angielsko-polskie tłumaczenie słowa "resolve"

EN resolve angielskie tłumaczenie

resolve {rzecz.}
to resolve {czas.}

EN resolve
play_circle_outline
{rzeczownik}

resolve (też: determination, provision, resolution)
My thanks once again to all Members for your strong resolve.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim posłom za to silne postanowienie.
The Commission will do its utmost to maintain this level of steadfast resolve in all matters to be discussed.
Komisja zrobi wszystko, co w jej mocy, by utrzymać swe niezachwiane postanowienie we wszystkich omawianych sprawach.
We hope and believe that the European Commission shares our resolve to ensure that cohesion policy remains the Union's major all-inclusive tool.
Mamy nadzieję i wierzymy, że Komisja Europejska podziela nasze postanowienie dotyczące zagwarantowania, że polityka spójności nadal będzie głównym wszechstronnym narzędziem Unii.

Przykłady użycia - "resolve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhat are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?
Co Rada i Komisja robią, aby wypracować wyjście z tej niekorzystnej sytuacji?
EnglishThis is normal and will generally resolve within 1 – 4 days after administration.
Są to normalne zjawiska, które zanikają w ciągu 1 – 4 dni po zastosowaniu preparatu.
EnglishI firmly support the idea of international cooperation to resolve common problems.
Gorąco popieram ideę międzynarodowej współpracy dla rozwiązania wspólnych problemów.
EnglishHere's a list of these errors, and explanations about how to resolve the problem.
Oto lista tych błędów oraz informacje o sposobach rozwiązywania problemów.
EnglishIt is my belief that through continued communication and resolve, we will be successful.
Jestem przekonany, że dzięki częstym kontaktom i determinacji, odniesiemy sukces.
EnglishAll these things, of course, do not resolve the problems that Croatia still has to solve.
Oczywiście to wszystko nie rozwiązuje problemów wciąż stojących przed Chorwacją.
EnglishWhat action is needed to resolve the terrible crisis that we are experiencing?
Jakie działania są konieczne, aby uporać się z tym strasznym kryzysem, jaki przeżywamy?
EnglishI believe it is essential to resolve the matter of the European patent.
Uważam rozstrzygnięcie kwestii europejskiego patentu za sprawę zasadniczej wagi.
EnglishAlthough the conditions may be positive, they do not resolve the fundamental issue.
Chociaż warunki mogą być korzystne, nie rozwiązują zasadniczego problemu.
EnglishThe EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.
Państwa członkowskie i UE uczyniły wspólny wysiłek mający na celu rozwiązanie problemu.
EnglishShould we not instead be attempting to resolve the really urgent problems?
Czy zamiast tego nie powinniśmy podjąć próby rozwiązania naprawdę pilnych problemów?
EnglishThis will normally resolve within minutes without requiring treatment.
Z reguły ustępują one w ciągu kilku minut bez konieczności prowadzenia leczenia.
EnglishSome of the funds we use to help this country will perhaps resolve this problem.
Być może część funduszy, jakie przeznaczamy na ten kraj, wpłynie na rozwiązanie tej kwestii.
EnglishIn some cases, these findings were observed to resolve spontaneously on treatment.
W niektórych przypadkach obserwowano samoistne ustąpienie po leczeniu.
EnglishIt would be possible to resolve numerous non-European conflicts following Turkey's accession.
Przystąpienie Turcji umożliwiłoby rozwiązanie wielu konfliktów pozaeuropejskich.
EnglishThe European Union, therefore, needs to change its policies and resolve these contradictions.
Unia Europejska musi zatem zmienić swoją politykę i zlikwidować te sprzeczności.
EnglishI call on the Czech Presidency to carry out the resolve expressed in the Prague declaration.
Wzywam prezydencję czeską do realizacji dążenia wyrażonego w deklaracji praskiej.
EnglishWe also expect greater resolve from the Council and the Commission in their actions.
Oczekujemy też większej niż dotychczas stanowczości w działaniu ze strony Rady i Komisji.
EnglishI feel it is fundamental that we resolve the issue of the European patent.
Rozstrzygnięcie kwestii patentu europejskiego uważam za rzecz podstawową.
EnglishTheir resolve to seize what they saw as an opportunity was commendable.
Godna pochwały jest ich decyzja do skorzystania z tego, co uznały za szansę.