EN rise
volume_up
{rzeczownik}

rise (też: appreciation, pay rise, raise, upgrade)
The question of food prices has been raised and it is true that the rise in food prices will certainly affect Latin America, where over a third of the population is already living in poverty.
Poruszono również kwestię cen żywności i prawdą jest, że podwyżka cen żywności z pewnością wpłynie na Amerykę Łacińską, gdzie ponad jedna trzecia populacji żyje w ubóstwie.
rise
Mr President, the rise in fuel prices has created yet another problem for fishermen but it is only the latest problem, not the first.
Zwyżka cen paliw zaowocowała jeszcze jednym, aczkolwiek nie pierwszym i nie ostatnim problemem dla rybaków.

Przykłady użycia - "rise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto make sb’s hackles rise
Englishto rise to the challenge
Englishto rise to stardom
Englishto rise up
Englishto rise to prominence
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.
EnglishImproper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.
Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
EnglishThus, we have seen the price of barley and oats rise to as much as EUR 200 per tonne.
Dlatego byliśmy świadkami wzrostu cen jęczmienia i owsa aż do 200 euro za tonę.
EnglishBut I saw how the level of moral standard can rise from one person's action.
Przekonałam się, że moralne standardy może podnieść postawa jednego człowieka.
EnglishDuring this Presidency, we will have low growth and unemployment will rise.
Prezydencja ta przypadnie na czas niskiego wzrostu i coraz wyższego bezrobocia.
English(PL) Mr President, I voted against, since the report gives rise to a number of doubts.
Panie Przewodniczący! Głosowałem przeciw - sprawozdanie budzi szereg wątpliwości.
EnglishWe must monitor historical developments and the new requirements they give rise to.
Musimy monitorować rozwój sytuacji w przeszłości i wynikające z niego nowe potrzeby.
EnglishWe should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.
Powinniśmy się również zająć niebezpiecznym rozkwitem prawicowego radykalizmu.
EnglishThe Internet has given rise to new possibilities in the trade of goods and services.
Internet stworzył nowe możliwości jeśli chodzi o handel towarami i usługami.