa perkozy, partnerzy, schodzą się razem i zaczynają biec pod wodą.

to run [ran|run] {czas.}

przebiegać (przebyć jakąś drogę biegiem) {czas.}

Or perhaps God set the whole universe going at the beginning and then relinquished control forever, so that natural processes could occur, and evolution run its course.

A może Bóg uruchomił na początku cały wszechświat, po czym na zawsze porzucił kontrolę nad nim, aby procesy naturalne mogły zachodzić, a ewolucja mogła przebiegać swoim torem.

And all of these blank areas are the areas in which the wires are running through.

Przez te wszystkie puste obszary przebiegają połączenia.

His greatest creation runs actually right through here in Oxford. ~~~ It's called the Great Western Railway.

Jego najwspanialsze dzieło przebiega właśnie tu, w Oxfordzie Nazywa się Wielka Zachodnia Kolej Żelazna

I know that everything is connected, and the scar that runs the length of my torso is the markings of the earthquake.

Wiem, że wszystko jest powiązane, a blizna, która przebiega przez mój tors jest śladem po trzęsieniu ziemi.

"Fire runs through my body with the pain of loving you.

"Przez moje ciało przebiega ogień, wraz z cierpieniem mojej miłości do ciebie ból przenika moje ciało wraz z ogniem miłości do ciebie.

to run [ran|run] {czas.}

przebiegać (granica, droga, blizna, rysa) {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to flash, to flit)

przebiegać (przemknąć) {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to function, to operate, to work, to funtion)

funkcjonować {czas.}

Shift to the power situation. ~~~ Baseload electricity is what it takes to run a city, or a city planet.

Aby miasto, czy planeta miast, mogło funkcjonować, potrzebna jest pewna minimalna ilość energii elektrycznej.

The policy of the Union on agriculture, fisheries, trade should not run counter to development policy.

Polityki UE dotycząca rolnictwa, rybołówstwa i handlu nie powinna funkcjonować w sprzeczności z polityką rozwoju.

So how would you run a whole country without oil?

Czy kraj może funkcjonować bez ropy?

It follows that we need as many new micro-enterprises as possible, so we should do everything we can to help micro-enterprises to run smoothly.

Wynika stąd, że potrzebujemy jak najwięcej mikroprzedsiębiorstw, więc powinniśmy robić, co w naszej mocy, by pomóc im dobrze funkcjonować.

Now the very easy and simple technology which was developed actually runs after this formula.

Najbardziej prosta i łatwa technologia jaka została stworzona, funkcjonuje według tego wzoru.

to run [ran|run] {czas.} (też: to be thrown, to be pushed, to dash, to be fired)

polecieć {czas.} [pot.]

It has a child running through a field, or something like that.

Jest natomiast jakieś dziecko biegające na polu, czy coś takiego.

OK, if you put steam into coal fields or petroleum fields that have been running for decades, you can get a really substantial increase, like an eight-fold increase, in your output.

Ok, jeśli zastosujemy parę w polach węglowych albo polach ropy naftowej, które użytkowano przez dekady, możemy uzyskać znaczący wzrost, około 8-krotny wzrost w produkcji.

to run [ran|run] {czas.} [komp.]

And that basically means, if you're trying to view this image file on your Windows computer, it actually takes over your computer and runs code.

(exploit) Jego widok szesnastkowy. ~~~ Przy próbie otworzenia go w Windowsie uruchamia się ten kod.

This is a known issue with the Google Chrome auto-updating mechanism and can be avoided by simply running Google Chrome as a normal user.

Jest to znany problem dotyczący mechanizmu automatycznej aktualizacji Google Chrome i można go uniknąć, uruchamiając przeglądarkę jako zwykły użytkownik.

to run [ran|run] {czas.} (też: to print, to place, to feature)

to run [ran|run] {czas.} (też: to fly, to skitter)

to run [ran|run] {czas.} (też: to go)

pobiec {czas.}

and, when you had to go look for a child, hang wash on the line, or run down to the grocery store on the corner,

lub, gdy trzeba było odszukać zagubione dziecko rozwiesić pranie czy pobiec do spożywczego na rogu,

In the last Olympics, this gentleman, who had several world records in the Special Olympics, tried to run in the normal Olympics.

Na poprzedniej Olimipadzie, ten mężczyzna, który zdobył kilka rekordów świata na Olimipadzie Specjalnej, chciał pobiec w normalnej Olimpiadzie.

They ran to join the others ... leaving me for dead.

Pobiegli za innymi... i zostawili mnie, bym umarła.

She got pregnant, ran to the bush to have the baby, but you know, her body was very immature, and she ended up having obstructed labor.

Zaszła w ciążę, pobiegła do buszu, żeby urodzić dziecko, ale jej ciało było nadal bardzo niedojrzałe i poród się przedłużał.

(Laughter) And I was so humiliated and mortified that I immediately ran home to my mother and chastised her for ever letting me wear the hideous sweater.

(Śmiech) Byłam tak strasznie upokorzona, że pobiegłam prosto do matki z pretensjami, że pozwoliła mi go nosić.

to run [ran|run] {czas.} (też: to leak, to flow)

ciec {czas.}

The EU, too, must make efforts to ensure that its budget does not continue to run out of control and that it carries out the necessary cuts.

UE także musi podjąć wysiłki zmierzające do tego, by jej budżet nie wymykał się już spod kontroli, i dokonać niezbędnych cięć.

I agree it is a very narrow-minded policy and we should oppose it because, in the long run, we shall all feel the repercussions of such cuts.

Zgadzam się, że to niezwykle krótkowzroczna polityka i powinniśmy się jej sprzeciwić, ponieważ na dłuższą metę wszyscy odczujemy konsekwencje tych cięć.

to run [ran|run] {czas.} (też: to flash, to flit)

przebiec (przemknąć) {czas.}

"No ... not at all." ... he can run a kilometer in four minutes and 30 seconds ...)

a powyżej kolana, tak, to było by trudne... "Czy to boli?" "Nie... wcale" może przebiec kilometr w cztery minuty i 30 sekund...)

Kamal Nath said: 'This is the last mile we could not run because of an issue of livelihood security.'

Pan Kamal Nath stwierdził, że "To jest ostatnia mila, której nie byliśmy w stanie przebiec, ze względu na kwestię zabezpieczenia środków do życia.”

to run [ran|run] {czas.}

przebiec (przebyć jakąś drogę biegiem) {czas.}

to run [ran|run] {czas.}

Her red nails were running through his chest hair like fire through a forest.

Jej czerwone paznokcie biegły przez zarośnietą klatke jak ogień przez las.

I'm saying, "I got to clear out of here!" ~~~ I go running across campus quick as I can.

Mówię sobie: "Muszę stąd zmiatać!" Biegnę przez kampus jak najszybciej umiem.

It's still running at the human equivalent of 300 miles per hour.

Dalej biegnie z prędkością odpowiadającą 300 milom na godzinę w wykonaniu człowieka.

They ran around corners, they went up sides of buildings, and they melded into the architecture.

Biegły za rogiem, w górę budynków, wtapiały się w architekturę.

It essentially runs up from the Gulf of Aden, or runs down to Lake Malawi.

Ogólnie biegnie on od Zatoki Adeńskiej, aż do jeziora Malawi.

to run [ran|run] {czas.} (też: to catch up, to come, to reach, to lead)

to run [ran|run] {czas.} (też: to course, to shuttle)

kursować {czas.}

This is the main drag of Rocinha, the Estrada da Gavea, and there's a bus route that runs through it, lots of people out on the street.

To główna arteria w Rocinha -- Estrada da Gavea. ~~~ Kursują nią autobusy. ~~~ Pełno tu ludzi.

to run [ran|run] {czas.} (też: to chase out, to chase away, to hurry)

przegonić {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to manage, to farm)

to run [ran|run] {czas.} (też: to dye, to color, to ingrain, to stain)

zafarbować {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to speed, to race, to scurry, to corral)

gnać {czas.}

to run [ran|run] (his finger over the words) {czas.} (też: to move)

wodzić [wodzę|wodził] (palcem po wyrazach) {czas.}

to run [ran|run] {czas.}

dolecieć (dobiec) {czas.} [pot.]

to run [ran|run] {czas.} (też: to transport to)

zawieźć {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to anticipate, to beat)

ubiec {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to flow, to elapse)

upływać {czas.}

And she said, you know, she's 90. ~~~ She's running out of time, she said.

Powiedziała, że ma 90 lat, a jej czas upływa i jest zdesperowana, by znaleźć więcej dowodów na istnienie tego związku.

to run [ran|run] {czas.} (też: to flash, to flit)

przebiegnąć (przemknąć) {czas.}

to run [ran|run] {czas.}

dolatywać [dolatuję|dolatywał] (dobiec) {czas.} [pot.]

to run [ran|run] {czas.}

przebiegnąć (przebyć jakąś drogę biegiem) {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to lead, to catch up, to reach, to come)

dobiegnąć {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to lead, to conduct, to direct, to guide)

prowadzić {czas.}

That's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.

To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.

You're gonna tell me how to run my business and embarrass me in public?

Będziesz mi mówił, jak mam prowadzić interesy i obrażał mnie publicznie?

I think we can run our own foreign policy to suit our own interests!

Uważam, że możemy prowadzić naszą własną politykę zagraniczną służącą naszym interesom!

You need a lawyer to run the company, because there's so much law.

Potrzebujesz prawnika, żeby prowadzić firmę, ponieważ jest aż tyle różnych przepisów prawnych.

That shows me that -- if you can't even do a presentation, how the heck can you run a company?

To mi mówi - skoro on nie potrafi przygotować prezentacji, to niby jak ma prowadzić firmę?

runo {rzeczownik}

fleece {rzecz.}

runo {m.}

nap {rzecz.}

runo (w dywanie) {n.} (też: drzemka, meszek)

undergrowth {rzecz.}

runo (leśne) {n.} (też: zarośla)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "run":

© Princeton Universityunravel · ladder · melt · melt down · move · go · race · campaign · hunt · hunt down · track down · guide · draw · pass · function · work · operate · play · carry · ply

Synonimy (polski) dla "runo":

 

Podobne tłumaczenia

"run" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "run" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Why do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?

Dlaczego my, Parlament, ciągle pozwalamy Radzie, by uzyskiwała nad nami przewagę?

Without social progress, economic progress will run out of steam sooner or later.

Postęp gospodarczy bez postępu społecznego straci wcześniej czy później na sile.

When I run it through my lab, this heat-mapping shows everything is intelligible.

Zbadaliśmy je w laboratorium. ~~~ Mapa termiczna wykazuje, że dokument jest jasny.

When I look into a gorilla cage, soap operas immediately run through my mind."

Kiedy zaglądam do klatki goryli, to od razu na myśl przychodzą mi opery mydlane.”

And about the same time I ran across this one verse, I ran across another one.

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy znalazłem ten wiersz, natrafiłem na kolejny.

And that poor country runs off that ledge, does that cartoon thing and then drops.

A biedny naród staje nad krawędzią i, jak postać z kreskówki, spada w przepaść.

The essentials were all there -- all the things that make these machines run.

Podstawowe elementy już istniały – – wszystko, co umożliwia działanie tych maszyn.

Now, if you think you see some pale yellow -- I'll run this a few more times.

Jeżeli myślicie, że widzicie trochę bladego żółtego… Puszczę to jeszcze kilka razy.

The aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.

Agencje pomocowe prowadzą w Darfurze największą działalność humanitarną na świecie.

Iran has signalled that it might run in the elections for a place on the Council.

Iran sygnalizował, że może wystartować w wyborach i ubiegać się o miejsce w Radzie.

Running along this entire 42,000 miles are tens of thousands of active volcanoes.

Na tych 67 tys. kilometrów znajdują się dziesiątki tysięcy czynnych wulkanów.

My point is this: In the long run, some news stories are more important than others.

Do czego zmierzam: Na dłuższą metę nie wszystkie informacje mają tą samą wagę.

Let's just run all possible programs of the particular type that we're looking at.

Wykonajmy wszystkie możliwe programy poszczególnych typów na które patrzymy.

They will run in parallel with the negotiations within the Bali Action Plan.

Będą one prowadzone równolegle z negocjacjami w ramach Planu Działań z Bali.

The cost of just one week's operations is enough to run six thousand schools.

Koszt jednotygodniowych operacji wystarczyłby na uruchomienie sześciu tysięcy szkół.

That really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.

To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.

Let me first run you through the main issues on the agenda of the European Council.

Pozwolę sobie zacząć od omówienia głównych punktów porządku obrad Rady Europejskiej.

All I can remember is the sky going dark... and people shouting and running.

Wszystko, co pamiętam, to ściemniające się niebo... krzyczących i biegnących ludzi.

We stood on the railroad tracks that ran between my friend's house and the beach.

Staliśmy na torach przebiegających między domem mojego przyjaciela, a plażą.

Well, the short run, it's hunky dory, but the long run, it's humpty dumpty.

No cóż, na krótką metę jest rewelacyjnie ale na dłuższą metę jest mega porażka.
 

Wyniki z forum

"run" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

ruminant · rumination · rummaging · rummy · RUMOF · rumor · rumors · rumour · rump · rumpus · run · run-down · run-of-the-mill · run-off · run-on · run-time · run-up · runaround · runaway · rung · rungolian

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.