EN required
volume_up
{przymiotnik}

required (też: needed, requisite)
volume_up
wymagany {przym. m.}
Factor VIII level required (%) (IU/ dl)
Wymagany poziom czynnika VIII (%) (j. m. / dl)
If required, place it subcutaneously.
Jeśli jest wymagany, umieścić go podskórnie.
Factor IX level required (%) or (IU/ dl)
Wymagany poziom czynnika IX (w % lub j. m. / dl)
required (też: compulsory, conscientious, curricular, mandatory)
volume_up
obowiązkowy {przym. m.}
In order to secure the German language’s position in the world it will be necessary that a second foreign language be required in schools around the world.
Aby zapewnić stabilną pozycję języka niemieckiego wśród języków obcych, konieczne jest wprowadzenia obowiązkowego drugiego języka obcego w szkołach na całym świecie.
required (też: due, proper)
volume_up
należyty {przym. m.}
Proper consumer protection is required if people are securely to be able to make use of the freedoms of the internal market.
Niezbędna jest należyta ochrona konsumentów, aby obywatele mieli możliwość bezpiecznego korzystania ze swobód rynku wewnętrznego.
required (też: directive, recommended)
volume_up
dyrektywny {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "required":

required

Przykłady użycia - "required" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, suitable funding is required for the Union's priorities to be credible.
Niezbędne jest jednak stosowne finansowanie, aby priorytety unijne były wiarygodne.
EnglishDose reduction is required for patients with creatinine clearance of < 50 ml/ min.
W przypadku pacjentów z klirensem kreatyniny ≤50 ml/ min należy zmniejszyć dawkę.
EnglishThe dose of the rosiglitazone component can be increased after 8 weeks if required.
W przypadku takiej potrzeby dawkę rozyglitazonu można zwiększyć po 8 tygodniach.
EnglishIf a repeat test is required, it should not be carried out until the following day.
Jeżeli konieczne jest powtórzenie testu, powinno mieć miejsce w ciągu 48 godzin.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.
EnglishNow a joint effort is required to strengthen the European Union's cohesion.
Teraz potrzebny jest wspólny wysiłek mający wzmocnić spójność Unii Europejskiej.
EnglishPatients with hepatic impairment No dosage adjustment is required (see section 5.2).
Jedynym napojem, z którym można przyjmować preparat Bondronat jest czysta woda.
EnglishWhen only 1 or 2 lyospheres are required the volume may be reduced to 0.5 ml.
Jeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można użyć 0, 5 ml rozpuszczalnika.
EnglishIf that should not be the case, then legal intervention may also be required here.
W innym razie, prawna interwencja może okazać się konieczna również w tym przypadku.
EnglishPopulation PK studies suggest that a dose adjustment of maraviroc is not required.
Badania PK w populacji sugerują, że modyfikacja dawki marawiroku nie jest konieczne.
EnglishPopulation PK studies suggest that a dose adjustment of maraviroc is not required.
Babania PK w populacji sugerują, że modyfikacja dawki marawiroku nie jest konieczna.
EnglishNo dose adjustment required for ISENTRESS or tenofovir disoproxil fumarate.
(indukowanie UGT1A1) Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI)
EnglishWe are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.
Jesteśmy na etapie, na którym konieczna jest regulacja - i to zdecydowana regulacja.
EnglishIn order to overcome the dispute over the name, external initiatives are required.
Dla rozwiązania sporu dotyczącego nazwy konieczne są inicjatywy zewnętrzne.
EnglishThe Police Department and the Public Security Bureau are required to keep [...]
w celu identyfikacji twarzy osób przechodzących przez drzwi monitorowane przez kamerę.
EnglishNo dose adjustment is required in the elderly (patients above 65 years of age).
Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).
EnglishCombination of all three of these is usually required for reduced susceptibility.
Kombinacja wszystkich trzech mutacji jest zwykle konieczna do zmniejszenia wrażliwości.
EnglishOur services are not required except for... and exclusively for... the pulling of teeth.
Nasza pomoc nie jest potrzebna za wyjątkiem... wyrywania zębów... i tylko po to.
EnglishG-CSF) for neutropenia and transfusions for anaemia or thromobocytopenia as required.
G- CSF) w neutropenii oraz przetoczenia krwi w niedokrwistości lub trombocytopenii.
EnglishAsk your veterinary surgeon how to dispose of medicines no longer required.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.