Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "retention"

 

"retention" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 132

retention {rzeczownik}

retention {rzecz.} (też: maintenance, upkeep, livelihood, keep)

Finally, the retention of the criterion on professional experience in certain professions.

Wreszcie mamy na myśli utrzymanie kryterium doświadczenia zawodowego w niektórych zawodach.

The retention of the Community method must be ensured, not only in relation to the budget and EP supervision.

Należy zadbać o utrzymanie metody wspólnotowej, nie tylko w odniesieniu do budżetu i nadzoru parlamentarnego.

It is for this reason that I welcome the retention of cross-border cooperation as a key element in structural policy.

W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję utrzymanie współpracy transgranicznej jako jednego z kluczowych elementów polityki strukturalnej.

I agree with the retention of the instrument for guaranteeing traditional specialities, with the proviso that the rules for registration should be simplified.

Zgadzam się na utrzymanie instrumentu gwarantującego tradycyjne specjalności, pod warunkiem, że uproszczone zostaną przepisy dotyczące rejestracji.

We want to have fewer health problems caused by smoking, however we support the retention of subsidies for cigarette manufacturers, even though they are gradually being reduced.

Chcemy mieć mniej problemów zdrowotnych powodowanych przez palenie, a jednak popieramy utrzymanie subsydiów dla producentów papierosów, nawet jeżeli są one stopniowo zmniejszane.

retention {rzecz.} (też: stoppage, holdup, hold-up, apprehension)

That treatment with Volibris causes peripheral oedema and fluid retention

Leczenie produktem leczniczym Volibris powoduje obrzęki obwodowe i zatrzymanie płynów

holding urine (urine retention),protein in the urine (will show up in urine tests), urinary

zatrzymanie moczu, obecność białka w moczu (zostanie wykazane w badaniach moczu), częste

holding urine (urine retention), protein in the urine (will show up in urine tests), urinary

zatrzymanie moczu, obecność białka w moczu (zostanie wykazane w badaniach moczu), częste

Dehydration Fluid retention Confusional state Convulsions Dizziness

Odwodnienie Zatrzymanie płynów Stan splątania Drgawki Zawroty głowy

Incontinence, water retention, uncontrolled urination, abnormal menstruation, disorder of the

Nietrzymanie moczu, zatrzymanie płynów, niekontrolowane oddawanie moczu, nieprawidłowe

retention {rzecz.} (też: behaviour, behavior, bearing, conservation)

Really cool term: neoteny -- the retention of play and juvenile traits in adults.

Świetne pojęcie - neotenia, zachowanie u dorosłych młodzieńczych cech i chęci do zabawy.

The study proposes the retention, and even the extension, of reduced VAT rates on services and other activities.

W analizie tej proponuje się zachowanie, a nawet rozszerzenie obniżonych stawek VAT od usług i od innej działalności.

retention {przymiotnik}

retention {przym.}

retencyjny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "retention":

 

Podobne tłumaczenia

"retention" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "retention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This investigative tool lies outside of the scope of the Data Retention Directive.

To narzędzie śledcze wykracza poza zakres dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych.

diuretics (used to treat high blood pressure or excessive fluid retention),

leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego

Common: oedema/ fluid retention Uncommon: appetite increase or decrease, weight gain.

Niezbyt często: zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała.

diuretics(used to treat high blood pressure or excessive fluid retention),

leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego

The mandate calls for a five-year retention period for non-extracted data.

Mandat mówi o pięcioletnim okresie przechowywania niewykorzystanych danych.

The 5% retention agreed in the trialogue does not meet this requirement.

Wymogu tego nie spełnia uzgodniona w rozmowach trójstronnych wielkość 5%.

Is it not possible to reduce their retention period to a more reasonable length of time?

Czy nie można skrócić okresu ich przechowywania i przyjąć bardziej rozsądnego okresu?

As regards the data selected, this time, no retention period is mentioned in the mandate.

Jeżeli chodzi o wybrane dane, to mandat w ogóle nie określa okresu ich przechowywania.

Most of the reported cases of cardiac failure were associated with fluid retention.

W większości odnotowanych przypadków niewydolność serca związana była z zatrzymaniem płynów.

if you have severe pre-eclampsia (high blood pressure, fluid retention and/ or protein in the

jeśli występuje ciężki stan przedrzucawkowy (wysokie ciśnienie tętnicze krwi, retencja płynów

It must not become a free licence for the retention of data by governments or their agencies.

Nie można przyznać nieograniczonego prawa do przechowywania danych rządom i ich agendom.

Additionally, it promotes cellular protein synthesis and nitrogen retention.

Ponadto wspomaga syntezę białek komórkowych i zatrzymymanie azotu.

The long period of retention of data in the United States also continues to be a problem.

W dalszym ciągu problemem pozostaje długi okres przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych.

Somatropin induces retention of sodium, potassium and phosphorus.

Metabolizm pierwiastków Somatropina pobudza zatrzymywanie sodu, potasu i fosforu.

General disorders and administration site conditions Common: peripheral oedema/ fluid retention

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Czesto: obrzeki obwodowe, zatrzymywanie plynów

I urge all Members to support the retention of these important programmes.

Apeluję do wszystkich posłów o wsparcie koncepcji dotyczącej utrzymania tych ważnych programów.

Therefore, I am in favour of the retention of the resolution from the Conference of Presidents.

Dlatego jestem za utrzymaniem w mocy rezolucji Konferencji Przewodniczących.

While you are taking Glivec, you may get severe fluid retention.

Podczas leczenia lekiem Glivec może dojść do znacznego zatrzymania płynów w organizmie.

if you suffer from heart failure, decreased kidney function or other diseases where retention of

jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek lub inne choroby,

This is why I asked in the explanatory statement for the retention of a separate budget heading.

Dlatego też wezwałem w uzasadnieniu do utrzymania osobnej linii budżetowej.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-angielski słownik bab.la.