Jak napisać CV po polsku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "pride"

 

"pride" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-32 z 124

pride {rzeczownik}

pride {rzecz.} (też: self-respect)

duma {f.}

We receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.

Ta miła wiadomość napawa nas dumą, gdyż traktat umożliwi dalsze rozszerzenie UE.

My country has surrendered a part of its identity, but it has done so with pride.

Mój kraj zrzekł się części swojej tożsamości, ale uczynił to z dumą.

It is celebrating Statehood Day, which is a festival of national pride.

Świętuje dzień państwowości, uroczystość związaną z dumą narodową.

My ignorant, arrogant coarseness, my secret pride, my turning away.

Moja bezwiedna, wyniosła szorstkość tajemna duma, odwrócenie się.

I think that we can bring the result to a vote tomorrow with a degree of pride.

Uważam, że jutro z pewną dumą możemy poddać wynik pod głosowanie.

pride {rzecz.} (też: haughtiness, airs and graces)

pycha {f.}

The proud and haughty man, scoffer is his name; He worketh in the arrogance of pride.

Hardego i pysznego imię jest naśmiewca, który wszysko poniewoli i z pychą czyni.

covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:

Kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo.

Pride [goeth] before destruction, And a haughty spirit before a fall.

Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha.

By pride cometh only contention; But with the well-advised is wisdom.

Samą tylko pychą człowiek zwady wszczyna, ale przy tych, co radę przyjmują, jest mądrość.

A man's pride shall bring him low; But he that is of a lowly spirit shall obtain honor.

Pycha człowiecza poniża go; ale pokorny w duchu sławy dostępuje.

pride {rzecz.} (też: arrogance)

buta {f.}

pride {rzecz.}

chluba {f.}

President Ahmadinejad yesterday referred with pride to the example of America as a country which is still carrying out the death penalty.

Prezydent Ahmadineżad powołał się wczoraj z chlubą na przykład amerykański jako kraju, który wykonuje dotychczas karę śmierci.

Extra virgin olive oil, green gold, which has always been the pride of my land, is in danger of turning into civil and social death.

Oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia, temu "zielonemu złotu”, które zawsze było chlubą mojego regionu, zagraża to, że jej produkcja zacznie równać się śmierci cywilnej i społecznej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "pride":

 

Podobne tłumaczenia

"pride" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "pride" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.

Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.

For thy sister Sodom was not mentioned by thy mouth in the day of thy pride,

Ponieważ Sodoma siostra twoja nie była powieścią w ustach twoich w dzień pychy twojej.

Our relations with Serbia should respect that nation's pride and national tradition.

Z państwem tym należy utrzymywać takie stosunki, które szanują dumę i tradycję narodu.

And a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines.

I będzie mieszkał bękart w Azocie, a tak wykorzenię pychę Filistyńczyków.

Whenever we see that IIMA, it was such a pride for us to go to that camp.

Mówimy, że jesteśmy dumni z udziału w tym obozie. ~~~ Pojechaliśmy tam.

These are grounds for sober pride and greater self-confidence, but not self-satisfaction.

Są to powody do trzeźwej dumy i większej pewności siebie, ale nie do samozadowolenia.

There is still a long way to go before we can take pride in the EU's agricultural policy.

Jeszcze daleka droga zanim będziemy mogli być dumni z polityki rolnej UE.

Only the Serbs, with their intransigence and hurt pride, are not on board.

Nie dołączyli się tylko Serbowie, którzy pozostają nieprzejednani i których dumę zraniono.

That he may withdraw man [from his] purpose, And hide pride from man;

Aby człowieka odwiódł od złej sprawy jego, i pychę od męża aby odjął;

The parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.

W dobiegającej już końca kadencji Parlament odnotował na swoim koncie wiele ważnych dokonań.

Those who achieved so much in such a short time should be full of self-confidence and pride.

Ci, którzy osiągnęli tak wiele w tak krótkim czasie, powinni być pełni pewności siebie i dumy.

and though in a land of peace thou art secure, yet how wilt thou do in the pride of the Jordan?

a ponieważ w ziemi pokoju, w którejś ufał, ustawasz, a cóż sprawisz przy tej nadętości Jordanu?

Cancún's success lay in the fact that political pride was saved.

Sukces konferencji w Cancún polega na tym, że udało się uratować dumę polityczną.

It is also about - perceived or real - national and cultural identities and national pride.

Chodzi również o - odczuwaną lub rzeczywistą - tożsamość narodową i kulturową oraz narodową dumę.

In the mouth of the foolish is a rod for [his] pride; But the lips of the wise shall preserve them.

W ustach głupiego jest rózga hardości; ale wargi mądrych strzegą ich.

It would achieve some national pride, but not go ahead and build a weapon.

Będą mieli z czego być dumni, ale broni z tego nie zbudują.

BJ: And you have to know that, when a male lion is killed, it completely disrupts the whole pride.

Beverly: Musicie wiedzieć, że gdy zabija się lwa samca, to całkowicie rozbija się życie całego stada.

These initiatives must take pride of place in that context.

Mając to na uwadze, możemy być dumni z pozycji, jakie zajmują przedmiotowe inicjatywy.

Parliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.

Parlament walczy o swe kompetencje nie dla chwały tej Izby.

Thus saith Jehovah, After this manner will I mar the pride of Judah, and the great pride of Jerusalem.

Tak mówi Pan: Tak skażę pychę Judzką i wielką pychę Jeruzalemską,
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: patyczak, wiercenia, remonty budynków, technik mechanik, wiedza tajemna

Podobne słowa

price-list · priceless · pricelessness · prices · pricey · pricing · prick · prickle · prickly · pricy · pride · prie-dieu · priest · priestess · priesthood · priests · prig · priggish · prim · primacy · primal

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.