Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "ready"

 

"ready" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-28 z 362

ready {przymiotnik}

ready {przym.} (też: finished, through, prepared, set)

gotowy {przym. m.}

So Matt Keenan, just any time you're -- all right -- ready to let her go.

Więc Matt Keenan, jak będziesz gotowy możesz zaczynać, w porządku zacznij pokaz.

We believe the country is ready to engage in a higher level of integration with Europe.

Uważamy, że kraj ten jest gotowy do przejścia na wyższy poziom w integracji z Europą.

It's time for you to go." "Dan, I just don't think I'm ready." ~~~ "Jim, now it's time.

Czas już na ciebie." "Dan, kiedy ja nie jestem gotowy." "Jim, już czas.

LITAK is supplied as ready-to-use solution for subcutaneous injection.

LITAK jest dostarczany jako gotowy do użycia roztwór do wstrzykiwań podskórnych.

When you are ready to give your injection prepare your pen as follows:

Kiedy pacjent jest gotowy do zastrzyku, powinien przygotować dozownik w następujący sposób:

ready {przym.}

  gotów {przym. m.}

It made huge concessions, and was ready to withdraw the ban on labelling.

Poszedł na znaczne ustępstwa, a także był gotów wycofać zakaz etykietowania.

The team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.

Zespół stojący dziś przed państwem jest gotów zmierzyć sie z czekającymi go wyzwaniami.

Everyone is ready to throw in money, in terms of free money aid to developing countries.

Każdy jest gotów dać pieniądze jako wolny datek na pomoc krajom rozwijającym się.

In 2003, I was ready to do a talk about the Skoll Foundation and social entrepreneurship.

W 2003 byłem gotów mówić o Fundacji Skolla i przedsiębiorczości społecznej.

I am ready for deep, comprehensive dialogue with my Russian counterpart.

Jestem gotów do głębokiego, wyczerpującego dialogu ze stroną rosyjską.

to ready {czasownik}

to ready [readied|readied] {czas.} (też: to prepare)

szykować {czas. ndk}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "ready":

 

Podobne tłumaczenia

"ready" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "ready" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.

Komisja chętnie pomoże zagwarantować, aby pomoc UE była dobrze skoordynowana.

The new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.

Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.

The Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.

Komisja jest przygotowana, aby jesienią przedstawić konkretne środki do dyskusji.

These cameras have an IP66 rating and are ready for the outdoors at delivery.

Są to kamery klasy IP66 przygotowane do montażu na zewnątrz od razu po dostarczeniu.

Now this is not something that's ready for the public, but it is in working progress.

Tego jeszcze nie można stosować na ludziach. ~~~ ale cały czas się rozwija.

These have not always been ready in time due to a lack of technological resources.

Nie zawsze były one udostępniane na czas ze względu na brak zasobów technologicznych.

No one - or almost no one - is implementing them and no one is ready to finance them.

Nikt - lub prawie nikt - ich nie realizuje i nikt nie jest skłonny ich finansować.

Do not remove the capsule from its blister until you are ready to take it.

Nie wyjmować kapsułki z blistra wcześniej, niż bezpośrednio przed jej przyjęciem.

When you are ready to use the syringe, wash your hands thoroughly with soap and water.

Przed samym wykonaniem wstrzyknięcia należy staranie umyć ręce wodą z mydłem.

At an economic level, I think that Croatia is ready to deal with other EU countries.

Sądzę, że pod względem gospodarczym Chorwacja dorównuje innych krajom UE.

We know that little Skippy is loading his Uzi down here, getting ready for homeroom.

Wiemy, że mały Skippy ładuje gdzieś tutaj swojego kałasza, przygotowując się do lekcji.

AXIS Q60 Network Cameras are available in indoor and outdoor-ready models

Kamery sieciowe AXIS Q60 są dostępne w wersji do użycia w pomieszczeniach i na zewnątrz

We have to get climate-ready crops in the field, and we have to do that rather quickly.

Musimy przygotować uprawy na zmiany klimatu i musimy to zrobić raczej szybko.

His strength shall be hunger-bitten, And calamity shall be ready at his side.

Wymorzy się głodem siła jego, a zginienie pogotowiu jest przy boku jego.

Jesus therefore saith unto them, My time is not yet come; but your time is always ready.

I rzekł im Jezus: Czas mój jeszcze nie przyszedł; ale czas wasz zawsze jest w pogotowiu.

Do not remove the cover from the syringe until you are ready to inject.

Nie należy zdejmować osłonki z ampułko- strzykawki do chwili wykonania wstrzyknięcia.

Do not remove the cover from the syringe until you are ready to inject.

Nie zdejmować zabezpieczenia za strzykawki aż do momentu kiedy wszystko przygotowane be

Do not remove the cover from the syringe until you are ready to inject. no

Nie wyciągać strzykawki z opakowania, aż do momentu na chwilę przed wstrzyknięciem. ia 8.

The European Union must stand ready to support Russia in these efforts.

Unia Europejska musi być przygotowana do wsparcia Rosji w tych wysiłkach.

The EU has repeatedly stated that it stands ready to support such a process.

UE wielokrotnie deklarowała swoją gotowość do wsparcia takiego procesu.
 

Wyniki z forum

"ready" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W znalezieniu tłumaczenia pomoże także polsko-rosyjski słownik bab.la.