Jak napisać list po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "real"

 

"real" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-35 z 2564

real {przymiotnik}

real {przym.} (też: true, genuine, truthful, full-blown)

prawdziwy {przym. m.}

This constitutes a real test of maturity and it is fully supported by the EU.

Ta lista stanowi prawdziwy sprawdzian dojrzałości i ma całkowite poparcie UE.

No action either to check that there is real trade behind the virtual transactions.

Nie sprawdzono, czy za tymi wirtualnymi transakcjami kryje się prawdziwy handel.

The Union must play its part as an effective negotiator and initiate real dialogue.

Unia musi odegrać tu rolę skutecznego negocjatora i zainicjować prawdziwy dialog.

I believe that, in comparison to the 2003 precedent, this is real progress.

Uważam, że w porównaniu z precedensem z 2003 roku jest to prawdziwy postęp.

If this can actually be put into action, it could be a real step forward.

Jeżeli udałoby się to zrobić w rzeczywistości, mógłby to być prawdziwy krok naprzód.

real {przym.}

rzeczywiste {przym.}

This will mean real kilometres of roads, modernised railway lines and airports.

To będą bowiem rzeczywiste kilometry dróg, zmodernizowane linie kolejowe, lotniska.

It provides real opportunities for chemicals, pharmaceuticals, other industries.

Daje on rzeczywiste możliwości przemysłowi chemicznemu, farmaceutycznemu i innym sektorom.

We must recognise the real changes that have taken place in technology over that period.

Musimy uświadomić sobie rzeczywiste zmiany technologiczne, które miały miejsce w tym okresie.

Instead of looking at what officials say, could you look properly at what the real costs are?

Czy możecie nie patrzeć na to, co mówią urzędnicy i oficjalnie zbadać rzeczywiste koszty?

People with disabilities are counting on real changes which will give them equal opportunities.

Niepełnosprawni liczą na rzeczywiste zmiany, które wyrównają ich szanse.

real {przym.} (też: actual, intrinsic, virtual, practical)

rzeczywisty {przym. m.}

We would like to have a real internal market in the field of energy by 2014.

Do roku 2014 chcielibyśmy stworzyć rzeczywisty rynek wewnętrzny w obszarze energii.

They need to provide a real insight into the actual scope of irregularities and fraud.

Muszą dawać faktyczny wgląd w rzeczywisty zakres nieprawidłowości i nadużyć.

These philosophies matter, but the important thing is the real purpose, the real message.

Filozofie mają znaczenie, ale ważna sprawą jest rzeczywisty cel, prawdziwe przesłanie.

What is the real substance of the progress made on regulation by the G20 in London?

Jaki jest rzeczywisty postęp w zakresie regulacji poczyniony w wyniku szczytu G20 w Londynie?

We must overcome these obstacles if we want to make real progress.

Musimy przezwyciężyć te przeszkody, jeśli chcemy osiągnąć rzeczywisty postęp.

real {przym.}

rzeczywista {przym. f.}

The imminent reform of the CAP gives us a real opportunity to address these issues.

Zbliżająca się reforma WPR daje nam rzeczywistą szansę rozwiązania tych problemów.

So there is a real need for better cooperation, and to exchange information.

Tak więc istnieje rzeczywista potrzeba lepszej współpracy i wymiany informacji.

Therefore, we must all play our part to ensure that real convergence occurs.

Dlatego wszyscy musimy dołożyć starań, aby zapewnić rzeczywistą konwergencję.

That demonstrates real awareness and represents a positive and necessary change.

Pokazuje to rzeczywistą świadomość, stanowiąc pozytywną i niezbędną zmianę.

On the other hand, there is no real competition in the credit rating agency sector.

Z drugiej strony w sektorze agencji ratingowych nie istnieje rzeczywista konkurencja.

real {przym.} (też: actual, practical, viable, workable)

realny {przym. m.}

These will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.

Prawdopodobnie w sposób realny przyczyni się do rozwiązania problemów zatłoczenia.

The problem, the real political problem, is how to achieve the essential aim.

Problem, realny problem polityczny, polega na tym, jak osiągnąć ten zasadniczy cel.

We have here a real health issue, which we must regulate as quickly as possible.

To naprawdę realny problem zdrowotny, który musimy uregulować możliwie jak najszybciej.

The feminisation of poverty has a real impact on the physical and mental health of women.

Feminizacja ubóstwa ma realny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne kobiet.

The horizontal approach is the only real way of guaranteeing equal treatment for all.

Horyzontalne podejście to jedyny realny sposób zagwarantowania wszystkim równego tratowania.

real {przym.} (też: genuine, veritable)

istny {przym. m.}

real {przym.} (też: not imaginary)

nieurojony {przym. m.}

to real {czasownik}

to real {czas.}

urealnić {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "real":

 

Podobne tłumaczenia

"real" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "real" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

And this is an x-ray picture of a real beetle, and a Swiss watch, back from '88.

Oto zdjęcie rentgenowskie z '88 roku przedstawiające żuka i szwajcarski zegarek.

This is probably the first real press release by a victorious army that we've got.

To prawdopodobnie pierwsze znane ogłoszenie prasowe wydane przez zwycięską armię.

And, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.

I ponownie osoba standardowych rozmiarów unijnych, aby mieć wyobrażenie skali.

There is a real danger that brochures and books will remain in offices unread.

Istnieje prawdziwe ryzyko, że broszury i książki pozostaną w biurach, nieczytane.

We need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.

Potrzebna jest nam solidarność ze strony wszystkich państw członkowskich Unii.

The litmus test for a constructive role is that finance serves the real economy.

Sprawdzianem dla konstruktywnej roli jest to, że finanse służą realnej gospodarce.

That means a loss of prosperity, a loss of real wages, a loss of purchasing power.

Oznacza to spadek dobrej koniunktury, spadek płac realnych, spadek siły nabywczej.

The financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.

Instrumenty finansowe takie jak JESSICA, JEREMIE i JASPERS bardzo w tym pomagają.

Without real autonomy in income, there will not be real autonomy in expenditure.

Nie zyskamy prawdziwej autonomii wydatków, bez prawdziwej autonomii dochodów.

If that leads to real solutions, it will make sense for Europe to support it.

Jeżeli doprowadzi ono do realnych rozwiązań, będzie sens, aby Europa je popierała.

President Barroso and I explained time and again the real issues behind EPAs.

Pan przewodniczący Barroso i ja wielokrotnie wyjaśnialiśmy czym naprawdę są UPG.

These are all real concerns, particularly in view of the rising energy prices.

Te wszystkie obawy są bardzo realne, szczególnie przy wzrastających cenach energii.

You must remember that we have sectors that are experiencing real difficulties.

Powinna pani pamiętać, że mamy sektory borykające się z rzeczywistymi trudnościami.

Only now has the time come to give those provisions and resolutions real content.

Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.

We must also ensure that there is real coordination between the 27 Member States.

Musimy także zagwarantować prawdziwą koordynację między 27 państwami członkowskimi.

Europe needs policies which are motivated by a real desire to strengthen the Union.

Europa potrzebuje polityk, u źródeł których będzie prawdziwa chęć wzmocnienia Unii.

Every voice in society matters, but only a united voice can make a real difference.

Każdy głos w społeczeństwie liczy się, ale tylko wspólny głos może coś zmienić.

They should have real consequences for the relations between the EU and Azerbaijan.

Powinny one w konkretny sposób odbić się na stosunkach pomiędzy UE i Azerbejdżanem.

The contract is the same as with real word objects in real world containers.

Zasady są takie same, jak z obiektami materialnymi w materialnych pojemnikach.

The final missing piece, the real paradigm-buster, is this: a gas station on orbit.

Ostatnim kawałkiem układanki, czymś przełomowym, będzie stacja benzynowa na orbicie.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: przywołanie, patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.