angielsko-polskie tłumaczenie słowa "response"

EN response angielskie tłumaczenie

response {rzecz.}

EN response
play_circle_outline
{rzeczownik}

response (też: answer, reply)
% of patients (CI95 %) 1 Haematological response Complete haematological response (CHR)
Odpowiedź hematologiczna1 Całkowita odpowiedź hematologiczna (CHR)
% of patients (CI95 %) 1 Haematological response Complete haematological response (CHR)
% pacjentów (CI95 %) 1 Odpowiedź hematologiczna Całkowita odpowiedź hematologiczna (CHR)
I believe that the Commission's response and the Council's response is measured and right.
Uważam, że odpowiedź Komisji oraz odpowiedź Rady są wyważone i właściwe.
response
The response from European citizens and their record generosity and solidarity have been immense.
Odzew wśród obywateli Europy i ich wyjątkowa hojność i solidarność były ogromne.
Look at the response to the tsunami -- it's inspiring.
Spójrzcie na odzew po tsunami, to inspirujące.
We had a positive response: more than half the Member State Ministers followed that approach.
Mieliśmy pozytywny odzew, ponieważ ponad połowa państw członkowskich podjęła się przedmiotowych działań.

Synonimy (angielski) dla "response":

response

Przykłady użycia - "response" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishComputer Emergency Response Team
EnglishForum of Incident Response and Security Teams
Forum Zespołów ds. Bezpieczeństwa i Reagowania na Wypadki
Englishmy apologies for the late response
EnglishThe needed coherent response to the financial crisis is the best example for it.
Najlepszym przykładem jest tutaj tak niezbędna spójna reakcja na kryzys finansowy.
EnglishA weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.
Słaba i nieodpowiednia reakcja będzie zachęcała do naruszeń i je stymulowała.
Englishan upgrade in the role of our agencies in disaster response throughout the world;
zwiększenie roli w reagowaniu naszych agencji na katastrofy na całym świecie;
EnglishWe also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.
Potrzebujemy też subtelnego rozwiązania problemu różnych dróg i szlaków przesyłu.
EnglishThey will be part of the political response that will follow later this year.
Będą one częścią reakcji politycznej, która nastąpi nieco później, w tym roku.
EnglishWe have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.
Wnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.
EnglishThe dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to XERISTAR.
Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
EnglishThe dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to CYMBALTA.
Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
EnglishYou should tell your doctor before vaccination if you have a poor immune response
Należy poinformować lekarza przed szczepieniem, jeśli występuje osłabienie odporności
EnglishAn adequate response to crimes committed in the name of religion is only appropriate.
Stosowna jest jedynie adekwatna reakcja na przestępstwa popełnione w imię religii.
EnglishMoscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.
Moskwa jest odpowiedzialna za decyzję o brutalnej i niewspółmiernej reakcji.
EnglishCommissioner, I truly urge you to give a positive response to our two requests.
Pani komisarz, naprawdę wzywam panią do pozytywnego rozpatrzenia naszych obu wniosków.
EnglishThe crisis must be overcome, but then a structural response will be needed.
Musimy zażegnać ten kryzys, ale wówczas potrzebne będzie rozwiązanie strukturalne.
EnglishHowever, it is clear that the response must be coherent with the European identity.
Oczywiste jest jednak, że reakcja musi być spójna z tożsamością europejską.
EnglishPatients should be evaluated after 2 to 4 weeks for response to montelukast treatment.
Po 2 do 4 tygodni leczenia montelukastem należy przeprowadzić ocenę pacjentów.
EnglishDuration of treatment should be based on the patient 's clinical response.
Czas trwania leczenia należy ustalić na podstawie reakcji klinicznej pacjenta.
EnglishIt means a cleverer Europe, a Europe that delivers a response to their everyday needs.
Oznacza to mądrzejszą Europę, Europę, która zaspakaja ich codzienne potrzeby.