"to receive" po polsku

EN

"to receive" - polskie tłumaczenie

EN to receive
volume_up
[received|received] {czasownik}

to receive (też: to get, to have, to obtain, to come in for)
volume_up
otrzymać {czas. dk}
This is because the child may receive some of the radioactivity.
W przeciwnym wypadku dziecko może otrzymać pewną dawkę radioaktywności.
We would like to receive an answer and also news from the Commission in this regard.
Chcielibyśmy otrzymać odpowiedź Komisji w tej sprawie.
Why should it only be the airlines that receive compensation?
Dlaczego tylko linie lotnicze mają otrzymać odszkodowania?
to receive (też: to accept, to adopt, to assume, to embrace)
We are examining the issues around how third countries might receive former detainees.
Badamy sprawy związane z tym, w jaki sposób kraje trzecie mogłyby przyjmować byłych więźniów.
and set forth customs which it is not lawful for us to receive, or to observe, being Romans.
I opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.
treatment for persons able to receive treatment by oral route when clinically appropriate.
kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.
to receive (też: to accept, to adopt, to co-opt, to enroll)
volume_up
przyjąć {czas. dk}
And if ye are willing to receive [it,] this is Elijah, that is to come.
A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.
I have not heard about the protection of these people that we have to receive.
Nic nie słyszałem o ochronie tych ludzi, których mamy przyjąć.
We can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.
Możemy wziąć przykład z prezydenta Obamy - on miał odwagę przyjąć Dalajlamę.
to receive (też: to get, to cop)
volume_up
dostać {czas. dk}
Within this framework Kosovo should be put back on the track of international legality, and the region should receive a clear road map for its EU integration.
W takich ramach Kosowo powinno zostać ponownie skierowane na ścieżkę zgodności z prawem międzynarodowym, a przedmiotowy region powinien dostać jasną "mapę drogową” integracji z UE.
to receive (też: to get, to cop)
(NL) European farmers who grow tobacco should not receive a single cent from the EU for it.
(NL) Rolnicy europejscy uprawiający tytoń nie powinni dostawać za to nawet eurocenta.
Why should the new States continue to receive proportionally two or three times less than the old States?
Dlaczego w dalszym ciągu nowe kraje mają dostawać proporcjonalnie dwa, trzy razy mniej niż kraje stare?
The French motor industry can receive more government aid than the motor industry in the countries of the 'new' EU.
Francuski przemysł motoryzacyjny może dostawać pomoc rządową w większym stopniu niż przemysł motoryzacyjny w krajach "nowej Unii”.
to receive (też: to greet, to hail, to salute, to welcome)
to receive (też: to abjure, to pick up, to reclaim, to take away)
volume_up
odebrać {czas. dk}
Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.
Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.
Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.
Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.
Wałęsa, too, was not able to receive his Nobel Peace Prize in person, but even so, that prize was the hope of liberty to us Poles.
Wałęsa też nie mógł pojechać odebrać Nobla, ale i tak ten Nobel był dla nas Polaków nadzieją na wolność.
to receive (też: to copy, to reclaim)
Immigrants to Germany can receive programmes in their native tongues via satellite.
Imigranci mogą w Niemczech odbierać programy w swych językach ojczystych przez satelitę.
. - (HU) Is the EU truly able to receive the intelligence data arriving from the United States?
. - (HU) Czy UE jest naprawdę w stanie odbierać dane wywiadowcze, które napływają ze Stanów Zjednoczonych?
For example, in Latvia, there are over 200 000 Latgallians, who cannot even receive primary education in the Latgallian language.
Dla przykładu, na Łotwie jest ponad 200 tysięcy Łatgalów, którzy nie mogą odbierać nawet wykształcenia podstawowego w języku łatgalskim.

Przykłady użycia - "to receive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
Należy zainicjować dyskusję o tym, na co UE powinna przeznaczać otrzymywane środki.
EnglishBecause if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
Jeśli bowiem UE ma dysponować mniejszymi zasobami, to należy dokonać wyboru.
English This right includes the possibility to receive free compulsory education.3.
    Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.3.
EnglishTo receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;
Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
EnglishHalf of the patients received Herceptin, while the other half did not receive it.
Połowie pacjentek podano preparat Hercaptin, natomiast drugiej połowie go nie podano.
EnglishWe would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
Nie mielibyśmy prawa otrzymywać środków na procesy pokojowe przeprowadzane w Europie.
EnglishThey have worse protection and receive worse information than the committee wanted.
Są oni gorzej chronieni i gorzej informowani niż życzyła sobie tego komisja.
EnglishWe are not there yet, and there are still some countries that do not receive refugees.
Jeszcze nie osiągnęliśmy celu, i wciąż istnieją państwa nieprzyjmujące uchodźców.
EnglishWe have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
Mamy przypadek dziennikarza, który zmarł z powodu nieudzielania pomocy medycznej.
EnglishWe receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
5 tysięcy wniosków rocznie i mamy osiemdziesięciu pracowników, którzy się nimi zajmują.
EnglishYour doctor or pharmacist will be able to decide if you should receive INTANZA.
Lekarz lub farmaceuta będą w stanie zadecydować, czy należy podać INTANZA.
EnglishIf you vote in favour, then you will receive an apology from me, Mr Lehne.
Jeżeli zagłosuje pan za ich przyjęciem, to przeproszę pana, panie pośle Lehne.
EnglishThat is why we are hoping that this policy will receive definite support.
Mamy zatem nadzieję, że polityka ta będzie się cieszyła zdecydowanym poparciem.
EnglishExercise caution in patients with impaired cardiac function who receive Caelyx.
Należy zachować ostrożność stosując preparat Caelyx u pacjentów z niewydolnością serca.
Englishwho shall not receive manifold more in this time, and in the world to come eternal life.
Aby nie wziął daleko więcej w tym czasie, a w przyszłym wieku żywota wiecznego.
EnglishWe continue to receive information about further executions and more death sentences.
Odnotowujemy informację o kolejnych egzekucjach, kolejnych wyrokach śmierci.
EnglishYour doctor may decide to change the dose of BeneFIX you receive during your treatment.
Lekarz prowadzący może zadecydować o zmianie dawki leku BeneFIX w czasie leczenia.
EnglishIn total you should receive 5 doses of Zenapax for a complete treatment course.
Łącznie pacjent otrzymuje 5 dawek leku Zenapax jako pełny kurs leczenia.
EnglishWe all continue to receive terrible news from Zimbabwe about the violence there.
Wszyscy nadal otrzymujemy okropne wiadomości z Zimbabwe na temat przemocy w tym państwie.
English This right includes the possibility to receive free compulsory education.
    Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.