Oferty praktyk w wielu krajach

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "proper"

 

"proper" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-40 z 1186

proper {przymiotnik}

proper {przym.} (też: adequate, apposite, appropriate, exact)

właściwy {przym. m.}

The new regulation attempts to deal with this problem in a sensitive and proper manner.

Nowe uregulowanie jest próbą opanowania tego problemu w sposób właściwy i z wyczuciem.

It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.

W żadnych okolicznościach nie można jej uznać za właściwy przejaw sprawiedliwości.

It is extremely important to stick to the proper order: Planet, people and product ...

Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali właściwy porządek: planeta, ludzie, a dopiero potem produkt...

However, it is important that this takes place in a proper manner.

Jednakże ważne, aby odbywało się to we właściwy sposób.

But I disagree with him and others on the proper scope of the anti-terrorist laws.

Lecz nie zgadzam się z nim i z innymi, jeśli chodzi o właściwy zakres wymierzonych w terroryzm aktów prawnych.

proper {przym.} (też: advisable, just, justifiable, correct)

słuszny {przym. m.}

The Treaty of Lisbon is therefore right and proper, and national parliaments and the European Parliament will not shirk this responsibility.

Traktat lizboński jest zatem słuszny i właściwy, a parlamenty krajowe i Parlament Europejski nie będą uchylać się od obowiązków.

That is right and proper, but this new form of economic governance simply reflects a rational response to a new reality.

Taki tryb postępowania jest słuszny i dobry, ale ta nowa forma zarządzania gospodarczego jest odzwierciedleniem racjonalnej reakcji na nową rzeczywistość.

proper {przym.} (też: suitable, salubrious, decent)

porządny {przym. m.}

proper {przym.} (też: apposite, appropriate, apropos, suitable)

stosowny {przym. m.}

Member States should ensure that the centres have proper access to legal expertise within their administration.

Państwa członkowskie powinny zapewni centrom SOLVIT stosowny dostęp do wiedzy prawnej w obrębie ich administracji.

proper {przym.} (też: required, due)

należyty {przym. m.}

At the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.

Jednocześnie zasada pomocniczości została uwzględniona w tym sprawozdaniu w należyty sposób.

We want to see proper, fair elections in Russia too.

Chcemy, aby również w Rosji wybory odbywały się w należyty i uczciwy sposób.

I am confident that the Commission will examine this matter in a proper manner doing justice to the interests involved.

Jestem pewna, że Komisja zbada tę sprawę w należyty sposób, oddający sprawiedliwość przedmiotowym interesom.

the elimination of obstacles to the proper functioning of civil proceedings, if necessary by promoting the compatibility of the rules on civil procedure applicable in the Member States;

usuwania przeszkód utrudniających należyty bieg procedur cywilnych, wspierając w razie potrzeby zgodność norm dotyczących procedury cywilnej mających zastosowanie w Państwach Członkowskich,

proper {przym.} (też: suitable, fair, equitable)

godziwy {przym. m.}

proper {przym.} (też: decent, correct)

cenzuralny (przyzwoity) {przym. m.}

prać {czasownik}

prać {czas.} (też: uprać)

It closed that door between the money laundering in dollars, and the U.S. economy.

Zamknęła drzwi między procederem prania brudnych dolarów a gospodarką USA.

People simply moved their money-laundering activities away from the United States into Europe.

Ludzie po prostu przenieśli proceder prania brudnych pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych do Europy.

So, within six months Europe became the epicenter of the money-laundering activities of the world.

I tak, w ciągu sześciu miesięcy Europa stała się epicentrum procederu prania pieniędzy całego świata.

And it is, in fact, an anti-money-laundering legislation.

I w rzeczywistości jest to ustawa przeciwdziałająca praniu pieniędzy.

Opinion on new tasks for Banka Slovenije relating to the prevention of money laundering (CON/2007/36)Slovenia, 15.11.2007, pdf 114 kB, en .

Opinia w sprawie nowych zadań Banka Slovenije dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (CON/2007/36)Słowenia, 15.11.2007, pdf 114 kB, en .

to scour {czas.}

prać {czas.} (też: wyprać, przepłukiwać, przepłukać, szorować)

to wop {czas.} [Amer.] [pot.]

prać {czas.} (też: lać, spaść, dołożyć, zakasować)

to whop [whopped|whopped] {czas.} [Amer.] [pot.]

prać {czas.} (też: lać, spaść, dołożyć, zakasować)

to whap {czas.} [Amer.] [pot.]

prać {czas.} (też: lać, spaść, dołożyć, zakasować)

to shellac {czas.} [Amer.] [pot.]

prać {czas.} [pot.] (też: sprać)
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "proper":

Synonimy (polski) dla "prać":

 

Podobne tłumaczenia

"proper" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "proper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

We have the treaty, but we need its proper enhancement and even more than that.

Mamy traktat, ale musimy go odpowiednio wzmocnić, a nawet uczynić jeszcze więcej.

Building up proper regulation and supervision is not about bringing in socialism.

Tworzenie odpowiedniej regulacji i nadzoru nie oznacza wprowadzania socjalizmu.

The first time you use the nasal spray, you must test that it is working properly.

Używając aerozol do nosa po raz pierwszy, należy sprawdzić, czy działa prawidłowo.

They must also have full rights: human rights in the proper sense of the word.

Muszą też mieć pełne prawa: prawa człowieka we właściwym rozumieniu tego słowa.

Proper, fundamental solidarity must be established between the Member States.

Należy stworzyć autentyczną, dogłębną solidarność między państwami członkowskimi.

Finally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.

Wreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.

The Regulation is important for the proper functioning of the internal market.

Rozporządzenie jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Of course, prevention can't be done without a proper level of financial resources.

Oczywiście, bez właściwych środków finansowych profilaktyka nie jest możliwa.

The current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.

Bieżąca sytuacja zmusza do zdecydowanego, właściwego i niezwłocznego wdrażania EFS.

Do we not only want everyone to have jobs, but to also have good and proper jobs?

Czyż nie chcemy, aby każdy miał nie tylko pracę, ale też pracę dobrą i odpowiednią?

Patients must be trained to use the proper injection techniques (see section 6.6).

Należy nauczyć pacjenta prawidłowej techniki wstrzyknięć (patrz punkt 6. 6).

Check with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.

Należy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.

Only computer programs expressed in the proper form should be subject to protection.

Tylko wyrażony we właściwej formie program komputerowy winien podlegać ochronie.

So of course whatever you don't really do yourself doesn't really get done properly.

Nic nowego. ~~~ Coś, czego nie zrobisz samemu nigdy nie jest dobrze zrobione.

Your doctor can decide whether Epoetin alfa HEXAL is not working properly for you.

Lekarz zdecyduje, czy lek Epoetin alfa HEXAL jest niewłaściwy dla pacjenta.

It also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.

Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.

It is also important that we achieve proper enforcement of the legislation.

Bardzo ważne jest również, abyśmy zapewnili właściwe egzekwowanie prawodawstwa.

We need to prepare for the proper and effective application of this clause.

Musimy się przygotować do prawidłowego i skutecznego stosowania tej klauzuli.

It needs to be stated publicly so that we can have a proper debate in Europe.

Trzeba to publicznie stwierdzić, byśmy mogli przeprowadzić w Europie właściwą debatę.

I would also like to see that proper consultation is carried out with user groups.

Chciałbym również, aby przeprowadzono odpowiednie konsultacje z grupami użytkowników.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-rosyjskim.