Search for the most beautiful word
anovulation
ultrasonic waves

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "resolve"

 

"resolve" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 1087

resolve {rzeczownik}

resolve {rzecz.} (też: determination, resolution, provision)

My thanks once again to all Members for your strong resolve.

Raz jeszcze dziękuję wszystkim posłom za to silne postanowienie.

The Commission will do its utmost to maintain this level of steadfast resolve in all matters to be discussed.

Komisja zrobi wszystko, co w jej mocy, by utrzymać swe niezachwiane postanowienie we wszystkich omawianych sprawach.

We hope and believe that the European Commission shares our resolve to ensure that cohesion policy remains the Union's major all-inclusive tool.

Mamy nadzieję i wierzymy, że Komisja Europejska podziela nasze postanowienie dotyczące zagwarantowania, że polityka spójności nadal będzie głównym wszechstronnym narzędziem Unii.

to resolve {czasownik}

to resolve [resolved|resolved] {czas.} (też: to solve, to unbind, to disband, to hash out)

rozwiązać {czas. dk}

We also managed to resolve certain delicate and difficult diplomatic issues.

Udało nam się też rozwiązać pewne delikatne i trudne problemy dyplomatyczne.

Moving the files back to their original location should resolve this issue.

Przeniesienie plików do pierwotnej lokalizacji powinno rozwiązać ten problem.

I hope that the European Union will find a suitable formula to resolve this problem.

Mam nadzieję, że Unia Europejska znajdzie właściwą formułę, by rozwiązać ten problem.

~~~ Clearing your browser cache may resolve the problem you're experiencing.

Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki może rozwiązać Twój problem.

We have to resolve two specific issues if we are to prove the pessimists wrong.

Jeżeli chcemy dowieść, że pesymiści się mylą, musimy rozwiązać dwa konkretne problemy.

to resolve [resolved|resolved] {czas.} [fiz.]

rozdzielić {czas.} [fiz.]

to resolve [resolved|resolved] {czas.} [fiz.]

rozdzielać [rozdzielam|rozdzielał] {czas. ndk} [fiz.]

to resolve [resolved|resolved] {czas.} (też: to plan)

umyślić {czas.}

to resolve [resolved|resolved] {czas.} (też: to mend, to patch up, to repair, to fix)

reperować {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "resolve":

 

Podobne tłumaczenia

"resolve" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "resolve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

What are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?

Co Rada i Komisja robią, aby wypracować wyjście z tej niekorzystnej sytuacji?

This is normal and will generally resolve within 1 – 4 days after administration.

Są to normalne zjawiska, które zanikają w ciągu 1 – 4 dni po zastosowaniu preparatu.

I firmly support the idea of international cooperation to resolve common problems.

Gorąco popieram ideę międzynarodowej współpracy dla rozwiązania wspólnych problemów.

Resolving the conflict in Transnistria is a political priority for my country.

Mój kraj uważa rozwiązanie konfliktu w Naddniestrzu za priorytet polityczny.

The divergences identified at the start of the referral have been resolved.

Rozbieżności przedstawione na początku niniejszego dokumentu zostały usunięte.

All signs resolved within 48 hours, with the exception of the loss of appetite.

Wszystkie wymienione objawy ustępowały w ciągu 48 godzin, z wyjątkiem utraty apetytu.

Of course, the financial crisis has not been definitively resolved, and is not over.

Oczywiście kryzys finansowy nie został ostatecznie zażegnany i to jeszcze nie koniec.

The problem that needs to be resolved is not just financial, it is demographic, too.

Wymagający rozwiązania problem to nie tylko problem finansowy, ale też demograficzny.

These issues should therefore be resolved at national level in the future too.

W przyszłości kwestie te winny być nadal rozwiązywane na szczeblu krajowym.

Should we not instead be attempting to resolve the really urgent problems?

Czy zamiast tego nie powinniśmy podjąć próby rozwiązania naprawdę pilnych problemów?

Here's a list of these errors, and explanations about how to resolve the problem.

Oto lista tych błędów oraz informacje o sposobach rozwiązywania problemów.

In two subjects the events resolved without interruption of INCRELEX treatment.

U dwóch badanych stan ustąpił bez przerywania leczenia produktem INCRELEX.

Signs are usually transitory and generally resolved without treatment within 24 hours.

Objawy są zazwyczaj przejściowe i przemijają w ciągu 24 godzin, bez leczenia.

Signs are usually transitory and generally resolved without treatment within 24 hours.

Objawy są zazwyczaj przejściowe i przemijają bez leczenia w ciągu 24 godzin.

We have resolved to take the lead worldwide in the fight against global warming.

Postanowiliśmy objąć światowe przywództwo w walce z globalnym ociepleniem.

It must make a positive contribution to resolving the conflict, insofar as it is able.

Musi ona wnieść pozytywny wkład w rozwiązanie konfliktu, w miarę swoich możliwości.

MabCampath may be reinstituted after the infection or toxicity has resolved.

MabCampath można zastosować ponownie po ustąpieniu zakażenia lub objawów toksyczności.

I feel it is fundamental that we resolve the issue of the European patent.

Rozstrzygnięcie kwestii patentu europejskiego uważam za rzecz podstawową.

The EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.

Państwa członkowskie i UE uczyniły wspólny wysiłek mający na celu rozwiązanie problemu.

What action is needed to resolve the terrible crisis that we are experiencing?

Jakie działania są konieczne, aby uporać się z tym strasznym kryzysem, jaki przeżywamy?
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.