Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "regard"

 

"regard" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 6440

regard {rzeczownik}

regard {rzecz.} (też: consideration, sake)

wzgląd {m.}

The scant regard the ruling State Peace and Development Council (SPDC) has for its own people has become all the more evident with their recent imposition of a fuel price increase of 500%.

Nikły wzgląd, jaki ma rządząca Rada Państwa ds. Pokoju i Rozwoju (SPDC) na swe społeczeństwo, stał się jeszcze bardziej oczywisty po narzuceniu ostatnio podwyżki cen paliwa o 500%.

My reservations regarding the report in question derive from this preliminary consideration.

Moje zastrzeżenia co do przedmiotowego sprawozdania dotyczą tego pierwszego względu.

As I understand it, this was an exceptional situation as regards the number of applications.

Jak rozumiem to była wyjątkowa sytuacja ze względu na liczbę zgłoszeń.

Rather, I believe that the Commission will have to be extremely vigilant regarding this issue.

Uważam natomiast, że szczególną czujność powinna zachować w tym względzie Komisja Europejska.

The situation regarding the Roma people is unfortunately symptomatic of this.

Sytuacja Romów jest niestety symptomatyczna w tym względzie.

regard {rzecz.} (też: respect)

respekt {m.}

The solution is greater respect and regard for those farms, which we still have in Europe - in Poland and in other countries - which are based on feed they produce themselves.

Wyjściem jest większy szacunek i respekt do takich gospodarstw, jakie mamy jeszcze w Europie, w Polsce i w innych krajach - opartych na własnej produkcji pasz.

to regard {czasownik}

to regard [regarded|regarded] {czas.} (też: to consider, to take care, to advert, to pay attention)

uważać {czas.}

Overall, we can regard what has been achieved in recent years as a success.

Ogólnie, możemy uważać za sukces to, co zostało osiągnięte w ostatnich latach.

We should not regard the Union's budget as wasted money.

Nie wolno nam uważać budżetu Unii za stracone pieniądze.

As a result of that, BBC senior management now seem to regard themselves as above the law.

Wskutek tego ludzie z najwyższych kręgów zarządu BBC wydają się uważać siebie za stojących ponad prawem.

We must not regard export subsidies and interventions as the normal rules for influencing the market in future.

Nie powinniśmy uważać dopłat eksportowych i interwencji za normalne sposoby wpływania na przyszłe rynki.

Is it not possible to have binding targets in the course of development and yet still to regard them as differentiated?

Czy nie można pracować nad wprowadzeniem wiążących celów, a jednocześnie uważać je za zróżnicowane?

to regard [regarded|regarded] {czas.} (też: to look, to consider, to look at, to deem)

patrzeć {czas.}

We have to strictly adhere to these principles and, in this regard, keep a careful eye on our partners in Kosovo.

Musimy tego bardzo przestrzegać i w tym zakresie patrzeć na ręce naszym partnerom z Kosowa.

He predicted that the current situation will cause the citizens to regard the European political elite with cynicism and contempt.

Przepowiedział, że bieżąca sytuacja sprawi, iż obywatele będą patrzeć na europejską elitę polityczną z cynizmem i pogardą.

Especially the young generation regards Europe as the backyard and the globe as just the hometown.

W szczególności młode pokolenie patrzy na Europę jak na swoje podwórko, a na świat - jak na swoje miasto.

to regard [regarded|regarded] {czas.} (też: to consider)

poczytać (coś komuś/sobie za zasługę) {czas.}
baczyć {czas.}

At the same time we should carefully observe the progress of these countries as regards the creation of the rule of law, an independent judiciary and respect for fundamental rights.

Jednocześnie powinniśmy bacznie obserwować postępy tych krajów w dziedzinie budowy rządów prawa, niezależnego sądownictwa oraz przestrzegania praw podstawowych.

to regard [regarded|regarded] {czas.} (też: to consider)

poczytywać (coś komuś/sobie za zasługę) {czas.}

regards

regards (też: best, kind regards, kindest regards, with kindest regards)

Kindest regards,

Serdecznie pozdrawiam,

Kind/Best regards,

Pozdrawiam,

regards (też: best, kind regards, with love, love)

My mother and father send their regards.

Moja matka i ojciec przesyłają pozdrowienia.

The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.

Arabskie rewolucje ledwie doprowadziły w tych krajach do zrzucenia jarzma tamtejszych tyranów, a już obcy despoci przesyłają im pozdrowienia.

regards (też: best regards, sincerely yours, yours truly)

regards (też: best, kind regards, best regards, sincerely yours)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "regard":

 

Podobne tłumaczenia

"regard" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "regard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

This applies particularly in regard to possible regulations for social services.

Odnosi się to w szczególności do możliwych dyrektyw w sprawie usług społecznych.

The EU budget should be regarded as a capital budget, rather than a current one.

Budżet UE należy postrzegać jako budżet inwestycyjny, a nie jako budżet bieżący.

Slovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.

Słowaccy producenci są często krytykowani w zakresie higieny środków spożywczych.

With regard to coordination and the failure of Lisbon, open coordination failed.

Co się tyczy koordynacji i porażki Lizbony, zawiodła metoda otwartej koordynacji.

Firstly, our efforts with regard to climate so far have brought us no benefits.

Po pierwsze, nasze wysiłki w dziedzinie klimatu jak dotąd nie przyniosły skutków.

Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.

Odnośnie do obecnego prawodawstwa unijnego, kluczowe znaczenie ma jego wdrożenie.

Therefore, the Commission intends to launch negotiations regarding its renewal.

Dlatego Komisja zamierza podjąć negocjacje dotyczące odnowienia tego protokołu.

I [counsel thee], Keep the king's command, and that in regard of the oath of God.

Jać radzę, abyś wyroku królewskiego przestrzegał a wszakże według przysięgi Bożej.

A political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)

W kierunku rozwiązania politycznego kwestii piractwa u wybrzeży Somalii (debata)

Transparency must apply at each administrative level with regard to documents.

Przejrzystość w obrocie dokumentami musi istnieć na każdym szczeblu administracji.

I support the Surján report as a possible compromise with regard to the EU budget.

Popieram sprawozdanie posła Surjana jako możliwy kompromis w sprawie budżetu UE.

Take heed, regard not iniquity: For this hast thou chosen rather than affliction.

Strzeż, abyś się nie oglądał na nieprawość, obierając ją sobie nad utrapienia.

You know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.

Wiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.

Commissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.

Panie Komisarzu! Oczekujemy od Pana szybkich i konkretnych działań w tym zakresie.

I thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.

Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.

The Commission must immediately utilise all means at its disposal in this regard.

Komisja musi bezzwłocznie wykorzystać wszelkie dostępne jej środki w tym zakresie.

This is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.

Wyraźnie widać to teraz na przykładzie nanomateriałów i pól elektromagnetycznych.

In this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.

W tym zakresie chcemy przepisów, które obejmą wszystkie 27 państw członkowskich.

It is true that we have to do more with regard to the employment of older workers.

Przyznaję, że wiele pozostaje do zrobienia w kwestii zatrudnienia osób starszych.

Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (

Systemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (
 

Wyniki z forum

"regard" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: strona klatki piersiowej, oferma, fajtłapa, przez ścianę, pełnościenny

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.