Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "remove"

 

"remove" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 1169

remove {czasownik}

remove [removed|removed] (imperative) {czas.} [komp.]

usuń (tryb rozkazujący) {czas.} [komp.]

Open the MiniSpike transfer system blister and remove syringe tip cap.

Otwórz blister z systemem mieszania MiniSpike, usuń osłonkę ze strzykawki.

Alternatively, you can click and drag the thumbnail to the "Remove from Chrome" trash can.

Możesz też kliknąć i przeciągnąć miniaturkę do kosza „Usuń z Chrome”.

To do this, choose the Remove this listing from my Google Places account option.

W tym celu wybierz opcję Usuń ten wpis z mojego konta Miejsc Google.

Add or remove languages from the list, and drag to order them based on your preference.

Dodaj lub usuń języki z listy oraz przeciągnij je w celu uporządkowania w preferowany sposób.

To remove a most visited site, click and drag the thumbnail to the "Remove from Chrome" trash can.

Aby usunąć często odwiedzaną witrynę, kliknij i przeciągnij miniaturkę do kosza „Usuń z Chrome”.

to remove {czasownik}

to remove [removed|removed] {czas.} (też: to depart, to go away, to leave, to obviate)

usunąć {czas. dk}

You can easily add or remove users, and customize their access to your data.

Można z łatwością dodać lub usunąć użytkowników i dostosować ich dostęp do danych.

Remove the needle after the injection and store the pen without the needle.

Po wykonanej iniekcji igłę należy usunąć, a wstrzykiwacz przechowywać bez igły.

Find the bookmark that you'd like to remove on the bookmarks bar or bookmark manager.

Znajdź zakładkę, którą chcesz usunąć, na pasku zakładek lub w menedżerze zakładek.

Remove as much as possible of the amount administered before the next instillation.

Należy usunąć jak największą ilość podanej wody przed następnym płukaniem.

Remove the needle cover by firmly pulling it straight off the syringe (see Diagram 2).

Usunąć osłonkę igły poprzez mocne wyciągniecie jej ze strzykawki (patrz Rysunek 2).

to remove [removed|removed] {czas.} (też: to put off, to take off, to take, to doff)

zdjąć {czas. dk}

Remove the blister pack from the vial adapter, holding the blister edges.

7 - Zdjąć opakowanie blistrowe z łącznika fiolki trzymając za krawędzie blistra.

Remove the plastic tray from the box, peel back the paper cover, and remove the syringe.

Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę.

Step 4 Fold back the patch and carefully remove the other half of the liner.

Krok 4 Odchylić plaster i ostrożnie zdjąć drugą część warstwy ochronnej.

(3) Remove the needle cover and insert the needle through the rubber seal of the device.

(3) Zdjąć osłonę z igły i wprowadzić igłę przez gumowy korek urządzenia.

If using a new vial, flip off the plastic protective cap, but do not remove the stopper.

W przypadku stosowania nowej fiolki, zdjąć plastikową osłonkę, lecz nie wyjmować korka.

to remove [removed|removed] {czas.} (też: to transport away)

wywieźć {czas.}

to remove [removed|removed] {czas.} (też: to lure out, to entice)

wywabić {czas.}

to remove [removed|removed] {czas.} (też: to undo)

  odczynić {czas.}

to remove [removed|removed] {czas.} (też: to annul, to delete, to abolish)

skasować {czas. dk}

Remember to fully remove the ad and unload the IMA SDK when the ads are finished and the game is ready to play.

Pamiętaj, aby po zakończeniu wyświetlania reklamy, gdy gra jest już gotowa do uruchomienia, całkowicie usunąć reklamę i skasować z pamięci pakiet IMA SDK.

to remove [removed|removed] {czas.} (też: to undo)

  odczyniać {czas. ndk}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "remove":

 

Podobne tłumaczenia

"remove" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "remove" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.

W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.

There is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers.

Istnieje także potrzeba przezwyciężenie tych hamulców i wyeliminowanie barier.

The second reason is that there is a WTO decision and we have to remove surpluses.

Drugą przyczynę stanowi decyzja WTO, na mocy której musimy pozbyć się nadwyżek.

They are expected to remove toxic substances without any protection for themselves.

Wymaga się od nich usuwania substancji toksycznych bez jakiejkolwiek ochrony.

She has not been elected, and the people do not have the power to remove her.

Ona nie została wybrana, a obywatele nie są władni odwołać jej ze stanowiska.

This is not an oral amendment, for we do not wish to add or remove any words.

To nie jest poprawka ustna i dlatego nie chcemy skreślać ani dodawać żadnych słów.

Do not forget to mark the date on the bottle, when removed from the refrigerator.

Należy pamiętać o zaznaczeniu daty na butelce w chwili jej wyjęcia z lodówki.

The righteous shall never be removed; But the wicked shall not dwell in the land.

Sprawiedliwy się na wieki nie poruszy; ale niezbożnicy nie będą mieszkali na ziemi.

Mr Rajoelina refuses to share power and is removing everyone who opposes him.

Pan Rajoelina odmawia podziału władzy i usuwa każdego, kto się mu sprzeciwia.

If you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.

Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.

Do NOT remove the grey stopper or aluminium ring around the top of the vial.

NIE zdejmować szarego korka ani aluminiowego kapsla nałożonego na szyjkę fiolki.

We support the objective of removing the unnecessary administrative burdens.

Popieramy cel, jakim jest wyeliminowanie niepotrzebnych obciążeń administracyjnych.

The next step involves removing the administrative obstacles to renewable energy.

Kolejny krok dotyczy zniesienia przeszkód administracyjnych dla energii odnawialnej.

The bottom of the device is covered by a protective film that is removed before use.

Spodnia część urządzenia pokryta jest folią ochronną, którą usuwa się przed użyciem.

Patients who experience a recurrence of toxicity must be removed from treatment.

Pacjenci, u których ponownie wystąpiła toksyczność, muszą być wykluczeni z leczenia.

A dictator or a president who behaves like a dictator is removed from power.

Dyktator czy też prezydent, który odgrywał dyktatora, został odsunięty od władzy.

For example: 'what will happen, Mr Michel, when the tariff barriers are removed?

Na przykład: "Panie komisarzu, co to będzie, gdy zostaną zniesione bariery taryfowe?

'Remove the plank from your own eye before the mote from your neighbour's.'

"Widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz”.

The most effective method to remove lactate and metformin is haemodialysis.

Najskuteczniejszą metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.

The most effective method to remove lactate and metformin is haemodialysis.

Najbardziej skuteczną metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-niemieckim.