angielsko-polskie tłumaczenie słowa "real"

EN real angielskie tłumaczenie

real {przym.}
to real {czas.}

EN real
volume_up
{przymiotnik}

real (też: actual, bona fide, genuine, pure)
volume_up
prawdziwy {przym. m.}
That is the real substance, the real reason and the real issue.
To jest prawdziwa treść, prawdziwy powód i najważniejsza kwestia.
The real position of the women of Afghanistan tells a different story, however.
Prawdziwy status kobiet w Afganistanie to jednak inna historia.
So this was great for us because it was a real turning point. ~~~ But it goes back.
To był prawdziwy punkt zwrotny, ale początek był znacznie wcześniej.
real
It provides real opportunities for chemicals, pharmaceuticals, other industries.
Daje on rzeczywiste możliwości przemysłowi chemicznemu, farmaceutycznemu i innym sektorom.
This will mean real kilometres of roads, modernised railway lines and airports.
To będą bowiem rzeczywiste kilometry dróg, zmodernizowane linie kolejowe, lotniska.
For young people, in particular, it constitutes a real threat.
Stanowi on rzeczywiste zagrożenie, szczególnie dla młodzieży.
real (też: actual, intrinsic, practical, veritable)
volume_up
rzeczywisty {przym. m.}
This would give a real industrial boost to the economic recovery.
Stanowiłoby to rzeczywisty bodziec dla przemysłu, pobudzający naprawę gospodarczą.
These philosophies matter, but the important thing is the real purpose, the real message.
Filozofie mają znaczenie, ale ważna sprawą jest rzeczywisty cel, prawdziwe przesłanie.
We must overcome these obstacles if we want to make real progress.
Musimy przezwyciężyć te przeszkody, jeśli chcemy osiągnąć rzeczywisty postęp.
real
volume_up
rzeczywista {przym. f.}
That demonstrates real awareness and represents a positive and necessary change.
Pokazuje to rzeczywistą świadomość, stanowiąc pozytywną i niezbędną zmianę.
So there is a real need for better cooperation, and to exchange information.
Tak więc istnieje rzeczywista potrzeba lepszej współpracy i wymiany informacji.
Thus, the appointment of ESMA remains the only real and positive change.
Zatem ustanowienie ESMA pozostaje jedyną rzeczywistą i korzystną zmianą.
real (też: actual, feasible, practical, viable)
volume_up
realny {przym. m.}
These will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
Prawdopodobnie w sposób realny przyczyni się do rozwiązania problemów zatłoczenia.
The horizontal approach is the only real way of guaranteeing equal treatment for all.
Horyzontalne podejście to jedyny realny sposób zagwarantowania wszystkim równego tratowania.
There are real concerns about the reopening of the negotiations with Mercosur.
Wznowienie negocjacji z Mercosurem stanowi realny problem.
real (też: genuine, veritable)
volume_up
istny {przym. m.}
(DE) Mr President, the Catania report is a real sham.
Sprawozdanie pana posła Catanii to istna fikcja.
real (też: not imaginary)
volume_up
nieurojony {przym. m.}
real (też: every inch)
Secondly, on the politics of it, this was the first real vote on climate change.
Po drugie, odnosząc się do kontekstu politycznego, było to pierwsze głosowanie z prawdziwego zdarzenia na temat zachodzących zmian klimatycznych.
It must help strengthen the capabilities of all those involved; it must contribute to the fight against corruption and to the introduction of real forest governance.
Musi pomóc wzmocnić potencjał wszystkich zainteresowanych; musi przyczynić się do walki z korupcją i do wprowadzenia gospodarki leśnej z prawdziwego zdarzenia.

trending_flat
"wind"

real (też: apparent, noticeable)
volume_up
odczuwalny {przym. m.} (wiatr)
The effects of crises such as this are often only felt in the real economy at a later point in time.
Często skutki kryzysów podobnych do obecnego są odczuwalne w gospodarce realnej dopiero po jakimś czasie.
The full impact of the financial crisis which started in the US is now being felt in the real economy.
Pełne oddziaływanie kryzysu finansowego, który zaczął się w USA, jest obecnie odczuwalne w realnej gospodarce.
The present recession proves that disturbances in the financial market have noticeable negative side-effects on the real economy.
Obecna recesja dowodzi, że zakłócenia na rynku finansowym mają odczuwalne negatywne skutki dla gospodarki realnej.

Przykłady użycia - "real" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishreal estate company
Englishreal estate office
Englishreal estate financing market
Englishreal estate group
Englishlimited real rights
EnglishThe litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.
Sprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.
EnglishThe financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
Instrumenty finansowe takie jak JESSICA, JEREMIE i JASPERS bardzo w tym pomagają.
EnglishThis is probably the first real press release by a victorious army that we've got.
To prawdopodobnie pierwsze znane ogłoszenie prasowe wydane przez zwycięską armię.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
EnglishThat means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.
Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.
EnglishWe need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.
Potrzebna jest nam solidarność ze strony wszystkich państw członkowskich Unii.
EnglishIn addition we must ensure that incentives reward a real reduction in discards.
Musimy ponadto zapewnić zachęty, które będą sprzyjały ograniczeniu odrzutów.
EnglishOn the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
Po drugiej stronie jest jakaś organizacja terrorystyczna, właściwie nie wiadomo kto.
EnglishThey should have real consequences for the relations between the EU and Azerbaijan.
Powinny one w konkretny sposób odbić się na stosunkach pomiędzy UE i Azerbejdżanem.
EnglishIt is a real pity that we were unable to reach agreement in relation to clones.
Naprawdę szkoda, że nie udało się osiągnąć porozumienia dotyczącego klonów.
EnglishThe behaviour of the Turkish occupation forces in Cyprus is also a real scandal.
Bulwersujące jest również zachowanie tureckich sił okupacyjnych na Cyprze.
EnglishWe have done so for years in the real economy with the Common External Tariff.
Robimy to od lat w gospodarce realnej za pomocą wspólnej taryfy zewnętrznej.
EnglishBut you better be the first one out of town as the real estate values go to hell.
Tylko pośpieszcie się z wyprowadzką bo ceny nieruchomości zaczynają szaleć.