Search for the most beautiful word
to stroll
partition

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "proposition"

 

"proposition" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-21 z 38

proposition {rzeczownik}

proposition {rzecz.} (też: proposal, offering, offer, suggestion)

In whose interest, I wonder, is this proposition?

Zastanawiam się, w czyim interesie jest taka propozycja.

'Buy Chinese' is a different proposition.

"Kupujcie produkty chińskie” to odmienna propozycja.

This proposition is entirely bizarre.

Ta propozycja jest całkowicie dziwaczna.

So, they're a much safer proposition.

A więc obecnie są one propozycją o wiele bezpieczniejszą.

She was offered a hysterectomy, but this is an inconceivable proposition for someone who wants to keep her pregnancy option.

Zaproponowano jej histerektomię, ale to propozycja nie do przyjęcia dla kogoś, kto chce pozostać płodny.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "proposition":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "proposition" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

So, that's my second proposition: Trust is an essential condition to a free society.

Aby prawo mogło być trybuną wolności, ludzie muszą, ludzie muszą ufać prawu.

I'm acting on behalf of my employer... who has a most intriguing proposition for you.

Jestem tu w imieniu mojego pracodawcy, który...... ma dla ciebie bardzo interesującą propozycję.

Mr Barroso has to manoeuvre artfully between these propositions.

Pan przewodniczący Barroso musi zręcznie między tymi propozycjami lawirować.

But if we do not accept the proposition, the logic falls apart.

Jeżeli natomiast nie przyjmiemy tej tezy, to cała logika rozpada się.

We insist on debating this proposition, for it seeks to cut regulation.

Upieramy się, żeby dyskutować nad tym wnioskiem, ponieważ ma on na celu ograniczenie biurokracji.

I now put to the vote Mr Swoboda's proposition that the vote should be delayed.

Poddaję teraz pod głosowanie zgłoszoną przez pana posła Swobodę propozycję odroczenia głosowania.

The debate is over the proposition: "What the world needs now is nuclear energy." ~~~ True or false?

Debata jest nad tezą "Tym czego potrzebuje świat jest energia jądrowa" -- prawda czy fałsz?

Mr President, could I say on behalf of the ALDE Group that we would support Mrs Doyle's proposition?

Panie przewodniczący! W imieniu grupy ALDE pragnę oświadczyć, że poparlibyśmy propozycję pani poseł Doyle.

And they both believed this would make an amazing film, of course, but it was a very high-risk proposition.

I oczywiście oba były przekonane o sukcesie filmu, ale było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie.

Values that maintain the proposition that their prayers, and their prayers alone, maintain the cosmic balance.

Wartości, które stanowią podstawę dla ich modlitw, a te z kolei podtrzymują kosmiczną równowagę.

On that basis, I put the proposition to the vote.

Przyjmując to założenie, poddaję wniosek pod głosowanie.

And secondly, it's a fundamental business proposition.

Po drugie, jest to podstawowa oferta biznesowa.

This proposition has definitely been a key element in the debate here and one that should be given consideration.

Wniosek ten był z pewnością kluczowym elementem obecnej debaty, i to debaty, której należy poświęcić uwagę.

You may remember what the Chinese constitutional proposition was.

Słyszało się wtedy o projekcie konstytucji.

And so here is the fourth proposition.

To filozofia, na którą musimy się przestawić.

This is an excellent report, because it is based on correct propositions and makes a number of sound recommendations.

To sprawozdanie jest znakomite, ponieważ zostały w nim zawarte właściwe propozycje i sformułowano wiele rozsądnych zaleceń.

Each country has a unique value proposition.

Każdy kraj oferuje unikalną wartość.

Some know how they do it, whether you call it your differentiated value proposition or your proprietary process or your USP.

Niektórzy wiedzą jak to robią, nazywając to ofertą zróżnicowania wartości opatentowanym procesem albo unikalną ofertą.

And one quick example is Velib, in 2007, came forward in Paris with a very bold proposition, a very big bike-sharing service.

Jeden szybki przykład to Velib, który w 2007 roku zaproponował w Paryżu bardzo odważnie, duży projekt bike sharing.

And they start up that path by accepting a core proposition, and that proposition is the following: Lying is a cooperative act.

Ruszyli tą drogą przyjmując jako zasadę następującą tezę: Kłamstwo wymaga współpracy.
 

Wyniki z forum

"proposition" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Więcej w słowniku niemiecko-polskim.