Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "psychotic"

 

"psychotic" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-23 z 31

psychotic {rzeczownik}

psychotic {rzecz.}

psychotyk {m.}

psychotic {przymiotnik}

psychotic {przym.}

psychotyczny {przym. m.}
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "psychotic":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "psychotic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

anti-psychotics and other drugs that block dopamine in the brain (e. g. sulpiride or

leki przeciwpsychotyczne i inne leki, które blokują dopaminę w mózgu (np. sulpiryd lub

mental changes – including paranoid and psychotic symptoms, depression (possibly with

zmiany psychiczne – w tym objawy paranoidalne i psychotyczne, depresja (łącznie z myślami

RISPERDAL belongs to a group of medicines called ‘ anti-psychotics’.

Lek Rispolept należy do grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi.

Very rare: psychotic reactions (which may progress to self-endangering behaviour).

Bardzo rzadko: reakcje psychotyczne (mogące postępować aż do zachowań samobójczych u pacjenta).

disturbed control of own behaviour and actions (psychotic reactions which may progress to self-

zaburzona kontrola nad własnym zachowaniem i czynami (reakcje psychotyczne mogące

RISPERDAL CONSTA belongs to a group of medicines called ‘ anti-psychotics’.

Rispolept Consta należy do grupy leków przeciwpsychotycznych.

After oral administration to psychotic patients, risperidone is eliminated with a half-life of about 3 hours.

Po podaniu doustnym pacjentom z psychozami, okres półtrwania rysperydonu wynosi około 3 godzin.

Somnolence Confusion Hallucinations1 Psychotic reactions2

Senność Splątanie Omamy1 Reakcje psychotyczne2

Psychotic hallucinations, whether they are visual or vocal, they address you.

Jednak omamy w psychozie są zupełnie inne.

Psychotic reactions (see section 4.4)

Reakcje psychotyczne (patrz punkt 4. 4).

Psychotic reactions (see section 4.4)

Drgawki (patrz punkt 4. 4) Zawroty głowy

Patients with psychotic disorders should only be treated with dopamine agonists if the potential benefits outweigh the risks.

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi mogą leczeni agonistami dopaminy wył potencjalne korzyś przewyż

Psychosis Benzodiazepine and benzodiazepine-like agents are not recommended for the primary treatment of psychotic illness.

Psychoza Benzodiazepiny i leki o działaniu podobnym do działania benzodiazepin nie są zalecane do leczenia podstawowego psychoz.

Very rare: psychotic reactions.

Bardzo rzadko: reakcje psychotyczne.

Psychosis Benzodiazepine and benzodiazepine-like agents are not recommended for the primary treatment of psychotic illness.

Psychoza Benzodiazepiny i leki o działaniu podobnym do działania benzodiazepin nie są zalecane do leczenia podstawowego psychozy.

psychotic disorder, depression

zaburzenia psychotyczne, depresja

Suicide, psychotic disorder

samobójstwa, zaburzenia psychotyczne

Patients with psychotic disorders should only be treated with dopamine agonists if the potential benefits outweigh the risks.

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi mogą być leczeni agonistami dopaminy wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Patients with major psychotic disorders should not be treated with dopamine agonists unless the potential benefits outweigh the risks.

Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi nie powinni być leczeni agonistami dopaminy, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.

psychotic disorder

zaburzenia psychotyczne
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

W słowniku angielsko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.