"ready" po polsku

EN

"ready" - polskie tłumaczenie

volume_up
ready {przym.}

EN ready
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
gotowy {przym. m.}
I should make it clear that this compromise is ready for approval.
Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że osiągnięty kompromis jest gotowy do zaakceptowania.
The solution is sterile, ready for use and intended for subcutaneous administration.
Roztwór jest jałowy, gotowy do użycia, stosowany podskórnie.
The solution for injection in a pre-filled syringe is ready for use.
Roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce jest gotowy do użycia.
ready
volume_up
gotów {przym. m.}
It made huge concessions, and was ready to withdraw the ban on labelling.
Poszedł na znaczne ustępstwa, a także był gotów wycofać zakaz etykietowania.
I am ready for deep, comprehensive dialogue with my Russian counterpart.
Jestem gotów do głębokiego, wyczerpującego dialogu ze stroną rosyjską.
Everyone is ready to throw in money, in terms of free money aid to developing countries.
Każdy jest gotów dać pieniądze jako wolny datek na pomoc krajom rozwijającym się.

Synonimy (angielski) dla "ready":

ready

Przykłady użycia - "ready" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.
EnglishThe Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.
Komisja chętnie pomoże zagwarantować, aby pomoc UE była dobrze skoordynowana.
EnglishThe Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.
Komisja jest przygotowana, aby jesienią przedstawić konkretne środki do dyskusji.
EnglishNo one - or almost no one - is implementing them and no one is ready to finance them.
Nikt - lub prawie nikt - ich nie realizuje i nikt nie jest skłonny ich finansować.
EnglishThese cameras have an IP66 rating and are ready for the outdoors at delivery.
Są to kamery klasy IP66 przygotowane do montażu na zewnątrz od razu po dostarczeniu.
EnglishDo not remove the capsule from its blister until you are ready to take it.
Nie wyjmować kapsułki z blistra wcześniej, niż bezpośrednio przed jej przyjęciem.
EnglishThese have not always been ready in time due to a lack of technological resources.
Nie zawsze były one udostępniane na czas ze względu na brak zasobów technologicznych.
EnglishWhen you are ready to use the syringe, wash your hands thoroughly with soap and water.
Przed samym wykonaniem wstrzyknięcia należy staranie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishWe have to get climate-ready crops in the field, and we have to do that rather quickly.
Musimy przygotować uprawy na zmiany klimatu i musimy to zrobić raczej szybko.
EnglishNow this is not something that's ready for the public, but it is in working progress.
Tego jeszcze nie można stosować na ludziach. ~~~ ale cały czas się rozwija.
EnglishHis strength shall be hunger-bitten, And calamity shall be ready at his side.
Wymorzy się głodem siła jego, a zginienie pogotowiu jest przy boku jego.
EnglishAnd he sent Peter and John, saying, Go and make ready for us the passover, that we may eat.
I posłał Piotra i Jana, mówiąc: Poszedłszy nagotujcie nam baranka, abyśmy jedli.
EnglishWe know that little Skippy is loading his Uzi down here, getting ready for homeroom.
Wiemy, że mały Skippy ładuje gdzieś tutaj swojego kałasza, przygotowując się do lekcji.
EnglishAt an economic level, I think that Croatia is ready to deal with other EU countries.
Sądzę, że pod względem gospodarczym Chorwacja dorównuje innych krajom UE.
EnglishIf a man turn not, he will whet his sword; He hath bent his bow, and made it ready.
Bóg jest sędzią sprawiedliwym; Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego.
EnglishBehold, my breast is as wine which hath no vent; Like new wine-skins it is ready to burst.
Oto żywot mój jest jako moszcz bez oddechu, a jako beczka nowa rozpękłby się.
EnglishAnd the disciples did as Jesus appointed them; and they made ready the passover.
I uczynili uczniowie, jako im rozkazał Jezus, i nagotowali baranka.
EnglishAnd they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
Tedy odszedłszy znaleźli, jako im był powiedział, i nagotowali baranka.
EnglishThe EU has repeatedly stated that it stands ready to support such a process.
UE wielokrotnie deklarowała swoją gotowość do wsparcia takiego procesu.
EnglishAnd he said unto the people, Be ready against the third day: come not near a woman.
I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;