Oferty praktyk zagranicznych dla władających językiem polskim

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "principal"

 

"principal" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-58 z 125

principal {przymiotnik}

principal {przym.} (też: primary, main, major, chief)

główny {przym. m.}

Lack of securitisation possibilities is the principal reason that credit has dried up now.

To właśnie brak możliwości sekurytyzacji stanowi główny powód bieżącego wyczerpania się kredytów.

Road transport is the principal means of transport in the European Union for both passengers and goods.

Transport drogowy to główny sposób przewozu pasażerskiego i towarowego w Unii Europejskiej.

The principal reason for this position relates to access to the labour market for asylum seekers.

Główny powód zajęcia takiego stanowiska odnosi się do dostępu osób ubiegających się o azyl do rynku pracy.

That, in fact, is the principal message that we have to be able to put across honestly and courageously to Europe's citizens.

Jest to tak naprawdę główny komunikat, który powinniśmy umieć uczciwie i odważnie przekazać europejskim obywatelom.

Both losartan and its principal active metabolite have a far greater affinity for the AT1 receptor than for the AT2 receptor.

Zarówno losartan jak i jego główny czynny metabolit, wykazują znacznie większe powinowactwo do receptora AT1 niż do receptora AT2.

principal {rzeczownik}

principal {rzecz.} [bud.]

krokiew (dachu) {f.} [bud.]

principal {rzecz.} [fin.]

  kwota główna {f.} [fin.]

principal {rzecz.} [fin.]

  kwota zadłużenia {f.} [fin.]

principal {rzecz.} [fin.]

  suma kapitału {f.} [fin.]

principal {rzecz.} [prawn.]

prowodyr {m.} [prawn.]

principal {rzecz.} [prawn.]

  główny sprawca {m.} [prawn.]

principal {rzecz.} [muz.]

principal {rzecz.} [muz.]

  pryncypał {m.} [muz.]

principal {rzecz.} [muz.]

lider {m.} [muz.]

principal {rzecz.} [muz.]

solista {m.} [muz.]

principal {rzecz.} [teatr.]

principal {rzecz.} [eduk.]

dyrektor {m.} [eduk.]

These are compost toilets, and nobody at the school wanted to know about them, especially the principal.

Nikt w szkole nie chciał o nich słyszeć, zwłaszcza dyrektor.

The principal didn't want to stand up to the parent because he didn't want to get dragged into some legal proceedings.

Dyrektor szkoły nie chciał postawić się rodzicowi, bo nie chciał być ciągany po sądach.

I'm Principal Kelban.

Jestem dyrektor Kelban.

principal {rzecz.} (też: person ordering, paymaster)

principal {rzecz.} (też: authority, paymaster)

mocodawca {m.}

principal {rzecz.} [eduk.]

dyrektor szkoły {m.} [eduk.]

The principal didn't want to stand up to the parent because he didn't want to get dragged into some legal proceedings.

Dyrektor szkoły nie chciał postawić się rodzicowi, bo nie chciał być ciągany po sądach.

principal {rzecz.} [form.] (też: boss, chief, leader, superior)

principal {rzecz.} [form.] (też: boss, supervisor, superordinate)

Where is your principal?

Gdzie jest twój przełożony?

principal {rzecz.} [Bryt.] (też: department manager, head of unit)

 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "principal":

 

Podobne tłumaczenia

"principal" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "principal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.

Musi też w coraz większym stopniu przyjmować przywództwo w budowie pokoju na świecie.

He is someone who is championing the principal that EU institutions must be transparent.

Jest mistrzem w przestrzeganiu zasady przejrzystości instytucji UE. Koleżanki i koledzy!

in writing. - Here are 10 principal guidelines for energy efficiency.

na piśmie - Oto 10 najważniejszych wytycznych odnośnie do efektywności energetycznej:

in writing. - Women and children are the principal victims of human trafficking.

na piśmie. - Ofiarami handlu ludźmi padają głównie kobiety i dzieci.

Let me start with my principal belief, since we are talking about the economy and employment.

Pragnę zacząć od przekonania najważniejszego, gdyż rozmawiamy o gospodarce i zatrudnieniu.

Metabolism Unchanged micafungin is the principal circulating compound in systemic circulation.

Metabolizm W krążeniu ogólnym mykafungina występuje głównie w stanie niezmienionym.

Mr Mitchell, price stability is laid down in the Treaty as the principal mandate.

Panie pośle Mitchell! Zapewnienie stabilności cen to podstawowy mandat ustanowiony w Traktacie.

Philip Zimbardo: Let's tune into the conversation of the principals in Adam's temptation.

Philip Zimbardo: Posłuchajmy rozmowy o regułach w kuszeniu Adama.

Nevertheless, a number of principal points make us very anxious.

Bardzo zatroskał nas mimo to cały szereg bardzo istotnych aspektów.

Transparency is the key to European democracy and its principal construction material.

Przejrzystość jest kluczem do europejskiej demokracji i podstawowym materiałem do jej budowania.

And the shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock to escape.

I zginie ucieczka pasterzom, a ujście najzacniejszym tej trzody.

We have this principal that we don't touch; that produces returns, social, economic and ecological.

Mamy tę zasadę, że ich nie tykamy; to przynosi zyski, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

There are three principal points of criticism, and Mr Voss has also already mentioned some of them.

Zgłoszono trzy podstawowe zarzuty, a niektóre z nich wskazał także pan poseł Voss.

It is therefore valid for a short period, which, in principal, expires on 31 October 2010.

Dlatego obowiązuje ono jedynie przez krótki okres, który zasadniczo kończy się 31 października 2010 r.

The principal difference between us is the level of agricultural development.

Różnimy się przede wszystkim poziomem rozwoju rolnictwa.

I call for the principal of equality to be observed and honoured.

Apeluję o przestrzeganie i poszanowanie zasady równości.

Wisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom; Yea, with all thy getting get understanding.

Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wzystkę majętność twoję nabywaj roztropności.

As before, there is a demand for further dialogue with the Council on the principal objectives of the CFSP.

Podobnie jak wcześniej pojawia się postulat szerszego dialogu z Radą dotyczącego zasadniczych celów WPZiB.

It also calls for a more in-depth discussion on the long-term budgetary principals in this area.

Wymaga to również bardziej dogłębnej dyskusji nad długofalowymi priorytetami budżetowymi w owej dziedzinie.

See also section " Principal chemical intolerances“.

Patrz także punkt „ Najważniejsze niezgodności chemiczne ”.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

W słowniku niemiecko-polskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.