Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "reuse"

 

"reuse" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 45

reuse {rzeczownik}

We have the obligation to actively promote re-use and recycling and make every possible effort to mitigate the loss of our ever scarcer raw materials.

Mamy obowiązek aktywnie promować ponowne wykorzystanie i recykling oraz dokładać wszelkich wysiłków, by minimalizować straty surowców, których mamy coraz mniej.

Another thing that we're looking at and asking people to think about is we've added a fourth R onto the front of the "Reduce, Reuse, Recycle," three R's, and that is refuse.

Sprawą, na którą chcemy zwrócić uwagę jest kolejne pojęcie, które dodaliśmy do zestawu: Ograniczenie, Ponowne Wykorzystanie, Recykling. ~~~ To: Odmowa.

Importing slides is an easy way to reuse slides from an existing presentation (if you'd like to transfer slides from the old version to the new version of Google presentations, for example).

Importowanie slajdów to prosty sposób na ponowne wykorzystanie slajdów z istniejącej prezentacji (jeśli na przykład chcesz przenieść slajdy ze starej wersji prezentacji Google do nowej).

to reuse {czasownik}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "reuse":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "reuse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Parliament has insisted on targets for re-use and recycling of waste.

Parlament nalegał na cele dotyczące powtórnego użycia i recyklingu odpadów.

Do not store any un used portion of the infusion solution for reuse.

Nie należy przechowywać niezużytej porcji roztworu do ponownego zastosowania.

Do not store any unused portion of the infusion solution for reuse.

Nie należy przechowywać nie zużytej porcji roztworu do ponownego zastosowania.

Do not store any unused portion of the infusion solution for reuse.

Nie przechowywać porcji nie zużytego roztworu do infuzji w celu ponownego użycia.

The reuse of syringes now exceeds that and kills 1,:,3 million people a year.

Wielokrotne użycie strzykawek aktualnie przebija tę liczbę i zabija 1,3 miliona ludzi rocznie.

If someone then tries to reuse it, it locks and breaks afterwards.

Jeśli teraz ktoś spróbuje tego użyć ponownie, to zamyka się i łamie.

We have managed to reduce, compost or reuse 50% of our waste streams.

Udało nam się zmniejszyć, skompostować lub ponownie wykorzystać 50 % naszych strumieni odpadów.

It lets you reuse the same materials in multiple different ways and surprising new ways.

Pozwala to użyć ponownie tych samych materiałów w wieloraki sposób, i zaskakujące nowe sposoby.

Recycling, re-use and ultimate disposal are not cheap and not free.

Procesy recyklingu, ponownego użycia i ostatecznego unieszkodliwienia nie są tanie ani darmowe.

Mother nature wastes very little, reuses practically everything.

Matka natura marnuje bardzo mało, praktycznie ze wszystkiego korzysta ponownie.

In any case, the objective is more recycling and greater re-use.

W każdym przypadku celem jest szerszy recykling i zwiększenie ponownego użycia.

We put them in bottles, refrigerate them, and then we reuse that bottle again and again and again.

Wlewamy ją w butelki, schaładzamy i ponownie wykorzystujemy butelki.

Guidance if you want to re-use or translate EU publications

Wytyczne dotyczące wykorzystywania lub tłumaczenia publikacji UE

The text also lays down the obligation of recovering 5% of waste for reuse.

W przedmiotowym tekście przewidziano również obowiązek odzyskania 5 % odpadów w celu ponownego użycia.

Society, on the other hand, saves a great deal of money by being able to reuse something again and again.

Z drugiej strony, społeczeństwo oszczędza znaczne kwoty mogąc wykorzystywać coś wielokrotnie.

By 2020 Member States need to increase recycling and reuse of household waste by 50%.

Do 2020 roku, państwa członkowskie będą musiały zwiększyć recykling i ponowne zużycie odpadów domowych o 50%.

So recycling and reuse are the major issues here.

A zatem wielokrotne wykorzystywanie strzykawek jest ogromnym problemem.

This system does not need to be changed to improve the way in which we reuse raw materials.

Nie ma potrzeby zmieniać tego systemu, aby usprawnić sposób, w jaki ponownie będziemy używać określonych surowców.

Do not re -fill and re-use empty cartridges.

Nie należy ponownie napełniać pustych wkładów.

Do not re-fill and re-use empty cartridges.

Nie należy ponownie napełniać pustych wkładów.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje angielsko-polski słownik bab.la.