Search for the most beautiful word
Kathmandu
unruliness

VOTE NOW

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "prison"

 

"prison" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-26 z 598

prison {rzeczownik}

prison {rzecz.} (też: jail, gaol, incarceration)

(EL) Mr President, the inhumane prison at Guantánamo should never have been opened.

(EL) Panie przewodniczący! Okrutne więzienie w Guantanamo nie powinno było nigdy powstać.

Guantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.

Więzienie Guantánamo było wynaturzeniem i hańbą od dnia jego otwarcia.

As was stated earlier, the whole country is like an open prison.

Jak już wcześniej powiedziano, cały kraj przypomina otwarte więzienie.

And he said, "Okay, we can talk about it, but look at my prison.

A on na to: "OK, możemy o tym porozmawiać, ale spójrz na moje więzienie.

Nevertheless, I accept that Guantánamo Bay prison should close.

Mimo to akceptuję fakt, iż więzienie w Guantanamo powinno zostać zamknięte.

to prison {czasownik}

to prison [prisoned|prisoned] {czas. przech.} [rzadk.]

to prison [prisoned|prisoned] {czas. przech.} [rzadk.]

Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "prison":

 

Podobne tłumaczenia

"prison" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "prison" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

A woman who served time in prison, and two of whose children are still in prison?

Kobieta, która odbywała karę więzienia, a dwójka jej dzieci wciąż w nim przebywa?

Personally, I will be thinking of all the prisoners rotting in Chinese prisons.

Osobiście będę myślał o wszystkich więźniach gnijących w chińskich więzieniach.

The migrants also include illegal immigrants, criminals released from prison.

Wśród imigrantów są także imigranci nielegalni, przestępcy zwolnieni z więzienia.

There is still the threat of long prison sentences or even the death penalty.

Nadal mamy zagrożenie wyrokami długiego pozbawienia wolności, a nawet karą śmierci.

The conditions prevailing at Guantanamo and other prisons are totally unacceptable.

Warunki, panujące w Guantanamo i innych więzieniach, są w całości nie do przyjęcia.

Prisoners are still born into prisoner-of-war camps long after the guards are gone.

Więźniowie wciąż rodzą się w obozach dla jeńców, długo po odejściu strażników.

(Laughter) Second: spend as much of your life in prison as you possibly can.

(śmiech) Po drugie: spędźcie w więzeniu tak długo, jak się da. ~~~ (śmiech).

Everything was donated, because there was no budget of education for the prison.

Wszystko było darowane, ponieważ nie było pieniędzy na edukację w więzieniu.

Those who did are, I am afraid, currently trapped inside an economic prison.

Obawiam się jednak, że ci, którzy to zrobili, są teraz w gospodarczym więzieniu.

Orlando Zapata, a Cuban political prisoner, died having staged a hunger strike.

Orlando Zapata, kubański więzień polityczny, zmarł prowadząc strajk głodowy.

(RO) As has already been mentioned, Sam Rainsy has been given two prison sentences.

(RO) Jak już wspomniano, wobec Sama Rainsy'ego wydano dwa wyroki więzienia.

It took me 100 miles to figure out that, in my heart, in me, I had become a prisoner.

Zabrało mi 100 mil, żeby zrozumieć, że w głębi serca, we mnie, stałem się więźniem.

The exact numbers differ from country to country, as do prison conditions.

Dokładne liczby różnią się w zależności od kraju, podobnie jak warunki więzienia.

For out of prison he came forth to be king; yea, even in his kingdom he was born poor.

Bo ów z więzienia wychodzi, aby królował, a ten i w królestwie swojem zubożeć może.

What crime did Zapata commit which led to him being in that prison in the first place?

Po pierwsze, jakie to przestępstwo popełnił Zapata, że znalazł się w tym więzieniu?

Now at the feast he used to release unto them one prisoner, whom they asked of him.

A na święto zwykł im był wypuszczać więźnia jednego, o którego by prosili.

Moreover, prison officers receive financial rewards for caning prisoners.

Ponadto, pracownicy więzień otrzymują nagrody pieniężne za chłostanie więźniów.

We converted this into an ashram -- from a prison to an ashram through education.

Przemieniliśmy to w pustelnię, od więzienia do pustelni poprzez edukację.

On the same day, Ales Mikhalevich celebrated his 53rd birthday in prison.

W tym samym dniu Alaksiej Michalewicz obchodził swoje 53. urodziny w więzieniu.

And he was beaten, starved, tortured -- lost all his teeth while in prison.

I był on bity, głodzony, torturowany, stracił w więzieniu wszystkie zęby.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: stwierdzić, wszczynać kłótnię, kibel, heroina, wytrysk

Podobne słowa

Dalsze tłumaczenia oferuje polsko-rosyjski słownik bab.la.