Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "release"

 

"release" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-52 z 1413

release {rzeczownik}

release {rzecz.} (też: exemption, removal, discharge, excusal)

Burma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi (

Birma - przeprowadzenie wyborów i zwolnienie przywódczyni opozycji Aung San Suu Kyi (

Name and address of the manufacturer responsible for batch release for oral lyophilisate

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii liofilizatu doustnego

is Name and address of the manufacturer(s) responsible for batch release

nie Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii

Name and address of the manufacturer responsible for batch release for the hard capsules

Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii kapsułek twardych

Name and address of the manufacturer responsible for batch release for the oral solution

Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii roztworu doustnego

release {rzecz.} [komp.]

wydanie {n.} [komp.]

The first release of these data is intended to take place in September 2012.

Pierwsze wydanie tych danych ukaże się we wrześniu 2012 r.

Mr President, last week saw the re-release of several albums by the band The Beatles in digitally remastered form.

Panie przewodniczący! W ubiegłym tygodniu ukazało się ponowne wydanie kilku albumów Beatlesów, tym razem w remasterowanej wersji.

They'll want the new release.

Będą chcieli nowe wydanie.

You issue a press release.

Kupujesz wydanie prasy.

The first release of the adjusted statistics will take place at the end of September 2012 with the release of the monetary data for August 2012.

Pierwsze wydanie skorygowanych statystyk ukaże się z końcem września 2012 r. wraz z publikacją danych monetarnych za sierpień 2012 r.

release {rzecz.}

It is releasing methane from the tundra, and could also release it from the seabed.

Powoduje uwalnianie metanu z tundry i może też uwalniać go z dna morskiego.

GnRH regulates the release of gonadotrophins (luteinising hormone (LH) and FSH).

GnRH reguluje uwalnianie gonadotropin (hormonu luteinizującego LH i FSH).

Animal studies have shown that pramipexole inhibits dopamine synthesis, release, and turnover.

Badania na zwierzętach wykazały, że pramipeksol hamuje syntezę, uwalnianie i przemianę dopaminy.

Gabapentin slightly reduces the release of monoamine neurotransmitters in vitro.

Gabapentyna nieznacznie zmniejsza uwalnianie neurotransmiterów monoaminowych w warunkach in vitro.

Ceplene inhibits NAPDH oxidase which initiates the formation and release of ROS from phagocytes.

Ceplene hamuje aktywność oksydazy NAPDH, która inicjuje wytwarzanie i uwalnianie ROS przez fagocyty.

release {rzecz.}

upust {m.}

release {rzecz.} (też: release mechanism)

to release {czasownik}

to release [released|released] {czas.} (też: to leave, to allow, to let, to dump)

zostawić {czas.}

to release [released|released] {czas.} (też: to allow, to let, to leave, to let go)

puścić {czas.}

 When the needle is completely inserted into the skin, release the skin that you are holding.

Kiedy igła jest całkowicie wbita w skórę, puścić trzymaną skórę.

Release the skin (see Figure A).

Puścić skórę (patrz rycina A).

When the needle is in, release the skin, and using the same hand, hold on to the syringe barrel to help steady it and prevent shifting.

Kiedy igła znajdzie się w skórze, puścić fałd skórny i tą samą ręką trzymać cylinder strzykawki, aby ustabilizować ją i zapobiec wysunięciu.

to release [released|released] {czas.} (też: to publish)

opublikować {czas.}

I did ask Commissioner Špidla for the impact assessments to be released.

Zwróciłam się do komisarza Špidli o opublikowanie ocen skutków.

And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.

Natomiast w Paryżu IPCC opublikował swoje badania potwierdzające wpływ człowieka na globalne ocieplenie.

The most intriguing and puzzling measurement, in my opinion, we've obtained of Mars, was released earlier this year in the magazine Science.

Najciekawszy pomiar, który otrzymaliśmy z Marsa, był opublikowany w tym roku, w czasopiśmie "Science".

to release [released|released] {czas.} (też: to affranchise, to free, to liberate, to enfranchise)

wyzwolić {czas.}

We must therefore relax the conditions under which political parties at European level exist in order to release energies.

Dlatego też musimy złagodzić warunki regulujące funkcjonowanie partii politycznych na szczeblu europejskim i w ten sposób wyzwolić ich energię.

to release [released|released] (stress, tension) {czas.} (też: to abreact)

odreagować {czas.}
spuszczać (psa) {czas.}
spuścić (psa) {czas.}

to release [released|released] {czas.} (też: to challenge, to take on, to trigger)

wyzwać (do walki) {czas.}

to release [released|released] {czas.} (też: to challenge, to take on, to trigger)

wyzywać (do walki) {czas.}

to release [released|released] (stress, tension) {czas.} (też: to abreact)

odreagowywać {czas.}
upuścić {czas.} [starom.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "release":

 

Podobne tłumaczenia

"release" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "release" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The recommended dose for prolonged-release venlafaxine is 75 mg given once daily.

Zalecana dawka wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu wynosi 75 mg raz na dobę.

This is probably the first real press release by a victorious army that we've got.

To prawdopodobnie pierwsze znane ogłoszenie prasowe wydane przez zwycięską armię.

Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.

Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.

I would then be happy to vote in favour of the resources being released again.

W takim przypadku z radością zagłosowałbym za ponownym uruchomieniem tych środków.

She has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.

Wypuszczono ją na wolność, lecz surowe restrykcje wobec kobiet nadal są stosowane.

Take the prolonged-release capsules immediately following removal from the blister.

Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.

Weddings cause a release of oxytocin, but they do so in a very particular way.

Śluby powodują wydzielanie się oksytocyny, ale działa to w szczególny sposób.

The slogan 'release the political prisoners' therefore still stands in Burma.

A więc hasło "uwolnić więźniów politycznych” w Birmie nadal pozostaje aktualne.

We must denounce the detention of prisoners of conscience and demand their release.

Musimy potępiać fakt przetrzymywania więźniów sumienia i żądać ich uwolnienia.

The migrants also include illegal immigrants, criminals released from prison.

Wśród imigrantów są także imigranci nielegalni, przestępcy zwolnieni z więzienia.

When they were released, we left and we went as refugees to Kenya and Tanzania.

Kiedy ich wypuszczono, uciekliśmy i udaliśmy się do Kenii i Tanzanii jako uchodźcy.

We continue to request the release of all those being detained on political grounds.

Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

Additional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.

Blistry z dawką jednostkową wolno stosować jedynie z inhalatorem insulinowym. cz

Additional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.

e torebki), 1 inhalator insulinowy, 1 dodatkową komorę oraz 2 dodatkowych głowic

We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.

Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.

And last year we were able to release the first website version of Wolfram Alpha.

I tak zeszłego roku byliśmy w stanie wypuścić pierwszą wersję sieciową Wolfram Alpha.

This is why we continue to push for the release of all political prisoners.

Właśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

We called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.

Wezwaliśmy władze Birmy do jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.

Musicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.

Muzycy i aktorzy odegrali ogromną rolę w promowaniu ekologicznej gospodarki.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: pełnomocnik, kłębek nerwów, rozwijać się, rezultat, rozrachunek

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.