Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "row"

Czy chodziło Ci o rów?
 

"row" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-57 z 150

row {rzeczownik}

row {rzecz.} (też: file, government, administration, rank)

rząd {m.}

Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.

Poproszę więc rząd niżej, zaczynając od Pana: raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

To make this a little bit more random, let's take the fourth row this time, let's say, one, two, three, four.

By było to bardziej losowe, poproszę tym razem czwarty rząd, powiedzmy, raz, dwa, trzy, cztery.

You gave the floor to a man five times in a row.

Udzieliła pani głosu pięciu mężczyznom pod rząd.

They could spin on their heads for 80 times in a row.

Mogli zakręcić się na głowie 80 razy pod rząd.

You've come second in four tournaments in a row.

Jesteś drugi w czterech turniejach pod rząd.

row {rzecz.} [komp.]

wiersz {m.} [komp.]

To move rows:Select the row you would like to move by clicking on its number.

Chwyć wiersz, naciskając prawy przycisk myszy, a następnie przenieś go do nowej lokalizacji.

New evidence comes out. ~~~ I just change a row on a spreadsheet.

Nowe składniki wychodzą - tylko zmieniam wiersz w arkuszu.

To add a row or column to a spreadsheet, right-click on the gray area containing the column letter or the row number.

Aby do arkusza kalkulacyjnego dodać wiersz lub kolumnę, kliknij prawym przyciskiem myszy szary obszar zawierający literę kolumny lub numer wiersza.

In the text box, enter the number of rows you'd like to add and click the Add button.

W polu tekstowym wpisz liczbę wierszy, które chcesz dodać, i kliknij Dodaj.

You can freeze up to ten rows or five columns in any particular sheet.

W dowolnym arkuszu możesz zablokować do dziesięciu wierszy lub pięciu kolumn.

row {rzecz.} (też: concatenation, line)

szereg {m.}

row {rzecz.} [komp.]

rekord {m.} [komp.]

row {rzecz.} (też: affray, fight, mayhem, brawl)

awantura {f.}

row {rzecz.} (też: table, blank, space, column)

rubryka {f.}

row {rzecz.} (też: trouble, fight)

draka {f.}

row {rzecz.} [Bryt.] [pot.] (też: punch-up, dust-up, fight, brawl)

chryja {f.} [pot.]

row {rzecz.} (też: patch, roost)

grzęda {f.}

row {rzecz.} (też: altercation, fight, quarrel, argufy)

kłótnia {f.}

There has been a huge row about this and I have not simply blocked my ears to this discussion.

Na ten temat toczy się burzliwa kłótnia, na którą nie pozostaję jednak głucha.

row {rzecz.} (też: stretch, course, string, chain)

ciąg {m.}

to row {czasownik}

to row [rowed|rowed] {czas.} (też: to oar, to paddle)

wiosłować {czas. ndk}

Are we going to row?!

Będziemy wiosłować?!

And one of these Grebes came along while we were rowing.

Jeden z tych perkozów zbliżył się, kiedy wiosłowaliśmy.

And so we were rowing, and one of these Western Grebes came along.

Wiosłowaliśmy więc i pojawił się jeden z tych perkozów.

to row [rowed|rowed] {czas.} (też: to kick up a row, to go on the rampage, to fight, to make a fuss)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "row":

 

Podobne tłumaczenia

"row" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "row" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Grab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.

dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:

This is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.

To sprawa Mumii Abu-Jamala, który oczekuje na wykonanie kary śmierci od około 20 lat.

But once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.

Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?

Did Mr Duff strike a blow and relegate Mr Watson to the second row of the Liberal Group?

Czy pan Duff zadał cios i zepchnął pana Watsona do drugiej linii grupy liberalnej?

Cannery Row, at the time, had the biggest industrial canning operation on the west coast.

W tym czasie znajdowała się tam największa fabryka konserw na zachodnim wybrzeżu.

Information suggests that there are over a hundred minors on death row in Iran.

Doniesienia sugerują, że ponad stu młodocianych przestępców w Iranie oczekuje na karę śmierci.

And he says, "And did you take the shortcut down Inverleith Row to get here to the infirmary?"

A on mówi: "I wybrała pani skrót przez Inverleith Row by dostać się do tej lecznicy"?

And there were beams in three rows, and window was over against window in three ranks.

Okna też były we trzy rzędy, a okno przeciwko oknu trzema rzędami.

It's the only place you ever go for a walk in the woods and all the trees are lined up in rows.

To jedyne miejsce, gdzie w przysłowiowych lasach wszystkie drzewa rosną w rzędach.

There are currently 57 convicts on death row awaiting execution.

Aktualnie w celach śmierci oczekuje na wykonanie wyroku aż 57 skazanych.

It was above the GDP for three years in a row just before the crisis.

Jak tutaj widzicie, zadłużenie konsumenckie drastycznie wzrosło.

Now, the tight rows up at the very top, they really hold out the wind and dust.

Właśnie ta ciasno upakowana górna część zatrzymuje wiatr i pył.

The row is over how we assess the impact and the conclusions drawn.

Spór dotyczy tego, jak ocenić wpływ i jakie wniosku wyciągnąć.

I call on Iran to spare the lives of all minors still languishing on death row.

Apeluję do Iranu, by oszczędził życia wszystkim pozbawionym nadziei nieletnim oczekującym na śmierć.

And thou shalt set them in two rows, six on a row, upon the pure table before Jehovah.

A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.

This man, Tariq Asani, is to be transported tomorrow...... with another convict, a man on death row.

Ten człowiek, Tariq Asani, będzie przewieziony jutro...... z innym więźniem, skazanym na egzekucję.

I spend most of my time in jails, in prisons, on death row.

Większość czasu spędzam w aresztach, więzieniach, celach śmierci.

And not everybody on death row was a political prisoner. ~~~ There were some really bad people there.

Oprócz więźniów politycznych było tam trochę naprawdę złych ludzi.

Like let's say that you were a murderer and you were convicted of murder, and you're sent to death row.

Np. morderca czekający na wyrok śmierci. ~~~ Np. morderca czekający na wyrok śmierci.

And therefore, she took a short cut down Inverleith Row to arrive here.

A więc wybrała skrót przez Inverleith Row by tu dotrzeć.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

router · routers · routes · routine · routinely · routines · routing · roux · rover · roving · row · rowan · rowanberries · rowanberry · rowdiness · rowdy · rowdyism · rower · rowing · rowlock · rows

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.