Search for the most beautiful word
coprophilia
humanlike

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "refresh"

 

"refresh" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 45

refresh {czasownik}

refresh [refreshed|refreshed] (imperative) {czas.} [komp.] (też: reload)

odśwież (tryb rozkazujący) {czas.} [komp.]

Your document will automatically refresh as your collaborator makes changes, but you can also press the Refresh button in the menu bar.

Gdy współpracownik wprowadzi zmiany, dokument zostanie automatycznie odświeżony, ale możesz też nacisnąć przycisk Odśwież na pasku menu.

Your document will automatically refresh as your collaborator makes changes, but you can also press the Refresh button on the menu bar.

W miarę wprowadzania zmian przez współpracownika dokument będzie automatycznie odświeżany, ale możesz również nacisnąć przycisk Odśwież na pasku menu.

to refresh {czasownik}

to refresh [refreshed|refreshed] {czas.} [komp.]

odświeżać [odświeżam|odświeżał] {czas. ndk} [komp.]

As you say, we need to refresh our statistics all the time, and Eurostat is looking at this.

Jak pan powiedział musimy przez cały czas odświeżać nasze dane statystyczne i Eurostat się tym zajmuje.

Mr President, I should like to thank the Prime Minister for his refreshing speech about political union.

Panie przewodniczący! Chciałbym podziękować panu premierowi za jego odświeżające przemówienie o unii politycznej.

And it's the best thing and the most nutritious and refreshing thing you can drink on a hot day in the tropics, so I said sure.

Jest to najlepszy, najbardziej odżywczy i odświeżający napój podczas gorących dni w tropikach, więc sie zgodziłem.

to refresh [refreshed|refreshed] {czas.} [komp.]

przeładować {czas. dk} [komp.]

to refresh [refreshed|refreshed] {czas.} (też: to brush up)

odświeżyć {czas. dk}

Well organised adult education enables experts who have worked for several decades to refresh their knowledge and adapt to the changed circumstances.

Dobrze zorganizowane kształcenie dorosłych umożliwi specjalistom, którzy przez dekady pracowali, odświeżyć wiedzę i dostosować się do zmienionych warunków.

If you want to refresh the view of your Documents List in the Google Docs app to see newly created or shared items, follow these steps:

Jeśli chcesz odświeżyć widok listy dokumentów w aplikacji Dokumenty Google, aby zobaczyć nowo utworzone lub udostępnione elementy, wykonaj następujące czynności:
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "refresh":

 

Podobne tłumaczenia

"refresh" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "refresh" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Information from third-party sources may change as our index refreshes.

Dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych mogą ulec zmianie po odświeżeniu naszego indeksu.

I find these little vignettes, these little accidental pieces of design, to be refreshing.

Dla mnie te małe winietki, małe przypadkowe fragmenty designu, są bardzo pokrzepiające.

This makes his stagings refreshingly stimulating, direct and clear.

To wszystko powoduje, iż inscenizacje Fiedlera są ożywcze, bezpośrednie i klarowne.

Start by waiting one minute and refreshing the page of your recovery email address.

Zacznij od odczekania jeszcze chwili i odświeżenia parę razy strony adresu e-mail odzyskiwania.

I will speak, that I may be refreshed; I will open my lips and answer.

Będę tedy mówił, a wytchnę sobie; otworzę wargi swe, i odpowiem.

For they refreshed my spirit and yours: acknowledge ye therefore them that are such.

Ochłodzili bowiem ducha mego i waszego; znajcież tedy takowych.

Your introductions, refreshing in their objectiveness, should set the tone for the whole of 2008.

Pańskie wystąpienie, orzeźwiające pod względem swej obiektywności, powinno nadać ton całemu 2008 r.

You do some routine refresher training, and then you go to put on your parachute and a buddy helps you.

Robi się rutynową powtórkę całej procedury, po czym z pomocą kolegi zakłada się spadochron.

Start by waiting one minute and refreshing the page of your recovery email account.

Zacznij od odczekania jeszcze chwili i odświeżenia parę razy strony konta z adresem e-mail odzyskiwania.

Mr Almunia, I have listened to a refreshing speech from you, on which I should like to congratulate you.

Panie komisarzu Almunia! Wysłuchałem pańskiego krzepiącego przemówienia, którego chcę panu pogratulować.

And the king said unto the man of God, Come home with me, and refresh thyself, and I will give thee a reward.

Tedy rzekł król do męża Bożego: Pójdź ze mną do domu, abyś się posilił, a dam ci upominek.

It's lovely because it is an embodiment of something refreshing and delicious.

Jest urocza, bo ucieleśnia coś świeżego i pysznego.

In such instances, meals or refreshments must be offered, as well as hotel accommodation for a maximum of two nights.

W takich przypadkach należy zapewnić posiłki lub przekąski, a także nocleg na maksymalnie dwie noce.

(SV) Mr President, if I may, I would like to thank the rapporteur for a very refreshing new approach.

(SV) Panie przewodniczący! Jeżeli mogę, to chciałabym podziękować sprawozdawcy za bardzo pokrzepiające nowe podejście.

If you're redirected to an error page or other results page, try refreshing the page or going back to the Google homepage.

W takiej sytuacji będzie widoczny komunikat z monitem o naciśnięcie klawisza Enter w celu przeprowadzenia wyszukiwania.

to whom he said, This is the rest, give ye rest to him that is weary; and this is the refreshing: yet they would not hear.

A gdy im rzekł: Toć jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, toć jest odpocznienie; ale oni nie chcieli słuchać.

Have you tried Re-Fresh, Pink Factor?

Szukałaś w Re-Fresh, Pink Factor?

It will be refreshing to read the press tomorrow to see finally that Britain says 'yes' to Europe.

Pokrzepiające będzie, kiedy w jutrzejszej prasie będziemy mogli przeczytać, że Wielka Brytania wreszcie powiedziała "tak” Europie.

Madam President, I think it is refreshing to have a report coming before Parliament today starting with the word 'simplification'.

Pani przewodnicząca! Przedłożenie dziś Parlamentowi sprawozdania rozpoczynającego się od słowa "uproszczenie” uważam za krzepiące.

And the next day we touched at Sidon: and Julius treated Paul kindly, and gave him leave to go unto his friends and refresh himself.

A drugiego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, kędy Julijusz ludzko się Pawłowi stawiwszy, pozwolił mu iść do przyjaciół, aby wczasu zażył.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń zawiera słownik polsko-rosyjski.