Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "run"

Czy chodziło Ci o ruń?
 

"run" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-131 z 1512

run {rzeczownik}

run {rzecz.} (też: course, pace, tide, current)

bieg {m.}

Of those 85 takes, only three actually successfully completed their run.

Z tych 85 ujęć, tylko trzy w pełni zakończyły swój bieg.

These statements are crystal clear and indicate where Parliament stands, and we now look to the Commission to take the baton and run with it.

Te stwierdzenia są zupełnie czytelne i wskazują na stanowisko Parlamentu w tej sprawie. Teraz czekamy, aż Komisja przejmie pałeczkę i będzie kontynuować bieg.

In Sao Paulo, Brazil, it's become an annual event for thousands of people to run in a virtual Abraham Path Run, uniting the different communities.

W Sao Paulo w Brazylii, dla tysięcy ludzi rokrocznym wydarzeniem stał się bieg po wyobrażonej ścieżce Abrahama i jednoczenie w ten sposób różnych społeczności.

The animals, when you look at them running, appear to be self-stabilizing like this, using basically springy legs.

Zwierzęta, kiedy spojrzymy na nie w biegu, wydają się być samostabilne jak to, używając tylko sprężynujących nóg.

This is Bruce Lawmen, one of our researchers in the group, who graciously agreed to get captured running in the Light Stage.

Oto Bruce Lawmen, jeden z badaczy w naszej grupie, który zgodził się być uchwyconym w biegu wewnątrz Light Stage.

run {rzecz.} (też: race)

wyścig {m.}

An online Euro Run competition was organized for children in Estonia aged between 9 and 12.

W Estonii zorganizowano także konkurs online „Wyścig po euro” dla dzieci w wieku 9–12 lat.

On Sunday 29 April, the online winners took part in the final "Euro Run" competition 2012 event at the ECB.

W niedzielę 29 kwietnia wzięli oni udział w finale konkursu WYŚCIG PO EURO 2012 w siedzibie EBC.

Euro run Discover the world of the euro with Alex! Help him run through all seven levels and collect as much euro cash as you can.

Wyścig po euroOdkryj świat banknotów i monet euro: przejdź z Aleksem wszystkie siedem poziomów gry, starając się zebrać jak najwięcej pieniędzy.

From 1 January to 31 March 2012, the European Central Bank organised an online "Euro Run" competition for children aged between 9 and 12 and residing in the European Union.

W dniach 1 stycznia–31 marca 2012 r. Europejski Bank Centralny zorganizował konkurs internetowy WYŚCIG PO EURO dla dzieci w wieku 9–12 lat zamieszkałych w Unii Europejskiej.

run {rzecz.} (też: course, mileage, trajectory, process)

przebieg {m.}

I shall have to run through the course of events to explain why I permit myself this comparison, as I realise it is rather crude.

Zdaję sobie sprawę z surowości takiego porównania, lecz aby je uzasadnić powinienem prześledzić cały przebieg wypadków.

run {rzecz.} (też: eye, eyelet, spot, eyespot)

oczko {n.}

run {rzecz.} [sport.]

przejazd {m.} [sport.]

run {rzecz.} (też: travel, journey)

jazda {f.}

run {rzecz.} (też: edition, circulation, outlay, expenditure)

nakład {m.}

run (leg) {rzecz.} [sport.]

ślizg  {m.} [sport.]

run {rzecz.} [zool.] (też: migration, passage, flight)

ciąg {m.} [zool.]

For the last two years running a third of honey bees in the USA have mysteriously died.

W ciągu ostatnich dwóch lata w USA w tajemniczych okolicznościach wyginęła jedna trzecia pszczół miodnych.

The Leuna chemical plant, after one of the most extensive bombings in the history of the war, was up and running within weeks.

Zakłady chemiczne w Leunie, po jednym z największych bombardowań tej wojny w ciągu kilku tygodni wróciły do pracy.

And within just a couple years, San Francisco became the first no-kill city, running no deficit, completely supported by the community.

W ciągu raptem kilku lat San Francisco stało się pierwszym miastem bez zabijania. ~~~ Bez obciążania budżetu, z pełnym poparciem społeczności.

We all know how conscientiously Mr Jouyet has performed his work throughout these six months, but it is in fact this House that is running late.

Wszyscy wiemy, jak świadomie minister Jouyet wykonywał swoją pracę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, ale w istocie to ta Izba się spóźnia.

Lastly, I want to refer in particular to women, who continue to experience the greatest difficulties in running this type of enterprise.

I wreszcie, chcę się odnieść w szczególności do sytuacji kobiet, które w dalszym ciągu borykają się z ogromnymi trudnościami w prowadzeniu tego rodzaju przedsiębiorstw.

to run {czasownik}

to run [ran|run] {czas.} (też: to act, to function, to operate, to work)

This is not the way to run Europe.

Europa nie powinna działać w taki sposób.

The current instruments have only two more years to run and there remain only a few strategy papers to be put in place.

Obecne instrumenty będą działać jeszcze tylko przez dwa lata, a do wdrożenia pozostało zaledwie kilka dokumentów strategicznych.

It's got to be relatively fast, so you can run it on a normal machine, but it's got to be accurate enough, so it looks good enough, basically.

Musi być dość szybkie, żeby mogło działać na zwykłej maszynie, ale musi być dostatecznie dokładne, żeby dobrze wyglądało.

The Commission, the Council and Parliament need to act in concert to ensure that only programmes that can be adequately resourced and produce genuine results are allowed to run.

Komisja, Rada i Parlament muszą działać zgodnie, aby zapewnić, że uruchamiane będą tylko programy bazujące na odpowiednich środkach i przynoszące konkretne wyniki.

Our navies have been run down and we are frightened to act lest we fall foul of some aspect of human rights legislation, or become embroiled in lengthy judicial procedures.

Nasze floty wojenne są osłabione, a my boimy się działać, abyśmy nie wyłamali się spod jakiegoś aspektu praw człowieka albo nie uwikłali się w przedłużające się procedury sądowe.

to run [ran|run] {czas.} (też: to perform, to transact, to prosecute, to put through)

As a simple example, we could run a test here.

Jako prosty przykład możemy przeprowadzić tu test.

When your experiment ends, you can apply the experimental changes, delete those changes or run a follow-up experiment.

Kiedy eksperyment dobiegnie końca, możesz zastosować zmiany, usunąć je lub przeprowadzić eksperyment kontrolny.

We can run these simulations.

Możemy przeprowadzić symulacje.

You should run the inhalation cycle twice if you require a high dose (5 micrograms) and once if you require a low dose (2.5 micrograms).

Inhalację należy przeprowadzić dwukrotnie, jeśli wymagana jest wysoka dawka (5 mikrogramów) lub jednokrotnie w przypadku małej dawki (2, 5 mikrograma).

So we ran all of these tests blocking the protein, and we saw this huge shift.

Przeprowadziliśmy testy blokujące to białko i zauważyliśmy ogromną zmianę.

to run [ran|run] {czas.} (też: to set in motion, to start off, to trigger, to trigger off)

uruchomić {czas.}

And the question is, should we run them or not?

Teraz pytanie brzmi: czy powinniśmy to uruchomić?

You can run this simulation in real time, in front of your eyes, change it, if you want to, and you get the animation straight out of it.

Możecie ją uruchomić w czasie rzeczywistym, przed własnymi oczami, zmodyfikować, jeśli chcecie, i prosto z tego mamy animację.

The European Microfinance Facility must provide useful assistance to the unemployed and vulnerable people who would like to set up or run micro-enterprises.

Europejski instrument mikrofinansowy musi zapewnić potrzebną pomoc dla osób bezrobotnych i narażonych, które chciałyby uruchomić i prowadzić mikroprzedsiębiorstwa.

You can disable all background apps from running when you have closed Chrome.

Możesz wyłączyć wszystkie aplikacje działające w tle, tak aby nie pozostawały uruchomione po zamknięciu Chrome.

I will therefore wait patiently until the whole process is up and running to see what our cooperation will look like.

Z tego względu będę cierpliwie czekać, aż cały proces zostanie uruchomiony, aby zobaczyć, jak będzie przebiegać nasza współpraca.

to run [ran|run] {czas.} (też: to skitter, to bustle, to bustle about, to run around)

biegać [biegam|biegał] {czas. ndk}

to run around like a scalded cat

biegać jak kot z pęcherzem

Larger images, I started to run marathons. ~~~ Then I went to run 50K, then 60K.

Póżniej zaczęłam biegać w maratonach przełajowych.

(Laughter) And Mahmoud, "Of course I can. ~~~ I can run, and now you can go to school.

Mogę biegać, a ty możesz wreszcie iść do szkoły.

That's all we could do. ~~~ We could run really far on a hot day.

Tylko to potrafiliśmy, biegać daleko w skwarze.

They leap upon the city; they run upon the wall; they climb up into the houses; they enter in at the windows like a thief.

Po mieście chodzić będą, po murze biegać, na domy wstąpią, a oknami wlezą jako złodziej.

to run [ran|run] {czas.} (też: to control, to head up, to manage, to be in charge)

Guinea-Bissau, a nation of 1.4 million people: a prime example of how not to run a fishery.

Gwinea Bissau, 1,4 mln mieszkańców: pierwszorzędny przykład, jak nie należy zarządzać gospodarką rybną.

RB: No, I mean, I think I learned early on that if you can run one company, you can really run any companies.

Dość wcześnie nauczyłem się, że jeśli potrafisz prowadzić jedną firmę, możesz zarządzać też wieloma dowolnymi firmami.

Cyrus sets up a model of how you run a great multinational, multifaith, multicultural society.

Stworzył on model, w oparciu o który można zarządzać wielonarodowym, wielowyznaniowym, multikulturowym społeczeństwem.

You also have three microprocessors. ~~~ Any one of those computers can run the entire system, so if you have to lose two of them, there's also back-up power supplies.

Układ zawiera też trzy mikroprocesory, każdy z nich może zarządzać całym systemem, więc dwa stanowią tylko rezerwę bezpieczeństwa.

Meanwhile, it is the case that everywhere the EU controls and manages funds itself, it runs things in accordance with the rules.

Wszędzie tam, gdzie UE sama kontroluje fundusze i zarządza nimi, czyni to zgodnie z przepisami.

to run [ran|run] {czas.} (też: to go, to walk, to go on foot, to work)

They leap upon the city; they run upon the wall; they climb up into the houses; they enter in at the windows like a thief.

Po mieście chodzić będą, po murze biegać, na domy wstąpią, a oknami wlezą jako złodziej.

(DE) Mr President, as far as our oceans are concerned, time is running out.

(DE) Panie przewodniczący! Jeśli chodzi o oceany, to zaczyna brakować czasu.

The figures are quoted: enormous amounts are involved, running into billions of euros.

Liczby te są przytaczane: chodzi o olbrzymie sumy, sięgające miliardów euro.

It is not all about running after some lobby group or other.

Tu nie chodzi o wysługiwanie się grupie lobbystów czy jakiejś innej grupie.

In the realm of human rights, the numerous and often brutal executions in Iran are a running sore as far as we are concerned.

Jeśli chodzi o prawa człowieka, liczne i niejednokrotnie brutalne egzekucje w Iranie są niczym ropiejąca rana.

to run [ran|run] {czas.} (też: to flee, to fly, to defect, to slip by)

uciekać [uciekam|uciekał] {czas. ndk}

An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.

Stare rumuńskie przysłowie mówi, że "można uciekać, ale nie można się schować”.

He said he'd lived his whole life there by the beach, and that he would rather die there than run.

Stwierdził, że żył na tej plaży całe życie i prędzej zginie, niż miałby uciekać.

to run like hell

uciekać, gdzie pieprz rośnie

to run a mile

uciekać, gdzie pieprz rośnie

I spoke to people who had run for their lives, quite literally with only the clothes on their backs.

Rozmawiałem z ludźmi, którzy, całkiem dosłownie, musieli uciekać, zabierając ze sobą jedynie to, w co byli ubrani.

to run [ran|run] {czas.} (też: to turn on, to include, to switch on, to incorporate)

włączyć {czas.}

And if we can run the video, I'll show you what it took to get this DreamWorks shot. ~~~ (Video) Voices: Woohoo!

I jeżeli możemy włączyć film, pokażę Wam czego wymagało zrobienie tych fotografii prosto z marzeń.

To ensure that this authority runs smoothly and is properly integrated into the overall framework of financial regulation, it became necessary to amend Regulation (EC) No 1060/2009.

W celu zapewnienia płynnego funkcjonowania tego organu i jego właściwego włączenia w ogólne ramy rozporządzenia finansowego, konieczna stała się zmiana rozporządzenia (WE) nr 1060/2009.

to run [ran|run] {czas.} (też: to continue, to endure, to keep on, to last)

trwać [trwam|trwał] {czas. ndk}

Just as the Presidency begins and runs its course, so it ends.

Prezydencja w takim samym stylu się rozpoczyna, trwa i kończy.

It also runs relief operations in areas with long-running crises and post-conflict instability.

Udziela też pomocy w sytuacjach wyjątkowych na terenach od dłuższego czasu dotkniętych kryzysem i takich, na których do niedawna jeszcze trwał konflikt.

Electricity will continue to be a scarce and vulnerable product in the future too, certainly now that fossil fuels are running out and as global warming continues.

Energia elektryczna będzie nadal, także i w przyszłości, cennym i wrażliwym produktem, tym bardziej, że teraz wyczerpują się paliwa kopalne i trwa globalne ocieplenie.

This tells Google about videos on your site that we might not otherwise discover, and lets you provide useful information, such as the title or running time of the video.

W ten sposób powiadomisz Google o filmach w swojej witrynie, które w innej sytuacji mogłyby nie zostać wykryte, oraz dostarczysz przydatnych informacji, takich jak tytuł i czas trwania filmu.

The single period for catching this species of fish, which runs from early January to 31 March, is being frittered away by the 'do nothing' attitude of Commissioner Damanaki and her officials.

Jedyny okres połowu tego gatunku ryb, trwający od początku stycznia do 31 marca, został zmarnowany przez bierną postawę pani komisarz Damanaki i jej urzędników.

to run [ran|run] {czas.} (też: to print, to place, to feature)

zamieścić {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to sprint, to flow)

biec [biegnę|biegł] {czas.}

I could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.

Losowy chłopiec ze szkoły średniej potrafiłby biec szybciej.

It doesn't even slow down. ~~~ It can run the same speed without even that segment.

Może biec z tą samą prędkością nawet bez tego segmentu.

to run like hell

biec na złamanie karku

And what they do for their courtship dance is, they go together, the two of them, the two mates, and they begin to run underwater.

Jeśli chodzi o ich taniec godowy, dwa perkozy, partnerzy, schodzą się razem i zaczynają biec pod wodą.

♫ and those who cannot run

♫ Czy ci, co biec nie mogą?

to run [ran|run] {czas.} (też: to flash, to flit)

przebiegać [przebiegam|przebiegał] (przemknąć) {czas. ndk}

Or perhaps God set the whole universe going at the beginning and then relinquished control forever, so that natural processes could occur, and evolution run its course.

A może Bóg uruchomił na początku cały wszechświat, po czym na zawsze porzucił kontrolę nad nim, aby procesy naturalne mogły zachodzić, a ewolucja mogła przebiegać swoim torem.

The fact that not everything is running smoothly in this regard as yet is beyond question.

Nie ulega wątpliwości, że w tej kwestii nie wszystko przebiega gładko.

The corridor would be an axis of regional development for the entire area through which it runs.

Korytarz stanowiłby oś rozwoju regionalnego całego obszaru, przez który przebiega.

And all of these blank areas are the areas in which the wires are running through.

Przez te wszystkie puste obszary przebiegają połączenia.

His greatest creation runs actually right through here in Oxford. ~~~ It's called the Great Western Railway.

Jego najwspanialsze dzieło przebiega właśnie tu, w Oxfordzie Nazywa się Wielka Zachodnia Kolej Żelazna

to run [ran|run] {czas.}

przebiegać [przebiegam|przebiegał] (granica, droga, blizna, rysa) {czas. ndk}

to run [ran|run] {czas.}

przebiegać [przebiegam|przebiegał] (przebyć jakąś drogę biegiem) {czas. ndk}

to run [ran|run] {czas.} (też: to function, to operate, to work, to go)

Shift to the power situation. ~~~ Baseload electricity is what it takes to run a city, or a city planet.

Aby miasto, czy planeta miast, mogło funkcjonować, potrzebna jest pewna minimalna ilość energii elektrycznej.

The policy of the Union on agriculture, fisheries, trade should not run counter to development policy.

Polityki UE dotycząca rolnictwa, rybołówstwa i handlu nie powinna funkcjonować w sprzeczności z polityką rozwoju.

So how would you run a whole country without oil?

Czy kraj może funkcjonować bez ropy?

It follows that we need as many new micro-enterprises as possible, so we should do everything we can to help micro-enterprises to run smoothly.

Wynika stąd, że potrzebujemy jak najwięcej mikroprzedsiębiorstw, więc powinniśmy robić, co w naszej mocy, by pomóc im dobrze funkcjonować.

Now the very easy and simple technology which was developed actually runs after this formula.

Najbardziej prosta i łatwa technologia jaka została stworzona, funkcjonuje według tego wzoru.

to run [ran|run] {czas.} (też: to be thrown, to be pushed, to dash, to be fired)

polecieć {czas. dk} [pot.]

It has a child running through a field, or something like that.

Jest natomiast jakieś dziecko biegające na polu, czy coś takiego.

OK, if you put steam into coal fields or petroleum fields that have been running for decades, you can get a really substantial increase, like an eight-fold increase, in your output.

Ok, jeśli zastosujemy parę w polach węglowych albo polach ropy naftowej, które użytkowano przez dekady, możemy uzyskać znaczący wzrost, około 8-krotny wzrost w produkcji.

to run [ran|run] {czas.} [komp.] (też: to execute, to enable)

uruchamiać [uruchamiam|uruchamiał] {czas. ndk} [komp.]

And that basically means, if you're trying to view this image file on your Windows computer, it actually takes over your computer and runs code.

(exploit) Jego widok szesnastkowy. ~~~ Przy próbie otworzenia go w Windowsie uruchamia się ten kod.

This is a known issue with the Google Chrome auto-updating mechanism and can be avoided by simply running Google Chrome as a normal user.

Jest to znany problem dotyczący mechanizmu automatycznej aktualizacji Google Chrome i można go uniknąć, uruchamiając przeglądarkę jako zwykły użytkownik.

to run [ran|run] {czas.} (też: to print, to place, to feature)

to run [ran|run] {czas.} (też: to fly, to skitter)

lecieć [lecę|leciał] {czas. ndk}

to run [ran|run] {czas.} (też: to go)

pobiec {czas.}

and, when you had to go look for a child, hang wash on the line, or run down to the grocery store on the corner,

lub, gdy trzeba było odszukać zagubione dziecko rozwiesić pranie czy pobiec do spożywczego na rogu,

In the last Olympics, this gentleman, who had several world records in the Special Olympics, tried to run in the normal Olympics.

Na poprzedniej Olimipadzie, ten mężczyzna, który zdobył kilka rekordów świata na Olimipadzie Specjalnej, chciał pobiec w normalnej Olimpiadzie.

They ran to join the others ... leaving me for dead.

Pobiegli za innymi... i zostawili mnie, bym umarła.

She got pregnant, ran to the bush to have the baby, but you know, her body was very immature, and she ended up having obstructed labor.

Zaszła w ciążę, pobiegła do buszu, żeby urodzić dziecko, ale jej ciało było nadal bardzo niedojrzałe i poród się przedłużał.

(Laughter) And I was so humiliated and mortified that I immediately ran home to my mother and chastised her for ever letting me wear the hideous sweater.

(Śmiech) Byłam tak strasznie upokorzona, że pobiegłam prosto do matki z pretensjami, że pozwoliła mi go nosić.

to run [ran|run] {czas.}

przebiec (przebyć jakąś drogę biegiem) {czas.}

Kamal Nath said: 'This is the last mile we could not run because of an issue of livelihood security.'

Pan Kamal Nath stwierdził, że "To jest ostatnia mila, której nie byliśmy w stanie przebiec, ze względu na kwestię zabezpieczenia środków do życia.”

to run [ran|run] {czas.} (też: to flash, to flit)

przebiec (przemknąć) {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to leak, to flow)

ciec {czas.}

The EU, too, must make efforts to ensure that its budget does not continue to run out of control and that it carries out the necessary cuts.

UE także musi podjąć wysiłki zmierzające do tego, by jej budżet nie wymykał się już spod kontroli, i dokonać niezbędnych cięć.

I agree it is a very narrow-minded policy and we should oppose it because, in the long run, we shall all feel the repercussions of such cuts.

Zgadzam się, że to niezwykle krótkowzroczna polityka i powinniśmy się jej sprzeciwić, ponieważ na dłuższą metę wszyscy odczujemy konsekwencje tych cięć.

to run [ran|run] {czas.}

I'm saying, "I got to clear out of here!" ~~~ I go running across campus quick as I can.

Mówię sobie: "Muszę stąd zmiatać!" Biegnę przez kampus jak najszybciej umiem.

It's still running at the human equivalent of 300 miles per hour.

Dalej biegnie z prędkością odpowiadającą 300 milom na godzinę w wykonaniu człowieka.

They ran around corners, they went up sides of buildings, and they melded into the architecture.

Biegły za rogiem, w górę budynków, wtapiały się w architekturę.

It essentially runs up from the Gulf of Aden, or runs down to Lake Malawi.

Ogólnie biegnie on od Zatoki Adeńskiej, aż do jeziora Malawi.

The fissure of globalisation runs right through the EPP.

Porażenie globalizacyjne biegnie dokładnie przez środek PPE.

to run [ran|run] {czas.} (też: to catch up, to come, to reach, to lead)

As I seem to be running on injury time, I will continue on macro-economic imbalances in my concluding remarks.

Ponieważ - jak się zdaje - mój dodatkowy czas dobiega końca, w uwagach końcowych odniosę się do kwestii nierównowagi makroekonomicznej.

to run [ran|run] {czas.} (też: to dye, to ingrain, to stain, to discolor)

zafarbować {czas. dk}

to run [ran|run] {czas.} (też: to speed, to race, to scurry, to corral)

gnać [gnam|gnał] {czas. ndk}

to run [ran|run] {czas.}

dolecieć (dobiec) {czas. dk} [pot.]

to run [ran|run] (his finger over the words) {czas.} (też: to move)

wodzić [wodzę|wodził] (palcem po wyrazach) {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to course, to shuttle)

kursować {czas. ndk}

This is the main drag of Rocinha, the Estrada da Gavea, and there's a bus route that runs through it, lots of people out on the street.

To główna arteria w Rocinha -- Estrada da Gavea. ~~~ Kursują nią autobusy. ~~~ Pełno tu ludzi.

to run [ran|run] {czas.} (też: to manage, to farm)

to run [ran|run] {czas.} (też: to hurry)

przegonić {czas.}

to run [ran|run] {czas.}

ubiec {czas.}

to run [ran|run] {czas.} (też: to run across)

przebiegnąć {czas. dk}

to run [ran|run] {czas.}

dolatywać [dolatuję|dolatywał] (dobiec) {czas. ndk} [pot.]

to run [ran|run] {czas.} (też: to flow, to elapse)

upływać {czas. ndk}

And she said, you know, she's 90. ~~~ She's running out of time, she said.

Powiedziała, że ma 90 lat, a jej czas upływa i jest zdesperowana, by znaleźć więcej dowodów na istnienie tego związku.

Time is running out for Africa.

Czas dla Afryki upływa.

We will work with Member States in connection with the implementation of the 2009 directive, for which the transposition time limit runs out in a few weeks.

Będziemy współpracować z państwami członkowskimi w związku z wdrożeniem dyrektywy z 2009 roku, termin transpozycji której upływa za kilka tygodni.

to run [ran|run] {czas.} (też: to lead, to catch up, to reach, to come)

dobiegnąć {czas. dk}

to run [ran|run] {czas.}

odpalać [odpalam|odpalał] {czas. ndk} [pot.]

to run [ran|run] {czas.} (też: to lead, to direct, to guide, to head)

That's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.

To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.

You're gonna tell me how to run my business and embarrass me in public?

Będziesz mi mówił, jak mam prowadzić interesy i obrażał mnie publicznie?

I think we can run our own foreign policy to suit our own interests!

Uważam, że możemy prowadzić naszą własną politykę zagraniczną służącą naszym interesom!

You need a lawyer to run the company, because there's so much law.

Potrzebujesz prawnika, żeby prowadzić firmę, ponieważ jest aż tyle różnych przepisów prawnych.

That shows me that -- if you can't even do a presentation, how the heck can you run a company?

To mi mówi - skoro on nie potrafi przygotować prezentacji, to niby jak ma prowadzić firmę?

to run [ran|run] {czas.} (też: to start, to launch)

zapuścić {czas. dk} [pot.]

runo {rzeczownik}

fleece {rzecz.}

runo {m.}

undergrowth {rzecz.}

runo (leśne) {n.} (też: zarośla)

nap {rzecz.}

runo (w dywanie) {n.} (też: drzemka, meszek)

fell {rzecz.}

runo {n.} (też: futro, szew na zakładkę, skóra)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "run":

© Princeton Universityunravel · ladder · melt · melt down · move · go · race · campaign · hunt · hunt down · track down · guide · draw · pass · function · work · operate · play · carry · ply

Synonimy (polski) dla "runo":

 

Podobne tłumaczenia

"run" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "run" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Why do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?

Dlaczego my, Parlament, ciągle pozwalamy Radzie, by uzyskiwała nad nami przewagę?

The essentials were all there -- all the things that make these machines run.

Podstawowe elementy już istniały – – wszystko, co umożliwia działanie tych maszyn.

Iran has signalled that it might run in the elections for a place on the Council.

Iran sygnalizował, że może wystartować w wyborach i ubiegać się o miejsce w Radzie.

Running along this entire 42,000 miles are tens of thousands of active volcanoes.

Na tych 67 tys. kilometrów znajdują się dziesiątki tysięcy czynnych wulkanów.

That really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.

To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.

The second aspect is linked to the status of women running small businesses.

Druga kwestia wiąże się ze statusem kobiet prowadzących małe przedsiębiorstwa.

We stood on the railroad tracks that ran between my friend's house and the beach.

Staliśmy na torach przebiegających między domem mojego przyjaciela, a plażą.

I therefore so run, as not uncertainly; so fight I, as not beating the air:

Ja tedy tak bieżę, nie jako na niepewne; tak szermuję, nie jako wiatr bijąc.

This will turn farmers into the victims of a bureaucratic, state-run control system.

To uczyni rolników ofiarami biurokratycznego, państwowego systemu kontroli.

But I think I'm better than I would have been if I hadn't run across certain things.

Ale myślę, że jestem lepszy niż byłbym, gdybym nie wiedział pewnych rzeczy.

Turkey is running out of chapters and the accession process risks stalling.

Turcji kończą się rozdziały negocjacyjne a procesowi akcesyjnemu grozi zahamowanie.

On these links, you will find some ways to have your say and run your projects.

Dzięki tym linkom, poznasz sposoby wyrażania poglądów i realizowania swoich projektów.

There is an appeals procedure, which I trust will be allowed to run its proper course.

Istnieje procedura apelacyjna i ufam, że odwołanie się do niej będzie dozwolone.

They also run the risk of vitamin D deficiency, if they have desk jobs, like that guy.

Ryzykują też niedobór witaminy D, jeśli mają pracę biurową, jak ten facet.

So I begin with an advertisement inspired by George Orwell that Apple ran in 1984.

Rozpocznę od reklamy zainspirowanej Georgem Orwellem, użytej przez firmę Apple w 1984.

Every effort was made, no cost was spared; perhaps we just ran out of steam.

Dołożono wszelkich starań, nie szczędzono kosztów, może po prostu straciliśmy energię.

Yet, when times got tough for the banks, they ran to the politicians to rescue them.

Niemniej, gdy nadeszły ciężkie czasy dla banków pośpieszyły one po pomoc do polityków.

Whenever a communist dictatorship runs out of ideas, it sends in the tanks and troops.

Jeśli tylko dyktaturze komunistycznej kończą się pomysły, wysyła ona czołgi i wojsko.

And the short run -- say, the first five to seven years -- is just great.

Na krótką metę -- powiedzmy pierwsze pięć do siedmiu lat -- jest po prostu wspaniale.

On the run-up to Cancún, I want to say a word about this very important conference.

W okresie przygotowań do niezwykle ważnej konferencji w Cancún chcę ją pokrótce omówić.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

rummage · rummaging · rummy · RUMOF · rumor · rumors · rumour · rump · rumpled · rumpus · run · run-down · run-in · run-of-the-mill · run-off · run-on · run-through · run-time · run-up · run/walk · runaround

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.