angielsko-polskie tłumaczenie słowa "proper"

EN proper angielskie tłumaczenie

proper {przym.}

PLprać polskie tłumaczenie

prać {czas. ndk}

EN proper
play_circle_outline
{przymiotnik}

proper (też: adequate, appropriate, correct, exact)
It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.
W żadnych okolicznościach nie można jej uznać za właściwy przejaw sprawiedliwości.
However, it is important that this takes place in a proper manner.
Jednakże ważne, aby odbywało się to we właściwy sposób.
The new regulation attempts to deal with this problem in a sensitive and proper manner.
Nowe uregulowanie jest próbą opanowania tego problemu w sposób właściwy i z wyczuciem.
proper (też: due, required)
At the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.
Jednocześnie zasada pomocniczości została uwzględniona w tym sprawozdaniu w należyty sposób.
We want to see proper, fair elections in Russia too.
Chcemy, aby również w Rosji wybory odbywały się w należyty i uczciwy sposób.
I am confident that the Commission will examine this matter in a proper manner doing justice to the interests involved.
Jestem pewna, że Komisja zbada tę sprawę w należyty sposób, oddający sprawiedliwość przedmiotowym interesom.
proper (też: correct, decent)
play_circle_outline
cenzuralny {przym. m.} (przyzwoity)
proper (też: decent, neat, salubrious, solid)
proper (też: appropriate, apropos, congenial, decorous)
proper (też: advisable, correct, deserved, equitable)
The Treaty of Lisbon is therefore right and proper, and national parliaments and the European Parliament will not shirk this responsibility.
Traktat lizboński jest zatem słuszny i właściwy, a parlamenty krajowe i Parlament Europejski nie będą uchylać się od obowiązków.
That is right and proper, but this new form of economic governance simply reflects a rational response to a new reality.
Taki tryb postępowania jest słuszny i dobry, ale ta nowa forma zarządzania gospodarczego jest odzwierciedleniem racjonalnej reakcji na nową rzeczywistość.
proper (też: equitable, fair, suitable)

Synonimy (angielski) dla "proper":

proper
English

Synonimy (polski) dla "prać":

prać

Przykłady użycia - "proper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishProper, fundamental solidarity must be established between the Member States.
Należy stworzyć autentyczną, dogłębną solidarność między państwami członkowskimi.
EnglishFinally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.
Wreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.
EnglishThe Regulation is important for the proper functioning of the internal market.
Rozporządzenie jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
EnglishThere is an appeals procedure, which I trust will be allowed to run its proper course.
Istnieje procedura apelacyjna i ufam, że odwołanie się do niej będzie dozwolone.
EnglishPatients must be trained to use the proper injection techniques (see section 6.6).
Należy nauczyć pacjenta prawidłowej techniki wstrzyknięć (patrz punkt 6. 6).
EnglishYou cannot have proper democracy without having a free, strong and vibrant opposition.
Nie ma prawdziwej demokracji bez wolnej, silnej i tryskającej energią opozycji.
EnglishThat is the proper procedure, but I shall not give anyone preferential treatment.
To będzie zgodne z procedurą, a nie chciałbym traktować nikogo w sposób preferencyjny.
EnglishI would also like to see that proper consultation is carried out with user groups.
Chciałbym również, aby przeprowadzono odpowiednie konsultacje z grupami użytkowników.
EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
W każdym przypadku przy zakupie zastosowano odpowiednie procedury prawne.
EnglishCheck with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.
Należy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.
EnglishI see in it the strength of our Union and the proper functioning of our institutions.
Widzę to po sile naszej Unii i prawidłowym funkcjonowaniu naszych instytucji.
EnglishIt also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.
EnglishThe resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.
Naturalnie należy w odpowiedni i przejrzysty sposób zarządzać przekazanymi środkami.
EnglishI feel the formula proposed here by the rapporteur is the proper solution.
Uważam, że zaproponowana przez sprawozdawcę formuła jest dobrym rozwiązaniem.
EnglishTherefore, what we have here is simply a lack of proper coordination of European funds.
Dlatego mamy tu do czynienia z brakiem stosownej koordynacji funduszy europejskich.
EnglishLet us move at a proper pace and let us take it at a speed which we can afford.
Posuwajmy się naprzód w odpowiednim tempie; w takim, na które nas stać.
EnglishOnly in this way will ghettos and slums become proper parts of our cities.
Tylko w ten sposób getta i slumsy staną się pełnoprawnymi dzielnicami naszych miast.
EnglishThis reaction was generally associated with lack of proper rotation of injections.
Reakcja ta występowała zwykle, gdy nie stosowano prawidłowego zmieniania miejsc wkłucia.
EnglishWhen will we have a proper legislative proposal, and not just communications and studies?
Kiedy otrzymamy odpowiedni wniosek legislacyjny, a nie tylko komunikaty i badania?
EnglishFirst of all, we keep calling on Russia to ensure a proper investigation.
Przede wszystkim nieustannie wzywamy Rosję do zapewnienia odpowiedniego dochodzenia.