angielsko-polskie tłumaczenie słowa "previous"

EN previous angielskie tłumaczenie

EN previous
volume_up
{przymiotnik}

previous (też: foregoing, former, last, preceding)
volume_up
poprzedni {przym. m.}
As the previous speaker mentioned, many Member States are concerned.
Jak wspomniał poprzedni mówca, dotyka on wielu państw członkowskich.
In the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
W końcu poprzedni ubezpieczyciel zgodził się zachować jego składki w kraju A.
It was obvious that the previous model of growth was dilapidated.
To oczywiste, że poprzedni model wzrostu był niesprawny.
previous (też: fore, former, forward, front)
volume_up
przedni {przym. m.}
Treatment should recommence in the next cycle at a dosage lower than that of the previous cycle.
Leczenie należy ponownie rozpocząć w kolejnym cyklu menstruacyjnym od dawki mniejszej od tej, którą zastosowano w przednim cyklu.
Treatment should recommence in the next cycle at a dose of FSH lower than that of the previous cycle.
Leczenie należy ponownie rozpocząć w kolejnym cyklu menstruacyjnym od dawki mniejszej od stosowanej w przednim cyklu.
previous (też: until now)
volume_up
dotychczasowy {przym. m.}
Above all, this means learning lessons from the failure of the previous approach.
Oznacza to przede wszystkim wyciągnięcie wniosków z nieskuteczności dotychczasowego podejścia.
Previous experience of labelling, in particular, gives cause for careful consideration.
Dotychczasowe doświadczenia z oznakowaniem nakazują rozwagę.
Unfortunately, previous experiences are not good.
Niestety, dotychczasowe doświadczenia nie są dobre.
previous (też: prior, antecedent, anterior)
volume_up
uprzedni {przym. m.}
Hypersensitivity reaction after previous administration of Menitorix.
Reakcje nadwrażliwości po uprzednim podaniu szczepionki Menitorix.
History of angioedema (hereditary, idiopathic or due to previous angioedema with ACE inhibitors or
Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie (dziedziczny, idiopatyczny lub wywołany uprzednim
Hypersensitivity after previous administration of other hepatitis B vaccines.
Nadwrażliwość po uprzednim podaniu innych szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
previous
This was the same finding as in previous years.
Tę samą prawidłowość zaobserwowano we wcześniejszych latach.
To choose one of your previous searches, just tap the result.
Aby wybrać jedno z wcześniejszych wyszukiwań, po prostu dotknij danego wyniku.
Four times as many in the last 30 years as in the previous 75.
Cztery razy więcej w ciągu ostatnich 30 lat niż w ciągu wcześniejszych 75.

Synonimy (angielski) dla "previous":

previous

Przykłady użycia - "previous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr President, I do not need to go over much of what the previous speaker has said.
Panie przewodniczący! Nie muszę wiele dodawać do tego, co powiedział mój przedmówca.
EnglishOf course, that was in the previous Parliament, but it is still the same person.
Oczywiście skład Parlamentu był inny, lecz zasiadają w nim te same osoby.
EnglishWe have already learned a great deal during the four previous budget procedures.
Wiele się już nauczyliśmy w ciągu obecnych czterech procedur budżetowych.
Englishif you have a previous history of Neuroleptic Malignant Syndrome Symptom Complex (NMS)
u pacjenta stwierdzano w przeszłości złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS) i (lub)
EnglishPrevious treatment with anthracyclines may increase the risk of QT prolongation.
Wcześniejsze leczenie antracyklinami może zwiększać ryzyko wydłużenia QT.
English(PL) Madam President, I would like to start with what the previous speaker said here.
Pani przewodnicząca! Chciałbym zacząć od tego, co poprzednik mój tutaj mówił.
EnglishFirst, the positives, which have also been mentioned by the previous speaker.
Skupię się najpierw na pozytywach już wspomnianych przez mojego przedmówcę.
EnglishA previous history of neuroleptic malignant syndrome (NMS) and/ or non-traumatic
Stwierdzony w wywiadzie złośliwy zespół neuroleptyczny (Neuroleptic Malignant Syndrome –
EnglishI agree with the previous speaker who said that the Commission needs to be appointed.
Zgadzam się z moim przedmówcą, który powiedział, że trzeba mianować Komisję.
EnglishIn contrast to what previous speakers have said, the goals were not wrong.
Nie zgadzam się z moimi przedmówcami i uważam, że przyjęte cele nie były złe.
EnglishThey did much to undermine Mr Solana's carefully crafted words the previous month.
W ubiegłym miesiącu zrobili oni wiele, aby podważyć ostrożnie dobrane słowa pana Solany.
EnglishMost of them had no previous experience of pursuing EU cooperation policy.
Większość z nich nie ma doświadczenia w realizacji wspólnotowej polityki współpracy.
EnglishThe dose should be increased only if the previous lower dose is well tolerated.
Dawkę powinno zwiększać się tylko wtedy, jeśli dawka wcześniejsza jest dobrze tolerowana.
English(PL) Mr President, previous speakers have talked about discrimination against Christians.
(PL) Panie Przewodniczący! Moi poprzednicy mówili o dyskryminacji chrześcijan.
English(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
- (EL) Zgadzam się z przedmówczynią: pakt stabilności należy stosować.
Englishhad a problem with your heart during the past six months or any previous serious heart
jeśli występowały dolegliwości ze strony serca w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub
EnglishCurrently its scope covers the countries of the previous TACIS, CARDS and MEDA programmes.
Obecnie jej zasięg obejmuje kraje objęte wcześniej programami TACIS, CARDS i MEDA.
EnglishMany of the previous speakers have said that migration policy must be viewed as a whole.
Wielu moich przedmówców mówiło, że politykę imigracyjną należy traktować całościowo.
EnglishMadam President, I, like my previous colleague, also voted against the budget.
Pani przewodnicząca! Tak jak mój przedmówca, ja także głosowałem przeciwko temu budżetowi.
Englishpoint therapy should be reinitiated at approximately 25 % lower than the previous dose. in
Jeśli stężenie hemoglobiny nadal rośnie, dawkę należy zmniejszyć o około 25 %.