Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "to receive"

 

"to receive" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 3001

to receive {czasownik}

to receive [received|received] {czas.} (też: to obtain, to get, to have)

otrzymać {czas.}

Most want to receive health services close to home and in their own language.

Większość z nich woli otrzymać opiekę zdrowotną blisko domu i we własnym języku.

Patients will always prefer to receive health care close to where they live.

Pacjenci zawsze będą woleli otrzymać opiekę zdrowotną blisko swojego miejsca zamieszkania.

If you have a problem with your kidneys you may receive a lower starting dose.

Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, może on otrzymać mniejszą dawkę początkową.

Patients need to receive a loading dose on the first day of treatment.

W pierwszym dniu leczenia pacjenci powinni otrzymać dawkę nasycającą.

The Member States must also receive support for further capacity building.

Państwa członkowskie muszą również otrzymać wsparcie na rzecz dalszego budowania potencjału.

to receive [received|received] {czas.} (też: to accept, to adopt, to assume, to take)

przyjmować {czas.}

If you have reduced liver function you should still be able to receive Thyrogen.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby mogą z reguły przyjmować lek Thyrogen.

She is not allowed to receive visitors, conduct telephone conversations or receive mail.

Nie wolno jej przyjmować gości, przeprowadzać rozmów telefonicznych ani odbierać poczty.

We are examining the issues around how third countries might receive former detainees.

Badamy sprawy związane z tym, w jaki sposób kraje trzecie mogłyby przyjmować byłych więźniów.

and set forth customs which it is not lawful for us to receive, or to observe, being Romans.

I opowiadają zwyczaje, których się nam nie godzi przyjmować ani zachowywać, ponieważ jesteśmy Rzymianie.

treatment for persons able to receive treatment by oral route when clinically appropriate.

kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.

to receive [received|received] {czas.} (też: to accept, to get, to take, to intercept)

przyjąć {czas.}

Do we have to receive all of them in our countries, on the orders of this organisation?

Czy musimy przyjąć w naszych krajach na polecenie tej organizacji wszystkie te osoby?

We can take a leaf from President Obama's book: he had the courage to receive the Dalai Lama.

Możemy wziąć przykład z prezydenta Obamy - on miał odwagę przyjąć Dalajlamę.

And if ye are willing to receive [it,] this is Elijah, that is to come.

A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.

I have not heard about the protection of these people that we have to receive.

Nic nie słyszałem o ochronie tych ludzi, których mamy przyjąć.

My government, by contrast, has decided to receive these detainees and I congratulate it on this approach.

Mój rząd, natomiast, zdecydował się przyjąć tych więźniów i gratuluję mu takiego podejścia.

to receive [received|received] {czas.} (też: to get, to cop)

dostać {czas.}

They have worked well and hard and they should receive what is theirs by right - this is no gift.

Bardzo dobrze i ciężko pracowali, dlatego powinni dostać to, do czego mają prawo - to nie jest prezent.

Entering the common European home, we have to make our personal efforts to gain our well deserved place rather than receive it as a gift.

Wchodząc do wspólnego domu europejskiego musimy osobiście podjąć wysiłki, aby raczej uzyskać zasłużone miejsce, niż dostać je w prezencie.

Within this framework Kosovo should be put back on the track of international legality, and the region should receive a clear road map for its EU integration.

W takich ramach Kosowo powinno zostać ponownie skierowane na ścieżkę zgodności z prawem międzynarodowym, a przedmiotowy region powinien dostać jasną "mapę drogową” integracji z UE.

He's deaf, and he learned to play the piano after he received the cochlear implant.

Jest głuchy i nauczył się grać na pianinie, po tym jak dostał implant ślimakowy.

For he was numbered among us, and received his portion in this ministry.

Bo był policzony z nami i dostał był cząstki tego usługiwania.

to receive [received|received] {czas.} (też: to get, to cop)

(NL) European farmers who grow tobacco should not receive a single cent from the EU for it.

(NL) Rolnicy europejscy uprawiający tytoń nie powinni dostawać za to nawet eurocenta.

Why should the new States continue to receive proportionally two or three times less than the old States?

Dlaczego w dalszym ciągu nowe kraje mają dostawać proporcjonalnie dwa, trzy razy mniej niż kraje stare?

The idea that the EIT would almost certainly receive cash out of EU programmes based on free competition is just a dream.

Pomysł, że EIT będzie niemal na pewno dostawać pieniądze z programów UE opierających się o wolną konkurencję, to tylko marzenie.

The French motor industry can receive more government aid than the motor industry in the countries of the 'new' EU.

Francuski przemysł motoryzacyjny może dostawać pomoc rządową w większym stopniu niż przemysł motoryzacyjny w krajach "nowej Unii”.

Each year, one in 10 taxpayers receives a notice from the IRS.

Co roku, 10% podatników dostaje list z urzędu podatkowego.

to receive [received|received] {czas.} (też: to greet, to welcome, to salute, to hail)

witać [witam|witał] {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "receive":

 

Podobne tłumaczenia

"to receive" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "to receive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

who seeing Peter and John about to go into the temple, asked to receive an alms.

Ten ujrzawszy Piotra i Jana, że mieli wnijść do kościoła, prosił ich o jałmużnę.

Horses from four months of age should receive a second injection after four weeks.

Szczepionkę podaje się we wstrzyknięciu 0, 2 ml w wewnętrzną część wargi górnej.

However, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.

Jak dotąd Komisja jednak nie otrzymała żadnych wniosków dotyczących tych obszarów.

Additionally, 45 % of the study population also received long-acting nitrates.

Dodatkowo 45 % populacji badania otrzymywało również długo działające azotany.

Both components must be mixed together before your child receives the vaccine.

Oba składniki muszą zostać zmieszane razem przed podaniem szczepionki dziecku.

Both components must be mixed together before your child receives the vaccine.

Obie składowe szczepionki muszą być zmieszane razem przed szczepieniem dziecka.

In both studies, the dose of epoetin received was similar with both medicines.

W obu badaniach dawka zastosowanej epoetyny była podobna w przypadku obu leków.

Mothers receiving nitisinone should not breast-feed (see section 4.6 and 5.3).

Matki przyjmujące nityzynon nie powinny karmić piersią (patrz punkty 4. 6 i 5. 3).

Mothers receiving nitisinone should not breast-feed (see sections 4.6 and 5.3).

Matki przyjmujące nityzynon nie powinny karmić piersią (patrz punkty 4. 6 i 5. 3).

In both studies, patients also received other medicines to prevent blood clotting.

W obu badaniach pacjenci otrzymywali inne leki zapobiegające krzepnięciu krwi.

Receive my instruction, and not silver; And knowledge rather than choice gold.

Przyjmijcież ćwiczenie moje, a nie srebro, a umiejętność raczej, niż złoto wyborne.

But him that is weak in faith receive ye, [yet] not for decision of scruples.

A tego, który jest w wierze słaby, przyjmujcie, nie na sprzeczania około sporów.

We must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.

Należy zainicjować dyskusję o tym, na co UE powinna przeznaczać otrzymywane środki.

After all, there are no visible improvements in the countries that receive support.

Przecież w krajach otrzymujących wsparcie nie obserwuje się widocznej poprawy.

Anyone who registers a company will receive around eight to 10 letters in response.

Każdy, kto rejestruje firmę, otrzymuje w odpowiedzi osiem do dziesięciu pism.

Adverse reactions have been reported in 5-14 % of patients receiving ciprofloxacin.

Działania niepożądane zgłaszano u 5- 14 % pacjentów otrzymujących cyprofloksacynę.

Patients received three doses of either placebo or infliximab at weeks 0, 2 and 6.

Pacjenci otrzymywali 3 dawki infliksymabu, albo placebo, w 0, 2 i 6 tygodniu.

This right includes the possibility to receive free compulsory education.3.

    Prawo to obejmuje możliwość korzystania z bezpłatnej nauki obowiązkowej.3.

What if I receive a postcard or phone call at my business that I did not request?

E-maile z adresu google.com mogą wysyłać wyłącznie oficjalni przedstawiciele Google.

Those who do more, those who show that they deserve more, will receive more.

Ci, którzy robią więcej, którzy udowadniają, że zasługują na więcej, dostają więcej.
 

Wyniki z forum

"to receive" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.