angielsko-polskie tłumaczenie słowa "release"

EN release angielskie tłumaczenie

release {rzecz.}
to release {czas.}

EN release
volume_up
{rzeczownik}

  1. ogólne
  2. IT

1. ogólne

release (też: discharge, exemption, removal, excusal)
Name and address of the manufacturer responsible for batch release for the vials
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii fiolek
Name and address of the manufacturer(s) responsible for batch release
Nazwa i adres wytwórcy (- ów) odpowiedzialnego (- ych) za zwolnienie serii
Name and address of the manufacturer responsible for batch release for syrup
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii syropu
release
GnRH regulates the release of gonadotrophins (luteinising hormone (LH) and FSH).
GnRH reguluje uwalnianie gonadotropin (hormonu luteinizującego LH i FSH).
Gabapentin slightly reduces the release of monoamine neurotransmitters in vitro.
Gabapentyna nieznacznie zmniejsza uwalnianie neurotransmiterów monoaminowych w warunkach in vitro.
It is releasing methane from the tundra, and could also release it from the seabed.
Powoduje uwalnianie metanu z tundry i może też uwalniać go z dna morskiego.
release (też: vent)
release (też: expulsion)
Name and address of the manufacturer responsible for batch release
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za wypuszczenie serii
Essential preconditions for restoring confidence are the setting up of an inquiry into the recent events and the release of those imprisoned.
Kluczowe warunki przywrócenia stabilizacji to analiza ostatnich wydarzeń i wypuszczenie na wolność zatrzymanych.
The EU must fight much more strongly, however, for the release of the opposition leaders and human rights activists who have disappeared.
UE musi jednakże znacznie bardziej walczyć o wypuszczenie zaginionych przywódców opozycji i działaczy praw człowieka.
release (też: release mechanism)

2. IT

release
volume_up
wydanie {n.} [komp.]
They'll want the new release.
You issue a press release.
The Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.
Etyki (EGE) o wydanie opinii na temat etycznych aspektów klonowania zwierząt na potrzeby zaopatrzenia w żywność.
release
volume_up
wersja {f.} [komp.]
Software is subject to another primal force: the mandate to release more and more versions.
Oprogramowanie podlega innej pierwotnej sile: nakazowi wydawania coraz większej ilości wersji.
Read about the latest improvements to the Origin client in our Release Notes section.
W informacjach o zmianach w nowej wersji klienta Origin znajdziesz informacje o wszystkich wprowadzonych usprawnieniach.
The official line was that they had not been released because they had not been arrested, merely 'interviewed'.
Oficjalna wersja była taka, że nie zostali zwolnieni, ponieważ nie byli aresztowani, a tylko rozmawiano z nimi.

Przykłady użycia - "release" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe recommended dose for prolonged-release venlafaxine is 75 mg given once daily.
Zalecana dawka wenlafaksyny o przedłużonym uwalnianiu wynosi 75 mg raz na dobę.
EnglishThis is probably the first real press release by a victorious army that we've got.
To prawdopodobnie pierwsze znane ogłoszenie prasowe wydane przez zwycięską armię.
EnglishWe continue to request the release of all those being detained on political grounds.
Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.
EnglishTake the prolonged-release capsules immediately following removal from the blister.
Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.
EnglishWe must denounce the detention of prisoners of conscience and demand their release.
Musimy potępiać fakt przetrzymywania więźniów sumienia i żądać ich uwolnienia.
EnglishWe have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.
EnglishWeddings cause a release of oxytocin, but they do so in a very particular way.
Śluby powodują wydzielanie się oksytocyny, ale działa to w szczególny sposób.
EnglishThis is why we continue to push for the release of all political prisoners.
Właśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
EnglishAdditional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.
Blistry z dawką jednostkową wolno stosować jedynie z inhalatorem insulinowym. cz
EnglishAdditional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.
e torebki), 1 inhalator insulinowy, 1 dodatkową komorę oraz 2 dodatkowych głowic
English20, 28, 30, 50, 98, 100 and 500 prolonged-release tablets (Normal blister:
20, 28, 30, 50, 98, 100 i 500 tabletek o przedłużonym uwalnianiu (zwykły blister:
EnglishMaintaining firm skin pinch, (1) press and (2) release the green button on top.
zwolnić (2) zielony przycisk znajdujący się w górnej części wstrzykiwacza.
EnglishNifedipine Pharmamatch retard 30 mg prolonged-release tablets Nifedipine.
Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu Nifedypina
EnglishWe called on the authorities in Burma to release her immediately and unconditionally.
Wezwaliśmy władze Birmy do jej natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
EnglishIn an open letter some 57 Chinese intellectuals called for the release of Hu Jia.
W liście otwartym około 57 chińskich intelektualistów wezwało do uwolnienia pana Hu Jia.
EnglishNifedipine Pharmamatch retard 30 mg prolonged-release tablets Nifedipine
Nifedipine Pharmamatch retard 30 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu Nifedypina
EnglishNifedipine Pharmamatch retard 60 mg prolonged-release tablets Nifedipine
Nifedipine Pharmamatch retard 60 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu Nifedypina
EnglishThe scope of the referral was to agree whether Doxagamma 4mg prolonged release tablets
celem procedury przekazania było stwierdzenie, czy preparat Doxagamma 4 mg w postaci
EnglishThe objective of bringing such a directive into effect was to release economic potential.
Celem wprowadzenia takiej dyrektywy, było uwolnienie potencjału gospodarczego.
EnglishTo demand the immediate release of the 5 Cubans being held in US prisons.
Żąda natychmiastowego uwolnienia 5 Kubańczyków przetrzymywanych w więzieniach w USA.