Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "response"

 

"response" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 1536

response {rzeczownik}

response {rzecz.} (też: answer, reply)

This resolution provides such a response, and I therefore voted in favour of it.

Omawiana rezolucja stanowi taką odpowiedź, dlatego głosowałam za jej przyjęciem.

A confirmed haematological response was achieved in 71.5 % of patients (Table 4).

Potwierdzoną odpowiedź hematologiczną uzyskano u 71, 5 % pacjentów (Tabela 4).

The European Central Bank's response of providing liquidity was a positive one.

Odpowiedź Europejskiego Banku Centralnego o dostarczeniu płynności była pozytywna.

The Council also worked hard to prepare the response to the Commission's report.

Rada także ciężko pracowała, by przygotować odpowiedź na sprawozdanie Komisji.

Our response to the recession must be based on solidarity and sound economics.

Nasza odpowiedź na recesję winna bazować na solidarności i rzetelnej ekonomii.

response {rzecz.}

odzew {m.}

The response from European citizens and their record generosity and solidarity have been immense.

Odzew wśród obywateli Europy i ich wyjątkowa hojność i solidarność były ogromne.

We had a positive response: more than half the Member State Ministers followed that approach.

Mieliśmy pozytywny odzew, ponieważ ponad połowa państw członkowskich podjęła się przedmiotowych działań.

Look at the response to the tsunami -- it's inspiring.

Spójrzcie na odzew po tsunami, to inspirujące.

The best evidence of this is the lively response from businesspeople, local authorities and the scientific community in Lower Silesia.

Najlepiej świadczy o tym żywy odzew przedsiębiorców, samorządu oraz społeczności naukowej na Dolnym Śląsku.

The response from the authorities in Moscow to this initiative actually shows that the Russians are listening to the messages from the European Parliament.

Odzew władz w Moskwie na tą inicjatywę naprawdę pokazuje, że Rosjanie słuchają tego, co przekazuje im Parlament Europejski.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "response":

 

Podobne tłumaczenia

"response" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "response" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

If we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.

Jeśli chcemy odpowiednio reagować, musimy dokonać postępów w zakresie integracji.

Thereafter, the dose may be adjusted individually, based upon ovarian response.

Następnie dawkę należy dostosować indywidualnie, w zależności od reakcji jajników.

The needed coherent response to the financial crisis is the best example for it.

Najlepszym przykładem jest tutaj tak niezbędna spójna reakcja na kryzys finansowy.

an upgrade in the role of our agencies in disaster response throughout the world;

zwiększenie roli w reagowaniu naszych agencji na katastrofy na całym świecie;

This was mainly in response to the pressure in Council against the entire exercise.

Była to głównie reakcja na naciski w Radzie przeciwko całemu przedsięwzięciu.

They will be part of the political response that will follow later this year.

Będą one częścią reakcji politycznej, która nastąpi nieco później, w tym roku.

We also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.

Potrzebujemy też subtelnego rozwiązania problemu różnych dróg i szlaków przesyłu.

We have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.

Wnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.

A weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.

Słaba i nieodpowiednia reakcja będzie zachęcała do naruszeń i je stymulowała.

Haemophilia A or B with inhibitors or expected to have a high anamnestic response

Hemofilia A lub B z inhibitorami lub spodziewana ostra reakcja anamnestyczna

Moscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.

Moskwa jest odpowiedzialna za decyzję o brutalnej i niewspółmiernej reakcji.

The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to XERISTAR.

Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

The dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to CYMBALTA.

Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

I must say that we have been very positively surprised by the responses we have got.

Muszę powiedzieć, że byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni otrzymanymi odpowiedziami.

You should tell your doctor before vaccination if you have a poor immune response

Należy poinformować lekarza przed szczepieniem, jeśli występuje osłabienie odporności

The MEDIA Mundus programme we are discussing today is a fantastic response.

I omawiany dziś program MEDIA Mundus stanowi doskonałą reakcję na te zmiany.

The crisis must be overcome, but then a structural response will be needed.

Musimy zażegnać ten kryzys, ale wówczas potrzebne będzie rozwiązanie strukturalne.

However, two features of the directive under discussion deserve a positive response.

Natomiast na pozytywną ocenę zasługują dwa elementy dyskutowanej dyrektywy.

However, it is clear that the response must be coherent with the European identity.

Oczywiste jest jednak, że reakcja musi być spójna z tożsamością europejską.

An adequate response to crimes committed in the name of religion is only appropriate.

Stosowna jest jedynie adekwatna reakcja na przestępstwa popełnione w imię religii.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.