Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "response"

 

"response" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 1940

response {rzeczownik}

response {rzecz.} (też: answer, reply)

This resolution provides such a response, and I therefore voted in favour of it.

Omawiana rezolucja stanowi taką odpowiedź, dlatego głosowałam za jej przyjęciem.

A confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).

Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).

The European Central Bank's response of providing liquidity was a positive one.

Odpowiedź Europejskiego Banku Centralnego o dostarczeniu płynności była pozytywna.

The Council also worked hard to prepare the response to the Commission's report.

Rada także ciężko pracowała, by przygotować odpowiedź na sprawozdanie Komisji.

Our response to the recession must be based on solidarity and sound economics.

Nasza odpowiedź na recesję winna bazować na solidarności i rzetelnej ekonomii.

response {rzecz.}

odzew {m.}

The response from European citizens and their record generosity and solidarity have been immense.

Odzew wśród obywateli Europy i ich wyjątkowa hojność i solidarność były ogromne.

We had a positive response: more than half the Member State Ministers followed that approach.

Mieliśmy pozytywny odzew, ponieważ ponad połowa państw członkowskich podjęła się przedmiotowych działań.

Look at the response to the tsunami -- it's inspiring.

Spójrzcie na odzew po tsunami, to inspirujące.

The best evidence of this is the lively response from businesspeople, local authorities and the scientific community in Lower Silesia.

Najlepiej świadczy o tym żywy odzew przedsiębiorców, samorządu oraz społeczności naukowej na Dolnym Śląsku.

The response from the authorities in Moscow to this initiative actually shows that the Russians are listening to the messages from the European Parliament.

Odzew władz w Moskwie na tą inicjatywę naprawdę pokazuje, że Rosjanie słuchają tego, co przekazuje im Parlament Europejski.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "response":

 

Podobne tłumaczenia

"response" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "response" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For us, the question arises as to what strategy we can use in response to this.

Stoimy teraz przed ważnym pytaniem, dotyczącym strategii, której powinniśmy użyć.

If we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.

Jeśli chcemy odpowiednio reagować, musimy dokonać postępów w zakresie integracji.

Of course, this issue should be put in the context of the comprehensive response.

Oczywiście zagadnienie to należy postrzegać w kontekście kompleksowej odpowiedzi.

The report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.

Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.

Thereafter, the dose may be adjusted individually, based upon ovarian response.

Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie, w zależności od reakcji jajników.

The needed coherent response to the financial crisis is the best example for it.

Najlepszym przykładem jest tutaj tak niezbędna spójna reakcja na kryzys finansowy.

They will be part of the political response that will follow later this year.

Będą one częścią reakcji politycznej, która nastąpi nieco później, w tym roku.

We also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.

Potrzebujemy też subtelnego rozwiązania problemu różnych dróg i szlaków przesyłu.

We have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.

Wnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.

A weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.

Słaba i nieodpowiednia reakcja będzie zachęcała do naruszeń i je stymulowała.

I have to make two declarations in response to points raised by parliamentarians.

W odpowiedzi na uwagi parlamentarzystów muszę tu przedstawić dwie deklaracje.

It has been said that there is no immediate response, but changes are being made.

Powiedziano, że brak jest natychmiastowej odpowiedzi, ale są czynione zmiany.

an upgrade in the role of our agencies in disaster response throughout the world;

zwiększenie roli w reagowaniu naszych agencji na katastrofy na całym świecie;

Anyone who registers a company will receive around eight to 10 letters in response.

Każdy, kto rejestruje firmę, otrzymuje w odpowiedzi osiem do dziesięciu pism.

The response cannot, therefore, be to use this migration flow to question Schengen.

Odpowiedzią na ten przepływ migracyjny nie może być więc kwestionowanie Schengen.

This was mainly in response to the pressure in Council against the entire exercise.

Była to głównie reakcja na naciski w Radzie przeciwko całemu przedsięwzięciu.

Haemophilia A or B with inhibitors or expected to have a high anamnestic response

Hemofilia A lub B z inhibitorami lub spodziewana ostra reakcja anamnestyczna

The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to XERISTAR.

Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to CYMBALTA.

Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Moscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.

Moskwa jest odpowiedzialna za decyzję o brutalnej i niewspółmiernej reakcji.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.