Masz chwilę?

Zagraj w Wisielca

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pride"

 

"pride" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-38 z 103

pride {rzeczownik}

pride {rzecz.} (też: self-respect)

duma {f.}

My country has surrendered a part of its identity, but it has done so with pride.

Mój kraj zrzekł się części swojej tożsamości, ale uczynił to z dumą.

We receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.

Ta miła wiadomość napawa nas dumą, gdyż traktat umożliwi dalsze rozszerzenie UE.

It is celebrating Statehood Day, which is a festival of national pride.

Świętuje dzień państwowości, uroczystość związaną z dumą narodową.

My ignorant, arrogant coarseness, my secret pride, my turning away.

Moja bezwiedna, wyniosła szorstkość tajemna duma, odwrócenie się.

I think that we can bring the result to a vote tomorrow with a degree of pride.

Uważam, że jutro z pewną dumą możemy poddać wynik pod głosowanie.

pride {rzecz.} (też: haughtiness, airs and graces)

pycha {f.}

The proud and haughty man, scoffer is his name; He worketh in the arrogance of pride.

Hardego i pysznego imię jest naśmiewca, który wszysko poniewoli i z pychą czyni.

covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:

Kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo.

Pride [goeth] before destruction, And a haughty spirit before a fall.

Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha.

By pride cometh only contention; But with the well-advised is wisdom.

Samą tylko pychą człowiek zwady wszczyna, ale przy tych, co radę przyjmują, jest mądrość.

A man's pride shall bring him low; But he that is of a lowly spirit shall obtain honor.

Pycha człowiecza poniża go; ale pokorny w duchu sławy dostępuje.

pride {rzecz.} (też: arrogance)

buta {f.}

pride {rzecz.}

chluba {f.}

President Ahmadinejad yesterday referred with pride to the example of America as a country which is still carrying out the death penalty.

Prezydent Ahmadineżad powołał się wczoraj z chlubą na przykład amerykański jako kraju, który wykonuje dotychczas karę śmierci.

Extra virgin olive oil, green gold, which has always been the pride of my land, is in danger of turning into civil and social death.

Oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia, temu "zielonemu złotu”, które zawsze było chlubą mojego regionu, zagraża to, że jej produkcja zacznie równać się śmierci cywilnej i społecznej.

pride {rzecz.} (też: impertinence)

  hardość {f.} [starom.]

pride (of lions) {rzecz.} [zool.]

stado {n.} [zool.]
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pride":

 

Podobne tłumaczenia

"pride" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pride" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.

Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.

And a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines.

I będzie mieszkał bękart w Azocie, a tak wykorzenię pychę Filistyńczyków.

Whenever we see that IIMA, it was such a pride for us to go to that camp.

Mówimy, że jesteśmy dumni z udziału w tym obozie. ~~~ Pojechaliśmy tam.

There is still a long way to go before we can take pride in the EU's agricultural policy.

Jeszcze daleka droga zanim będziemy mogli być dumni z polityki rolnej UE.

That he may withdraw man [from his] purpose, And hide pride from man;

Aby człowieka odwiódł od złej sprawy jego, i pychę od męża aby odjął;

The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.

W dobiegającej już końca kadencji Parlament odnotował na swoim koncie wiele ważnych dokonań.

and though in a land of peace thou art secure, yet how wilt thou do in the pride of the Jordan?

a ponieważ w ziemi pokoju, w którejś ufał, ustawasz, a cóż sprawisz przy tej nadętości Jordanu?

In the mouth of the foolish is a rod for [his] pride; But the lips of the wise shall preserve them.

W ustach głupiego jest rózga hardości; ale wargi mądrych strzegą ich.

These initiatives must take pride of place in that context.

Mając to na uwadze, możemy być dumni z pozycji, jakie zajmują przedmiotowe inicjatywy.

It would achieve some national pride, but not go ahead and build a weapon.

Będą mieli z czego być dumni, ale broni z tego nie zbudują.

Parliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.

Parlament walczy o swe kompetencje nie dla chwały tej Izby.

Ireland had prided itself on Christian values but was finding itself becoming a materialistic nation.

Irlandia chlubiła się wartościami chrześcijańskimi, ale uważała się na naród materialistów.

Thus saith Jehovah, After this manner will I mar the pride of Judah, and the great pride of Jerusalem.

Tak mówi Pan: Tak skażę pychę Judzką i wielką pychę Jeruzalemską,

The crown of pride of the drunkards of Ephraim shall be trodden under foot:

Nogami podeptana będzie pyszna korona, pijanicy Efraimscy

Let not the foot of pride come against me, And let not the hand of the wicked drive me away.

Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoję nad uprzejmymi sercem.

The wicked, in the pride of his countenance, [saith], He will not require [it].

Niepobożny dla pychy, którą po sobie pokazuje, nie pyta się o Boga; wszystka myśl jego, że niemasz Boga.

There they cry, but none giveth answer, Because of the pride of evil men.

Tedy wołająli dla hardości złych, on ich nie wysłuchuje.

Now, pride of place in this practice is given to compassion.

Zrozumiesz je tylko wtedy, kiedy wprowadzisz je w czyn.

And what it also did was it led to a certain pride in the fact that India could be the best in the world.

Staliśmy się też dumni, że Indie mogą być mistrzami świata.

We take pride in the fact that human rights are the foundation of the Union.

Szczycimy się, że fundamentem Unii są prawa człowieka.
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: wycofać ustawę, ustawa, pruderyjność, szczodry, obfity

Podobne słowa

price-list · priceless · pricelessness · prices · pricey · pricing · prick · prickle · prickly · pricy · pride · prie-dieu · priest · priestess · priesthood · priestly · priests · priets · prig · priggish · prim

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.