Do profesjonalnych tłumaczy jeden klik!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "properties"

 

"properties" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-33 z 142

properties {rzeczownik}

properties {l.mn.} [komp.]

właściwości {niemęskoos.} [komp.]

Xigris has similar properties to those of endogenous human Activated Protein C.

Xigris ma właściwości podobne do endogennego aktywowanego ludzkiego białka C.

The following wording has been added to SPC Section 5.1. Pharmacodynamic Properties:

Do punktu 5. 1 Właściwości farmakodynamiczne ChPL dodano następujący tekst:

Due to the pharmacokinetic properties of strontium, no effect is expected.

Z uwagi na właściwości farmakokinetyczne strontu, nie oczekuje się żadnego wpływu.

Coxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.

Dlatego koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

These effects are likely to contribute to the anticonvulsant properties of lamotrigine.

Działania te mają prawdopodobnie wpływ na właściwości przeciwpadaczkowe lamotryginy.

properties {l.mn.}

nieruchomości {niemęskoos.}

Already, British embassies around the world are selling off properties.

Już teraz ambasady brytyjskie na całym świecie wyprzedają nieruchomości.

The rising value of those properties was supposed to save them, but this house of cards collapsed.

Wzrost wartości nieruchomości miał ich uratować, ale domek z kart runął.

Subject: Turkish-funded usurpation of Greek Cypriot properties in the occupied territory of Cyprus

Przedmiot: Finansowane przez Turcję zawłaszczanie nieruchomości Greków cypryjskich na okupowanym terytorium Cypru

A million properties have been returned.

Zwrócono milion nieruchomości.

I would hope that we can launch a thorough investigation into why the price paid for properties and buildings of the institutions is higher than the average market price.

Mam nadzieję, że możemy uruchomić drobiazgowe dochodzenie, dlaczego kwota zapłacona za nieruchomości i budynki jest wyższa niż średnia cena rynkowa.

properties {l.mn.}

rekwizyty {niemęskoos.}

property {rzeczownik}

property {rzecz.} (też: possession, freehold, proprietorship)

Frankly, intellectual property and its sanctity are not an issue here.

Szczerze mówiąc, własność intelektualna i jej nienaruszalność nie są tu problemem.

In the fashion industry, there's very little intellectual property protection.

Świat mody w niewielkim stopniu chroni własność intelektualną.

So it was an early exercise of intellectual property rights.

To był wczesny przypadek sporu o własność intelektualną.

That's what the property was originally built around -- it was a set of mining claims.

Początkowo własność stworzona była jako grupa kopalń.

The intellectual rights of creators are deemed to be property to be taken away and bought like a commodity.

Prawa własności intelektualnej twórców są uważane za własność, która może być odebrana i kupiona jak towar.

property {rzecz.} (też: real estate, fixed property, premises)

to mortgage a property

obciążać nieruchomość hipoteką

The bank was unwilling to grant him a loan if he used a property based outside France as collateral.

Bank nie chciał mu udzielić pożyczki, której zabezpieczeniem miała być nieruchomość poza Francją.

property {rzecz.} (też: possessions)

mienie {n.}

The property of the Bank shall be exempt from all forms of requisition or expropriation.

    Mienie Banku nie może być w żadnej formie zajęte ani wywłaszczone.

The Union, its assets, revenues and other property shall be exempt from all direct taxes.

Unia, jej aktywa, przychody i inne mienie jest zwolnione ze wszelkich podatków bezpośrednich.

This practice saved lives as well as property.

Praktyka ta pozwoliła uratować życie i mienie.

It may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.2.

Może on w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować przed sądem.2.

It may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.2.

Europejski Bank Centralny może w szczególności nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz występować przed sądem.2.

property {rzecz.} (też: attribute, adequateness, characteristic, cognizance)

And this is a fundamental basic property that we exploit with our technology.

I to jest fundamentalna, podstawowa właściwość, którą badaliśmy naszą technologią.

So, the laws of physics have this special property.

Tak więc, prawa fizyki mają specyficzną właściwość.

I think the Earth has got a strange property that the farther away you get from it, the more beautiful it seems.

Ziemia ma dziwną właściwość, że im dalej od niej się znajdziesz, tym piękniejsza się wydaje.

It's an emergent property of the blogosphere right now.

To emergentna właściwość blogosfery.

This bacterium has the special property that it makes light, so it makes bioluminescence, like fireflies make light.

Ma ona tą szczególną właściwość, że wytwarza światło, więc wytwarza bioluminescencję, tak jak świetliki, robaczki świętojańskie.

property {rzecz.} (też: quality, trait, characteristic, attribute)

cecha {f.}

What other properties of language does the script show?

A pismo induskie posiada tę cechę. ~~~ Jakie inne cechy języka występują w tym piśmie?

property {rzecz.} (też: estate, possession, manor house, manor)

property {rzecz.} (też: livestock, possession, belongings, possessions)

dobytek {m.}

By losing personal property such as their homes, their livelihoods and their jobs, these populations could fall into a desperate situation.

Tracąc osobisty dobytek, taki jak domy, źródła utrzymania i pracę, ludność ta może znaleźć się w rozpaczliwej sytuacji.

property {tylko l.p.} (też: wealth, manor)

majętność {f.} [wzn.]

property {rzecz.} (też: real estate)

posesja {f.}

property {przymiotnik}

property {przym.} (też: financial)

majątkowy {przym. m.}
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "property":

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "properties" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

There was no clinically relevant difference in pharmacokinetic properties.

Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic we właściwościach farmakokinetycznych.

Risperidone is a selective monoaminergic antagonist with unique properties.

Rysperydon jest wybiórczym antagonistą monoaminergicznym o unikatowych właściwościach.

In man, perindopril has been confirmed to demonstrate vasodilatory properties.

Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia.

is receiving a concomitant therapy including hepatotoxic and/ or genotoxic properties

stosowane są jednocześnie leki o właściwościach hepatotoksycznych i (lub)

Concomitant administration of antipsychotics with dopamine receptor-blocking properties,

Równoczesne podawanie leków przeciwpsychotycznych o właściwościach blokowania

Of course, in so doing, account must be taken of the specific properties of each sector.

Czyniąc to należy oczywiście uwzględniać szczególne cechy każdego sektora.

People may not be aware, but 40 000 residential properties were flooded.

Można nie być tego świadomym, ale zalanych zostało 40 000 lokali i budynków mieszkalnych.

IP addresses used by Google Docs may be used by other Google properties.

Adresy IP używane przez Dokumenty Google mogą być używane przez inne usługi firmy Google.

Mirtazapine may increase the sedating properties of benzodiazepines and other sedatives

Mirtazapina może nasilać działanie sedacyjne benzodiazepin i innych środków uspokajających

Flavourings and certain food ingredients with flavouring properties (

Środki aromatyzujące i niektóre składniki żywności o właściwościach aromatyzujących (

No, it's pockets of walkability on the sites of under-performing properties.

Nie, tworzy się małe enklawy przyjazne dla pieszych w miejscach słabo prosperujących budynków.

Ceftiofur inhibits the bacterial cell wall synthesis, thereby exerting bactericidal properties.

Ceftiofur hamując syntezę elementów ściany komórkowej bakterii wykazuje działanie bakteriobójcze.

Pharmacokinetic properties Absorption Nifedipine is rapidly and almost completely absorbed (> 90 %).

Wchłanianie Nifedypina ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłanianiu (> 90 %).

This is as a result of the adulticidal, larvicidal and ovicidal properties of the product.

Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larw oraz jaj.

Coxibs display pain relief, anti-inflammatory and antipyretic properties.

Koksyby zmniejszają dolegliwości bólowe, a także wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

(Laughter) But they have lifelike properties, is the point.

(Śmiech) Ale mają "życiopodobne" cechy i to jest istotne.

This effect is known from other active substances with cationic amphiphilic properties.

Efekt ten znany jest także w przypadku innych substancji czynnych o właściwościach amfifilnych kationów.

Like other topical corticosteroids, it has anti-inflammatory and anti-pruritic properties.

Podobnie jak inne kortykosterydy do stosowania miejscowego ma działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe.

This is as a result of the adulticidal, larvicidal and ovicidal properties of the product.

Jest to spowodowane właściwościami bójczymi produktu w stosunku do postaci dorosłych, larwalnych oraz jaj.

These coins have the same properties and the same European side as normal €2 coins.

Monety okolicznościowe mają takie same cechy i taką samą stronę wspólną jak zwykłe monety obiegowe 2 euro.
 

Wyniki z forum

"properties" po polsku - wyniki z forum

 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę, ustawa

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje niemiecko-polski słownik bab.la.