Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "reconnaissance"

 

"reconnaissance" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-11 z 11

reconnaissance {rzeczownik}

reconnaissance {rzecz.}

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "reconnaissance":

 

Podobne tłumaczenia

"reconnaissance" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "reconnaissance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We have the Helios reconnaissance satellites, the German SAR Lupe ones and the Italian Cosmo-Skymed.

Dysponujemy satelitami zwiadowczymi Helios, niemieckimi SAR Lupe i włoskimi Cosmo-Skymed.

We have deficits in reconnaissance and navigation.

Nie mamy odpowiednich środków do prowadzenia zwiadu i nawigacji.

We also need to strengthen the means and measures at our disposal, including Frontex, Europol and maritime reconnaissance.

Musimy również wzmocnić zasoby i zaplecze, którymi dysponujemy, w tym Frontex, Europol i patrole morskie.

I will start with reconnaissance.

Zacznę od zwiadu.

It is vital to ensure that the imagery received from these reconnaissance satellites is actually available to our satellite centre in Torrejón.

Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie faktycznej dostępności obrazów otrzymywanych z tych satelitów zwiadowczych dla naszego centrum w Torrejón.

Spain has also reacted by planning to send a reconnaissance plane, in other words, an unarmed plane to dissuade armed pirates.

Hiszpania także zareagowała, planując wysłać samolot zwiadowczy, innymi słowy, samolot nieuzbrojony, aby odwieść uzbrojonych piratów od ich zamiarów.

Here we keep finding weaknesses in the area of space, satellite-based reconnaissance, satellite-based telecommunications and satellite-based navigation.

W tym przypadku nadal odnotowujemy słabe punkty w obszarze przestrzeni kosmicznej, zwiadu satelitarnego, satelitarnej telekomunikacji i nawigacji.

These new measures will facilitate the reconnaissance and prosecution of trafficking cases and will encourage victims to cooperate with the authorities.

Nowe środki ułatwią rozpoznawanie i ściganie przypadków handlu ludźmi, zachęcając jednocześnie pokrzywdzonych do współpracy z władzami.

During that time there have been many, many provocations, including unmanned reconnaissance flights, one-sided peace, and an increase in so-called peacekeepers.

W tym czasie miało miejsce bardzo dużo prowokacji, włącznie z bezzałogowymi lotami zwiadowczymi, jednostronnym pokojem i zwiększeniem tzw. sił pokojowych.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także angielsko-polski słownik bab.la.