Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "prospective"

 

"prospective" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 42

prospective {przymiotnik}

prospective {przym.} (też: future, coming)

przyszły {przym. m.}

It goes without saying that for this service to be able to start operating, the prospective High Representative must submit here in our Parliament his or her proposal for setting up the service.

Nie ma wątpliwości co do tego, że aby służba ta mogła rozpocząć działanie, przyszły wysoki przedstawiciel musi złożyć w tym Parlamencie wniosek o jej utworzenie.

prospective {przym.} (też: potential, possible)

ewentualny {przym. m.}

The MAH also undertook to participate in a prospective placebo-controlled study, which will explore possible effects of fluoxetine treatment on sexual maturation.

Podmiot odpowiedzialny zobowiązał się także wziąć udział w prospektywnym, kontrolowanym za pomocą placebo badaniu, które pozwoli wyjaśnić ewentualny wpływ leczenia fluoksetyną na dojrzewanie płciowe.

prospective {przym.} (też: potential, virtual, intending)

potencjalny {przym. m.}

prospect {rzeczownik}

prospect {rzecz.} (też: perspective)

It is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.

Jest to niewątpliwie perspektywa realna, jednakże nie automatycznie posiadane prawo.

Consequently, the prospect of additional sanctions seems inevitable, or even desirable.

Dlatego perspektywa dodatkowych sankcji wydaje się nieunikniona, a nawet pożądana.

Engagement by the EU is more important than the prospect of NATO membership.

Zaangażowanie UE jest ważniejsze niż perspektywa członkostwa w NATO.

(PL) Madam President, a future with hydrogen powered cars is an exciting prospect.

Pani przewodnicząca! Przyszłość z samochodami napędzanymi wodorem to ekscytująca perspektywa.

The prospect of using the genome as a universal diagnostic is upon us today.

Perspektywa wykorzystania genomu jako powszechnego narzędzia diagnostycznego jest dziś realna.

prospect {rzecz.} (też: chance, luck)

szansa {f.}

The prospect of EU membership must be extended to Ukraine in the medium or long term.

Szansa na członkostwo w UE musi objąć Ukrainę w perspektywie średnio- lub długoterminowej.

In return, we have to demand that we have the prospect of getting a proper budget in future years.

W zamian za to musimy domagać się, aby w następnych latach była szansa na uzyskanie odpowiedniego budżetu.

Talking of the United States, we have a prospect, whoever wins the presidential election, of an end to the abuses - or at least the worst abuses - of the war on terror.

Przy okazji Stanów Zjednoczonych, ktokolwiek by nie wygrał tamtejszych wyborów, istnieje szansa na ukrócenie wojny z terroryzmem, a przynajmniej największych nadużyć z nią związanych.

to prospect {czasownik}

zbadać (w poszukiwaniu złóż naturalnych) {czas.}

This prospect led your Parliament to set up a temporary commission to study the impact of the German reunification process on the European Community.

Perspektywa ta doprowadziła do tego, że Parlament powołał tymczasową komisję mającą zbadać wpływ procesu zjednoczenia Niemiec na Wspólnotę Europejską.
badać [badam|badał] (w poszukiwaniu złóż naturalnych) {czas.}

ho Race - Pharmacokinetic differences due to race have not been studied prospectively.

Rasa - Nie przeprowadzono prospektywnych badań dotyczących różnic farmakokinetycznych u oz

e Race - Pharmacokinetic differences due to race have not been studied prospectively.

Rasa - Nie przeprowadzono prospektywnych badań dotyczących różnic farmakokinetycznych u t le

However, this dosing recommendation was not prospectively assessed in the clinical trials.

Jednak te zalecenia dotyczące dawkowania nie zostały ocenione w prospektywnych badaniach klinicznych.

Race - Pharmacokinetic differences due to race have not been studied prospectively.

Rasa - Nie przeprowadzono prospektywnych badań dotyczących różnic farmakokinetycznych u osobników różnych ras.

In this respect, several studies have found startling results regarding the growth prospects of emerging economies.

Wyniki różnych badań dotyczących perspektyw wzrostu są zaskakujące: do 2025 r.

to prospect [prospected|prospected] {czas. nieprzech.} (też: to search, to look for)

poszukiwać {czas.}

to prospect [prospected|prospected] {czas. nieprzech.} (też: to look through)

przeszukiwać {czas.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "prospect":

 

Podobne tłumaczenia

"prospective" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "prospective" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The primary endpoint of this prospective study was the all-cause mortality.

Pierwszorzędowym punktem końcowym tego prospektywnego badania była śmiertelnośc całkowita.

a prospective blinded household contact study performed in Germany (3, 4, 5 months schedule).

kontaktów, przeprowadzonym w Niemczech (schemat szczepienia: w 3, 4, 5 miesiącu).

Thirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?

Po trzecie, czy można wyznaczyć jakieś ramy czasowe dla przyszłych propozycji?

The degree programme has been very well received by prospective students.

Oferta Viadriny wywołuje żywe zainteresowanie wśród studentów.

This is a mistake: their prospective replacements would be just as 'world compatible' as they are.

Jest to błąd, ich ewentualni następcy będą równie "kompatybilni ze światem” jak oni sami.

States and is available in all the current and prospective official

państw członkowskich i jest dostępne we wszystkich obecnych i

A week ago, only three women were prospective candidates.

Tydzień temu zaledwie trzy kobiety były ewentualnymi kandydatkami.

This is the message that the Albertini resolution is sending to prospective candidates for EU membership.

To jest przesłanie sprawozdania Albertiniego dla ewentualnych kandydatów do członkostwa w UE.

This offers a real growth prospective for Europe.

Oferuje ona kontynentowi realne perspektywy rozwoju.

Above all, any overlap between the role of the Commission and that of the prospective secretariat must be avoided.

Przede wszystkim trzeba uniknąć dublowania się ról Komisji i przyszłego sekretariatu.

It is tantamount to mortgaging the future of the EU and undermining prospective discretionary spending beyond repair.

To tak, jak gdybyśmy zastawiali przyszłość UE - kompletnie rujnujemy w ten sposób przyszłe wydatki uznaniowe.

NIMH Prospective placebo-controlled study:

Prospektywne, kontrolowane za pomocą placebo badanie NIMH:

In talking to the candidate countries and the prospective candidate countries, I always underlined the following four principles.

Rozmawiając z krajami kandydującymi oraz przyszłymi krajami kandydującymi, zawsze podkreślałem następujące cztery zasady.

The prospective randomised (UKPDS) study has established the long-term benefit of intensive blood glucose control in type 2 diabetes.

Prospektywne randomizowane (UKPDS) badanie wykazało długoterminowe korzyści intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2.

As the treatment duration is now limited, the CHMP did not consider a prospective long-term study to be required.

Ze względu na obecne ograniczenie czasu leczenia CHMP uznał, że przeprowadzenie długotrwałego badania prospektywnego nie jest konieczne.

Negotiations with four prospective Member States (Denmark, Ireland, Norway and the United Kingdom) open in Luxembourg.

W Luksemburgu rozpoczynają się negocjacje z czterema krajami kandydującymi do członkostwa (Danią, Irlandią, Norwegią i Wielką Brytanią).

During the pandemic, the applicant will conduct a prospective cohort study as identified in the Pharmacovigilance plan.

W czasie pandemii, wnioskodawca przeprowadzi prospektywne badania kohortowe, jak zostało to określone w Planie Monitorowania Działań Niepożądanych.

Eighteen prospective parliamentarians must be going through a very difficult period in their life especially from the psychological point of view.

Osiemnastu przyszłych parlamentarzystów musi obecnie przechodzić przez bardzo trudny okres w życiu, zwłaszcza patrząc z perspektywy psychologicznej.

However, this was not a prospective, randomised controlled study and so all comparisons with the external control group should be viewed with caution.

Jednakże, nie było to prospektywne, randomizowane badanie kliniczne i dlatego wszystkie porównania z zewnętrzną kontrolą należy oceniać ostrożnie.

What I would welcome is a complete, detailed statement of the rights our citizens would enjoy under the prospective agreement.

Tym, czego bym oczekiwała, jest wyczerpujące, szczegółowe określenie praw, jakie przysługiwać będą naszym obywatelom zgodnie z przyszłym porozumieniem.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.