Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to receive"

 

"to receive" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-34 z 3336

to receive {czasownik}

to receive [received|received] {czas.} (też: to obtain, to get, to have, to come in for)

otrzymać {czas. dk}

Patients will always prefer to receive health care close to where they live.

Pacjenci zawsze będą woleli otrzymać opiekę zdrowotną blisko swojego miejsca zamieszkania.

Your doctor will decide if you should receive the vaccine DUKORAL ’

Lekarz zdecyduje, czy pacjentka powinna otrzymać szczepionkę DUKORAL.

I should now like to receive some information concerning what we discussed.

Chciałbym otrzymać jakieś informacje na temat, który omawialiśmy.

Individuals 12 months or older should receive one dose at an elected date.

Pacjenci w wieku 12 miesięcy i starsi powinni otrzymać jedną dawkę szczepionki w wybranym dniu.

These infants should receive the first dose of vaccine between 6 and 12 weeks after birth.

Pierwszą dawkę szczepionki niemowlęta te powinny otrzymać między 6 a 12 tygodniem po urodzeniu.

to receive [received|received] {czas.} (też: to accept, to adopt, to assume, to take)

We are examining the issues around how third countries might receive former detainees.

Badamy sprawy związane z tym, w jaki sposób kraje trzecie mogłyby przyjmować byłych więźniów.

and set forth customs which it is not lawful for us to receive, or to observe, being Romans.

I opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.

treatment for persons able to receive treatment by oral route when clinically appropriate.

kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.

And it is these countries, the developing countries, which need open markets that can receive their products.

A to właśnie te kraje, kraje rozwijające się, potrzebują otwartych rynków, które mogłyby przyjmować ich produkty.

Better is a poor and wise youth than an old and foolish king, who knoweth not how to receive admonition any more.

Lepszy jest chłopiec ubogi a mądry, niżeli król stary a głupi, który już nie umie przyjmować napominania.

to receive [received|received] {czas.} (też: to accept, to get, to take, to intercept)

przyjąć {czas. dk}

Do we have to receive all of them in our countries, on the orders of this organisation?

Czy musimy przyjąć w naszych krajach na polecenie tej organizacji wszystkie te osoby?

We can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.

Możemy wziąć przykład z prezydenta Obamy - on miał odwagę przyjąć Dalajlamę.

And if ye are willing to receive [it,] this is Elijah, that is to come.

A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.

I have not heard about the protection of these people that we have to receive.

Nic nie słyszałem o ochronie tych ludzi, których mamy przyjąć.

My government, by contrast, has decided to receive these detainees and I congratulate it on this approach.

Mój rząd, natomiast, zdecydował się przyjąć tych więźniów i gratuluję mu takiego podejścia.

to receive [received|received] {czas.} (też: to get, to cop)

dostać {czas. dk}

They have worked well and hard and they should receive what is theirs by right - this is no gift.

Bardzo dobrze i ciężko pracowali, dlatego powinni dostać to, do czego mają prawo - to nie jest prezent.

Within this framework Kosovo should be put back on the track of international legality, and the region should receive a clear road map for its EU integration.

W takich ramach Kosowo powinno zostać ponownie skierowane na ścieżkę zgodności z prawem międzynarodowym, a przedmiotowy region powinien dostać jasną "mapę drogową” integracji z UE.

We received voting instructions prepared by Nord Stream; that was in the Committee on Petitions.

Myśmy dostali wskazówki do głosowania przygotowane przez Nord Stream, to było w Komisji Petycji.

For he was numbered among us, and received his portion in this ministry.

Bo był policzony z nami i dostał był cząstki tego usługiwania.

Yesterday, I received a letter from the Belarusian Ambassador to Poland.

Wczoraj dostałem list od ambasadora Białorusi w Polsce.

to receive [received|received] {czas.} (też: to get, to cop)

(NL) European farmers who grow tobacco should not receive a single cent from the EU for it.

(NL) Rolnicy europejscy uprawiający tytoń nie powinni dostawać za to nawet eurocenta.

Why should the new States continue to receive proportionally two or three times less than the old States?

Dlaczego w dalszym ciągu nowe kraje mają dostawać proporcjonalnie dwa, trzy razy mniej niż kraje stare?

The idea that the EIT would almost certainly receive cash out of EU programmes based on free competition is just a dream.

Pomysł, że EIT będzie niemal na pewno dostawać pieniądze z programów UE opierających się o wolną konkurencję, to tylko marzenie.

The French motor industry can receive more government aid than the motor industry in the countries of the 'new' EU.

Francuski przemysł motoryzacyjny może dostawać pomoc rządową w większym stopniu niż przemysł motoryzacyjny w krajach "nowej Unii”.

I would be most grateful for some information from you, as I am receiving e-mails every day.

Byłabym wdzięczna za jakieś informacje od pana, bowiem codziennie dostaję e-maile.

to receive [received|received] {czas.} (też: to greet, to welcome, to salute, to hail)

witać [witam|witał] {czas. ndk}

to receive [received|received] {czas.} (też: to take away, to abjure, to pick up, to reclaim)

odebrać {czas. dk}

It's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.

Ważne jest również to, aby wszyscy adresaci wiadomości chcieli ją odebrać.

Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.

Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.

Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.

Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.

We were informed that representatives of Memorial were not able to come to Parliament to receive the Sakharov Prize last year.

Pojawiła się informacja, że przedstawiciele Memoriału nie mogli przyjechać do Parlamentu i odebrać nagrody w zeszłym roku.

Wałęsa, too, was not able to receive his Nobel Peace Prize in person, but even so, that prize was the hope of liberty to us Poles.

Wałęsa też nie mógł pojechać odebrać Nobla, ale i tak ten Nobel był dla nas Polaków nadzieją na wolność.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "receive":

 

Podobne tłumaczenia

"to receive" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to receive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

In both studies, the dose of epoetin received was similar with both medicines.

W obu badaniach dawka zastosowanej epoetyny była podobna w przypadku obu leków.

We must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.

Należy zainicjować dyskusję o tym, na co UE powinna przeznaczać otrzymywane środki.

After all, there are no visible improvements in the countries that receive support.

Przecież w krajach otrzymujących wsparcie nie obserwuje się widocznej poprawy.

Adverse reactions have been reported in 5-14 % of patients receiving ciprofloxacin.

Działania niepożądane zgłaszano u 5- 14 % pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę.

The Commission appreciates the unfailing support it receives from Parliament.

Komisja Europejska docenia niezawodne wsparcie, które otrzymuje od Parlamentu.

Patients received three doses of either placebo or infliximab at weeks 0, 2 and 6.

Pacjenci otrzymywali 3 dawki infliksymabu, albo placebo, w 0, 2 i 6 tygodniu.

This right includes the possibility to receive free compulsory education.3.

    Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.3.

Because if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.

Jeśli bowiem UE ma dysponować mniejszymi zasobami, to należy dokonać wyboru.

They have worse protection and receive worse information than the committee wanted.

Są oni gorzej chronieni i gorzej informowani niż życzyła sobie tego komisja.

Many of these patients were also receiving chemotherapy and corticosteroids.

Wielu z nich podawanych było także chemoterapii oraz przyjmowało kortykosteroidy.

if you are receiving chemotherapy, radiation treatment or immunosuppression.

jeśli pacjent otrzymuje chemioterapię, radioterapię lub leczenie immunosupresyjne;

Side effects have been reported in 5-14 % of patients receiving ciprofloxacin.

Działania niepożądane zgłaszano u 5 do 14 % pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę.

I have posed the question several times and received extremely evasive answers.

Stawiałem to pytanie wielokrotnie i uzyskałem jedynie wymijające odpowiedzi.

The Council has received its share of criticism for not addressing this issue.

Sporo słów krytyki skierowano do Rady w związku z tym, że nie zajęła się tą kwestią.

In a letter he thanked Chancellor Angela Merkel for having received the Dalai Lama.

Hu Jia podziękował listownie kanclerz Angeli Merkel za przyjęcie Dalai Lamy.

Mr President, the Belgian Presidency has rightly received praise from all quarters.

Panie Przewodniczący! Prezydencję belgijską słusznie chwali się ze wszystkich stron.

I would also like to express my thanks for the support I received for my amendments.

Chciałabym podziękować również za wsparcie zaproponowanych przeze mnie poprawek.

There is a need for solidarity with countries receiving huge influxes of immigrants.

Potrzebna jest solidarność z krajami, do których jest największy napływ imigrantów.

Half of the patients received Herceptin, while the other half did not receive it.

Połowie pacjentek podano preparat Hercaptin, natomiast drugiej połowie go nie podano.

We would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.

Nie mielibyśmy prawa otrzymywać środków na procesy pokojowe przeprowadzane w Europie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.