Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "rise"

 

"rise" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-56 z 2023

rise {rzeczownik}

rise {rzecz.} (też: appreciation, raise, upgrade, markup)

podwyżka {f.}

The question of food prices has been raised and it is true that the rise in food prices will certainly affect Latin America, where over a third of the population is already living in poverty.

Poruszono również kwestię cen żywności i prawdą jest, że podwyżka cen żywności z pewnością wpłynie na Amerykę Łacińską, gdzie ponad jedna trzecia populacji żyje w ubóstwie.

Rising food prices in the European Union and worldwide pose a major problem in 2011.

Podwyżki cen żywności w Unii Europejskiej i na całym świecie są poważnym problemem 2011 roku.

Price rises of up to 30-40 per cent are also forecast in Estonia.

Podwyżki cen do 30-40 procent są też przewidywane w Estonii.

on behalf of the ECR Group. - Madam President, rising food prices can bring governments to their knees.

w imieniu grupy ECR - Pani Przewodnicząca! Podwyżki cen żywności mogą rzucić rządy na kolana.

The rises in the prices of basic commodities has compounded a very complicated general state of affairs.

Podwyżki cen podstawowych towarów doprowadziły do bardzo skomplikowanego ogólnego stanu rzeczy.

rise {rzecz.}

zwyżka {f.}

Mr President, the rise in fuel prices has created yet another problem for fishermen but it is only the latest problem, not the first.

Panie Przewodniczący! Zwyżka cen paliw zaowocowała jeszcze jednym, aczkolwiek nie pierwszym i nie ostatnim problemem dla rybaków.

to rise {czasownik}

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to arise, to come into existence, to upstand, to be upstanding)

powstać {czas. dk}

Moreover thou shalt say unto them, Thus saith Jehovah: Shall men fall, and not rise up again?

Przetoż rzeczesz do nich: Tak mówi Pan: Także upadli, aby nie mogli powstać?

Sometimes I think it's better just to sink way down in your funky mood 'til you can rise up humming these steel guitar blues.

Czasem myślę, że lepiej jest zagłębić się w swój nastrój podły, aż możesz powstać znowu, nucąc ten gitarowy blues.

opening and alleging that it behooved the Christ to suffer, and to rise again from the dead; and that this Jesus, whom, [said he,] I proclaim unto you, is the Christ.

Wywodząc i pokazując to, że Chrystus miał cierpieć i powstać od umarłych, a iż ten Jezus jest Chrystusem, którego ja wam opowiadam.

Zynga has risen on the consumer's desire to not want to be locked in to fixed-cost.

Zynga powstała na pragnieniu konsumentów do nie przywiązywania się do stałych opłat.

I cannot help being reminded of Mr Brok's countryman's words following the rising in East Berlin.

Przypominają mi się słowa rodaka pana Broka, wygłoszone po powstaniu w Berlinie Wschodnim.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to grow, to spring, to mount up, to mount)

Poverty and misery will continue to rise if you do not opt for a different value system.

Ubóstwo i cierpienie będą nadal rosnąć, jeśli nie wybiorą państwo innego systemu wartości.

On average, employment levels within the EU will rise once again from 2011.

Średni poziom zatrudnienia w UE zacznie ponownie rosnąć od 2011 roku.

They give rise to the trees, they create the debris fields that feed the mycelium.

Pomagają rosnąć drzewom tworzą odpady, które żywią grzybnię.

Consumption growth should gradually rise, broadly in line with expected developments in disposable income.

Poziom spożycia powinien stopniowo rosnąć, zasadniczo zgodnie z oczekiwaną dynamiką dochodów do dyspozycji.

to be on the rise

rosnąć w siłę

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to get up, to arise, to upstand, to be upstanding)

wstać {czas. dk}

So I was not proposing that they should rise but only that they should remain standing once they had risen.

Więc nie proponowałem, że powinni wstać, tylko aby stali, skoro już się podnieśli z miejsc.

to rise from the table

wstać od stołu

And the king rose up, and the governor, and Bernice, and they that sat with them:

A gdy on to rzekł, wstał król i starosta, i Bernice, i ci, którzy siedzieli z nim.

He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,

Nie maszci go tu, ale wstał: wspomnijcie, jako wam powiadał, gdy jeszcze był w Galilei,

And straightway the damsel rose up, and walked; for she was twelve years old.

A zaraz dzieweczka wstała, i chodziła; albowiem była w dwunastym roku.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to lift, to raise, to heave, to enhance)

You will observe the push button rising, indicating the dose set.

Następuje podnoszenie się przycisku, wskazującego wybraną dawkę.

The fact is that the sea level is rising no faster today than it has been for centuries.

Faktem jest, że poziom wód w morzach i oceanach nie podnosi się obecnie szybciej niż przez stulecia.

And I think that it's maybe interesting, also, that it deals with two problematic issues, which are rising waters and religion.

Proszę zwrócić uwagę, że efekt końcowy dotyczy dwóch problematycznych kwestii, tj. podnoszenia się poziomu wód i religii.

A rising tide lifts all boats.

Rosnąca fala podnosi wszystkie statki.

- Mr President, I am rising on the issue of breaches of environmental law in Ireland, specifically relating to water quality.

- Panie przewodniczący! Podnoszę kwestię naruszeń prawa ochrony środowiska w Irlandii, a konkretnie w odniesieniu do jakości wody.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to arise)

wstawać [wstaję|wstawał] {czas. ndk}

Behold thou their sitting down, and their rising up; I am their song.

Obacz siadanie ich, i wstawanie ich; jam zawżdy jest pieśnią ich.

As the sun of freedom and democracy rises over the Middle East, clouds of division are hampering European unity and the ability to take responsibility.

Kiedy nad Bliskim Wschodem wstaje słońce wolności i demokracji, chmury podziałów zagrażają jedności europejskiej i zdolności podjęcia odpowiedzialności.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to arise, to uprise)

powstawać {czas. ndk}

People are rising up against dictatorial despots and that is a good thing.

Obywatele powstają przeciwko despotycznym tyranom i to dobra wiadomość.

Communities are rising up with demands and requests which have been repressed for decades.

Społeczeństwa powstają, wysuwając żądania i prośby, które były dławione przez całe dekady.

It was the Congolese women who are now rising up.

To kobiety z Kongo, które teraz powstają.

But of late my people is risen up as an enemy: ye strip the robe from off the garment from them that pass by securely [as men] averse from war.

Wczoraj był ludem moim, a dziś jako nieprzyjaciel powstaje; mając odzienie, zdzieracie płaszcz z tych, którzy chodzą bezpiecznie, którzy się wracają z wojny;

to rise [rose|risen] {czas.}

podnosić się {czas. zwr.}

You will observe the push button rising, indicating the dose set.

Następuje podnoszenie się przycisku, wskazującego wybraną dawkę.

The fact is that the sea level is rising no faster today than it has been for centuries.

Faktem jest, że poziom wód w morzach i oceanach nie podnosi się obecnie szybciej niż przez stulecia.

And I think that it's maybe interesting, also, that it deals with two problematic issues, which are rising waters and religion.

Proszę zwrócić uwagę, że efekt końcowy dotyczy dwóch problematycznych kwestii, tj. podnoszenia się poziomu wód i religii.

If you want to know how sea level rises from land-base ice melting this is where it reaches the sea.

Jeżeli chcecie wiedzieć jak podnosi się poziom mórz na skutek topnienia lodowców lądowych tutaj jest miejsce gdzie osiaga on morza.

That is particularly true of islands, which are vulnerable in more than one way, especially to cyclones and rising sea levels.

W szczególności dotyczy to wysp, które są na nie wrażliwe na wiele sposobów, a szczególnie na cyklony i podnoszenie się poziomu mórz.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to soar, to leap)

wzbić się {czas. zwr.}

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to sprout, to uprise)

The board learns that rising star, Brad Stand... has weird existential issues.

Zarząd dowie się, że wschodząca gwiazda, Brad Stand...... ma dziwne problemy egzystencjalne.

And on the other side there was a rising sun.

A po drugiej stronie było wschodzące słońce.

The sun rises, and it melts away.

Kiedy wschodzi słońce, dzieło się rozpływa.

And every spring and autumn, exactly at the equinox, the sun rises behind his temple, and perfectly bathes her temple with his shadow.

Każdej wiosny i jesieni, w czasie równonocy, słońce wschodzi za jego świątynią i doskonale pokrywa swoim cieniem jej świątynię.

Video: The sun is rising.

Wideo: Słońce wschodzi.

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to sprout)

wzejść {czas.}

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to tower)

piętrzyć {czas.}

to rise [rose|risen] {czas.} (też: to grow longer, to grow up)

podrosnąć {czas. dk}

to rise [rose|risen] (over) {czas.} (też: to tower)

wynosić się (wieże kościoła) {czas. zwr.}

to rise [rose|risen] (to sth) {czas.} (też: to rise to)

  dać się sprowokować {czas. zwr. dk}

to rise [rose|risen] (over) {czas.} (też: to tower)

wynieść się (wieże kościoła) {czas. zwr.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "rise":

 

Podobne tłumaczenia

"rise" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "rise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Between 1998 and 2004 the number of arrests for counterfeiting rose by 1 000%.

W latach 1998-2004 liczba zatrzymań związanych z fałszerstwami wzrosła o 1000%.

Improper exploitation of forestry resources is giving rise to climate change.

Niewłaściwe wykorzystywanie zasobów leśnych przyczynia się do zmian klimatycznych.

I believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.

Uważam, że wprowadzanie sztywnych kwot doprowadziłoby z czasem do wzrostu cen.

But Herod, when he heard [thereof], said, John, whom I beheaded, he is risen.

Co usłyszawszy Herod, rzekł: Ten jest Jan, któregom ja ściął, on zmartwychwstał.

(The Members rose and gave a standing ovation as a token of their solidarity)

(Posłowie powstali z miejsc i zgotowali owację na stojąco na znak solidarności)

These are all real concerns, particularly in view of the rising energy prices.

Te wszystkie obawy są bardzo realne, szczególnie przy wzrastających cenach energii.

I do not yet know whether this will work, but we must rise to the challenge.

Nie mam jeszcze pewności, czy to się uda, ale musimy sprostać temu wyzwaniu.

But I saw how the level of moral standard can rise from one person's action.

Przekonałam się, że moralne standardy może podnieść postawa jednego człowieka.

This flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.

Dzięki takiej elastycznej strukturze zdołamy podjąć wyzwania na szczeblu UE.

We must monitor historical developments and the new requirements they give rise to.

Musimy monitorować rozwój sytuacji w przeszłości i wynikające z niego nowe potrzeby.

The Internet has given rise to new possibilities in the trade of goods and services.

Internet stworzył nowe możliwości jeśli chodzi o handel towarami i usługami.

The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices (debate)

Kryzys w sektorze rybołówstwa spowodowany wzrostem cen oleju napędowego (debata)

In the last five years, fishing has suffered the consequences of rising fuel prices.

W przeciągu ostatnich pięciu lat, rybołówstwo odczuło skutki wzrostu cen paliwa.

We must act before it is too late to reverse the trend in rising global food prices.

Musimy działać, zanim będzie za późno na odwrócenie tendencji wzrostu cen żywności.

During this Presidency, we will have low growth and unemployment will rise.

Prezydencja ta przypadnie na czas niskiego wzrostu i coraz wyższego bezrobocia.

Just let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.

Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.

We should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.

Powinniśmy się również zająć niebezpiecznym rozkwitem prawicowego radykalizmu.

I expect a rise in the quality of life and numerous good and inspiring ideas.

Oczekuję wzrostu jakości życia oraz wielu dobrych i inspirujących pomysłów.

I do realise that using the enhanced cooperation mechanism gives rise to many fears.

Zdaję sobie sprawę, że stosowanie mechanizmu wzmocnionej współpracy budzi wiele obaw.

The lack of credit is huge and has contributed to the rise in unemployment.

Niedostatek kredytów jest bardzo duży i przyczynił się do wzrostu bezrobocia.
 

Wyniki z forum

"rise" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

ripened · ripening · riposte · ripped · ripper · ripping · ripple · ripply · ripstop · riptide · rise · risen · riser · rises · risibility · risible · rising · risk · risk-taker · risks · risky

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także niemiecko-polski słownik bab.la.