Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "regard"

 

"regard" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 4157

regard {rzeczownik}

regard {rzecz.} (też: consideration, sake)

wzgląd {m.}

The scant regard the ruling State Peace and Development Council (SPDC) has for its own people has become all the more evident with their recent imposition of a fuel price increase of 500%.

Nikły wzgląd, jaki ma rządząca Rada Państwa ds. Pokoju i Rozwoju (SPDC) na swe społeczeństwo, stał się jeszcze bardziej oczywisty po narzuceniu ostatnio podwyżki cen paliwa o 500%.

Due to the short duration of follow-up in study BO17704 no conclusions can be drawn regarding a benefit in overall survival.

Ze względu na krótki okres obserwacji w badaniu BO17704 nie można wyciągnąć wniosków co do korzyści dotyczących przeżycia całkowitego.

There are no data regarding the efficacy and only very limited data regarding the safety of emtricitabine in infants below 4 months of age.

Z tego względu nie zaleca się stosowania preparatu Emtriva u niemowląt w wieku poniżej 4 miesięcy.

We were like a miniature United Nations, which was fun, except whenever something negative, with regards to a nation or a religion, took place.

Byliśmy jak mini Narody Zjednoczone, co było zabawne, z wyjątkiem kiedy coś negatywnego ze względu na pewien naród, czy religię miało miejsce.

She recalls that initially she shrank from the move because German is regarded as a difficult language to learn: “German is a very difficult language.

Wspomina, że ze względu na trudność języka niemieckiego bardzo obawiała się początkowo przeprowadzki do Niemiec: „Niemiecki jest bardzo trudnym językiem.

regard {rzecz.} (też: respect)

respekt {m.}

The solution is greater respect and regard for those farms, which we still have in Europe - in Poland and in other countries - which are based on feed they produce themselves.

Wyjściem jest większy szacunek i respekt do takich gospodarstw, jakie mamy jeszcze w Europie, w Polsce i w innych krajach - opartych na własnej produkcji pasz.

to regard {czasownik}

to regard [regarded|regarded] {czas.} (też: to consider, to take care, to advert, to pay attention)

uważać {czas.}

Overall, we can regard what has been achieved in recent years as a success.

Ogólnie, możemy uważać za sukces to, co zostało osiągnięte w ostatnich latach.

We should not regard the Union's budget as wasted money.

Nie wolno nam uważać budżetu Unii za stracone pieniądze.

As a result of that, BBC senior management now seem to regard themselves as above the law.

Wskutek tego ludzie z najwyższych kręgów zarządu BBC wydają się uważać siebie za stojących ponad prawem.

We must not regard export subsidies and interventions as the normal rules for influencing the market in future.

Nie powinniśmy uważać dopłat eksportowych i interwencji za normalne sposoby wpływania na przyszłe rynki.

Is it not possible to have binding targets in the course of development and yet still to regard them as differentiated?

Czy nie można pracować nad wprowadzeniem wiążących celów, a jednocześnie uważać je za zróżnicowane?

to regard [regarded|regarded] {czas.} (też: to look, to consider, to look at, to deem)

patrzeć {czas.}

It is necessary, in this regard, however, to take an even-handed view.

W tym przypadku należy jednak na sprawy patrzeć bezstronnie.

We have to strictly adhere to these principles and, in this regard, keep a careful eye on our partners in Kosovo.

Musimy tego bardzo przestrzegać i w tym zakresie patrzeć na ręce naszym partnerom z Kosowa.

He predicted that the current situation will cause the citizens to regard the European political elite with cynicism and contempt.

Przepowiedział, że bieżąca sytuacja sprawi, iż obywatele będą patrzeć na europejską elitę polityczną z cynizmem i pogardą.

to regard [regarded|regarded] {czas.} (też: to consider)

poczytać (coś komuś/sobie za zasługę) {czas.}

to regard [regarded|regarded] {czas.} (też: to consider)

poczytywać (coś komuś/sobie za zasługę) {czas.}
baczyć {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "regard":

 

Podobne tłumaczenia

"regard" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "regard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This applies particularly in regard to possible regulations for social services.

Odnosi się to w szczególności do możliwych dyrektyw w sprawie usług społecznych.

We have lost this sensibility when it regards our food, and we are paying a cost.

Straciliśmy tą wrażliwość jeśli chodzi o nasze jedzenie, i ponosimy konsekwencje.

Firstly, our efforts with regard to climate so far have brought us no benefits.

Po pierwsze, nasze wysiłki w dziedzinie klimatu jak dotąd nie przyniosły skutków.

Slovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.

Słowaccy producenci są często krytykowani w zakresie higieny środków spożywczych.

With regard to coordination and the failure of Lisbon, open coordination failed.

Co się tyczy koordynacji i porażki Lizbony, zawiodła metoda otwartej koordynacji.

However, I hope that the European Union will show more initiative in this regard.

Mam jednak nadzieję, że Unia Europejska okaże w tym względzie więcej inicjatywy.

I [counsel thee], Keep the king's command, and that in regard of the oath of God.

Jać radzę, abyś wyroku królewskiego przestrzegał a wszakże według przysięgi Bożej.

Take heed, regard not iniquity: For this hast thou chosen rather than affliction.

Strzeż, abyś się nie oglądał na nieprawość, obierając ją sobie nad utrapienia.

A political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)

W kierunku rozwiązania politycznego kwestii piractwa u wybrzeży Somalii (debata)

I always regard him as a great ally in the fight to defend fundamental rights.

Zawsze uważałem go za wielkiego sojusznika w walce o obronę praw podstawowych.

Transparency must apply at each administrative level with regard to documents.

Przejrzystość w obrocie dokumentami musi istnieć na każdym szczeblu administracji.

You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.

Wiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.

Commissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.

Panie Komisarzu! Oczekujemy od Pana szybkich i konkretnych działań w tym zakresie.

There is still a lot of investment to be made in infrastructure in this regard.

W tym względzie nadal trzeba zrealizować wiele inwestycji infrastrukturalnych.

I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.

Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.

The Commission must immediately utilise all means at its disposal in this regard.

Komisja musi bezzwłocznie wykorzystać wszelkie dostępne jej środki w tym zakresie.

And so I ask you: what does 'normalisation' mean with regard to religious freedom?

Dlatego pytam pana: co oznacza "normalizacja” w odniesieniu do swobody religijnej?

I am highly critical of the action that the EU is taking with regard to migration.

Bardzo krytycznie odnoszę się do działań, które UE podejmuje w związku z migracją.

In this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.

W tym zakresie chcemy przepisów, które obejmą wszystkie 27 państw członkowskich.

This is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.

Wyraźnie widać to teraz na przykładzie nanomateriałów i pól elektromagnetycznych.
 

Wyniki z forum

"regard" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.