angielsko-polskie tłumaczenie słowa "proposition"

EN proposition angielskie tłumaczenie

proposition {rzecz.}

EN proposition
volume_up
{rzeczownik}

proposition (też: offer, proposal, offering, suggestion)
In whose interest, I wonder, is this proposition?
Zastanawiam się, w czyim interesie jest taka propozycja.
'Buy Chinese' is a different proposition.
"Kupujcie produkty chińskie” to odmienna propozycja.
This proposition is entirely bizarre.

Synonimy (angielski) dla "proposition":

proposition

Przykłady użycia - "proposition" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo, that's my second proposition: Trust is an essential condition to a free society.
Aby prawo mogło być trybuną wolności, ludzie muszą, ludzie muszą ufać prawu.
EnglishI now put to the vote Mr Swoboda's proposition that the vote should be delayed.
Poddaję teraz pod głosowanie zgłoszoną przez pana posła Swobodę propozycję odroczenia głosowania.
EnglishI'm acting on behalf of my employer... who has a most intriguing proposition for you.
Jestem tu w imieniu mojego pracodawcy, który...... ma dla ciebie bardzo interesującą propozycję.
EnglishWe insist on debating this proposition, for it seeks to cut regulation.
Upieramy się, żeby dyskutować nad tym wnioskiem, ponieważ ma on na celu ograniczenie biurokracji.
EnglishBut if we do not accept the proposition, the logic falls apart.
Jeżeli natomiast nie przyjmiemy tej tezy, to cała logika rozpada się.
EnglishThe debate is over the proposition: "What the world needs now is nuclear energy." ~~~ True or false?
Debata jest nad tezą "Tym czego potrzebuje świat jest energia jądrowa" -- prawda czy fałsz?
EnglishAnd they both believed this would make an amazing film, of course, but it was a very high-risk proposition.
I oczywiście oba były przekonane o sukcesie filmu, ale było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie.
EnglishValues that maintain the proposition that their prayers, and their prayers alone, maintain the cosmic balance.
Wartości, które stanowią podstawę dla ich modlitw, a te z kolei podtrzymują kosmiczną równowagę.
EnglishMr President, could I say on behalf of the ALDE Group that we would support Mrs Doyle's proposition?
Panie przewodniczący! W imieniu grupy ALDE pragnę oświadczyć, że poparlibyśmy propozycję pani poseł Doyle.
EnglishAnd they start up that path by accepting a core proposition, and that proposition is the following: Lying is a cooperative act.
Ruszyli tą drogą przyjmując jako zasadę następującą tezę: Kłamstwo wymaga współpracy.
EnglishYou may remember what the Chinese constitutional proposition was.
Słyszało się wtedy o projekcie konstytucji.
EnglishOn that basis, I put the proposition to the vote.
Przyjmując to założenie, poddaję wniosek pod głosowanie.
EnglishAnd secondly, it's a fundamental business proposition.
Po drugie, jest to podstawowa oferta biznesowa.
EnglishThis proposition has definitely been a key element in the debate here and one that should be given consideration.
Wniosek ten był z pewnością kluczowym elementem obecnej debaty, i to debaty, której należy poświęcić uwagę.
EnglishSo that is a really interesting proposition, I think, and a new way of lighting the architectural environment with our well-being in mind.
I możemy je wyłączyć, gdy nie jest potrzebne zachowując ciemność.
EnglishAnd so here is the fourth proposition.
To filozofia, na którą musimy się przestawić.
EnglishAnd one quick example is Velib, in 2007, came forward in Paris with a very bold proposition, a very big bike-sharing service.
Jeden szybki przykład to Velib, który w 2007 roku zaproponował w Paryżu bardzo odważnie, duży projekt bike sharing.
EnglishEach country has a unique value proposition.
EnglishSome know how they do it, whether you call it your differentiated value proposition or your proprietary process or your USP.
Niektórzy wiedzą jak to robią, nazywając to ofertą zróżnicowania wartości opatentowanym procesem albo unikalną ofertą.
EnglishI mean, it's just a losing proposition.