Poznaj Joppe - maskotkę bab.la na Facebooku

Tłumaczenie angielsko-polskie dla "previous"

 

"previous" tłumaczenie polskie

Wyniki: 1-25 z 994

previous {przymiotnik}

previous {przym.} (też: antecedent, anterior, prior, former)

poprzedni {przym. m.}

In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.

W końcu poprzedni ubezpieczyciel zgodził się zachować jego składki w kraju A.

The infection rates, to which previous speakers have referred, speak for themselves.

Ilość zarażeń, o których wspomnieli poprzedni mówcy, mówi sama za siebie.

As previous speakers have said, gambling is not like any normal service.

Jak powiedzieli już poprzedni mówcy, hazard nie przypomina żadnej normalnej usługi.

Previous speakers have mentioned what this is actually about: a new effective vaccine.

Poprzedni mówcy wspomnieli już, o co tak naprawdę chodzi: o nową, skuteczną szczepionkę.

As the previous speaker mentioned, many Member States are concerned.

Jak wspomniał poprzedni mówca, dotyka on wielu państw członkowskich.

previous {przym.} (też: former, last, prior, front)

przedni {przym. m.}

previous {przym.} (też: until now)

dotychczasowy {przym. m.}

(ES) Mr President, just a few very specific questions: how can we go back to the EU BAM to the Rafah crossing point, given the insecurity of the previous situation?

(ES) Panie przewodniczący! Tylko kilka konkretnych pytań: jak możemy wrócić do umieszczenia misji EU BAM na przejściu w Rafah, mając na uwadze dotychczasowy brak stabilności?

The euro is as stable and credible as the best-performing currencies previously used in the euro area countries.

Euro jest walutą równie stabilną i wiarygodną jak najmocniejsze dotychczasowe waluty krajowe.

Its new layout and the new way of presenting statistical data have helped make this report clearer and more comprehensible than those previously tabled.

Nowy układ graficzny i nowy sposób przedstawienia danych statystycznych sprawiły, że sprawozdanie jest wyraźniejsze i bardziej wszechstronne niż dotychczasowe sprawozdania.

We have seen that what were previously very liberal conditions have not been changed, and this applies in particular to the loans that were granted to some European States.

Przekonaliśmy się, że dotychczasowe, bardzo liberalne warunki nie zostały zmienione, i dotyczy to w szczególności kredytów, których udzielono niektórym państwom członkowskim.

previous {przym.} (też: antecedent, anterior)

uprzedni {przym. m.}

I was pleased that the previously unacceptable error rate of the common agricultural policy has fallen.

Byłem zadowolony z obniżenia się uprzedniego niedopuszczalnego wskaźnika błędu w obszarze wspólnej polityki rolnej.

Caution should be exercised in patients previously treated with lepirudin who had developed lepirudin antibodies.

W przypadku pacjentów, u których uprzednie stosowanie lepirudyny spowodowało wytwarzanie przeciwciał przeciwko lepirudynie, należy zachować ostrożność.

previous {przym.}

wcześniejszy {przym.}

Thirdly, the lack of resources for foreign expenditure, Heading 4, has been discussed previously.

Po trzecie, brak środków w dziale 4 na wydatki zagraniczne był przedmiotem wcześniejszych dyskusji.

Compared to the figures circulating previously, this must be considered a step in the right direction.

W porównaniu z wcześniejszymi danymi trzeba to uznać za krok we właściwym kierunku.

They are not even embarrassed about saying and doing the opposite of what they previously announced.

Nie są nawet zażenowane tym, że mówią i robią coś zupełnie sprzecznego z wcześniejszymi oświadczeniami.
Brakuje jakiegoś tłumaczenia? Poinformuj nas lub dodaj własne tłumaczenie poniżej.
 

Synonimy

Synonimy (angielski) dla "previous":

 

Podobne tłumaczenia

"previous" - podobne tłumaczenia na polski

 

Przykłady użycia

Przykłady użycia - "previous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialna za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Patients who previously failed bosentan therapy were excluded from the study.

Wykluczono pacjentów, którzy nie zareagowali uprzednio na leczenie bosentanem.

Mr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.

Panie przewodniczący! Nie muszę wiele dodawać do tego, co powiedział mój przedmówca.

Withdrawing a second dose of Enbrel from a vial that was previously prepared

Pobieranie drugiej dawki roztworu leku Enbrel z przygotowanej wcześniej fiolki

This Parliament has previously taken a more responsible position in its committees.

Uprzednio ten Parlament zajął w swoich komisjach bardziej odpowiedzialne stanowisko.

First, the positives, which have also been mentioned by the previous speaker.

Skupię się najpierw na pozytywach już wspomnianych przez mojego przedmówcę.

(PL) Madam President, I would like to start with what the previous speaker said here.

Pani przewodnicząca! Chciałbym zacząć od tego, co poprzednik mój tutaj mówił.

I agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.

Zgadzam się z moim przedmówcą, który powiedział, że trzeba mianować Komisję.

Seventy-seven percent of the patients had been previously exposed to anthracyclines.

Siedemdziesiąt siedem procent pacjentów otrzymywało wcześniej antracykliny.

This was also mentioned by some of our fellow Members who spoke previously.

Ta kwestia została już poruszona przez niektórych posłów przemawiających wcześniej.

if you have a previous history of Neuroleptic Malignant Syndrome Symptom Complex (NMS)

u pacjenta stwierdzano w przeszłości złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS) i (lub)

Most of them had no previous experience of pursuing EU cooperation policy.

Większość z nich nie ma doświadczenia w realizacji wspólnotowej polityki współpracy.

had a problem with your heart during the past six months or any previous serious heart

jeśli występowały dolegliwości ze strony serca w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub

In contrast to what previous speakers have said, the goals were not wrong.

Nie zgadzam się z moimi przedmówcami i uważam, że przyjęte cele nie były złe.

Previously, this emphasis chiefly derived from socialist or liberal inspiration.

Wcześniej, akcent ten pochodził głównie z socjalistycznych lub liberalnych inspiracji.

Similar results were seen in the other two studies of previously treated patients.

Podobne wyniki odnotowano w pozostałych dwóch badaniach wcześniej leczonych pacjentów.

Previous treatment with anthracyclines may increase the risk of QT prolongation.

Wcześniejsze leczenie antracyklinami może zwiększać ryzyko wydłużenia QT.

Of course, that was in the previous Parliament, but it is still the same person.

Oczywiście skład Parlamentu był inny, lecz zasiadają w nim te same osoby.

We have already learned a great deal during the four previous budget procedures.

Wiele się już nauczyliśmy w ciągu obecnych czterech procedur budżetowych.

− If you have had depression or are depressed or previously had thoughts of suicide.

jeśli u pacjenta występowała lub występuje depresja lub występowały w przeszłości myśli

If you have had depression or are depressed or previously had thoughts of suicide.

Jeśli u pacjenta występowała lub występuje depresja lub występowały w przeszłości myśli
 

Słownik angielsko-polski: dodaj nowe hasła

Używając znajdujących się poniżej pól, w łatwy sposób możesz wzbogacać nasz słownik angielsko-polski swoimi własnymi tłumaczeniami. Pomożesz w ten sposób jeszcze bardziej rozbudować słownik angielsko-polski. Zarówno polskie, jak i angielskie hasła możesz uzupełniać o takie dodatkowe informacje jak styl, region, gramatyka, czy dziedzina. Dzięki temu słownik angielskiego staje się jeszcze lepszy.

angielskiangielski

Najnowsze propozycje haseł od użytkowników: odprężyć się (slang), goo.gl/GLiz7o csnjdk bd, streszczenie, niedoceniony, wycofać ustawę

Podobne słowa

prevailing · prevalence · prevalent · prevarication · prevaricator · prevention · preventive · preventorium · preverbal · preview · previous · previously · prevision · prevue · prewar · prexy · prey · prezzie · prezzies · PRI · price

Dalsze tłumaczenia oferuje słownik niemiecko-polski.