Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "rise"

 

"rise" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-50 z 1586

rise {rzeczownik}

rise {rzecz.} (też: appreciation, raise, upgrade, markup)

podwyżka {f.}

I am convinced that last week's interest rate rise was the right decision.

Jestem przekonany, iż dokonana w ubiegłym tygodniu podwyżka stop procentowych była słuszną decyzją.

The rise in milk prices urgently needed by farmers is providing new fuel for the much-disputed question of quotas.

Podwyżka cen mleka, której pilnie potrzebują rolnicy, jest dodatkowym argumentem w szeroko dyskutowanej kwestii kwot.

It should also be noted that measures have already been adopted in other sectors, such as agriculture, to help them cope with this price rise.

Należy również zauważyć, że w innych sektorach, jak na przykład rolnictwo, wprowadzono już środki mające pomóc w uporaniu się z podwyżką cen.

In addition to those increases, the price of other basic foodstuffs such as cereals and meat will rise as a result of the rising prices of animal feed.

Oprócz tych podwyżek będziemy mieć również do czynienia ze wzrostem cen innych produktów żywnościowych, takich jak mięso i produkty zbożowe, spowodowanym podwyżką cen pasz dla zwierząt.

The rate rise, while targeting inflation, may present further risks to the euro exchange rate and impede economic growth potential in a time of economic uncertainty.

Podwyżka stóp procentowych wymierzona w inflację może być związana z innymi ryzykami dla kursu wymiany euro oraz zahamować potencjał wzrostu gospodarczego w czasach niepewnych gospodarczo.

rise {rzecz.}

zwyżka {f.}

Mr President, the rise in fuel prices has created yet another problem for fishermen but it is only the latest problem, not the first.

Panie Przewodniczący! Zwyżka cen paliw zaowocowała jeszcze jednym, aczkolwiek nie pierwszym i nie ostatnim problemem dla rybaków.

to rise {czasownik}

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to arise, to come into existence, to upstand, to be upstanding)

powstać {czas.}

Moreover thou shalt say unto them, Thus saith Jehovah: Shall men fall, and not rise up again?

Przetoż rzeczesz do nich: Tak mówi Pan: Także upadli, aby nie mogli powstać?

Sometimes I think it's better just to sink way down in your funky mood 'til you can rise up humming these steel guitar blues.

Czasem myślę, że lepiej jest zagłębić się w swój nastrój podły, aż możesz powstać znowu, nucąc ten gitarowy blues.

opening and alleging that it behooved the Christ to suffer, and to rise again from the dead; and that this Jesus, whom, [said he,] I proclaim unto you, is the Christ.

Wywodząc i pokazując to, że Chrystus miał cierpieć i powstać od umarłych, a iż ten Jezus jest Chrystusem, którego ja wam opowiadam.

Zynga has risen on the consumer's desire to not want to be locked in to fixed-cost.

Zynga powstała na pragnieniu konsumentów do nie przywiązywania się do stałych opłat.

And the sea was rising by reason of a great wind that blew.

A morze, gdy powstał wielki wiatr, burzyć się poczynało.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to grow, to accrue, to spring, to mount up)

Our economy will become weaker, and emissions will not fall, but rise.

Nasza gospodarka będzie słabnąć, a emisja nie będzie spadać, ale rosnąć.

Poverty and misery will continue to rise if you do not opt for a different value system.

Ubóstwo i cierpienie będą nadal rosnąć, jeśli nie wybiorą państwo innego systemu wartości.

On average, employment levels within the EU will rise once again from 2011.

Średni poziom zatrudnienia w UE zacznie ponownie rosnąć od 2011 roku.

They give rise to the trees, they create the debris fields that feed the mycelium.

Pomagają rosnąć drzewom tworzą odpady, które żywią grzybnię.

Consumption growth should gradually rise, broadly in line with expected developments in disposable income.

Poziom spożycia powinien stopniowo rosnąć, zasadniczo zgodnie z oczekiwaną dynamiką dochodów do dyspozycji.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to get up, to arise, to upstand, to be upstanding)

wstać {czas.}

So I was not proposing that they should rise but only that they should remain standing once they had risen.

Więc nie proponowałem, że powinni wstać, tylko aby stali, skoro już się podnieśli z miejsc.

and he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee?

A on będąc w domu, odpowiedziałby mówiąc: Nie uprzykrzaj mi się; już są drzwi zamknięte, a dziatki moje są ze mną w pokoju; nie mogę wstać, abym ci dał.

And the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them:

A gdy on to rzekł, wstał król i starosta, i Bernice, i ci, którzy siedzieli z nim.

He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,

Nie maszci go tu, ale wstał: wspomnijcie, jako wam powiadał, gdy jeszcze był w Galilei,

And straightway the damsel rose up, and walked; for she was twelve years old.

A zaraz dzieweczka wstała, i chodziła; albowiem była w dwunastym roku.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to ascend, to lift, to raise, to heave)

podnosić {czas.}

You will observe the push button rising, indicating the dose set.

Następuje podnoszenie się przycisku, wskazującego wybraną dawkę.

And I think that it's maybe interesting, also, that it deals with two problematic issues, which are rising waters and religion.

Proszę zwrócić uwagę, że efekt końcowy dotyczy dwóch problematycznych kwestii, tj. podnoszenia się poziomu wód i religii.

A rising tide lifts all boats.

Rosnąca fala podnosi wszystkie statki.

If you want to know how sea level rises from land-base ice melting this is where it reaches the sea.

Jeżeli chcecie wiedzieć jak podnosi się poziom mórz na skutek topnienia lodowców lądowych tutaj jest miejsce gdzie osiaga on morza.

And it's really a conflux of urban population rising, biodiversity plummeting and also, of course, sea levels rising and climate changing.

To kombinacja rosnącej miejskiej populacji, niknącej bioróżnorodności i oczywiście także podnoszenia się poziomu mórz i zmian klimatycznych.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to arise)

wstawać {czas.}

It is vain for you to rise up early, To take rest late, To eat the bread of toil; [For] so he giveth unto his beloved sleep.

Próżno macie rano wstawać, długo siadać, i jeść chleb boleści, ponieważ Pan umiłowanemu swemu sen daje.

a medicine which may cause low blood pressure when rising from a chair or bed.

lek, który może obniżać ciśnienie krwi, gdy pacjent wstaje z krzesła lub łóżka.

'The world' tells us how the world functions, how the sun rises, how we are born.

'Świat' mówi nam, jak funkcjonuje świat, jak wstaje słońce, jak się rodzimy.

Behold thou their sitting down, and their rising up; I am their song.

Obacz siadanie ich, i wstawanie ich; jam zawżdy jest pieśnią ich.

'My world' tells us why the sun rises, why we were born.

'Mój świat' mówi nam, dlaczego wstaje słońce, dlaczego się rodzimy.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to arise, to uprise)

powstawać {czas.}

The greyhound; the he-goat also; And the king against whom there is no rising up.

Koń na biodrach przepasany, i kozieł, i król, przeciw któremu żaden nie powstaje.

It was the Congolese women who are now rising up.

To kobiety z Kongo, które teraz powstają.

But of late my people is risen up as an enemy: ye strip the robe from off the garment from them that pass by securely [as men] averse from war.

Wczoraj był ludem moim, a dziś jako nieprzyjaciel powstaje; mając odzienie, zdzieracie płaszcz z tych, którzy chodzą bezpiecznie, którzy się wracają z wojny;

to rise [rose|risen] {czas.}

podnosić się {czas. zwr.}

You will observe the push button rising, indicating the dose set.

Następuje podnoszenie się przycisku, wskazującego wybraną dawkę.

And I think that it's maybe interesting, also, that it deals with two problematic issues, which are rising waters and religion.

Proszę zwrócić uwagę, że efekt końcowy dotyczy dwóch problematycznych kwestii, tj. podnoszenia się poziomu wód i religii.

If you want to know how sea level rises from land-base ice melting this is where it reaches the sea.

Jeżeli chcecie wiedzieć jak podnosi się poziom mórz na skutek topnienia lodowców lądowych tutaj jest miejsce gdzie osiaga on morza.

And it's really a conflux of urban population rising, biodiversity plummeting and also, of course, sea levels rising and climate changing.

To kombinacja rosnącej miejskiej populacji, niknącej bioróżnorodności i oczywiście także podnoszenia się poziomu mórz i zmian klimatycznych.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to soar, to leap)

wzbić się {czas. zwr.}

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to come up, to dawn, to sprout, to uprise)

wschodzić {czas.}

The bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.

Robot, nasza wschodząca gwiazda, Ma swoje konto na Twitterze: @robotinthewild.

The board learns that rising star, Brad Stand... has weird existential issues.

Zarząd dowie się, że wschodząca gwiazda, Brad Stand...... ma dziwne problemy egzystencjalne.

And on the other side there was a rising sun.

A po drugiej stronie było wschodzące słońce.

The sun rises, and it melts away.

Kiedy wschodzi słońce, dzieło się rozpływa.

And every spring and autumn, exactly at the equinox, the sun rises behind his temple, and perfectly bathes her temple with his shadow.

Każdej wiosny i jesieni, w czasie równonocy, słońce wschodzi za jego świątynią i doskonale pokrywa swoim cieniem jej świątynię.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to grow longer, to grow up)

podrosnąć {czas.}

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to come up, to dawn, to sprout)

wzejść {czas.}

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to tower)

piętrzyć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "rise":

 

Podobne tłumaczenia

"rise" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The steady rise in basic food prices is an acute problem which cannot be ignored.

Stały wzrost cen żywności stanowi poważny problem, którego nie można ignorować.

The protagonists of my books are strong and passionate women like Rose Mapendo.

Bohaterami moich książek są silne i pełne pasji kobiety, takie jak Rose Mapendo.

These figures will continue to rise as a result of increasing life expectancy.

Liczby te będą stale wzrastać ze względu na wzrost przeciętnej długości życia.

I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.

Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.

Improper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.

Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.

But Herod, when he heard [thereof], said, John, whom I beheaded, he is risen.

Co usłyszawszy Herod, rzekł: Ten jest Jan, któregom ja ściął, on zmartwychwstał.

But I saw how the level of moral standard can rise from one person's action.

Przekonałam się, że moralne standardy może podnieść postawa jednego człowieka.

A mean 20.5-fold rise in antibody titres to HBs was observed after the booster dose.

Po tej dawce obserwowano średnio 20, 5- krotny wzrost miana przeciwciał anty- HBs.

I do not yet know whether this will work, but we must rise to the challenge.

Nie mam jeszcze pewności, czy to się uda, ale musimy sprostać temu wyzwaniu.

This flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.

Dzięki takiej elastycznej strukturze zdołamy podjąć wyzwania na szczeblu UE.

We must monitor historical developments and the new requirements they give rise to.

Musimy monitorować rozwój sytuacji w przeszłości i wynikające z niego nowe potrzeby.

It is unacceptable for the whole Chamber to be chatting when speakers rise to speak.

Jest to niedopuszczalne, żeby cała sala dyskutowała podczas wystąpienia mówcy.

The Internet has given rise to new possibilities in the trade of goods and services.

Internet stworzył nowe możliwości jeśli chodzi o handel towarami i usługami.

We cannot forget that the rise in oil prices is directly affecting fishers' incomes.

Nie wolno nam zapominać, że wzrost cen ropy ma bezpośredni wpływ na dochody rybaków.

During this Presidency, we will have low growth and unemployment will rise.

Prezydencja ta przypadnie na czas niskiego wzrostu i coraz wyższego bezrobocia.

Just let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.

Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.

The lack of credit is huge and has contributed to the rise in unemployment.

Niedostatek kredytów jest bardzo duży i przyczynił się do wzrostu bezrobocia.

We should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.

Powinniśmy się również zająć niebezpiecznym rozkwitem prawicowego radykalizmu.

I expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.

Oczekuję wzrostu jakości życia oraz wielu dobrych i inspirujących pomysłów.

I do realise that using the enhanced cooperation mechanism gives rise to many fears.

Zdaję sobie sprawę, że stosowanie mechanizmu wzmocnionej współpracy budzi wiele obaw.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

ripe · ripened · ripening · riposte · ripped · ripper · ripping · ripple · ripstop · riptide · rise · risen · riser · rises · risibility · risible · rising · risk · risk-taker · risks · risky

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.