angielsko-polskie tłumaczenie słowa "regard"

EN regard angielskie tłumaczenie

regard {rzecz.}
to regard {czas.}

EN regard
volume_up
{rzeczownik}

regard (też: consideration, sake)
The scant regard the ruling State Peace and Development Council (SPDC) has for its own people has become all the more evident with their recent imposition of a fuel price increase of 500%.
Nikły wzgląd, jaki ma rządząca Rada Państwa ds. Pokoju i Rozwoju (SPDC) na swe społeczeństwo, stał się jeszcze bardziej oczywisty po narzuceniu ostatnio podwyżki cen paliwa o 500%.
regard (też: respect)
The solution is greater respect and regard for those farms, which we still have in Europe - in Poland and in other countries - which are based on feed they produce themselves.
Wyjściem jest większy szacunek i respekt do takich gospodarstw, jakie mamy jeszcze w Europie, w Polsce i w innych krajach - opartych na własnej produkcji pasz.

Przykłady użycia - "regard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishto hold in high regard
EnglishI support the Surján report as a possible compromise with regard to the EU budget.
Popieram sprawozdanie posła Surjana jako możliwy kompromis w sprawie budżetu UE.
EnglishIn this regard, we would like to see a wording that includes all 27 Member States.
W tym zakresie chcemy przepisów, które obejmą wszystkie 27 państw członkowskich.
EnglishFirstly, our efforts with regard to climate so far have brought us no benefits.
Po pierwsze, nasze wysiłki w dziedzinie klimatu jak dotąd nie przyniosły skutków.
EnglishA political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)
W kierunku rozwiązania politycznego kwestii piractwa u wybrzeży Somalii (debata)
EnglishWith regard to the second report, Amendment 67 was proposed by the Socialist Group.
Jeśli chodzi o drugie sprawozdanie, Grupa Socjalistów zaproponowała poprawkę 67.
EnglishI thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
EnglishThe Commission must immediately utilise all means at its disposal in this regard.
Komisja musi bezzwłocznie wykorzystać wszelkie dostępne jej środki w tym zakresie.
EnglishIt is true that we have to do more with regard to the employment of older workers.
Przyznaję, że wiele pozostaje do zrobienia w kwestii zatrudnienia osób starszych.
EnglishThis is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
Wyraźnie widać to teraz na przykładzie nanomateriałów i pól elektromagnetycznych.
EnglishYou know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
Wiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.
EnglishCommissioner, we expect you to take swift and concrete measures in this regard.
Panie Komisarzu! Oczekujemy od Pana szybkich i konkretnych działań w tym zakresie.
EnglishTake heed, regard not iniquity: For this hast thou chosen rather than affliction.
Strzeż, abyś się nie oglądał na nieprawość, obierając ją sobie nad utrapienia.
EnglishHowever, I would like to highlight a few of them which I regard as being essential.
Chciałabym jednak zwrócić uwagę na kilka z nich, które uznaję za najważniejsze.
EnglishYou mentioned one particular matter with regard to which you have our full support.
Wspomniał Pan o pewnej szczególnej sprawie, w której ma Pan nasze pełne poparcie.
EnglishWe need to cooperate with regard to conflict settlement in our common space.
Musimy współpracować w zakresie rozwiązywania konfliktów we wspólnych obszarach.
EnglishMy second point is that there are major problems with regard to environmental issues.
Moja druga uwaga dotyczy dużych problemów w sprawach związanych ze środowiskiem.
EnglishIn this regard, Parliament, in particular, will continue to have an important role.
W tym kontekście w szczególności Parlament będzie nadal odgrywał istotną rolę.