angielsko-polskie tłumaczenie słowa "to receive"

EN to receive angielskie tłumaczenie

to receive {czas.}

EN to receive
volume_up
[received|received] {czasownik}

to receive (też: to get, to have, to obtain, to come in for)
volume_up
otrzymać {czas. dk}
This is because the child may receive some of the radioactivity.
W przeciwnym wypadku dziecko może otrzymać pewną dawkę radioaktywności.
We would like to receive an answer and also news from the Commission in this regard.
Chcielibyśmy otrzymać odpowiedź Komisji w tej sprawie.
Why should it only be the airlines that receive compensation?
Dlaczego tylko linie lotnicze mają otrzymać odszkodowania?
to receive (też: to accept, to adopt, to assume, to embrace)
We are examining the issues around how third countries might receive former detainees.
Badamy sprawy związane z tym, w jaki sposób kraje trzecie mogłyby przyjmować byłych więźniów.
and set forth customs which it is not lawful for us to receive, or to observe, being Romans.
I opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.
treatment for persons able to receive treatment by oral route when clinically appropriate.
kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.
to receive (też: to accept, to adopt, to co-opt, to enroll)
volume_up
przyjąć {czas. dk}
And if ye are willing to receive [it,] this is Elijah, that is to come.
A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.
I have not heard about the protection of these people that we have to receive.
Nic nie słyszałem o ochronie tych ludzi, których mamy przyjąć.
Do we have to receive all of them in our countries, on the orders of this organisation?
Czy musimy przyjąć w naszych krajach na polecenie tej organizacji wszystkie te osoby?
to receive (też: to get, to cop)
volume_up
dostać {czas. dk}
They have worked well and hard and they should receive what is theirs by right - this is no gift.
Bardzo dobrze i ciężko pracowali, dlatego powinni dostać to, do czego mają prawo - to nie jest prezent.
Don't answer yet because you'll also receive 6 other knives for barbecue.
Jeszcze nie odpowiadaj, ponieważ w komplecie dostaniesz jeszcze 6 noży do barbecue.
(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.
to receive (też: to get, to cop)
(NL) European farmers who grow tobacco should not receive a single cent from the EU for it.
(NL) Rolnicy europejscy uprawiający tytoń nie powinni dostawać za to nawet eurocenta.
Why should the new States continue to receive proportionally two or three times less than the old States?
Dlaczego w dalszym ciągu nowe kraje mają dostawać proporcjonalnie dwa, trzy razy mniej niż kraje stare?
The French motor industry can receive more government aid than the motor industry in the countries of the 'new' EU.
Francuski przemysł motoryzacyjny może dostawać pomoc rządową w większym stopniu niż przemysł motoryzacyjny w krajach "nowej Unii”.
to receive (też: to greet, to hail, to salute, to welcome)
It is a great pleasure for the European Parliament to receive the President of the Portuguese Republic.
Witam w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski z wielką przyjemnością wita prezydenta Republiki Portugalii.
Voting time is being suspended very briefly while we receive the Lebanese parliamentary delegation, which is observing our work and to which we of course extend a warm welcome.
Głosowanie zostaje na chwilę zawieszone, gdyż przyjmujemy parlamentarną delegację z Libanu, która obserwuje naszą pracę, i którą oczywiście ciepło witamy.
to receive (też: to abjure, to pick up, to reclaim, to take away)
volume_up
odebrać {czas. dk}
Since he is in prison, however, he was unable to receive it in person.
Ponieważ jednak przebywa w więzieniu, nie mógł odebrać jej osobiście.
It's also important that everyone you are sending mail to is willing to receive it.
Ważne jest również to, aby wszyscy adresaci wiadomości chcieli ją odebrać.
Note that you can only receive a PIN at the business address you've submitted to Google Maps.
Kod PIN można odebrać jedynie pod adresem firmowym przesłanym do Map Google.

Przykłady użycia - "to receive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
Należy zainicjować dyskusję o tym, na co UE powinna przeznaczać otrzymywane środki.
EnglishBecause if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
Jeśli bowiem UE ma dysponować mniejszymi zasobami, to należy dokonać wyboru.
EnglishAfter all, there are no visible improvements in the countries that receive support.
Przecież w krajach otrzymujących wsparcie nie obserwuje się widocznej poprawy.
EnglishWe would not be in the system to receive money for the peace process in Europe.
Nie mielibyśmy prawa otrzymywać środków na procesy pokojowe przeprowadzane w Europie.
EnglishTo receive instruction in wise dealing, In righteousness and justice and equity;
Dla pojęcia ćwiczenia w rozumie, w sprawiedliwości, w sądzie i w prawości;
EnglishHalf of the patients received Herceptin, while the other half did not receive it.
Połowie pacjentek podano preparat Hercaptin, natomiast drugiej połowie go nie podano.
English This right includes the possibility to receive free compulsory education.3.
    Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.3.
EnglishWe are not there yet, and there are still some countries that do not receive refugees.
Jeszcze nie osiągnęliśmy celu, i wciąż istnieją państwa nieprzyjmujące uchodźców.
EnglishWe have a case of a journalist who died because he did not receive medical assistance.
Mamy przypadek dziennikarza, który zmarł z powodu nieudzielania pomocy medycznej.
EnglishThey have worse protection and receive worse information than the committee wanted.
Są oni gorzej chronieni i gorzej informowani niż życzyła sobie tego komisja.
EnglishWe receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
5 tysięcy wniosków rocznie i mamy osiemdziesięciu pracowników, którzy się nimi zajmują.
EnglishYour doctor or pharmacist will be able to decide if you should receive INTANZA.
Lekarz lub farmaceuta będą w stanie zadecydować, czy należy podać INTANZA.
EnglishIf you vote in favour, then you will receive an apology from me, Mr Lehne.
Jeżeli zagłosuje pan za ich przyjęciem, to przeproszę pana, panie pośle Lehne.
EnglishMoreover, prison officers receive financial rewards for caning prisoners.
Ponadto, pracownicy więzień otrzymują nagrody pieniężne za chłostanie więźniów.
EnglishThat is why we are hoping that this policy will receive definite support.
Mamy zatem nadzieję, że polityka ta będzie się cieszyła zdecydowanym poparciem.
EnglishExercise caution in patients with impaired cardiac function who receive Caelyx.
Należy zachować ostrożność stosując preparat Caelyx u pacjentów z niewydolnością serca.
EnglishWe continue to receive information about further executions and more death sentences.
Odnotowujemy informację o kolejnych egzekucjach, kolejnych wyrokach śmierci.
EnglishWe all continue to receive terrible news from Zimbabwe about the violence there.
Wszyscy nadal otrzymujemy okropne wiadomości z Zimbabwe na temat przemocy w tym państwie.
EnglishYour doctor may decide to change the dose of BeneFIX you receive during your treatment.
Lekarz prowadzący może zadecydować o zmianie dawki leku BeneFIX w czasie leczenia.
EnglishIn total you should receive 5 doses of Zenapax for a complete treatment course.
Łącznie pacjent otrzymuje 5 dawek leku Zenapax jako pełny kurs leczenia.