Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "release"

 

"release" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-64 z 1346

release {rzeczownik}

release {rzecz.} (też: exemption, removal, discharge, excusal)

Name and address of the manufacturer responsible for batch release for oral lyophilisate

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii liofilizatu doustnego

is Name and address of the manufacturer(s) responsible for batch release

nie Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii

Name and address of the manufacturer responsible for batch release for the hard capsules

Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii kapsułek twardych

Name and address of the manufacturer responsible for batch release for the oral solution

Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii roztworu doustnego

Name and address of the manufacturer responsible for batch release for film coated tablets

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii tabletek powlekanych

release {rzecz.} [komp.]

wydanie {n.} [komp.]

Mr President, last week saw the re-release of several albums by the band The Beatles in digitally remastered form.

Panie przewodniczący! W ubiegłym tygodniu ukazało się ponowne wydanie kilku albumów Beatlesów, tym razem w remasterowanej wersji.

They'll want the new release.

Będą chcieli nowe wydanie.

You issue a press release.

Kupujesz wydanie prasy.

The first release of the adjusted statistics will take place at the end of September 2012 with the release of the monetary data for August 2012.

Pierwsze wydanie skorygowanych statystyk ukaże się z końcem września 2012 r. wraz z publikacją danych monetarnych za sierpień 2012 r.

It is very important for you, if possible, to request the Japanese Government to release the equipment: the whole system including masks, robots and so on that has been blocked at the airport.

To bardzo istotne, aby - jeśli to możliwe - zwrócił się Pan do rządu japońskiego o wydanie sprzętu: całego systemu, w tym masek, robotów itp., które zatrzymano na lotnisku.

release {rzecz.}

It is releasing methane from the tundra, and could also release it from the seabed.

Powoduje uwalnianie metanu z tundry i może też uwalniać go z dna morskiego.

GnRH regulates the release of gonadotrophins (luteinising hormone (LH) and FSH).

GnRH reguluje uwalnianie gonadotropin (hormonu luteinizującego LH i FSH).

Animal studies have shown that pramipexole inhibits dopamine synthesis, release, and turnover.

Badania na zwierzętach wykazały, że pramipeksol hamuje syntezę, uwalnianie i przemianę dopaminy.

Gabapentin slightly reduces the release of monoamine neurotransmitters in vitro.

Gabapentyna nieznacznie zmniejsza uwalnianie neurotransmiterów monoaminowych w warunkach in vitro.

Ceplene inhibits NAPDH oxidase which initiates the formation and release of ROS from phagocytes.

Ceplene hamuje aktywność oksydazy NAPDH, która inicjuje wytwarzanie i uwalnianie ROS przez fagocyty.

release {rzecz.} (też: vent)

upust {m.}

release {rzecz.} (też: expulsion)

Name and address of the manufacturer responsible for batch release

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za wypuszczenie serii

The EU must fight much more strongly, however, for the release of the opposition leaders and human rights activists who have disappeared.

UE musi jednakże znacznie bardziej walczyć o wypuszczenie zaginionych przywódców opozycji i działaczy praw człowieka.

Essential preconditions for restoring confidence are the setting up of an inquiry into the recent events and the release of those imprisoned.

Kluczowe warunki przywrócenia stabilizacji to analiza ostatnich wydarzeń i wypuszczenie na wolność zatrzymanych.

Economic interests must not now be allowed to blur the issue of human rights and prevent the call for the immediate release of prisoners of conscience.

Nie możemy pozwolić, by gospodarcze interesy przesłoniły kwestie praw człowieka i powstrzymał nas od apelu o natychmiastowe wypuszczenie więźniów sumienia.

The printed package leaflet of the medicinal product must state the name and address of the manufacturer responsible for the release of the concerned batch.

Drukowana ulotka informacyjna w opakowaniu produktu leczniczego musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za wypuszczenie danej serii.

release {rzecz.} (też: release mechanism)

release {rzecz.} [komp.]

wersja {f.} [komp.]

to release {czasownik}

to release [released|released] {czas.} (też: to leave, to let, to dump, to retain)

zostawić {czas.}

to release [released|released] {czas.} (też: to let, to leave, to let go, to go unscathed)

puścić {czas.}

 When the needle is completely inserted into the skin, release the skin that you are holding.

Kiedy igła jest całkowicie wbita w skórę, puścić trzymaną skórę.

Release the skin (see Figure A).

Puścić skórę (patrz rycina A).

When the needle is in, release the skin, and using the same hand, hold on to the syringe barrel to help steady it and prevent shifting.

Kiedy igła znajdzie się w skórze, puścić fałd skórny i tą samą ręką trzymać cylinder strzykawki, aby ustabilizować ją i zapobiec wysunięciu.

to release [released|released] {czas.} (też: to publish)

opublikować {czas. dk}

I did ask Commissioner Špidla for the impact assessments to be released.

Zwróciłam się do komisarza Špidli o opublikowanie ocen skutków.

And in Paris, the IPCC released its study confirming man's impact on global warming.

Natomiast w Paryżu IPCC opublikował swoje badania potwierdzające wpływ człowieka na globalne ocieplenie.

The most intriguing and puzzling measurement, in my opinion, we've obtained of Mars, was released earlier this year in the magazine Science.

Najciekawszy pomiar, który otrzymaliśmy z Marsa, był opublikowany w tym roku, w czasopiśmie "Science".

to release [released|released] {czas.} (też: to free, to liberate, to enfranchise, to unleash)

wyzwolić {czas.}

We must therefore relax the conditions under which political parties at European level exist in order to release energies.

Dlatego też musimy złagodzić warunki regulujące funkcjonowanie partii politycznych na szczeblu europejskim i w ten sposób wyzwolić ich energię.

to release [released|released] {czas.} (też: to challenge, to take on, to trigger)

wyzwać (do walki) {czas. dk}

to release [released|released] {czas.} (też: to challenge, to take on, to trigger)

wyzywać (do walki) {czas. ndk}

to release [released|released] (stress, tension) {czas.} (też: to abreact)

odreagować {czas. dk}
spuścić (psa) {czas.}

to release [released|released] (stress, tension) {czas.} (też: to abreact)

odreagowywać {czas. ndk}
upuścić {czas.} [starom.]

to release [released|released] {czas.} (też: to produce, to pay out, to spend, to deliver)

wydawać [wydaję|wydawał] {czas. ndk}

Clinical manifestations of anaphylaxis may appear similar to clinical manifestations of the cytokine release syndrome (described above).

Kliniczne objawy reakcji anafilaktycznej mogą wydawać się podobne do klinicznych objawów zespołu uwalniania cytokin (opisanego powyżej).

Many people do not realise that, in the case of a large number of issues, all that we do is to issue incomprehensible press releases about our work.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w wielu przypadkach nasza działalność sprowadza się do wydawania niezrozumiałych komunikatów prasowych.

The CHMP identified that the decreased immunogeniticy of the HepB component released by the MAH seems to be due to variability in the production process for this component.

CHMP określił, że zmniejszona immunogenność składnika HepB wypuszczona na rynek przez MAH wydaje się być spowodowana rozbieżnością w procesie produkcyjnym tego składnika.

According to provisional estimates released by the Cypriot Statistical Service, the gross domestic product of Cyprus appears to have contracted by 1.7% in real terms in 2009.

Na podstawie tymczasowych danych szacunkowych Urzędu Statystycznego Cypru wydaje się, że produkt krajowy brutto Cypru w 2009 roku zmniejszy się realnie o 1,7 %.

The accelerated authorisation procedures have demonstrated their limitations, because no scientific evidence is available and data released by the industry are therefore still used.

Przyspieszone procedury wydawania zezwoleń ukazały swoje ograniczenia, ponieważ brakuje dowodów naukowych i w związku z tym wciąż stosowane są dane publikowane przez przemysł farmaceutyczny.

to release [released|released] {czas.} (też: to issue, to publish, to blow up, to expend)

wydać {czas. dk}

If the Commission plans to release such a communication, can we expect to see both qualitative and quantitative analyses of the use of the ESF funds?

Jeżeli Komisja zamierza wydać taki komunikat, czy możemy oczekiwać w nim zarówno jakościowej, jak i ilościowej analizy wykorzystania środków z EFS?

Pearl Jam, 96 albums released in the last two years. ~~~ Every one made a profit.

Pearl Jam, w ciągu ostatnich dwóch lat wydali 96 albumów Wszystkie odnisły sukces.

Then released he unto them Barabbas; but Jesus he scourged and delivered to be crucified.

Tedy im wypuścił Barabbasza; ale Jezusa ubiczowawszy, wydał go, aby był ukrzyżowany.

In 1899, Joseph Conrad released "The Heart of Darkness," a tale of grim horror along the Congo River.

W 1899, Joseph Conrad wydał "Jądro Ciemności", ponury horror nad rzeką Kongo.

It released significant funds, more than EUR 400 million, to finance these interventions in the markets.

Wydała znaczne środki w wysokości ponad 400 milionów euro w celu sfinansowania tych interwencji rynkowych.

to release [released|released] {czas.} (też: to send, to liberate, to free, to loose)

Now at the feast the governor was wont to release unto the multitude one prisoner, whom they would.

Ale na święto zwykł był starosta wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego by chcieli.

[Now he must needs release unto them at the feast one prisoner.

A musiał im Piłat wypuszczać jednego na święto.

to release [released|released] {czas.} (też: to breathe, to publish)

wypuścić {czas. dk}

So I marveled for a moment, and then decided it was time to release him, so I put him down.

Pozachwycałem się nią przez chwilę i stwierdziłem, że czas ją wypuścić, więc położyłem ją na ziemi.

Knowest thou not that I have power to release thee, and have power to crucify thee?

Nie wiesz, iż mam moc ukrzyżować cię i mam moc wypuścić cię?

There is only one way to go: try them or release them.

Wyjście jest tylko jedno: postawić ich przed sądem lub wypuścić.

Narrator: Paul has his data, so they decide to release the animal back into the river. ~~~ PS: Don't get off!

Narrator: Paul zdobył informacje więc chcą go teraz wypuścić.

And Pilate spake unto them again, desiring to release Jesus;

Tedy Piłat znowu mówił, chcąc wypuścić Jezusa.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "release":

 

Podobne tłumaczenia

"release" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "release" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The recommended dose for prolonged-release venlafaxine is 75 mg given once daily.

Zalecana dawka wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu wynosi 75 mg raz na dobę.

This is probably the first real press release by a victorious army that we've got.

To prawdopodobnie pierwsze znane ogłoszenie prasowe wydane przez zwycięską armię.

I would then be happy to vote in favour of the resources being released again.

W takim przypadku z radością zagłosowałbym za ponownym uruchomieniem tych środków.

Take the prolonged-release capsules immediately following removal from the blister.

Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.

Weddings cause a release of oxytocin, but they do so in a very particular way.

Śluby powodują wydzielanie się oksytocyny, ale działa to w szczególny sposób.

We must denounce the detention of prisoners of conscience and demand their release.

Musimy potępiać fakt przetrzymywania więźniów sumienia i żądać ich uwolnienia.

The migrants also include illegal immigrants, criminals released from prison.

Wśród imigrantów są także imigranci nielegalni, przestępcy zwolnieni z więzienia.

When they were released, we left and we went as refugees to Kenya and Tanzania.

Kiedy ich wypuszczono, uciekliśmy i udaliśmy się do Kenii i Tanzanii jako uchodźcy.

We continue to request the release of all those being detained on political grounds.

Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.

You can wait as long as you want, but only when you want the pressure released.

Mozesz czekać tak długo, jak chcesz, tylko kiedy chcesz, żeby ustąpił ucisk.

Additional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.

Blistry z dawką jednostkową wolno stosować jedynie z inhalatorem insulinowym. cz

Additional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.

e torebki), 1 inhalator insulinowy, 1 dodatkową komorę oraz 2 dodatkowych głowic

We have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.

Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.

This is why we continue to push for the release of all political prisoners.

Właśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.

We called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.

Wezwaliśmy władze Birmy do jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.

She came round at police headquarters, from where she was released after a few hours.

Ocknęła się na komisariacie policji, skąd wypuszczono ją po kilku godzinach.

Maintaining firm skin pinch, (1) press and (2) release the green button on top.

zwolnić (2) zielony przycisk znajdujący się w górnej części wstrzykiwacza.

20, 28, 30, 50, 98, 100 and 500 prolonged-release tablets (Normal blister:

20, 28, 30, 50, 98, 100 i 500 tabletek o przedłużonym uwalnianiu (zwykły blister:

The scope of the referral was to agree whether Doxagamma 4mg prolonged release tablets

celem procedury przekazania było stwierdzenie, czy preparat Doxagamma 4 mg w postaci

Each INVEGA 12 mg prolonged-release tablet contains 12 mg of paliperidone.

Każda 12 mg tabletka o przedłużonym uwalnianiu leku INVEGA zawiera 12 mg paliperydonu.
 

Wyniki z forum

"release" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik rosyjsko-polski.