Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "remote"

 

"remote" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 122

remote {przymiotnik}

remote {przym.} (też: far off, removed, far apart)

oddalony {przym. m.}

In effect a pair of roving eyeglasses, a cutting-edge example of where miniaturization can lead if the operator is remote from the vehicle.

W rzeczywistości to para ruchomych okularów, najlepszy przykład tego, do czego może doprowadzić miniaturyzacja jeśli operator jest oddalony od narzędzia.

remote {przym.} (też: distant, far, faraway, far-flung)

odległy {przym. m.}

It is high time, because our political project cannot go on being so remote from the people.

Najwyższy czas, ponieważ nasz polityczny projekt nie może dalej być tak odległy od ludzi.

If that does not happen, our citizens will continue to see Europe as complicated and overly remote.

Jeżeli tak się nie stanie, nasi obywatele nadal będą odbierać Europę jako twór skomplikowany i zbyt odległy.

Unfortunately that goal is a remote one today.

Niestety, cel ten jest na dzień dzisiejszy odległy.

One was when I had been dropped off by boat on a remote fjord, only to find that the archeologists I was supposed to meet were nowhere to be found.

Pewnego razu popłynęłam łódką na odległy fiord. ~~~ Tam okazało się, że archeologowie, którzy mieli na mnie czekać, jeszcze nie przyjechali.

When Homer Simpson needs to imagine the most remote possible moment of not just the clock, but the whole freaking calendar, he comes up with 0400 on the birthday of the Baby Jesus.

Kiedy Homer Simpson potrzebuje wyobrazić sobie najbardziej odległy moment nie tylko na zegarze, ale w całym cholernym kalendarzu, wychodzi mu godzina czwarta w dniu narodzin dzieciątka Jezus.

remote {przym.} (też: far, distant, removed)

daleki {przym. m.}

remote {przym.} (też: remote (in time))

zamierzchły {przym. m.}

remote (chance) {przym.} (też: small, slight, scant, slack)

niewielki {przym. m.}

remote (person) {przym.} [przen.] (też: arch, elevated, lofty, consequential)

wyniosły {przym. m.}

remote {przym.} [komp.]

zdalny {przym. m.} [komp.]

The Windows client of AXIS Camera Station can be installed on any PC, enabling remote viewing and control of one or several video surveillance sites from anywhere.

Oprogramowanie AXIS Camera Station dla systemu Windows można zainstalować na dowolnym komputerze, co umożliwia zdalny podgląd jednego lub kilku obiektów z dowolnego miejsca.

remote {rzeczownik}

remote {rzecz.}

remote {rzecz.} [pot.] (też: pilot, excursion guide, flying, keyfob)

pilot {m.}

Look at a remote control.

To pilot.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "remote":

 

Podobne tłumaczenia

"remote" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "remote" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Remote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.

Teledetekcja jest zatem jak najbardziej mile widziana we wspólnej polityce rolnej.

Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.

Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie.

This is in the Dabian Mountains in the remote part of Hubei province in central China.

To jest w górach Dabie Shan, w odległym zakątku prowincji Hubei w środkowej części Chin.

Sometimes the citizens of the EU feel as if Europe and its institutions are very remote.

Obywatele UE uważają czasem, że Europa i jej instytucje są bardzo daleko.

Mountainous, island and very remote regions receive support from the Structural Funds.

Rejony górskie, wyspiarskie oraz odizolowane otrzymują wsparcie z Funduszy Strukturalnych.

With operation Atalanta, we have reinforced our capabilities in this remote maritime area.

Dzięki operacji Atalanta umocniliśmy nasz potencjał na tym odległym morskim obszarze.

(Video) Narrator: Deep in a remote region of Cameroon, two hunters stalk their prey.

(Wideo): Narrator: Głęboko w odległym zakątku Kamerunu, dwóch myśliwych tropi swoje ofiary.

He has worked hard and highlighted the flaws and problems associated with remote sensing.

Ciężko pracował i nakreślił wady i problemy związane z teledetekcją.

It has been made, already, on remote controlled little airplane models, without pilots.

Dokonano już tego w modelach bezzałogowych -- zdalnie sterowanych.

SMS is even used to hold herder summits from remote participation.

Nawet tamtejsi pasterze komunikują się nawzajem za pomocą SMS-ów.

What you're looking at now is a tree called Jomon Sugi, living on the remote island of Yakushima.

Na tym zdjęciu widać drzewo zwane Jomon Sugi, które rośnie na odległej wyspie Yakushima.

It is true that railways are different from roads inasmuch as they are subject to remote control.

Prawdą jest, że koleje różnią się od dróg, ponieważ podlegają one zdalnemu sterowaniu.

The possibility of pharmacological overdose is therefore remote.

Możliwość przedawkowania farmakologicznego jest wtedy znikoma.

So here, I have my computer set up with the projector, and I have a Wii remote sitting on top of it.

Mam tu komputer z rzutnikiem, oraz wiilotem położonym na górze.

So what I'm going to show you how to do is how to create one with a Wii remote.

Pokażę wam jak stworzyć taką tablicę korzystając z wiilota.

The other primary way is we go down with submersibles and remote-operated vehicles.

Kolejnym sposobem jest zejście pod wodę w mini-łodziach lub wysłanie tam zdalnie sterowanych pojazdów.

Realising the potential of remote Contact Centre agents

Wykorzystanie potencjału zdalnych agentów centrów kontaktowych

And the chance that some of it isn't more intelligent than ours is also a remote idea.

I szansa na to, że któreś z nich nie jest bardziej inteligentne od naszego także jest mało prawdopodobne.

I did so because any kind of remote-sensing apparatus is bound to lead to longer-distance surveillance.

Głosowałem tak dlatego, bo każde urządzenie do teledetekcji musi prowadzić do nadzoru na duże odległości.

Climate hysteria is increasingly remote from reality.

Histeria klimatyczna jest coraz bardziej oderwana od rzeczywistości.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.