Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "prospective"

 

"prospective" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 34

prospective {przymiotnik}

prospective {przym.} (też: future, coming)

przyszły {przym. m.}

It goes without saying that for this service to be able to start operating, the prospective High Representative must submit here in our Parliament his or her proposal for setting up the service.

Nie ma wątpliwości co do tego, że aby służba ta mogła rozpocząć działanie, przyszły wysoki przedstawiciel musi złożyć w tym Parlamencie wniosek o jej utworzenie.

prospective {przym.} (też: potential, possible)

ewentualny {przym. m.}

The MAH also undertook to participate in a prospective placebo-controlled study, which will explore possible effects of fluoxetine treatment on sexual maturation.

Podmiot odpowiedzialny zobowiązał się także wziąć udział w prospektywnym, kontrolowanym za pomocą placebo badaniu, które pozwoli wyjaśnić ewentualny wpływ leczenia fluoksetyną na dojrzewanie płciowe.

prospective {przym.} (też: potential, virtual, intending)

potencjalny {przym. m.}

prospective {przym.} (też: long-range)

perspektywiczny {przym. m.}

prospect {rzeczownik}

prospect {rzecz.} (też: perspective)

It is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.

Jest to niewątpliwie perspektywa realna, jednakże nie automatycznie posiadane prawo.

Consequently, the prospect of additional sanctions seems inevitable, or even desirable.

Dlatego perspektywa dodatkowych sankcji wydaje się nieunikniona, a nawet pożądana.

(PL) Madam President, a future with hydrogen powered cars is an exciting prospect.

Pani przewodnicząca! Przyszłość z samochodami napędzanymi wodorem to ekscytująca perspektywa.

The prospect of using the genome as a universal diagnostic is upon us today.

Perspektywa wykorzystania genomu jako powszechnego narzędzia diagnostycznego jest dziś realna.

The prospect of a return to strong growth has never been so distant.

Perspektywa powrotu do silnego wzrostu nigdy nie była tak odległa.

prospect {rzecz.} (też: chance, luck, room)

szansa {f.}

The prospect of EU membership must be extended to Ukraine in the medium or long term.

Szansa na członkostwo w UE musi objąć Ukrainę w perspektywie średnio- lub długoterminowej.

In return, we have to demand that we have the prospect of getting a proper budget in future years.

W zamian za to musimy domagać się, aby w następnych latach była szansa na uzyskanie odpowiedniego budżetu.

Talking of the United States, we have a prospect, whoever wins the presidential election, of an end to the abuses - or at least the worst abuses - of the war on terror.

Przy okazji Stanów Zjednoczonych, ktokolwiek by nie wygrał tamtejszych wyborów, istnieje szansa na ukrócenie wojny z terroryzmem, a przynajmniej największych nadużyć z nią związanych.

to prospect {czasownik}

badać [badam|badał] (w poszukiwaniu złóż naturalnych) {czas. ndk}

ho Race - Pharmacokinetic differences due to race have not been studied prospectively.

Rasa - Nie przeprowadzono prospektywnych badań dotyczących różnic farmakokinetycznych u oz

e Race - Pharmacokinetic differences due to race have not been studied prospectively.

Rasa - Nie przeprowadzono prospektywnych badań dotyczących różnic farmakokinetycznych u t le

However, this dosing recommendation was not prospectively assessed in the clinical trials.

Jednak te zalecenia dotyczące dawkowania nie zostały ocenione w prospektywnych badaniach klinicznych.

Race - Pharmacokinetic differences due to race have not been studied prospectively.

Rasa - Nie przeprowadzono prospektywnych badań dotyczących różnic farmakokinetycznych u osobników różnych ras.

In this respect, several studies have found startling results regarding the growth prospects of emerging economies.

Wyniki różnych badań dotyczących perspektyw wzrostu są zaskakujące: do 2025 r.
zbadać (w poszukiwaniu złóż naturalnych) {czas. dk}

This prospect led your Parliament to set up a temporary commission to study the impact of the German reunification process on the European Community.

Perspektywa ta doprowadziła do tego, że Parlament powołał tymczasową komisję mającą zbadać wpływ procesu zjednoczenia Niemiec na Wspólnotę Europejską.

What are the prospects of the Commission studying the possibility of developing a uniform approach to supervision, control and sanctions on EU territory?

Jakie są perspektywy zbadania przez Komisję możliwości opracowania jednolitego podejścia do nadzoru, kontroli i sankcji na terytorium UE?

to prospect [prospected|prospected] {czas. nieprzech.} (też: to look through, to scan, to rummage, to explore)

przeszukiwać {czas. ndk}

to prospect [prospected|prospected] {czas. nieprzech.} (też: to search, to look for, to seek, to prospect for)

What immediate measures will it take to ensure that the Turkish Government reverses its decision to authorise prospecting for hydrocarbon deposits in the EEZ of the EU Member States?

Jakie niezwłoczne działania podejmie Rada, by rząd turecki cofnął swoją decyzję w sprawie poszukiwań węglowodorów w wyłącznych strefach ekonomicznych państw członkowskich UE?
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "prospect":

 

Podobne tłumaczenia

"prospective" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "prospective" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The primary endpoint of this prospective study was the all-cause mortality.

Pierwszorzędowym punktem końcowym tego prospektywnego badania była śmiertelnośc całkowita.

The degree programme has been very well received by prospective students.

Oferta Viadriny wywołuje żywe zainteresowanie wśród studentów.

States and is available in all the current and prospective official

państw członkowskich i jest dostępne we wszystkich obecnych i

A week ago, only three women were prospective candidates.

Tydzień temu zaledwie trzy kobiety były ewentualnymi kandydatkami.

Above all, any overlap between the role of the Commission and that of the prospective secretariat must be avoided.

Przede wszystkim trzeba uniknąć dublowania się ról Komisji i przyszłego sekretariatu.

It is tantamount to mortgaging the future of the EU and undermining prospective discretionary spending beyond repair.

To tak, jak gdybyśmy zastawiali przyszłość UE - kompletnie rujnujemy w ten sposób przyszłe wydatki uznaniowe.

NIMH Prospective placebo-controlled study:

Prospektywne, kontrolowane za pomocą placebo badanie NIMH:

In talking to the candidate countries and the prospective candidate countries, I always underlined the following four principles.

Rozmawiając z krajami kandydującymi oraz przyszłymi krajami kandydującymi, zawsze podkreślałem następujące cztery zasady.

The prospective randomised (UKPDS) study has established the long-term benefit of intensive blood glucose control in type 2 diabetes.

Prospektywne randomizowane (UKPDS) badanie wykazało długoterminowe korzyści intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2.

Negotiations with four prospective Member States (Denmark, Ireland, Norway and the United Kingdom) open in Luxembourg.

W Luksemburgu rozpoczynają się negocjacje z czterema krajami kandydującymi do członkostwa (Danią, Irlandią, Norwegią i Wielką Brytanią).

As the treatment duration is now limited, the CHMP did not consider a prospective long-term study to be required.

Ze względu na obecne ograniczenie czasu leczenia CHMP uznał, że przeprowadzenie długotrwałego badania prospektywnego nie jest konieczne.

During the pandemic, the applicant will conduct a prospective cohort study as identified in the Pharmacovigilance plan.

W czasie pandemii, wnioskodawca przeprowadzi prospektywne badania kohortowe, jak zostało to określone w Planie Monitorowania Działań Niepożądanych.

However, this was not a prospective, randomised controlled study and so all comparisons with the external control group should be viewed with caution.

Jednakże, nie było to prospektywne, randomizowane badanie kliniczne i dlatego wszystkie porównania z zewnętrzną kontrolą należy oceniać ostrożnie.

To adopt a child in the UK, checks and vetting procedures are robust, and prospective parents need to be accepted by an adoption agency.

Aby adoptować dziecko w Wielkiej Brytanii, trzeba przejść przez solidne procedury kontroli i sprawdzania, a przyszli rodzice muszą być zaakceptowani przez agencję adopcyjną.

The Danube has, for a long time, served not only as a natural border between states and regions, but also as a prospective source of energy and a little used means of transport.

Dunaj od dawna służy nie tylko jako naturalna granica między państwami i regionami, lecz również jako możliwe źródło energii i mało wykorzystany szlak transportowy.

The fact is that the Conservative Party stands all on its own as a prospective party of government that is still opposing this great qualitative step forward in European integration.

Faktem jest, że Partia Konserwatywna jawi się jako przyszła partia rządząca, która wciąż pozostaje przeciwna wielkiemu skokowi jakościowemu ku integracji europejskiej.

So, everyone told me afterwards that inviting the prospective parents over was, again, the stupidest thing I could have possibly done, because who's ever good enough for your relative?

Wszyscy mówili, że zapraszanie rodziców to znowu była najgłupsza możliwa rzecz do zrobienia, bo kto mógłby być dość dobry dla własnego krewnego?

Two prospective, single arm, open-label, uncontrolled phase II studies were conducted in patients with haematological disease, the majority of whom had advanced disease.

Dwa prospektywne, jednoramienne, otwarte, niekontrolowane badania II fazy przeprowadzono w grupie pacjentów z chorobą hematologiczną, większość z nich była w stadium choroby zaawansowanej.

Data to support safety and efficacy of Zavesca in Niemann-Pick type C disease come from a prospective open-label clinical trial and a retrospective survey.

Dane potwierdzające bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu Zavesca w leczeniu choroby Niemanna- Picka typu C pochodzą z prospektywnego, otwartego badania klinicznego oraz badania

Romania has a major political objective, which is that the Republic of Moldova should be included, from the point of view of its prospective accession, in the group of Western Balkan countries.

Jednym z zasadniczych celów politycznych Rumunii jest włączenie Republiki Mołdowy - z punktu widzenia możliwej akcesji - do grupy państw Bałkanów Zachodnich.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.