Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "query"

 

"query" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-36 z 92

query {rzeczownik}

query {rzecz.} [komp.]

zapytanie {n.} [komp.]

Our algorithms select the page we think best answers the user's query.

Nasze algorytmy wybiorą stronę, którą uważamy za najlepszą odpowiedź na zapytanie użytkownika.

query by example

zapytanie przez przykład

You can delete your query or add on another word or two by following this one rule: just keep typing.

Możesz usunąć zapytanie lub dodać do niego kolejne słowa, postępując zgodnie z jedną regułą: kontynuuj pisanie.

Most of the time, you'll find exactly what you're looking for with just a basic query (the word or phrase you search for).

W większości przypadków do znalezienia tego, czego szukasz, wystarczy podstawowe zapytanie (szukane słowo lub wyrażenie).

Google will show calculator results for the query [ 34 * 87 ] rather than use the 'Fill in the blanks' operator.

Zamiast potraktować gwiazdkę jako symbol wieloznaczny, w odpowiedzi na zapytanie [ 34 * 87 ] Google zwróci obliczony wynik.

query {rzecz.} (też: question, enquiry, inquiry)

zapytanie {n.}

query {rzecz.} [komp.]

kwerenda {f.} [komp.]

to query {czasownik}

to query [queried|queried] {czas.} (też: to question, to ask)

pytać [pytam|pytał] {czas. ndk}

to query [queried|queried] {czas.} (też: to question, to gainsay, to impeach, to contest)

It appears that Europe is of one mind on this. Nowadays, anyone who queries the rights of minorities will certainly not succeed in the world of politics.

Wydaje się, że co do tego faktu Europa jest zgodna i nikt, kto kwestionuje prawa mniejszości nie zyska dzisiaj poklasku!

to query [queried|queried] {czas.} (też: to impeach, to contest, to controvert, to impugn)

zakwestionować {czas. dk}

c {rzeczownik}

C {rzecz.} [muz.]

  c {rzecz.} [muz.] (też: C, do)

Suomi/ Finland Merck Oy Pihatörmä 1 C FI-02240 Espoo Puh/ Tel: +358-9-8678 700

Suomi/ Finland Merck Oy Pihatörmä 1 C FI- 02240 Espoo Puh/ Tel: +358- 9- 8678 700

Following 5 days storage at below 25oC the pre-filled syringes must be discarded.

przechowywania w temperaturze poniżej 25°C ampułko- strzykawki należy wyrzucić. żn

Bosentan is an inducer of the cytochrome P450 (CYP) isoenzymes CYP2C9 and CYP3A4.

Bozentan jest induktorem cytochromu P450 (CYP), izoenzymów CYP2C9 oraz CYP3A4.

Before the first use store your Liprolog Mix50 in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Mix50 w lodówce (2°C - 8°C).

Before the first use store your Liprolog Basal in a refrigerator (2°C – 8°C).

Przed pierwszym użyciem, należy przechowywać Liprolog Basal w lodówce (2°C - 8°C).
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "query":

 

Podobne tłumaczenia

"query" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "query" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

For certain queries, Google will show separate predictions for just the last few words.

Niekiedy Google wyświetla osobne podpowiedzi dotyczące tylko kilku ostatnich słów.

Now, each one of those queries has an interesting life and tale of its own.

Za każdym z tych wyszukiwań kryje się jakaś interesująca historia.

Also, Webmaster Tools stats show only search queries from Google.

Ponadto statystyki w Narzędziach dla webmasterów dotyczą jedynie haseł wyszukiwanych w Google.

Our goal is to return highly relevant results for every query.

Naszym celem jest zwracanie trafnych wyników wyszukiwania każdego zapytania.

These are the queries to which we are awaiting concrete and definitive responses from the Commission.

Takie są pytania, na które oczekujemy konkretnych i ostatecznych odpowiedzi ze strony Komisji.

Queries must originate from users inputting data directly into the search box and cannot be modified.

Zapytania muszą pochodzić od użytkowników wprowadzających dane bezpośrednio w polu wyszukiwania.

No doctor or hospital will query the origin of the organ.

Żaden doktor czy szpital nie zapyta o pochodzenie narządu.

The system may also be queried during delivery of a dose by pressing the button once.

Można również sprawdzić liczbę podanych dawek podczas dostarczania dawki naciskając przycisk jeden raz.

The SEO promises this will make the page more relevant for more queries.

SEO obiecują, że strona taka okaże się trafnym wynikiem wyszukiwania w przypadku większej liczby zapytań.

and perform a site-restrict query: [site:mydomain.com]

aby zobaczyć wyniki wyszukiwania dla filmów wideo odpowiadających Twojej domenie.

We seek to highlight that point in order to query it.

Chcemy podkreślić ten punkt w celu zakwestionowania go.

The system may also be queried during delivery of an on-demand dose by pressing the button once.

Można również sprawdzić liczbę podanych dawek podczas dostarczania dawki na żądanie naciskając raz przycisk.

JM: Now this was used over a million times on the first day, and this is really the best of all the queries.

JM: Użyto tego przeszło milion razy w pierwszym dniu, a to jest najlepsze ze wszystkich wyszukiwań.

Our goal is to provide users with the best and most relevant results for their query.

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom najlepszych i najtrafniejszych wyników wyszukiwania danego hasła.

When you use the ‘+’ operator before your search query, it lets us know that you want to find a Google+ page.

Użycie operatora „+” przed wyszukiwanym hasłem da nam znać, że chcesz znaleźć stronę Google+.

Both cases follow the obvious intent of the query.

W obu przypadkach uwzględniany jest oczywisty zamiar użytkownika.

How does Google find web pages matching your query, and determine the order of search results?

W jaki sposób Google znajduje strony internetowe pasujące do zapytań i określa kolejność wyników wyszukiwania?

And even in Antarctica -- well, at least this time of year -- we from time to time will see a query rising up.

Nawet z Antarktyki -- w każdym razie o tej porze roku -- raz po raz napływa jakieś pytanie.

If not, consider whether the alternate title is a better fit for the query.

Jeśli te problemy nie występują, zastanów się, czy alternatywny tytuł nie pasuje lepiej do wyszukiwanego hasła.

A common automated system will enable queries to be resolved more quickly and at a lower cost.

Dzięki wspólnemu zautomatyzowanemu systemowi możliwe będzie rozstrzyganie problemów szybciej i mniejszym kosztem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Quechua · queen · queenly · queer · quena · quencher · Quenya · queries · quern · querulous · query · quest · question · question-mark · questionable · questioning · questionnaire · questions · questor · quetzal · queue

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.