Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "remote"

 

"remote" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-24 z 186

remote {przymiotnik}

remote {przym.} (też: far off, removed, far apart)

oddalony {przym. m.}

In effect a pair of roving eyeglasses, a cutting-edge example of where miniaturization can lead if the operator is remote from the vehicle.

W rzeczywistości to para ruchomych okularów, najlepszy przykład tego, do czego może doprowadzić miniaturyzacja jeśli operator jest oddalony od narzędzia.

remote

remote [komp.] [niespr.]

zdalne [komp.]

remote procedure call

zdalne wywoływanie procedury

"This Axis network camera is truly remote.

„Ta kamera sieciowa firmy Axis to prawdziwie zdalne urządzenie.

That is the reality, not neoliberalism, but remote control from Dublin and London by the commissioner responsible for the financial markets.

Taka jest rzeczywistość, nie neoliberalizm, ale zdalne sterowanie z Dublina i Londynu przez komisarza odpowiedzialnego za rynki finansowe.

Having performed rough focusing at the lens, the remote back focus capability of the AXIS Q1602 is conveniently used for fine tuning focus.

Po wykonaniu wstępnego ogniskowania na poziomie obiektywu, zdalne ogniskowanie z komputera AXIS Q1602 jest wykorzystywane w celu optymalizacji ostrości.

Having performed rough focusing at the lens, the remote back focus capability of the AXIS Q1604 is conveniently used for fine tuning focus.

Po wykonaniu wstępnego ogniskowania na poziomie obiektywu, zdalne ogniskowanie z komputera AXIS Q1604 jest wykorzystywane w celu optymalizacji ostrości.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "remote":

 

Podobne tłumaczenia

"remote" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "remote" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Remote sensing is, therefore, most welcome in the Common Agricultural Policy.

Teledetekcja jest zatem jak najbardziej mile widziana we wspólnej polityce rolnej.

This proposal destroys people's lives and their communities in remote regions.

Wniosek ten niszczy życie obywateli i społeczności zamieszkujących odległe regiony.

With remote zoom you can change your viewing angle to fit the coverage area.

Ze zdalnym powiększeniem można zmienić kąt patrzenia, aby dopasować obszar pokrycia.

Let me quote an observation that Thomas Jefferson made about remote government.

Pragnę tutaj zacytować spostrzeżenie Thomasa Jeffersona o odległym rządzie.

Here is a remote island repository for bottles off the coast of Baja California.

Tu widzimy odległą wyspę u wybrzeży Kalifornii Dolnej, na której składowane są butelki.

Only EU fruit is to be provided, for example bananas from remote regions.

Dostarczane mają być tylko owoce z UE, na przykład banany z odległych regionów.

This is in the Dabian Mountains in the remote part of Hubei province in central China.

To jest w górach Dabie Shan, w odległym zakątku prowincji Hubei w środkowej części Chin.

Sometimes the citizens of the EU feel as if Europe and its institutions are very remote.

Obywatele UE uważają czasem, że Europa i jej instytucje są bardzo daleko.

Mountainous, island and very remote regions receive support from the Structural Funds.

Rejony górskie, wyspiarskie oraz odizolowane otrzymują wsparcie z Funduszy Strukturalnych.

With operation Atalanta, we have reinforced our capabilities in this remote maritime area.

Dzięki operacji Atalanta umocniliśmy nasz potencjał na tym odległym morskim obszarze.

(Video) Narrator: Deep in a remote region of Cameroon, two hunters stalk their prey.

(Wideo): Narrator: Głęboko w odległym zakątku Kamerunu, dwóch myśliwych tropi swoje ofiary.

And we run clinics in these very remote regions where there's no medical care whatsoever.

Prowadzimy kliniki w tych bardzo odległych regionach, gdzie nie ma żadnej opieki medycznej.

He has worked hard and highlighted the flaws and problems associated with remote sensing.

Ciężko pracował i nakreślił wady i problemy związane z teledetekcją.

It is high time, because our political project cannot go on being so remote from the people.

Najwyższy czas, ponieważ nasz polityczny projekt nie może dalej być tak odległy od ludzi.

It has been made, already, on remote controlled little airplane models, without pilots.

Dokonano już tego w modelach bezzałogowych -- zdalnie sterowanych.

How do you incent them based on the impact that they're getting out in those remote villages?"

W jaki sposób zmotywować ich w oparciu na wpływ, który wywierają w tych odległych wioskach?"

SMS is even used to hold herder summits from remote participation.

Nawet tamtejsi pasterze komunikują się nawzajem za pomocą SMS-ów.

Indeed, there is growing evidence that citizens see the EU as remote, complex and impenetrable.

Obywatele coraz częściej twierdzą, że UE jest odległa, złożona i nieprzenikniona.

And in Africa, the remote places, it's hard to find a good road.

A w Afryce, w odległych miejscach, ciężko jest znaleźć dobrą drogę.

Remote focus lets you adjust the focus point from any location.

Zdalna ostrość pozwala ustawić punkt ostrości z dowolnej lokalizacji.
 

Wyniki z forum

"remote" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: niegotowe, moduł zależny, superprojekt, konflikt scalania, scal

Podobne słowa

Na portalu bab.la znajduje się również słownik polsko-rosyjski.