Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "principal"

 

"principal" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-22 z 153

principal {przymiotnik}

principal {przym.} (też: primary, main, major, chief)

główny {przym. m.}

Lack of securitisation possibilities is the principal reason that credit has dried up now.

To właśnie brak możliwości sekurytyzacji stanowi główny powód bieżącego wyczerpania się kredytów.

Road transport is the principal means of transport in the European Union for both passengers and goods.

Transport drogowy to główny sposób przewozu pasażerskiego i towarowego w Unii Europejskiej.

The principal reason for this position relates to access to the labour market for asylum seekers.

Główny powód zajęcia takiego stanowiska odnosi się do dostępu osób ubiegających się o azyl do rynku pracy.

That, in fact, is the principal message that we have to be able to put across honestly and courageously to Europe's citizens.

Jest to tak naprawdę główny komunikat, który powinniśmy umieć uczciwie i odważnie przekazać europejskim obywatelom.

Both losartan and its principal active metabolite have a far greater affinity for the AT1 receptor than for the AT2 receptor.

Zarówno losartan jak i jego główny czynny metabolit, wykazują znacznie większe powinowactwo do receptora AT1 niż do receptora AT2.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "principal":

 

Podobne tłumaczenia

"principal" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "principal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

That is the objective, our central concern and principal aim of our regulation.

Taki jest cel, nasze główne zadanie oraz główne zamierzenie naszego rozporządzenia.

The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.

Musi też w coraz większym stopniu przyjmować przywództwo w budowie pokoju na świecie.

He is someone who is championing the principal that EU institutions must be transparent.

Jest mistrzem w przestrzeganiu zasady przejrzystości instytucji UE. Koleżanki i koledzy!

Education and employment are the principal areas from an investment point of view.

Edukacja i zatrudnienie to główne obszary z punktu widzenia inwestycji.

Rightly, the resolution focuses on Liu Xiaobo, the principal author of Charter 08.

Słusznie rezolucja skupia się na Liu Xiaobo, głównym autorze Karty 08.

The principal said, "There's a dreadful mistake, because that child can't read.

Dyrektorka odparła: "To jakaś okropna pomyłka, bo on jest analfabetą.

in writing. - Here are 10 principal guidelines for energy efficiency.

na piśmie - Oto 10 najważniejszych wytycznych odnośnie do efektywności energetycznej:

Its principal task is to draft the final version of the EU's first constitution.

Jej podstawowym zadaniem jest opracowanie projektu wersji końcowej pierwszej konstytucji UE.

in writing. - Women and children are the principal victims of human trafficking.

na piśmie. - Ofiarami handlu ludźmi padają głównie kobiety i dzieci.

Let me start with my principal belief, since we are talking about the economy and employment.

Pragnę zacząć od przekonania najważniejszego, gdyż rozmawiamy o gospodarce i zatrudnieniu.

This is one of the principal reasons why I support Mr Őry's report.

Jest to jeden z głównych powodów, dla którego poparłem sprawozdanie Csaby Őryego.

Metabolism Unchanged micafungin is the principal circulating compound in systemic circulation.

Metabolizm W krążeniu ogólnym mykafungina występuje głównie w stanie niezmienionym.

We are the principal bloc at the WTO and have a specific responsibility.

Również w WTO jesteśmy głównym blokiem i odgrywamy tam ważną rolę.

Philip Zimbardo: Let's tune into the conversation of the principals in Adam's temptation.

Philip Zimbardo: Posłuchajmy rozmowy o regułach w kuszeniu Adama.

Mr Mitchell, price stability is laid down in the Treaty as the principal mandate.

Panie pośle Mitchell! Zapewnienie stabilności cen to podstawowy mandat ustanowiony w Traktacie.

And the shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock to escape.

I zginie ucieczka pasterzom, a ujście najzacniejszym tej trzody.

Nevertheless, a number of principal points make us very anxious.

Bardzo zatroskał nas mimo to cały szereg bardzo istotnych aspektów.

That will mean top priority for clustering, the concentration of firms in the principal regions.

Będzie to oznaczać czołowy priorytet dla skupienia, koncentracji firm w głównych regionach.

Transparency is the key to European democracy and its principal construction material.

Przejrzystość jest kluczem do europejskiej demokracji i podstawowym materiałem do jej budowania.

Women are the principal victims of trafficking and physical, sexual and psychological violence.

Kobiety są głównymi ofiarami handlu ludźmi oraz fizycznej, seksualnej i psychologicznej przemocy.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna, przerażający

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.