angielsko-polskie tłumaczenie słowa "proper"

EN proper angielskie tłumaczenie

proper {przym.}

PLprać polskie tłumaczenie

prać {czas. ndk}

EN proper
volume_up
{przymiotnik}

proper (też: adequate, appropriate, correct, exact)
volume_up
właściwy {przym. m.}
It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.
W żadnych okolicznościach nie można jej uznać za właściwy przejaw sprawiedliwości.
However, it is important that this takes place in a proper manner.
Jednakże ważne, aby odbywało się to we właściwy sposób.
The new regulation attempts to deal with this problem in a sensitive and proper manner.
Nowe uregulowanie jest próbą opanowania tego problemu w sposób właściwy i z wyczuciem.
proper (też: due, required)
volume_up
należyty {przym. m.}
At the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.
Jednocześnie zasada pomocniczości została uwzględniona w tym sprawozdaniu w należyty sposób.
We want to see proper, fair elections in Russia too.
Chcemy, aby również w Rosji wybory odbywały się w należyty i uczciwy sposób.
I am confident that the Commission will examine this matter in a proper manner doing justice to the interests involved.
Jestem pewna, że Komisja zbada tę sprawę w należyty sposób, oddający sprawiedliwość przedmiotowym interesom.
proper (też: advisable, correct, deserved, equitable)
volume_up
słuszny {przym. m.}
This is right and proper, as it involves the family and the well-being of children.
Jest to zamierzenie słuszne i właściwe, ponieważ kwestia ta dotyczy rodziny i dobrostanu dzieci.
The European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
Podejmowane przez Unię Europejską próby ograniczenia użycia węgla są słuszne i zasadne.
This was a proper suggestion, which had come from this House, and which was acted upon.
To była słuszna sugestia, która pochodziła z tej Izby i do której się zastosowano.
proper (też: appropriate, apropos, congenial, decorous)
volume_up
stosowny {przym. m.}
We have the legislation in place, but it is not enforced properly in the Member States.
Mamy niezbędne prawodawstwo, jednak państwa członkowskie nie wdrażają go w stosowny sposób.
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Wówczas potępiono Włochy i nadal nie przedłożono żadnego stosownego planu.
The question is whether we can already provide everyone with the proper background today.
Pytanie tylko, czy już teraz możemy każdemu zapewnić stosowne tło do działania.
proper (też: decent, neat, salubrious, solid)
volume_up
porządny {przym. m.}
So, I mean, this picture has not even got a proper title.
Znaczy, ten obraz nie ma nawet porządnego tytułu.
In Ireland, children today are still being taught in prefabs instead of proper, safe buildings.
W Irlandii dzieci nadal uczą się w prowizorycznych budynkach z prefabrykatów, a nie w porządnych, bezpiecznych szkołach.
We have seen how unstable the carbon price has been in the EU ETS and how long it is taking for a proper carbon market to emerge.
Widzieliśmy jak niestałe są ceny węgla w przypadku unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i ile czasu zajmuje powstanie porządnego rynku węglowego.
proper (też: equitable, fair, suitable)
volume_up
godziwy {przym. m.}
Establishing a proper relationship between pay and work, together with dignified social security, is not some sort of favour.
Właściwe ustawienie relacji między płacą a pracą oraz godziwe zabezpieczenie socjalne nie jest czyjąś łaską.
Equal pay for equal work must be properly implemented in Member States in order to get a fair deal for women.
Zasada "jednakowa płaca za jednakową pracę” musi być realizowana w państwach członkowskich, aby uzyskać godziwe warunki dla kobiet.
proper (też: correct, decent)
volume_up
cenzuralny {przym. m.} (przyzwoity)

Synonimy (angielski) dla "proper":

proper
English

Synonimy (polski) dla "prać":

prać

Przykłady użycia - "proper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishProper, fundamental solidarity must be established between the Member States.
Należy stworzyć autentyczną, dogłębną solidarność między państwami członkowskimi.
EnglishFinally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.
Wreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.
EnglishThe Regulation is important for the proper functioning of the internal market.
Rozporządzenie jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
EnglishThere is an appeals procedure, which I trust will be allowed to run its proper course.
Istnieje procedura apelacyjna i ufam, że odwołanie się do niej będzie dozwolone.
EnglishPatients must be trained to use the proper injection techniques (see section 6.6).
Należy nauczyć pacjenta prawidłowej techniki wstrzyknięć (patrz punkt 6. 6).
EnglishYou cannot have proper democracy without having a free, strong and vibrant opposition.
Nie ma prawdziwej demokracji bez wolnej, silnej i tryskającej energią opozycji.
EnglishThat is the proper procedure, but I shall not give anyone preferential treatment.
To będzie zgodne z procedurą, a nie chciałbym traktować nikogo w sposób preferencyjny.
EnglishI would also like to see that proper consultation is carried out with user groups.
Chciałbym również, aby przeprowadzono odpowiednie konsultacje z grupami użytkowników.
EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
W każdym przypadku przy zakupie zastosowano odpowiednie procedury prawne.
EnglishCheck with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.
Należy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.
EnglishI see in it the strength of our Union and the proper functioning of our institutions.
Widzę to po sile naszej Unii i prawidłowym funkcjonowaniu naszych instytucji.
EnglishIt also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.
EnglishThe resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.
Naturalnie należy w odpowiedni i przejrzysty sposób zarządzać przekazanymi środkami.
EnglishI feel the formula proposed here by the rapporteur is the proper solution.
Uważam, że zaproponowana przez sprawozdawcę formuła jest dobrym rozwiązaniem.
EnglishTherefore, what we have here is simply a lack of proper coordination of European funds.
Dlatego mamy tu do czynienia z brakiem stosownej koordynacji funduszy europejskich.
EnglishLet us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Posuwajmy się naprzód w odpowiednim tempie; w takim, na które nas stać.
EnglishOnly in this way will ghettos and slums become proper parts of our cities.
Tylko w ten sposób getta i slumsy staną się pełnoprawnymi dzielnicami naszych miast.
EnglishThis reaction was generally associated with lack of proper rotation of injections.
Reakcja ta występowała zwykle, gdy nie stosowano prawidłowego zmieniania miejsc wkłucia.
EnglishWhen will we have a proper legislative proposal, and not just communications and studies?
Kiedy otrzymamy odpowiedni wniosek legislacyjny, a nie tylko komunikaty i badania?
EnglishFirst of all, we keep calling on Russia to ensure a proper investigation.
Przede wszystkim nieustannie wzywamy Rosję do zapewnienia odpowiedniego dochodzenia.