Produktywne lenistwo:

Zagraj w Memorize!

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "proper"

 

"proper" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 1413

proper {przymiotnik}

proper {przym.} (też: adequate, apposite, appropriate, exact)

właściwy {przym. m.}

The new regulation attempts to deal with this problem in a sensitive and proper manner.

Nowe uregulowanie jest próbą opanowania tego problemu w sposób właściwy i z wyczuciem.

It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.

W żadnych okolicznościach nie można jej uznać za właściwy przejaw sprawiedliwości.

It is extremely important to stick to the proper order: Planet, people and product ...

Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali właściwy porządek: planeta, ludzie, a dopiero potem produkt...

However, it is important that this takes place in a proper manner.

Jednakże ważne, aby odbywało się to we właściwy sposób.

But I disagree with him and others on the proper scope of the anti-terrorist laws.

Lecz nie zgadzam się z nim i z innymi, jeśli chodzi o właściwy zakres wymierzonych w terroryzm aktów prawnych.

proper {przym.} (też: advisable, just, justifiable, correct)

słuszny {przym. m.}

The Treaty of Lisbon is therefore right and proper, and national parliaments and the European Parliament will not shirk this responsibility.

Traktat lizboński jest zatem słuszny i właściwy, a parlamenty krajowe i Parlament Europejski nie będą uchylać się od obowiązków.

That is right and proper, but this new form of economic governance simply reflects a rational response to a new reality.

Taki tryb postępowania jest słuszny i dobry, ale ta nowa forma zarządzania gospodarczego jest odzwierciedleniem racjonalnej reakcji na nową rzeczywistość.

While properly defending the rights of ethnic, religious and sexual minorities, we must also bear political minorities in mind.

Słusznie broniąc praw mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych powinniśmy pamiętać o mniejszościach politycznych.

I will merely echo Struan Stevenson, who quite properly asks how much of the price rise actually feeds through to the farmers.

Powtórzę jedynie słowa pana Struana Stevensona, który słusznie pytał o to, jak duża część podwyżki cen rzeczywiście trafia do rolników.

Mr President, Burma is one of those issues which quite properly generates considerable input into MEPs' mailboxes.

Panie przewodniczący! Birma to jedno z tych zagadnień, które całkiem słusznie generuje stosowny wkład do skrzynek pocztowych posłów do PE.

proper {przym.} (też: suitable, salubrious, decent)

porządny {przym. m.}

proper {przym.} (też: apposite, appropriate, apropos, suitable)

stosowny {przym. m.}

Member States should ensure that the centres have proper access to legal expertise within their administration.

Państwa członkowskie powinny zapewni centrom SOLVIT stosowny dostęp do wiedzy prawnej w obrębie ich administracji.

In this connection, I am disturbed by the fact that relations between Taiwan and China have not been properly regulated.

W związku z tą kwestią niepokoi mnie brak stosownego uregulowania stosunków pomiędzy Tajwanem a Chinami.

Mr President, I would like to ask you to pass this information on to the relevant authorities so that they can examine it properly and arrange the necessary remedy.

Panie przewodniczący! Chciałbym, by przekazał pan te informacje właściwym organom, tak by mogły one je odpowiednio zbadać i podjąć stosowne działania naprawcze.

proper {przym.} (też: required, due)

należyty {przym. m.}

At the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.

Jednocześnie zasada pomocniczości została uwzględniona w tym sprawozdaniu w należyty sposób.

We want to see proper, fair elections in Russia too.

Chcemy, aby również w Rosji wybory odbywały się w należyty i uczciwy sposób.

I am confident that the Commission will examine this matter in a proper manner doing justice to the interests involved.

Jestem pewna, że Komisja zbada tę sprawę w należyty sposób, oddający sprawiedliwość przedmiotowym interesom.

the elimination of obstacles to the proper functioning of civil proceedings, if necessary by promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the Member States;

usuwania przeszkód utrudniających należyty bieg procedur cywilnych, wspierając w razie potrzeby zgodność norm dotyczących procedury cywilnej mających zastosowanie w Państwach Członkowskich,

Firstly, it deals with the European Commission's responsibility to manage properly the funds of the EU's citizens.

Po pierwsze, sprawozdawca zajmuje się w nim odpowiedzialnością Komisji Europejskiej za należyte zarządzanie funduszami obywateli UE.

proper {przym.} (też: suitable, fair, equitable)

godziwy {przym. m.}

Equal pay for equal work must be properly implemented in Member States in order to get a fair deal for women.

Zasada "jednakowa płaca za jednakową pracę” musi być realizowana w państwach członkowskich, aby uzyskać godziwe warunki dla kobiet.

proper {przym.} (też: decent, correct)

cenzuralny (przyzwoity) {przym. m.}

prać {czasownik}

prać {czas.} (też: uprać)

People simply moved their money-laundering activities away from the United States into Europe.

Ludzie po prostu przenieśli proceder prania brudnych pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych do Europy.

Money laundering and organised crime remain areas of concern.

Zaniepokojenie budzą także kwestie prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej.

Nor will we eliminate money laundering or other associated criminal activities.

Nie zlikwidujemy też prania brudnych pieniędzy ani innej związanej z tym działalności przestępczej.

So, within six months Europe became the epicenter of the money-laundering activities of the world.

I tak, w ciągu sześciu miesięcy Europa stała się epicentrum procederu prania pieniędzy całego świata.

As we all know, these companies are tax evasion and money laundering vehicles.

Jak wszyscy wiemy, przedsiębiorstwa te są nośnikami oszustw podatkowych i ośrodkami prania pieniędzy.

to shellac {czas.} [Amer.] [pot.]

prać {czas.} [pot.] (też: sprać)

to scour {czas.}

prać {czas.} (też: wyprać, przepłukiwać, przepłukać, szorować)

to wop {czas.} [Amer.] [pot.]

prać {czas.} (też: lać, spaść, dołożyć, zakasować)

to whop [whopped|whopped] {czas.} [Amer.] [pot.]

prać {czas.} (też: lać, spaść, dołożyć, zakasować)

to whap {czas.} [Amer.] [pot.]

prać {czas.} (też: lać, spaść, dołożyć, zakasować)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "proper":

Synonimy (polski) dla "prać":

 

Podobne tłumaczenia

"proper" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "proper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We have the treaty, but we need its proper enhancement and even more than that.

Mamy traktat, ale musimy go odpowiednio wzmocnić, a nawet uczynić jeszcze więcej.

Building up proper regulation and supervision is not about bringing in socialism.

Tworzenie odpowiedniej regulacji i nadzoru nie oznacza wprowadzania socjalizmu.

The arguments put forward are serious and we will take them properly into account.

Przedstawiane argumenty są poważne i zostaną przez nas odpowiednio uwzględnione.

Proper, fundamental solidarity must be established between the Member States.

Należy stworzyć autentyczną, dogłębną solidarność między państwami członkowskimi.

The Regulation is important for the proper functioning of the internal market.

Rozporządzenie jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Finally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.

Wreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.

Do we not only want everyone to have jobs, but to also have good and proper jobs?

Czyż nie chcemy, aby każdy miał nie tylko pracę, ale też pracę dobrą i odpowiednią?

What is the purpose of a single market if we fail to get it properly completed?

Jaki jest cel jednolitego rynku, jeśli nie wdrożymy odpowiednio w życie jego zasad?

Patients must be trained to use the proper injection techniques (see section 6.6).

Należy nauczyć pacjenta prawidłowej techniki wstrzyknięć (patrz punkt 6. 6).

Check with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.

Należy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.

But I think we share the common objective of making the market function properly.

Uważam jednak, że łączy nas wspólny cel, jakim jest prawidłowe funkcjonowanie rynku.

Lastly, drivers must be properly informed about their new rights and duties.

Na koniec, należy właściwie informować kierowców o ich nowych prawach i obowiązkach.

It is in our interest that the directive be transposed properly, correctly and well.

Prawidłowa, poprawna i dobra transpozycja tej dyrektywy leży w naszym interesie.

It also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.

Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.

I would also like to see that proper consultation is carried out with user groups.

Chciałbym również, aby przeprowadzono odpowiednie konsultacje z grupami użytkowników.

I see in it the strength of our Union and the proper functioning of our institutions.

Widzę to po sile naszej Unii i prawidłowym funkcjonowaniu naszych instytucji.

The resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.

Naturalnie należy w odpowiedni i przejrzysty sposób zarządzać przekazanymi środkami.

We need sensible asylum processes for these people which function properly.

Potrzebujemy sensownych, dobrze funkcjonujących procedur azylowych dla tych ludzi.

Your doctor can decide whether Epoetin alfa HEXAL is not working properly for you.

Lekarz zdecyduje, czy lek Epoetin alfa HEXAL jest niewłaściwy dla pacjenta.

Make sure the needle cap is fixed properly while the syringe is stored in the fridge.

Upewnić się, że podczas przechowywania w lodówce nasadka igły jest silnie naciśnięta.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: spłacalność, parabank, płyta ochronna, otwór gwintowany, zasobnik

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.